Number of found documents: 538832
Published from to

Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí
JANOUŠEK, Matěj; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
2019 - Czech
Cílem práce bylo aplikovat na soubor vybraných měst z databáze Urban Atlas výpočet plošných indexů pomocí kruhových výsečí pomocí nástroje Area Index From Circular Sectors, který byl vytvořen v rámci bakalářské práce, na kterou tato práce navazuje. Následně bylo cílem pomocí těchto plošných indexů vypočtených pro vybrané třídy města porovnat vzhledem k možnostem nástroje. V první části byly vytvořeny šablony sektorů pro každé město a vybrány třídy určené k porovnání. Plošné indexy byly vypočteny pro pět vybraných tříd pro každé ze 100 vybraných měst. Vypočtené plošné indexy byly využity jako vstup pro korelační a shlukovou analýzu provedenou za účelem zjištění podobných skupin měst. Výsledky korelační analýzy byly využity jako ukazatel podobnosti měst. Výsledky hierarchického shlukování umožnily města v rámci každé třídy zařadit do základních skupin podle podobnosti. Plošné indexy vypočtené v rámci kruhových sektorů byly vizualizovány za účelem interpretace jejich vzájemných podobností a charakterizování výsledných skupin. Interpretace výsledných podobností probíhaly na základě výsledků korelačních koeficientů, náležitosti měst do specifických shluků a vizuálního porovnání plošných indexů. The goal of this thesis was to calculate area indexes for cities selected from Urban Atlas database using the tool Area Index From Circular Sectors created in previous bachelor thesis, on which this thesis follows up. Following goal was to compare the selected cities based on the calculated area indexes for each of the selected classes in regards to the options provided by the tool. First stage of this thesis was to create sectors templates for each of the selected cities and select classes that would be used to compare them. In next stage area indexes were calculated for five selected classes for each of the 100 cities that were selected. These area indexes were used as an input data for correlation and cluster analysis for the purpose of finding out similarities or similar groups between these cities. Results of correlation analysis were used as an indicator of similarity between cities. Results of hierarchical cluster analysis were used to identify groups of similar cities in each class. Area indexes calculated inside circular sectors were visualized for the purpose of interpreting their similarities and characterizing them. Interpretation of resulting similarities were based on results of correlation analysis, which group the cities belong to and visual comparison of the calculated area indexes. Keywords: Urban Atlas; struktura; index; shluky; plocha; Urban Atlas; structure; index; cluster; area Available in digital repository of UPOL.
Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí

Cílem práce bylo aplikovat na soubor vybraných měst z databáze Urban Atlas výpočet plošných indexů pomocí kruhových výsečí pomocí nástroje Area Index From Circular Sectors, který byl vytvořen v rámci ...

JANOUŠEK, Matěj; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Role makrofyt v koloběhu živin v Chomoutovském jezeře.
BARYCHAROVÁ, Michaela; ČTVRTLÍKOVÁ, Martina; RULÍK, Martin
2019 - Czech
Submerzní makrofyta v mělkých vodních nádržích významně ovlivňují charakter vodního ekosystému i kvalitu vody, nicméně v eutrofních nádržích může nastat extrémní rozvoj makrofyt, který může působit nepříznivě a degradovat vodní nádrž. Cílem práce bylo zjistit, jaký je obsah živin v sedimentech, makrofytech a ve vodním sloupci, jak sezónní rozvoj makrofyt a jejich následující rozklad ovlivňuje koloběh živin ve vodní nádrži. A také navrhnout management, který by mohl přispět ke zlepšení podmínek na této vodní nádrži. Výzkum probíhal v PR Chomoutovské jezero v letech 20172018. Submersed macrophytes in shallow water reservoirs significantly affect a character of water ecosystem and water quality; however, in the eutrophic reservoirs, the extreme development of macrophytes can occur and affect unfavourably the water reservoir and degrade it. The aim of this work was to find out the content of nutrients in sediments, macrophytes and in the water column and how the seasonal development of macrophytes and their subsequent decomposition affect a nutrient cycle in the water reservoir, and also to design management which could contribute to the improvement in this water reservoir. The research was carried out in PR Chomoutovské jezero in 2017-2018. Keywords: Chomoutovské jezero; Myriophyllum spicatum; živiny; mělké vodní nádrže; Chomoutov pit-lake; Myriophyllum spicatum; nutrient; shallow lakes Available in digital repository of UPOL.
Role makrofyt v koloběhu živin v Chomoutovském jezeře.

Submerzní makrofyta v mělkých vodních nádržích významně ovlivňují charakter vodního ekosystému i kvalitu vody, nicméně v eutrofních nádržích může nastat extrémní rozvoj makrofyt, který může působit ...

BARYCHAROVÁ, Michaela; ČTVRTLÍKOVÁ, Martina; RULÍK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní povaha posudků lékařské posudkové služby
ŠIMKOVSKÁ, Irena
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na právní povahu posudků lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v průběhu historie zaznamenala mnoho změn a její pravomoc se stále mění a vyvíjí. Bohužel pro laickou veřejnost je někdy charakter posudkové služby trochu nejednoznačný a bývá tak na posudky nahlíženo velmi skepticky. V dnešní době se této problematice věnuje pouze několik málo odborníků, a proto jsem se rozhodla, že informace sjednotím a shrnu hlavní cíle lékařské posudkové služby. Pro lepší pochopení a dokreslení práv a povinností této služby jsem nahlédla i do historie. Vzhledem k charakteru práce jsem se rozhodla pro teoretickou práci, která poukazuje nejen na historický vývoj u nás, ale i na Slovensku, dále se zaměřuje především na současný stav a vymezení pojmů nezbytných pro pochopení činnosti lékařské posudkové služby. Cílem práce je zmapovat systém lékařské posudkové služby a práce je tedy souhrnem informací nejen pro laickou veřejnost, ale poslouží i pro studijní účely a informovanost sociálních pracovníků, kteří se každý den setkávají s mnoha dotazy na toto téma. Lékařská posudková služba se dotýká mnoha životních etap člověka, tedy nejedná se jen o posuzování zdravotního stavu pro důchodové pojištění, ale i pro zdravotní pojištění nebo zajištění sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že tématem se nezabývá mnoho autorů, je někdy poměrně těžké nalézt jednoznačné vytyčení právní povahy jednotlivých posudků. Právní charakter posudků je však zakotven v zákonech, a charakter posudků má dopad i na další životní etapy posuzované osoby a nároky nejen na finanční, ale i sociální zabezpečení, a proto je důležité se tímto tématem i jeho změnami stále zabývat a předkládat nové a ucelené informace. The diploma thesis is focused on the legal nature assessments of medical assessment service. The medical assesment service has seen many changes over the course of history, and its competence is constantly changing and evolving. Unfortunately, the nature of the assesment service is sometimes ambiguous for the non-professional public and is thus viewed very skeptically. Nowadays, only a few experts are dedicated to this topic, so I decided to unify the information and summarize the main objectives of the medical assessment service. In order to better understand and illustrate the rights and duties of this service, I also looked into history. Given the nature of the work, I decided to work on theoretical work, which points out not only the historical development in the Czech Republic, but also in Slovak Republic, further it focuses on the current state and definition of terms necessary for understanding the work of the medical assessment service. The objective of the work is to map the system of medical assessment service and work is thus a summary of information not only for the non-professional public, but also for study purposes and awareness of social workers who meet daily with many questions on this topic. The medical assessment service affects many human life stages, so it is not only about assessing health status for pension insurance, but also for health insurance or ensure the social services. Since many authors are not concerned with the topic, it is sometimes quite difficult to find a clear definition of the legal nature of individual assessments. However, the legal nature of the assessments is enshrined in the law, and also affects other life stages of the person that being assessed and claims not only for financial but also for social security, and it is therefore important to deal with this topic and its changes and submit new and comprehensive information. Keywords: posudková služba; posudek; zdravotní stav; posudková komise; assessment service; assessment; health status; assessment committee Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Právní povaha posudků lékařské posudkové služby

Diplomová práce je zaměřena na právní povahu posudků lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v průběhu historie zaznamenala mnoho změn a její pravomoc se stále mění a vyvíjí. Bohužel pro ...

ŠIMKOVSKÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji - různorodost v hodnocení rizik
SEDLÁČKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu a různorodostí hodnocení rizik s ním spojených jako jsou hluk, prach, vibrace, chemické látky, fyzická zátěž a pracovní poloha. V Jihočeském kraji je dřevozpracující průmysl regionální specificitou. V teoretické části hodnotím současný stav pracovního prostředí v provozech opracování dřeva a výroby dřevěných prvků na základě literárních údajů a platného právního rámce, který se váže k této problematice. Budou Podrobně rozvedeny oblasti související s provozy dřevovýroby. Problematiku řeším především ve vztahu k hygieně práce a pracovnímu lékařství. Praktická část se zabývá hodnocením faktorů pracovního prostředí ve třech společnostech, které provozují výrobu nábytku a řeziva. Pracovní prostředí je hodnoceno podle výsledků měření faktorů hluk, prach, chemické látky. Faktory fyzická zátěž a pracovní poloha hodnotím podle popisu pracovních operací, které vykonávají zaměstnanci v jednotlivých provozech. Ve výzkumu jsem zvolila metodiku sekundární analýzy dat. Pro výzkum byly stanoveny dva cíle a tři výzkumné otázky. Cíl 1: V práci budou stanoveny rizikové faktory práce u osob pracujících v dřevovýrobě. Cíl 2: V práci budou zhodnoceny návrhy na opatření zaměstnavatelů k ochraně zdraví pracovníků v jednotlivých provozech dřevovýroby. V1: Jsou v dřevovýrobě signifikantní rozdíly ve výskytu rizikových faktorů práce s ohledem za způsob zpracování dřeva a výrobků z něj? V2: Jsou signifikantní rozdíly v opatření k ochraně zdraví v dřevovýrobě podle způsobu zpracování dřeva a výrobků z něj? V3: Jakým způsobem ovlivňuje prach z tvrdých dřev technologii v dřevovýrobě a opatření k ochraně zdraví? Cíl 1 byl zvolen z důvodů výrazných rozdílů výskytů faktorů pracovního prostředí v jednotlivých firmách s ohledem na různé technologické postupy ve zpracování dřeva. Cíl 2 byl zvolen s ohledem na důležitost správně zvolených opatření k ochraně zdraví. Při neplnění povinností zaměstnavatele spojených s ochranou zdraví pracovníků mohou vznikat závažná a trvalá poškození zdraví. In my diploma thesis I deal with the issue of the working environment in the woodworking industry and the diversity of the associated risks, such as noise, dust, vibrations, chemicals, physical load and working position. This issue is current due to the rise of custom joinery. Demand also rises for the quality hard wood and its products, so part of my work deals with this issue as well. I find problematic the variability of the work environment related to measurable environmental parameters. The theoretical part will be based on literature and legislation related to this issue. The areas related to wood-processing operations will be detailed. This issue is handled mainly in relation to the hygiene of work and occupational medicine. Therefore the legislation and terminology, on which the practical part is based, devote a considerable part of the theoretical part. Three companies operating in Southern Bohemia were deliberately selected for research. The practical part is based on the measurement protocols of the individual working environment factors. I obtained the results using secondary analysis of data from measurement protocols of individual factors, professional literature, decrees, government regulations and laws. Two objectives and three research questions have been set for research. Objective 1: The work will identify risk factors for the work of woodworkers. Objective 2: The work will evaluate proposals for employers' precautions to protect the health of workers in individual woodworking plants. V1: Are there significant differences in the occurrence of risk factors in woodworking with regard to the way wood and its products are processed? V2: Are there significant differences in the precautions for the health protection in wood production according to the way of processing of wood and its products? V3: How does hardwood dust affect woodworking technology and health protection precautions? The first objective was chosen for the factual description of the working environment of individual companies, as the individual operations differ significantly from the occurring risk factors and their risk. The second objective was chosen with regard to the importance of properly chosen health protection precautions. Failure to comply with the employer's obligations linked to the protection of workers' health may result in serious and permanent damage to health. The importance of appropriately chosen precautions results from the final part of my work. Keywords: Dřevozpracující průmysl; pracovní prostředí; rizikové faktory; kategorizace prací; opatření k ochraně zdraví; Woodworking industry; working environment risk factors; job classification; preventive measures to protect health; glass industry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji - různorodost v hodnocení rizik

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu a různorodostí hodnocení rizik s ním spojených jako jsou hluk, prach, vibrace, chemické látky, fyzická ...

SEDLÁČKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spolupráce orgánů krizového řízení územních samosprávných celků a nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
MIKEŠOVÁ, Věra
2019 - Czech
V dnešní době dochází čím dál tím více k mimořádným událostem přírodního nebo antropogenního původu, které mnohdy přerůstají do krizových situací. Pro zvládání těchto událostí jsou zřizovány orgány krizového řízení, které mají za úkol zajišťovat komplexní přípravy na jejich zdolávání. V posledních letech orgány krizového řízení využívají ke spolupráci nestátní neziskové organizace, které přispívají krizovým orgánům ke zvládání těchto událostí, a to především v oblasti poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu. Diplomová práce se zaměřuje na orgány krizového řízení územních samosprávných celků a na nestátní neziskové organizace, které jsou součástí Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Ten představuje volné sdružení účastníků a je zřízen za účelem jejich koordinace při poskytování sil, prostředků a činností Jihočeskému kraji při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Cíl práce je zaměřen na analýzu zabývající se možnostmi spolupráce orgánů krizového řízení a nestátních neziskových organizací působících na území Jihočeského kraje při nasazování sil a prostředků, které jsou potřebné k řešení mimořádných událostí a krizových situací a na spolupráci výše uvedených subjektů při povodni v roce 2013. Pro dosažení stanoveného cíle a získání objektivních výsledků byl využit kvantitativní výzkum, za použití dotazníkového šetření, který byl aplikován na pracovníky krizového řízení obce s rozšířenou působností v rámci Jihočeského kraje. Dále byl proveden kvalitativní výzkum, který byl veden formou řízeného rozhovoru se zástupci nestátních neziskových organizací, kteří jsou účastníky Panelu Jihočeského kraje. Ze získaných informací od neziskových organizací a vyhodnocení dotazníkového šetření od pracovníků krizového řízení vyplývá, že výzkumné otázky jsou zodpovězeny kladně. To znamená, že spolupráce mezi výše uvedenými subjekty fungovala v roce 2013 bez větších problémů. Orgány krizového řízení využívaly ve velké míře od nestátních neziskových organizací pomoc při monitoringu situace, materiální pomoc a manuální pomoc, v menší míře také finanční a psychosociální pomoc. Díky zkušenostem, které získali výše uvedené subjekty při povodních v roce 2013, ale především i při předchozích mimořádných událostech či krizových situacích, dochází k neustálému vývoji v oblasti spolupráce mezi nimi. Za účelem zdokonalování vzájemné spolupráce se uskutečňují školení, jednání a cvičení, které jsou pořádány Jihočeským krajem, složkami IZS, neziskovými organizacemi, tak i pracovníky krizového řízení obce s rozšířenou působností. Výsledky analýzy diplomové práce mohou posloužit jako podklad ke zefektivnění a zkvalitnění spolupráce při nasazování sil a prostředků orgánům krizového řízení a nestátním neziskovým organizacím, mohou být využity i jako studijní materiál. Nowadays, more and more major emergencies of natural or anthropogenic origin are occurring, which often become crisis situations. Crisis management is set up to deal with these events and has the task of providing comprehensive preparation for their management. In recent years, crisis management authorities have been using non-governmental non-profit organizations to work together to contribute to crisis management, particularly in the provision of humanitarian assistance to the affected population. The diploma thesis focuses on crisis management authorities of territorial self-governing units and on non-governmental non-profit organizations, which are part of the South Bohemian Region Panel, which is a free association of participants and is established for the purpose of their coordination in providing forces, resources and activities to the South Bohemian Region in dealing with major emergencies and crisis situations. The aim of the thesis is to analyse the possibilities of cooperation between crisis management authorities and non-governmental non-profit organizations operating in the South Bohemian Region in deploying the forces and resources needed to deal with emergencies and crisis situations and cooperation of the above mentioned entities during the floods in 2013. In order to achieve the determined objective and obtain objective results, quantitative research was applied, using a questionnaire survey. It was applied to crisis management personnel of the municipality with extended powers within the South Bohemian Region. Furthermore, a qualitative research was conducted in the form of a controlled interview with representatives of non-governmental non-profit organizations who are members of the Panel of the South Bohemian Region. The information obtained from the non-profit organizations and the evaluation of the questionnaire survey from the crisis management personnel show that the research questions are answered positively, i.e. the cooperation between the above-mentioned entities worked without major problems in 2013. The crisis management authorities used assistance from non-governmental non-profit organizations to a greater extent in monitoring the situation, material assistance and manual assistance, to a lesser extent financial and psychosocial assistance. Thanks to the experience gained by the above-mentioned entities during the floods in 2013, but especially during previous major emergencies or crisis situations, there is a constant development in the area of cooperation between them. In order to improve mutual cooperation, there are training sessions, meetings and exercises organized by the South Bohemian Region, integrated rescue system units, non-profit organizations as well as crisis management personnel of the municipality with extended powers. The results of the analysis of the thesis can serve as a basis for increasing the efficiency and improving the cooperation in deploying forces and resources by crisis management authorities and non-governmental non-profit organizations, as well as study material. Keywords: mimořádná událost; krizová situace; orgány krizového řízení; nestátní neziskové organizace; major emergency; crisis situation; crisis management authorities; non-governmental non-profit organizations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spolupráce orgánů krizového řízení územních samosprávných celků a nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí

V dnešní době dochází čím dál tím více k mimořádným událostem přírodního nebo antropogenního původu, které mnohdy přerůstají do krizových situací. Pro zvládání těchto událostí jsou zřizovány orgány ...

MIKEŠOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analýza vybraných chemických parametrů chladiva primárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín
ŘEHÁČEK, Martin
2019 - Czech
Cílem práce bylo vymezit význam radiochemických procesů odehrávajících se v chladivu primárního okruhu jaderné elektrárny a popsat způsob měření chemických parametrů. Druhým cílem bylo vymezení významu rozpuštěného vodíku pro kompenzaci vlivů na korozi ohrožujících korozí bezpečný provoz elektrárny a popsat způsob generování vodíku amoniakem. Třetím cílem bylo šetření časových průběhů koncentrací čpavku a vodíku v rámci obou výrobních bloků. Posledním cílem práce bylo zkoumání jednostranné závislosti mezi koncentracemi čpavku a vodíku. První dva cíle byly splněny použitím systémové analýzy chemických parametrů chladiva, způsobů jejich měření a probíhajících radiochemických procesů v chladivu. Na základě výsledků analýzy byly vybrány k hlubšímu šetření čpavek a vodík. Ke splnění dalších dvou cílů byly zformulovány hypotézy H1, H2 a H3. Hypotézou H1 byla empirická distribuce měření koncentrací čpavku a vodíku ověřovaná pomocí neparametrického testování normality. Hypotézou H2 byla zkoumána časová závislost koncentrací čpavku a vodíku pomocí regresní analýzy. V případě ověřování hypotézy H3 byla použita metoda regresní a korelační závislosti. Ověřením hypotéz bylo prokázáno, že empirické rozdělení měření koncentrací vodíku a čpavku je většinově blízké teoretické normální distribuci. Dále bylo ověřeno, že lineární regresní funkce časové závislosti měření koncentrací čpavku a vodíku je v průběhu palivové kampaně blízká rovnoběžce s časovou osou. Lineární regresní a korelační analýzou bylo ověřeno, že korelace mezi koncentracemi vodíku a čpavku je na obou blocích obdobná a blízká silné pozitivní korelaci. Za praktický přínos lze považovat prověření potřebné regresní a korelační vazby mezi čpavkem a generovaným vodíkem. The aim of the thesis was to define the meaning of radiochemical processes which take place in coolant of the primary circuit of the Nuclear Power Plant; and to describe the way of measurement of chemical parameters. The second aim was to define the significance of dissolved hydrogen to compensate for corrosion-threatening corrosion-safe operation of plant and to describe the method of generating hydrogen by ammonia. The third aim was to investigate the time courses of ammonia and hydrogen concentrations within the two production units. The last aim was to investigate unilateral dependence between ammonia and hydrogen concentrations. The first two aims were met by using system analysis of coolant chemical parameters, methods of measuring them, and ongoing radiochemical processes in the coolant. Ammonia and hydrogen were selected for deeper investigation, because of the results of the analysis. H1, H2 and H3 hypotheses have been formulated to meet the other two aims. The H1 hypothesis was used to verify the empirical distribution of ammonia and hydrogen concentration measurements by non-parametric normality testing. Hypothesis H2 investigated the time dependence of ammonia and hydrogen concentrations by regression analysis. In case of verification of H3 hypothesis the method of regression and correlation dependency was used. The verifying of hypothesis has shown that the empirical distribution of the measurement of hydrogen and ammonia concentrations is more closely related to the theoretical normal distribution. Furthermore, it was verified that the linear regression function of the time dependence of ammonia and hydrogen concentration measurements is close to the parallel to the timeline during the fuel campaign. Linear regression and correlation analysis confirmed that the correlation between hydrogen and ammonia concentrations is similar on both blocks and close to strong positive correlation. Verification of required regressive and correlative bending between ammonia and generated hydrogen can be understood as a practical contribution. Keywords: Čpavek; vodík; jaderná elektrárna; regrese; korelace; reaktor; koncentrace; Ammonia; hydrogen; nuclear power plant; regression; correlation; reactor; concentration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza vybraných chemických parametrů chladiva primárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín

Cílem práce bylo vymezit význam radiochemických procesů odehrávajících se v chladivu primárního okruhu jaderné elektrárny a popsat způsob měření chemických parametrů. Druhým cílem bylo vymezení ...

ŘEHÁČEK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS
KOTOUNOVÁ, Eliška
2019 - English
Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic segments during virus replication is yet not well understood. The structure of NS is not known as previous attempts at crystallization yielded non-diffracting crystals due to the flexible regions in the molecule. This thesis deals with the production and purification of the N-terminal domain of NS, which lacks the exposed flexible region. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS

Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic ...

KOTOUNOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
VYDROVÁ, Tereza
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší jednotlivé potřeby u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v souvislosti s délkou jejich pobytu. V jaké míře dochází k jejich uspokojování a jak se rodinní příslušníci podílí na uspokojování potřeb svých blízkých. The thesis deals with the problematic of satisfying the needs of long-term hospitalized patients. The objective of the thesis is to find out, how individual needs of long-term hospitalized patients differ in connection with the duration of their stay. To what extent are their needs satisfied and how much are family members involved in satisfying the needs of their relatives. Keywords: potřeby; dlouhodobá hospitalizace; pacient; uspokojování potřeb; sestra; rodina; needs; long-term hospitalization; patient; satisfying needs; nurse; family Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů

Diplomová práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší jednotlivé potřeby u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v ...

VYDROVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné
KÁLALOVÁ, Monika
2019 - Czech
Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné Abstrakt Cíl práce Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jaká etická dilemata zdravotnický personál v péči o nevyléčitelně nemocné rozpoznává a jakou roli zaujímá v doprovázení umírajících. Způsob dosažení cíle K dosažení cíle jsme zvolili kvalitativní výzkumné řešení pomocí polostrukturovaného rozhovoru jaká etická dilemata nelékařský zdravotnický personál rozpoznává a jaké role zastává v rozhodování v závěru života pacienta. Výzkumným souborem bylo 10 sester, které jsou součástí paliativních týmů ve vybraných zdravotnických zařízeních. Poskytnuté rozhovory byly přepsány a pomocí kódovací techniky "tužka papír" byla data uspořádána do jednotlivých kategorií. Získané poznatky a závěr Z prováděného výzkumu vyplynulo, s jakými etickými dilematy se jako nelékařští zdravotničtí pracovníci ve své praxi setkáváme a jaké postoje a role vůči nevyléčitelně nemocným, umírajícím pacientům a jejich rodinám zaujímáme. Pacienti s nevyléčitelnou nemocí na konci svého života se ocitají ve velice těžké situaci. Zkvalitnění poskytované péče a umět být těmto pacientům na blízku, je velice důležité. Zdravotníci by si měli uvědomovat, že jakékoliv rozhodnutí se může stát etickým dilematem, které bychom měli umět rozpoznat, najít co nejlepší řešení, tak aby byly hlavně uspokojeny potřeby pacienta, respektováno jeho přání se zachováním lidské důstojnosti. Jedině takto vedenou paliativní péči můžeme charakterizovat jako kvalitní, zaměřenou na pacienta, jeho individualitu a jedinečnost osobnosti. Nursing moral philosophy in the care of the terminally ill Abstract The aim of the work The aim of the research part of the diploma thesis was to fid out what ethical dilemmas the medical staff recognizes in the care of the terminally ill and what role it occupies in accompanying the dying. The method to reach the goal To achieve the goal, we chose a qualitative research solution using a semi-structured interview, which ethical dilemmas of the non-medical healthcare staff recognizes and what roles it takes to make decisions at the end of the patient's life. The research group was consisted of 10 nurses who are part of palliative teams in selected health care institutions. The interviews which were provided, were rewritten, and using of coding techniques "paper-pencil", the data was organized into each categories. The gained knowledge and the conclusion The research which we have conducted reveals what ethical dilemmas we see as a non-medical healthcare professionals in their practice and which attitudes and roles we hold to the terminally ill, dying patients and their families. The patients with an incurable illness at the end of their lives find themselves in a very difficult situation. It is very important to improve the quality of the care and to be close to these patients. The medical staff member should be aware that any decision can become an ethical dilemma that we should recognize to find the best solution to meet the needs of the patient, respect his desire with maintain one´s dignity. Only that palliative care can be characterized as a first-rate care, focused on the patient's individuality and uniqueness Keywords: Nelékařský zdravotnický personál; paliativní péče; etická dilemata; nevyléčitelně nemocný a umírající pacient; Non-medical healthcare staff; palliative care; ethical dilemmas; terminally ill and dying patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné Abstrakt Cíl práce Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jaká etická dilemata zdravotnický personál v péči o nevyléčitelně nemocné ...

KÁLALOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události
ŠMÍDOVÁ, Monika
2019 - Czech
Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice ve Frýdku- Místku na vybrané mimořádné události a vytvořit mechanismy a přístupy ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem zvolila převážně kvalitativní výzkum s prvky kvantitativního. Na počátku psaní diplomové práce jsem v rámci odborné praxe navštívila Nemocnici ve Frýdku-Místku, kterou jsem vybrala pomocí náhodného výběru z nemocnic v Moravskoslezském kraji zřizovaných krajem a provedla sběr dat v oblasti řešení mimořádných událostí. Na základě vlastního pozorování a poskytnuté dokumentace jsem odhalila nesprávné zpracování plánu krizové připravenosti. Jelikož plán krizové připravenosti řeší mimořádné události, které by mohly ohrozit fungování nemocnice, a tudíž plnění povinností z krizového plánu, rozhodla jsem se pro přepracování plánu s použitím metodiky k tomu určené. Jelikož rizika zahrnutá v plánu krizové připravenosti mi přišla nedostačující, provedla jsem vlastní analýzu rizik vnějšího i vnitřního prostředí ohrožující provoz nemocnice. Následně jsem použila metodu KARS, což je kvalitativní analýza rizik a jejich souvztažnosti, a stanovila jsem si rizika, která by měla být řešená primárně a zapracovala je do plánu. Výstupem diplomové práce je zpracovaný návrh plánu krizové připravenosti Nemocnice ve Frýdku-Místku s možností doplnění informací nemocnicí. Vytvořený plán bude předán vedení nemocnice. The diploma thesis "Crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek relating to selected extraordinary events" deals with issues concerning current state of readiness of the Hospital in Frydek-Mistek for selected extraordinary events and the tries to create methods and approaches to improve the hospital's emergency preparedness. I chose mainly qualitative research with quantitative elements for answering research question. First step was random choice from hospitals in Moravian-Silesian Region, so I visited the hospital in Frydek-Mistek and I made data retrieval dealing with extraordinary events. Based on my own observations and the provided documents I detected an incorrect crisis preparedness plan and because it is important to have such an operative plan, which deals with extraordinary events and the inaccurate plan could place hospital to risk, I decided to revise the plan by using special methology, which is set up for this issue. Since the risks involved in the crisis preparedness plan were insufficient in my opinion, I conducted my own risk analysis of the external and internal environment focusing on hospital operation in risk. Then I used the "KARS" method, which is a qualitative risk analysis within its correlation. I determined the risks that should be resolved primarily and after that I revised the plan by using new knowledge. The result of the diploma thesis is a draft plan for crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek, which could be used and refilled by hospital managment alternatively. The plan will be handed over to the hospital management. Keywords: Krizová připravenost; nemocnice; Frýdek-Místek; mimořádné události; plán krizové připravenosti; Crisis readiness; hospital; Frydek-Mistek; extraordinary events; crisis readiness plan Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události

Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice ve Frýdku- Místku na vybrané mimořádné události a vytvořit mechanismy a přístupy ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. ...

ŠMÍDOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases