Number of found documents: 538832
Published from to

Cílená lipidomická analýza plasem myší s deficitem glutamátkarboxypeptidasy II
HANÁKOVÁ, Kateřina; KARLÍKOVÁ, Radana
2019 - Czech
Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII, EC 3.4.17.21), transmembránový glykoprotein II. typu, jehož polypeptidový řetězec se skládá ze 750 aminokyselin patří do enzymové rodiny M28 metalopeptidas. K její expresi u člověka dochází zejména v mozku, prostatě a tenkém střevě. V mozku GCPII hydrolyzuje neurotransmiter N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát na N-acetyl-L-aspartát a volný glutamát, jehož kumulace působí neurotoxicky. V tomto ohledu je inhibice GCPII považována za neuroprotektivní. V tenkém střevě hraje GCPII zásadní roli při metabolismu folátů, v prostatě je její biologická aktivita zatím neznámá, nicméně slouží jako marker rakoviny prostaty. V praktické části byly vzorky plasem myší podrobeny cílené lipidomické analýze za využití kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Cílem práce bylo hledat změny v lipidovém profilu myší s delecí v genu pro GCPII oproti zdravým kontrolám. Změny v lipidovém profilu byly však pozorovány zejména v souvislosti s věkem a pohlavím. Inaktivace GCPII nemá dle našich výsledků výrazný vliv na lipidový profil plasmy. Glutamate carboxypeptidase II (GCPII, EC 3.4.17.21) is a type of II transmembrane glycoprotein consisted of 750 amino acids residues. GCPII belongs to the family M28 of metallopeptidases. The enzym is mainly expressed in human brain, prostate and small intestine. GCPII in human brain hydrolyses the neurotransmitter N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate to N-acetyl-L-aspartate and free glutamate which cumulation is neurotoxic. Here, the inhibition of GCPII is considered to be neuroprotective. GCPII in small intestine has a crucial role in folate metabolism, however, there isn't known biological activity of GCPII in prostate. It serves as a marker of prostate cancer. In the experimental part, the mice plasma samples were put through targeted lipidomic analysis using the liquid chromatography in connection with tandem mass spectrometry. The aim of this study was looking for the changes in the lipid profile of mice with deletion of GCPII gene in contrast to the healthy controles. According to the results, inactivation of GCPII has no substantial effect on the lipid profile. The changes in lipid profile were only found between different gender and age. Keywords: Glutamátkarboxypeptidasa II; lipidy; lipidomika; hmotnostní spektrometrie; Glutamate carboxypeptidase II; lipids; lipidomics; mass spectrometry Available in the UPOL Library.
Cílená lipidomická analýza plasem myší s deficitem glutamátkarboxypeptidasy II

Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII, EC 3.4.17.21), transmembránový glykoprotein II. typu, jehož polypeptidový řetězec se skládá ze 750 aminokyselin patří do enzymové rodiny M28 metalopeptidas. K její ...

HANÁKOVÁ, Kateřina; KARLÍKOVÁ, Radana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí
JANOUŠEK, Matěj; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
2019 - Czech
Cílem práce bylo aplikovat na soubor vybraných měst z databáze Urban Atlas výpočet plošných indexů pomocí kruhových výsečí pomocí nástroje Area Index From Circular Sectors, který byl vytvořen v rámci bakalářské práce, na kterou tato práce navazuje. Následně bylo cílem pomocí těchto plošných indexů vypočtených pro vybrané třídy města porovnat vzhledem k možnostem nástroje. V první části byly vytvořeny šablony sektorů pro každé město a vybrány třídy určené k porovnání. Plošné indexy byly vypočteny pro pět vybraných tříd pro každé ze 100 vybraných měst. Vypočtené plošné indexy byly využity jako vstup pro korelační a shlukovou analýzu provedenou za účelem zjištění podobných skupin měst. Výsledky korelační analýzy byly využity jako ukazatel podobnosti měst. Výsledky hierarchického shlukování umožnily města v rámci každé třídy zařadit do základních skupin podle podobnosti. Plošné indexy vypočtené v rámci kruhových sektorů byly vizualizovány za účelem interpretace jejich vzájemných podobností a charakterizování výsledných skupin. Interpretace výsledných podobností probíhaly na základě výsledků korelačních koeficientů, náležitosti měst do specifických shluků a vizuálního porovnání plošných indexů. The goal of this thesis was to calculate area indexes for cities selected from Urban Atlas database using the tool Area Index From Circular Sectors created in previous bachelor thesis, on which this thesis follows up. Following goal was to compare the selected cities based on the calculated area indexes for each of the selected classes in regards to the options provided by the tool. First stage of this thesis was to create sectors templates for each of the selected cities and select classes that would be used to compare them. In next stage area indexes were calculated for five selected classes for each of the 100 cities that were selected. These area indexes were used as an input data for correlation and cluster analysis for the purpose of finding out similarities or similar groups between these cities. Results of correlation analysis were used as an indicator of similarity between cities. Results of hierarchical cluster analysis were used to identify groups of similar cities in each class. Area indexes calculated inside circular sectors were visualized for the purpose of interpreting their similarities and characterizing them. Interpretation of resulting similarities were based on results of correlation analysis, which group the cities belong to and visual comparison of the calculated area indexes. Keywords: Urban Atlas; struktura; index; shluky; plocha; Urban Atlas; structure; index; cluster; area Available in digital repository of UPOL.
Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí

Cílem práce bylo aplikovat na soubor vybraných měst z databáze Urban Atlas výpočet plošných indexů pomocí kruhových výsečí pomocí nástroje Area Index From Circular Sectors, který byl vytvořen v rámci ...

JANOUŠEK, Matěj; DOBEŠOVÁ, Zdena; PÁSZTO, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné
KÁLALOVÁ, Monika
2019 - Czech
Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné Abstrakt Cíl práce Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jaká etická dilemata zdravotnický personál v péči o nevyléčitelně nemocné rozpoznává a jakou roli zaujímá v doprovázení umírajících. Způsob dosažení cíle K dosažení cíle jsme zvolili kvalitativní výzkumné řešení pomocí polostrukturovaného rozhovoru jaká etická dilemata nelékařský zdravotnický personál rozpoznává a jaké role zastává v rozhodování v závěru života pacienta. Výzkumným souborem bylo 10 sester, které jsou součástí paliativních týmů ve vybraných zdravotnických zařízeních. Poskytnuté rozhovory byly přepsány a pomocí kódovací techniky "tužka papír" byla data uspořádána do jednotlivých kategorií. Získané poznatky a závěr Z prováděného výzkumu vyplynulo, s jakými etickými dilematy se jako nelékařští zdravotničtí pracovníci ve své praxi setkáváme a jaké postoje a role vůči nevyléčitelně nemocným, umírajícím pacientům a jejich rodinám zaujímáme. Pacienti s nevyléčitelnou nemocí na konci svého života se ocitají ve velice těžké situaci. Zkvalitnění poskytované péče a umět být těmto pacientům na blízku, je velice důležité. Zdravotníci by si měli uvědomovat, že jakékoliv rozhodnutí se může stát etickým dilematem, které bychom měli umět rozpoznat, najít co nejlepší řešení, tak aby byly hlavně uspokojeny potřeby pacienta, respektováno jeho přání se zachováním lidské důstojnosti. Jedině takto vedenou paliativní péči můžeme charakterizovat jako kvalitní, zaměřenou na pacienta, jeho individualitu a jedinečnost osobnosti. Nursing moral philosophy in the care of the terminally ill Abstract The aim of the work The aim of the research part of the diploma thesis was to fid out what ethical dilemmas the medical staff recognizes in the care of the terminally ill and what role it occupies in accompanying the dying. The method to reach the goal To achieve the goal, we chose a qualitative research solution using a semi-structured interview, which ethical dilemmas of the non-medical healthcare staff recognizes and what roles it takes to make decisions at the end of the patient's life. The research group was consisted of 10 nurses who are part of palliative teams in selected health care institutions. The interviews which were provided, were rewritten, and using of coding techniques "paper-pencil", the data was organized into each categories. The gained knowledge and the conclusion The research which we have conducted reveals what ethical dilemmas we see as a non-medical healthcare professionals in their practice and which attitudes and roles we hold to the terminally ill, dying patients and their families. The patients with an incurable illness at the end of their lives find themselves in a very difficult situation. It is very important to improve the quality of the care and to be close to these patients. The medical staff member should be aware that any decision can become an ethical dilemma that we should recognize to find the best solution to meet the needs of the patient, respect his desire with maintain one´s dignity. Only that palliative care can be characterized as a first-rate care, focused on the patient's individuality and uniqueness Keywords: Nelékařský zdravotnický personál; paliativní péče; etická dilemata; nevyléčitelně nemocný a umírající pacient; Non-medical healthcare staff; palliative care; ethical dilemmas; terminally ill and dying patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné

Ošetřovatelská etika v péči o nevyléčitelně nemocné Abstrakt Cíl práce Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit, jaká etická dilemata zdravotnický personál v péči o nevyléčitelně nemocné ...

KÁLALOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analýza vybraných chemických parametrů chladiva primárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín
ŘEHÁČEK, Martin
2019 - Czech
Cílem práce bylo vymezit význam radiochemických procesů odehrávajících se v chladivu primárního okruhu jaderné elektrárny a popsat způsob měření chemických parametrů. Druhým cílem bylo vymezení významu rozpuštěného vodíku pro kompenzaci vlivů na korozi ohrožujících korozí bezpečný provoz elektrárny a popsat způsob generování vodíku amoniakem. Třetím cílem bylo šetření časových průběhů koncentrací čpavku a vodíku v rámci obou výrobních bloků. Posledním cílem práce bylo zkoumání jednostranné závislosti mezi koncentracemi čpavku a vodíku. První dva cíle byly splněny použitím systémové analýzy chemických parametrů chladiva, způsobů jejich měření a probíhajících radiochemických procesů v chladivu. Na základě výsledků analýzy byly vybrány k hlubšímu šetření čpavek a vodík. Ke splnění dalších dvou cílů byly zformulovány hypotézy H1, H2 a H3. Hypotézou H1 byla empirická distribuce měření koncentrací čpavku a vodíku ověřovaná pomocí neparametrického testování normality. Hypotézou H2 byla zkoumána časová závislost koncentrací čpavku a vodíku pomocí regresní analýzy. V případě ověřování hypotézy H3 byla použita metoda regresní a korelační závislosti. Ověřením hypotéz bylo prokázáno, že empirické rozdělení měření koncentrací vodíku a čpavku je většinově blízké teoretické normální distribuci. Dále bylo ověřeno, že lineární regresní funkce časové závislosti měření koncentrací čpavku a vodíku je v průběhu palivové kampaně blízká rovnoběžce s časovou osou. Lineární regresní a korelační analýzou bylo ověřeno, že korelace mezi koncentracemi vodíku a čpavku je na obou blocích obdobná a blízká silné pozitivní korelaci. Za praktický přínos lze považovat prověření potřebné regresní a korelační vazby mezi čpavkem a generovaným vodíkem. The aim of the thesis was to define the meaning of radiochemical processes which take place in coolant of the primary circuit of the Nuclear Power Plant; and to describe the way of measurement of chemical parameters. The second aim was to define the significance of dissolved hydrogen to compensate for corrosion-threatening corrosion-safe operation of plant and to describe the method of generating hydrogen by ammonia. The third aim was to investigate the time courses of ammonia and hydrogen concentrations within the two production units. The last aim was to investigate unilateral dependence between ammonia and hydrogen concentrations. The first two aims were met by using system analysis of coolant chemical parameters, methods of measuring them, and ongoing radiochemical processes in the coolant. Ammonia and hydrogen were selected for deeper investigation, because of the results of the analysis. H1, H2 and H3 hypotheses have been formulated to meet the other two aims. The H1 hypothesis was used to verify the empirical distribution of ammonia and hydrogen concentration measurements by non-parametric normality testing. Hypothesis H2 investigated the time dependence of ammonia and hydrogen concentrations by regression analysis. In case of verification of H3 hypothesis the method of regression and correlation dependency was used. The verifying of hypothesis has shown that the empirical distribution of the measurement of hydrogen and ammonia concentrations is more closely related to the theoretical normal distribution. Furthermore, it was verified that the linear regression function of the time dependence of ammonia and hydrogen concentration measurements is close to the parallel to the timeline during the fuel campaign. Linear regression and correlation analysis confirmed that the correlation between hydrogen and ammonia concentrations is similar on both blocks and close to strong positive correlation. Verification of required regressive and correlative bending between ammonia and generated hydrogen can be understood as a practical contribution. Keywords: Čpavek; vodík; jaderná elektrárna; regrese; korelace; reaktor; koncentrace; Ammonia; hydrogen; nuclear power plant; regression; correlation; reactor; concentration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza vybraných chemických parametrů chladiva primárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín

Cílem práce bylo vymezit význam radiochemických procesů odehrávajících se v chladivu primárního okruhu jaderné elektrárny a popsat způsob měření chemických parametrů. Druhým cílem bylo vymezení ...

ŘEHÁČEK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události
ŠMÍDOVÁ, Monika
2019 - Czech
Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice ve Frýdku- Místku na vybrané mimořádné události a vytvořit mechanismy a přístupy ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem zvolila převážně kvalitativní výzkum s prvky kvantitativního. Na počátku psaní diplomové práce jsem v rámci odborné praxe navštívila Nemocnici ve Frýdku-Místku, kterou jsem vybrala pomocí náhodného výběru z nemocnic v Moravskoslezském kraji zřizovaných krajem a provedla sběr dat v oblasti řešení mimořádných událostí. Na základě vlastního pozorování a poskytnuté dokumentace jsem odhalila nesprávné zpracování plánu krizové připravenosti. Jelikož plán krizové připravenosti řeší mimořádné události, které by mohly ohrozit fungování nemocnice, a tudíž plnění povinností z krizového plánu, rozhodla jsem se pro přepracování plánu s použitím metodiky k tomu určené. Jelikož rizika zahrnutá v plánu krizové připravenosti mi přišla nedostačující, provedla jsem vlastní analýzu rizik vnějšího i vnitřního prostředí ohrožující provoz nemocnice. Následně jsem použila metodu KARS, což je kvalitativní analýza rizik a jejich souvztažnosti, a stanovila jsem si rizika, která by měla být řešená primárně a zapracovala je do plánu. Výstupem diplomové práce je zpracovaný návrh plánu krizové připravenosti Nemocnice ve Frýdku-Místku s možností doplnění informací nemocnicí. Vytvořený plán bude předán vedení nemocnice. The diploma thesis "Crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek relating to selected extraordinary events" deals with issues concerning current state of readiness of the Hospital in Frydek-Mistek for selected extraordinary events and the tries to create methods and approaches to improve the hospital's emergency preparedness. I chose mainly qualitative research with quantitative elements for answering research question. First step was random choice from hospitals in Moravian-Silesian Region, so I visited the hospital in Frydek-Mistek and I made data retrieval dealing with extraordinary events. Based on my own observations and the provided documents I detected an incorrect crisis preparedness plan and because it is important to have such an operative plan, which deals with extraordinary events and the inaccurate plan could place hospital to risk, I decided to revise the plan by using special methology, which is set up for this issue. Since the risks involved in the crisis preparedness plan were insufficient in my opinion, I conducted my own risk analysis of the external and internal environment focusing on hospital operation in risk. Then I used the "KARS" method, which is a qualitative risk analysis within its correlation. I determined the risks that should be resolved primarily and after that I revised the plan by using new knowledge. The result of the diploma thesis is a draft plan for crisis readiness of the hospital in Frydek - Mistek, which could be used and refilled by hospital managment alternatively. The plan will be handed over to the hospital management. Keywords: Krizová připravenost; nemocnice; Frýdek-Místek; mimořádné události; plán krizové připravenosti; Crisis readiness; hospital; Frydek-Mistek; extraordinary events; crisis readiness plan Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Krizová připravenost Nemocnice ve Frýdku-Místku na vybrané mimořádné události

Cílem diplomové práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice ve Frýdku- Místku na vybrané mimořádné události a vytvořit mechanismy a přístupy ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. ...

ŠMÍDOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv stromů na kontaminaci půdy 137Cs
TRNKOVÁ, Michaela
2019 - Czech
Zkoušky jaderných zbraní v atmosféře a havárie na jaderně energetických zařízeních v posledních padesáti letech způsobily významnou kontaminaci životního prostředí. Některé uniklé radionuklidy mají poločas přeměny až několik desítek let a jsou stále přítomny v životním prostředí. Z tohoto důvodu stále probíhá monitorování radiační situace na území České Republiky s cílem zjistit chování a kinetiku umělých radionuklidů v životním prostředí a závažnost radiologických dopadů na člověka. Výsledky tohoto monitorování slouží k přehledu o radiační situaci, sledování dlouhodobých trendů a v neposlední řadě i k získání nových poznatků, které mohou usnadnit zvládání radiační mimořádné události. Cílem této diplomové práce bylo změřit obsah 137Cs v půdách odebraných pod a kolem korun listnatých stromů na území zasaženém radiačním spadem a zjistit, zda koruna stromu má vliv na distribuci cesia v půdách pod nimi. Za tímto účelem byla stanovena výzkumná otázka: Mají koruny stromů vliv na distribuci cesia v půdách pod nimi? Pro lepší srozumitelnost je úvod práce věnován informacím o ionizujícím záření, základním pojmům a veličinám z oblasti ionizujícího záření, zdrojům kontaminace radionuklidy, především havárii jaderné elektrárny Černobyl, kontaminaci životního prostředí a obyvatelstva a prvkům důležitým pro praktickou část této práce. Na teoretickou část pak navazuje metodika výzkumu. Vzorky půd byly odebírány pod pěti listnatými stromy druhu ořešák královský, které vyhovovaly stanoveným kritériím pro odběr. Pod každým stromem byly odebírány vzorky do třech směrů svírajících úhel 120° vždy u kmene, v polovině koruny, na kraji koruny a mimo korunu. Tedy 12 vzorků u každého stromu, celkem 60 vzorků. Suché a vyčištěné vzorky půd byly změřeny pomocí polovodičové gama spektrometrie, která určila hodnoty hmotnostní aktivity radionuklidu 137Cs a také přirozeně se vyskytujícího radionuklidu 40K. Z naměřených hodnot byly vytvořeny grafy. I přes časté odchylky, které mohou být způsobeny vlivem přírodních jevů či činností člověka z nich vyplývá, že koruny stromů mají vliv na distribuci 137Cs v půdách pod nimi. Nuclear weapons testing in the atmosphere and accidents in nuclear energy facilities in the last 50 years caused significant contamination of the environment. Half-life of certain leaked radionuclides is several decades and therefore they are still present in today's environment. That is the reason why there is still on going monitoring of radiation situation in the Czech Republic in order to determine the behaviour and kinetics of anthropogenic radionuclides in the environment and the severity of radiological impact on humans. The results of this monitoring serve to review the radiation situation, observe long-term trends and last but not least to gain new knowledge that could facilitate the management od radiological emergencies. The aim of this thesis was to measure the content of 137Cs in soils under and around leafy tree crowns in the area affected by radiation fall and to find out whether the tree's crown has an effect on the distribution of 137Cs in the soils below them. To this end, a research question has been set: Do tree crowns affect the distribution of cesium in the soils below them? For better intelligibility, the introduction of the thesis is devoted to information about ionizing radiation, basic terms and quantities in the field of ionizing radiation, sources of radionuclide contamination, especially the Chernobyl nuclear power plant accident, environmental and population contamination, and elements important for the practical part of this work. The theoretical part is followed by research methodology. The soil samples were collected under five leafy trees of the Walnut species that met the set criteria for collection. Under each tree, samples were taken in three directions at an angle of 120° always at the trunk, in the middle of the crown, at the edge of the crown and outside the crown. Thus, 12 samples per tree, a total of 60 samples. Dry and purified soil samples were measured by semiconductor gamma spectrometry which determined 137Cs radionuclide mass activity values as well as naturally occurring radionuclide40K. Graphs were generated from the measured values. Despite the frequent deviations that may be caused by natural phenomena or human activities, it was found out that tree crowns affect the distribution of 137Cs in the soils below them. Keywords: Cesium; stromy; kontaminace; distribuce; hmotnostní aktivita; Cesium; trees; contamination; distribution; specific activity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv stromů na kontaminaci půdy 137Cs

Zkoušky jaderných zbraní v atmosféře a havárie na jaderně energetických zařízeních v posledních padesáti letech způsobily významnou kontaminaci životního prostředí. Některé uniklé radionuklidy mají ...

TRNKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky
TUPÁ, Aneta
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce bylo statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky a identifikace úrovní služební kynologie Policie České republiky. Úrovně služební kynologie Policie České republiky popisuje úroveň vědecko-výzkumná (kap. 1.1), úroveň legislativní (kap. 1.2), úroveň strukturální (kap. 1.3, 1.5, 1.6), úroveň institucionální (kap. 1.4) a úroveň aplikované informatiky (kapitoly spojené se sběrem dat). Splnění druhého cíle, spojeného se šetřením vybraných parametrů služební kynologie PČR, lze popsat prostřednictvím ověřování operacionalizovaných hypotéz. Výzkumem bylo potvrzeno, že rozdělení služebních psů PČR v rámci jednotlivých krajských ředitelství policie se chová normálně a vystihuje jej Gaussova křivka. Částečně lze potvrdit i druhou hypotézu z hlediska předpokládané vazby mezi počty služebních psů a délkou výcviku. Rovina aplikované informatiky není v této oblasti dostatečně vyspělá a nezachycuje v databázi PČR potřebná data. Třetí hypotéza potvrdila, že vybrané kynologické parametry (počty nasazení jednotlivých typů služebních psů PČR a počty dosažených aktivních výsledků) spolu korelují sice jen slabě pozitivně, pozitivní korelace však byla prokázána. Rovněž lineární regrese (po vyloučení typu SV) se ukázala být kompatibilní s provedenou korelační analýzou. Sběr dat byl proveden ze statistik Českého statistického úřadu a statistik PČR. Úroveň aplikované informatiky policejních statistik není na dostatečné úrovni a tak nebylo možné pracovat podle původního záměru. Chyběla exaktní data týkající se výcviku psů. Přínos diplomové práce lze spatřovat v rovině teoretické (aplikabilita dvojrozměrných statistických analýz na úrovně služební kynologie PČR) a rovině praktické. Mezi počty nasazení jednotlivých typů služebních psů a počty aktivních výsledků byla statistickým šetřením prokázána korelace. The subject of the diploma thesis was a statistical investigation of selected cynological parameters of regional directorates of the Police of the Czech Republic and identification of levels of their service cynology. Levels of service cynology of the Police of the Czech Republic are described by the level of research (Chapter 1.1), the level of legislation (Chapter 1.2), the structural level (Chapter 1.3, 1.5, 1.6), the institutional level (Chapter 1.4) and the level of applied informatics (chapters associated with data collection). The fulfillment of the second objective, connected with the investigation of selected parameters of the service cynology of the Police of the Czech Republic can be described through the verification of operationalized hypotheses. The research confirmed that the division of service dogs of the Police of the Czech Republic within the individual regional police directorates behaves normally and is described by the Gauss curve. The second hypothesis can also be partially confirmed from the point of view of the expected link between the number of service dogs and the length of training. The plane of applied informatics is not sufficiently advanced in this area and does not capture the necessary data in the database of the Police of the Czech Republic. The third hypothesis confirmed that the selected canine parameters (numbers of deployment of individual types of service dogs of the Police of the Czech Republic and the numbers of active results achieved) correlate only slightly positively, but positive correlation was proved. Also, linear regression (after SV type exclusion) proved to be compatible with the correlation analysis performed. The data were collected from statistics of the Czech Statistical Office and statistics of the Police of the Czech Republic. The level of applied informatics of police statistics is not sufficient and thus it was not possible to work according to the original intention. Exact data on dog training were missing. The contribution of the diploma thesis can be seen in the theoretical level (applicability of two-dimensional statistical analyzes to the level of service cynology of the Police of the Czech Republic) and the practical level. The correlation between the number of service dogs and the number of active results was proved with the statistical survey. Keywords: Integrovaný záchranný systém; kynologie; mimořádná událost; Policie České republiky; statistika.; Integrated rescue system; cynology; emergency; statistics; the Police of the Czech Republic. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky

Předmětem diplomové práce bylo statistické šetření vybraných kynologických parametrů krajských ředitelství Policie České republiky a identifikace úrovní služební kynologie Policie České republiky. ...

TUPÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Krizová připravenost Nemocnice Jihlava na vybrané mimořádné události
VILÍMKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
V současné době hrozí mnoho mimořádných událostí, které mohou zasáhnout bezpečnostní prostředí České republiky. Žádná mimořádná událost si nevybírá čas ani místo, kde zasáhne. Mezi nejohroženější osoby můžeme řadit osoby nacházející se v sociálních zařízeních či v zdravotnických zařízeních v důsledku toho, že dané osoby jsou odkázané na pomoc druhých. Zdravotnická zařízení mají svá specifika, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, hlavně v případě vzniku mimořádných událostí. V současné době je nárok od pacientů na poskytování zdravotní péče vysoký. Péče by měla být poskytována v celém svém rozsahu a na vysoké úrovni. Cílem práce je zvýšení připravenosti Nemocnice Jihlava na vybrané mimořádné události. Pro tuto práci byla stanovena výzkumná otázka: "Jaká je připravenost nemocnice Jihlava na vybrané mimořádné události?" Získání dat bude probíhat několika formami. Stěžejní bude rešerše a analýza právních norem a dokumentů týkající se dané problematiky. Bude použita analýza syntézy, indukce dokumentů a pozorování daného prostředí. Důležitou úlohu budou mít i následné rozhovory se zaměstnanci Nemocnice Jihlava a dalšími příslušnými osobami. Pro posouzení připravenosti Nemocnice Jihlava bude provedena analýza rizik metodou KARS. Výsledkem bude vypracovaný plán krizové připravenosti, který bude následně předán nemocnici. Práce může sloužit výzkumným účelům i nemocnicím pro zvýšení jejich připravenosti na krizové situace. There are currently many emergencies that may affect the security environment of the Czech Republic. No extraordinary event chooses time or place to intervene. Among the most vulnerable people we can rank people in social facilities or health facilities because these people are dependent on the help of others. Healthcare facilities have their own specificities, which need to be given increased attention, especially in the event of emergencies. Currently, patients' entitlement to health care is high. Care should be provided in its entirety and at a high level. The aim of this thesis is to increase the readiness of Jihlava Hospital for selected emergency events. A research question has been set for this work: What is the readiness of Jihlava Hospital for selected emergencies? Data acquisition will take several forms. The research and analysis of legal norms and documents related to the issue will be crucial. Analysis of synthesis, document induction and environmental observation will be used. Subsequent interviews with employees of Jihlava Hospital and other relevant people will also play an important role. To evaluate the readiness of Jihlava Hospital, a risk analysis will be performed using the KARS method. The result will be a Plan of Emergency Preparedness, which will be given to the hospital. Thesis can also serve research purposes for hospitals to increase their preparedness for emergency situations. Keywords: Nemocnice Jihlava; plán krizové připravenosti; mimořádná událost; zdravotnické zařízení; zdravotní péče; Jihlava Hospital; emergency preparedness plan; extraordinary events; healthcare facilities; health care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Krizová připravenost Nemocnice Jihlava na vybrané mimořádné události

V současné době hrozí mnoho mimořádných událostí, které mohou zasáhnout bezpečnostní prostředí České republiky. Žádná mimořádná událost si nevybírá čas ani místo, kde zasáhne. Mezi nejohroženější ...

VILÍMKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Předoperační příprava v kontextu historického vývoje
STUCHLÍKOVÁ, Jindřiška
2019 - Czech
Diplomová práce "Předoperační příprava v kontextu historického vývoje" je teoretická práce, která se zabývá historií nejen předoperační přípravy, ale také ošetřovatelstvím a chirurgií. Tato témata jsou rozčleněna do několika časových horizontů. Předoperační příprava je nedílnou součástí každého operačního výkonu, dle kterého se určuje specifita péče. Práce je psána na základě podrobné rešerše primárních a sekundárních zdrojů. Práce je členěna na několik kapitol, které se věnují historii předoperační péče v souvislosti s ošetřovatelstvím, vzdělávání sester a předoperační přípravě v současné době. Předoperační příprava prošla během svého vývoje mnohými změnami. Byla ovlivněna faktory, které se v dané době vyskytovaly. Sestry se musely přizpůsobovat době, aby byly schopné reagovat na změny a vzdělávat se v rámci chirurgie. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vývoj předoperační přípravy a poukázat na vliv ošetřovatelské péče na předoperační přípravu z historického pohledu. V souvislosti s cílem byly na začátku zvoleny dvě výzkumné otázky: Jak se vyvíjela předoperační příprava? Jak se změnila ošetřovatelská péče v rámci předoperační přípravy v časovém horizontu? Na základě textové analýzy vyplynulo, že největší rozvoj nastal v 19. století, kde byla předoperační příprava pojmenována. Diplomová práce je psána pomocí analytické metody. Následkem toho byla zpracována jako interpretativní text. The thesis "Preoperative Preparation in the Context of Historical Development" is a theoretical dissertation that deals with the history of not only the preoperative preparation but also with nursing and surgery dividing them into several time horizons. The preoperative preparation is an inseparable part of any surgery and based on it the nursing specifications are determined. This thesis is written as a detailed search of primary and secondary sources. The thesis is divided into four main chapters that deal with the history of the preoperative preparation in connection with nursing, nurse education and the preoperative preparation today. The preoperative preparation has undergone many changes during its development. It was influenced by the factors occurring at that time. Nurses had to adapt to the time to be able to respond to changes and to learn in terms of surgery. The aim of the thesis was to analyse the development of the preoperative preparation and point out the influence of the nursing care on the preoperative preparation from a historical perspective. Two research questions were chosen at the outset in connection with the objective: How did the preoperative preparation develop? How has the preoperative preparation changed over time? On the basis of a textual analysis, it emerged the greatest development occurred in the 19th century because that is the time when the preoperative preparation got its name. This dissertation describes it is written using an analytical method, and consequently it is elaborated as an interpretive text. Keywords: Historie; chirurgie; ošetřovatelství; předoperační; příprava; sestra; vývoj; History; surgery; nursing; preoperative; preparation; nurse; development Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Předoperační příprava v kontextu historického vývoje

Diplomová práce "Předoperační příprava v kontextu historického vývoje" je teoretická práce, která se zabývá historií nejen předoperační přípravy, ale také ošetřovatelstvím a chirurgií. Tato témata ...

STUCHLÍKOVÁ, Jindřiška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Faktory ovlivňující stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků
ABRAHAMOVÁ, Petra; MIKŠOVÁ, Zdeňka; FILIPČÍKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňujících stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, specifikou řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví a stabilizací NLZP. Výzkumné šetření je provedeno metodou kvantitativního šetření s využitím modifikovaného dotazníku, který obsahuje 30 otázek zaměřených na zjištění stabilizačních faktorů, demografických údajů a celkové pracovní spokojenosti NLZP. Výzkumný soubor tvoří 120 respondentů-všeobecných sester, porodních asistentek a dětských sester z lůžkových oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Výsledky výzkumného šetření nepotvrzují předpoklad míry významnosti stabilizačního faktoru finančního ohodnocení před interpersonálními vztahy a pracovním prostředím. je potvrzen korelační vztah mezi vybranými demografickými údaji-věkovou kagorií, pracovní pozicí a pracovní spokojeností NLZP. The aim of thesis is to summarize and research factors influencing the stabilization of nurses in the Czech Republic. The theoretical part deals with the issue of human resources management, the specifics of human resources management in health care and the stabilization of nurses. The research is carried out using a quantitative survey method using a modified questionnare, which contains 30 questions aimed at finding stabilization factors, demografphic data and nurses satisfaction. The research group consists of 120 respondents-general nurses, midwifes and child nurses from the in-patient departments of the Masaryk Hospital in Ústí nad Labem. The results of the research do not confirm the presumption of the significance of the financial valuation stabilization factor against interpersonal relationships and the working environment. Significant correlation relationship between selected demographic data-age, job position and nursing satisfaction is confirmed. Keywords: stabilizace personálu; všeobecná sestra; stabilizační faktory; řízení lidských zdrojů; stabilization of staff; general nurse; factor of stabilization; human resource management Available in digital repository of UPOL.
Faktory ovlivňující stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků

Cílem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňujících stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, ...

ABRAHAMOVÁ, Petra; MIKŠOVÁ, Zdeňka; FILIPČÍKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases