Number of found documents: 285511
Published from to

Spřízněni dobou aneb rodina a práce jedno jest. Hospodářský a společenský vzestup vybraných členů pražských rodin Götzlů, Odkolků a Vilímků na pozadí dobových změn v letech 1850 - 1948.
Dimitriou, Alena; Šouša, Jiří; Dobeš, Jan
2022 - Czech
This bachelor thesis is dedicated to Götzl, Odkolek and Vilímek Prague families that were connected both relationally and entrepreneurially. The Götzl family and its members, especially the mayor Josef Götzl with his sons and their successors, belonged for almost a century to the influential figures, not only from industrial Karlín, but also from the Prague political background. The magnitude of the acquired social status and the prestige empowerment was powered by the purchase of the family residency and farmstead in Konárovice near Kolín. In the 1980s the Götzl family connected by marriage with František Odkolek miller's family. In this way a successfull entrepreneurial dynasty was born, represented first by Jindřich Odkolek and thenceforth by Vincenc Götzl, his sister's husband. The social and the family life was from now on directed to the presentable provincial estate in Konárovice, which in the upcoming decades became a place of countless visits for significant figures from the political and cultural environment surrounding both families. Politicians, artists, painters, doctors, musicians, guests of the nobility as well as foreign guests used to spent their free time there. The founder's destinies of famous Odkolek bakeries in Vysočany also met there. The family triumvirate was later... Tato práce je věnována pražským rodinám Götzlových, Odkolkových a Vilímkových, které spolu byly spojeny jak příbuzensky, tak podnikatelsky. Rodina Götzlových a její příslušníci, především starosta Josef Götzl se svými syny a jejich potomky, patřili mezi významné osobnosti nejen industriálního Karlína, ale i pražské politické, podnikatelské a společenské scény po dobu téměř jednoho století. Význam získaného společenské postavení a posílení prestiže umocnili pořízením rodinného sídla a velkostatku v Konárovicích u Kolína. Götzlova rodina se v 80. letech 19. století spojila sňatkem s rodinou mlynáře Františka Odkolka z Kampy a tím se zrodil úspěšný podnikatelský klan, reprezentovaný především Jindřichem Odkolkem a dále manželem jeho sestry Ludmily, Vincencem Götzlem. Společenský a rodinný život byl nadále směrován do reprezentativního venkovského sídla v Konárovicích, které se v následujících desetiletích stalo místem bezpočtu návštěv významných osobností z politického i kulturního prostředí kolem obou rodin. Volný čas zde trávili politici, umělci, malíři, lékaři, hudebníci, hosté z řad šlechty, jakož i cizokrajní hosté. Zde se rovněž spojily osudy zakladatelů slavných Odkolkových pekáren ve Vysočanech. Rodina nakladatele J. R. Vilímka doplnila rodinný triumvirát později. Ve dvacátých letech 20.... Keywords: Götzl|Odkolek|Odkolková|Vilímek|Karlín|starosta|mlynář a pekař|zámek|velkostatek|Konárovice; Götzl|Odkolek|Odkolková|Vilímek|Karlín|mayor|miller and baker|chateau|estate|Konárovice Available in a digital repository NRGL
Spřízněni dobou aneb rodina a práce jedno jest. Hospodářský a společenský vzestup vybraných členů pražských rodin Götzlů, Odkolků a Vilímků na pozadí dobových změn v letech 1850 - 1948.

This bachelor thesis is dedicated to Götzl, Odkolek and Vilímek Prague families that were connected both relationally and entrepreneurially. The Götzl family and its members, especially the mayor ...

Dimitriou, Alena; Šouša, Jiří; Dobeš, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Československo a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců: Politické vztahy 1918 - 1921
Tešović, Miloš; Doubek, Vratislav; Štefek, Martin
2022 - Czech
ANOTATION The bachelor thesis focused on the analysis of the formation and development of relations between the newly emerging Czechoslovakia and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the years 1918- 1921 in the context of a broader reconstruction of Central Europe after the end of World War II. This will be a work focused on the history of international relations. The author will try to define the basic parameters of the foreign policy doctrine of both states and, against the background of these concepts, to describe and evaluate the importance and direction of mutual relations. Keywords: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Czechoslovakia, Yugoslavia, Little Entente Alexander I. Karadjordjevic Tomas Garrigue Masaryk Bakalářská práce se zaměřila na analýzu formování a rozvoje vztahů mezi nově vznikajícím Československem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v letech 1918-1921 v kontextu širší rekonstrukce středoevropského prostoru po konci světové války. Bude se tak jednat o práci zaměřenou na dějiny mezinárodních vztahů. Autor se pokusí definovat základní parametry zahraničně politické doktríny obou států a na pozadí těchto koncepcí popsat a zhodnotit důležitost a směrování vzájemných styků. Klíčová slova: Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Československo, Jugoslávie, Malá dohoda Alexandr I. Karadjordjević Tomáš Garrigue Masaryk Keywords: Království Srbů|Chorvatů a Slovinců|Československo|Jugoslávie|Malá dohoda|Alexandr I. Karadjordjević|Tomáš Garrigue Masaryk; The Kingdom of Serbs|Croats and Slovenes|Czechoslovakia|Yugoslavia|Little Entente|Alexander I Karađorđević|Tomáš Garrigue Masaryk Available in a digital repository NRGL
Československo a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců: Politické vztahy 1918 - 1921

ANOTATION The bachelor thesis focused on the analysis of the formation and development of relations between the newly emerging Czechoslovakia and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the years ...

Tešović, Miloš; Doubek, Vratislav; Štefek, Martin
Univerzita Karlova, 2022

CeT2Al2 sloučeniny se zvýšenou elektron-fononovou interakcí - příprava a charakterizace monokrystalických vzorků
Mičková, Zuzana; Doležal, Petr; Prchal, Jiří
2022 - English
This thesis is focused on preparation and characterisation of CePd2Al2, which is an intermetallic, incongruently melting compound. Due to its incongruent nature a number of polycrystalline samples was made to find an ideal nominal stoichiometry for a precursor for Czochralski growth of a single crystalline sample. Seven polycrystalline samples of different nominal stoichiometries were prepared in mono- arc furnace and studied via electron microscopy, differential scanning calorimetry and four of the samples also by powder diffraction. The result of analyses showed a presence of a hexagonal phase of stoichiometry 16.6:33.3:50 in multiple of the samples. This phase crystallizes at temperature higher than the rest of the present phases. The hexagonal phase was found to not occur in four of polycrystalline as-cast samples, namely of stoichiometries 22:40.7:37.3, 22:41.1:36.9, 22:41.5:36.5 and 22:42.5:35.5 atomic percent. The most suitable stoichiometry of the precursor for Czochralski growth of single crystalline sample in tri-arc furnace was found to be stoichiometry 22:41.1:36.9. Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci CePd2Al2, která je intermetalickou, nekongruentně sa tavící sloučeninou. Vzhledem k její nekongruentní povaze bylo připraveno několik polykrystalických vzorků pro nalezení ideální nominální stechiometrie k přípravě prekurzoru pro Czochralského růst monokrystalického vzorku. Sedm polykrystalických vzorků bylo připraveno v jednoobloukové peci a zkoumaných elektronovou mikroskopií, diferenciální skenovací kalorimetrií a čtyři vzorky byli také analyzovány metodou práškové difrakce. Výsledky analýz ukázali přítomnost hexagonální fáze o stechiometrii 16.6:33.3:50, která krystalizuje při teplotách vyšších než zbytek přítomných fází. Zjistilo se, že hexagonální fáze se nenachází ve čtyřech polykrystalických nežíhaných vzorcích, konkrétně o stechiometriích 22:40.7:37.3, 22:41.1:36.9, 22:41.5:36.5 a 22:42.5:35.5 atomových procent. Ukázalo se, že nejvhodnější nominální stechiometrií pro prekurzor k Czochralského růstu monokrystalu v trojobloukové peci je stechiometrie 22:41.1:36.9. Keywords: Czochralského metoda|prášková rentgenová difrakce|elektronová mikroskopie|nekongruentní sloučeniny; Czochralski method|x-ray powder diffraction|electron microscopy|incongruently melting compounds Available in a digital repository NRGL
CeT2Al2 sloučeniny se zvýšenou elektron-fononovou interakcí - příprava a charakterizace monokrystalických vzorků

This thesis is focused on preparation and characterisation of CePd2Al2, which is an intermetallic, incongruently melting compound. Due to its incongruent nature a number of polycrystalline samples was ...

Mičková, Zuzana; Doležal, Petr; Prchal, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Ramanova mikrospektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) cukrů
Novák, David; Kopecký, Vladimír; Kočišová, Eva
2022 - Czech
The work is focused on the usage of drop-coating Raman (DCDR) spectroscopy in the study of carbohydrates. DCDR spectroscopy offers a lowering of the detection limits by the coffee-ring effect and minimization of the water signal while keeping similarity to the spectrum obtained from the solution. The similarity is achieved due to the glassy phase, in which molecules have a random orientation and probably retain the first solvation envelope. However, for small molecules, the situation is complicated by both the low efficiency of the coffee-ring effect and the tendency to crystallize. In this work, we studied glucose, galactose, lactose, maltose, trehalose and cyclodextrin to cover the basic structural diversity of sugars - from monosaccharides, disaccharides to oligosaccharides. It was successfully found the concentration range for DCDR spectroscopy of mono and disaccharides (ca. 1-30 mM), while maintaining the glassy phase of the deposit, and to point out the complications associated with the crystallization of polysaccharides. We compared the obtained DCDR spectra with the spectra of polycrystalline samples, from which they clearly differed. Subsequently, we measured the concentration dependences, up to saturated solutions, whose Raman spectra were analysed by factor analysis to capture the... Práce je zaměřena na možnosti využití techniky Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) v oblasti studia cukrů. DCDR spektroskopie nabízí snížení detekčního prahu pomocí efektu kávového kroužku a minimalizaci signálu vody při zachování podobnosti se spektrem získaným z roztoku. Podobnosti je dosaženo díky skelné fázi, v níž mají molekuly náhodnou orientaci a pravděpodobně zachovanou první solvatační obálku. U malých molekul je však situace komplikována jak nízkou účinností efektu kávového kroužku, tak tendencí ke krystalizaci. V práci jsme studovali glukózu, galaktózu, laktózu, maltózu, trehalózu a cyklodextrin, tak abychom pokryli základní strukturní rozmanitost cukrů - od monosacharidů, disacharidů až po oligosacharidy. Podařilo se úspěšně nalézt koncentrační rozmezí pro DCDR spektroskopii mono a disacharidů (ca. 1-30 mM), při zachování skelné fáze depozitu, a ukázat na komplikace spojené s krystalizací u polysacharidů. Získaná DCDR spektra jsme porovnali se spektry polykrystalických vzorků, od nichž se jasně odlišovala. Následně jsme proměřili koncentrační závislosti, až do nasycených roztoků, jejichž Ramanova spektra jsme analyzovali pomocí faktorové analýzy ve snaze podchytit spektrální změny indukované koncentrací, a tedy narušením solvatačních obálek. Byly však nalezeny... Keywords: DCDR|Ramanova spektroskopie|cukry; DCDR|Raman spectroscopy|carbohydrates Available in a digital repository NRGL
Ramanova mikrospektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) cukrů

The work is focused on the usage of drop-coating Raman (DCDR) spectroscopy in the study of carbohydrates. DCDR spectroscopy offers a lowering of the detection limits by the coffee-ring effect and ...

Novák, David; Kopecký, Vladimír; Kočišová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Současná organizace státní správy na úseku pobytu cizinců
Chlumská, Veronika; Kryska, David; Dobeš, Jan
2022 - Czech
The bachelor thesis analyzes the current form of the state administration organization in the field of residence of foreigners in the Czech Republic. The Section of Residence of Foreign Nationals is regulated by Act on the Residence of Foreigners in the Territory of the Czech Republic, No. 326/1999 Coll. Of Laws, as amended, and defines the competence of state administration executors in this area. The thesis is divided into a general part, which deals with the general principles of the organization of state administration, the second part is focused specifically on the structure of offices in the field of residence of foreigners, which are the Ministry of the Interior. Commission for Decision-Making in Matters of Residence of Foreigners, Directorate of the Foreign Police Service, Departments of the Alien Police of the Regional Directorates of the Police of the Czech Republic, Ministry of Foreign Affairs and embassies. The aim of the thesis is to evaluate the functioning of these specific offices and outline possible future developments in their organizational arrangement. In conclusion, it evaluates the functioning of the state administration in this section, further deduces the possible future establishment of an independent alien office and mentions further transfers of the alien agenda between... Bakalářská práce analyzuje současnou podobu organizace státní správy na úseku pobytu cizinců v České republice. Úsek pobytu cizinců upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vymezuje působnost vykonavatelů státní správy v této oblasti. Práce je rozdělena na obecnou část, která se zabývá obecnými principy organizace státní správy, druhá část je zaměřena konkrétně na strukturu úřadů na úseku pobytu cizinců, kterými jsou Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, Ředitelství služby cizinecké policie, odbory cizinecké policie krajských ředitelství PČR, Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady. Cílem práce je zhodnotit fungování těchto konkrétních úřadů a nastínit možný budoucí vývoj v jejich organizačním uspořádání. V závěru hodnotí fungování státní správy na tomto úseku, dále dovozuje možný budoucí vznik samostatného cizineckého úřadu a uvádí další přesuny cizinecké agendy mezi výše jmenovanými úřady pro zefektivnění jejich činnosti. Klíčová slova státní správa, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, cizinecká policie, zastupitelský úřad Keywords: státní správa|Ministerstvo vnitra|Ministerstvo zahraničních věcí|cizinecká policie|zastupitelský úřad; government administration|Ministry of the Interior|Ministry of Foreign Affairs|Foreign Police|Embassy Available in a digital repository NRGL
Současná organizace státní správy na úseku pobytu cizinců

The bachelor thesis analyzes the current form of the state administration organization in the field of residence of foreigners in the Czech Republic. The Section of Residence of Foreign Nationals is ...

Chlumská, Veronika; Kryska, David; Dobeš, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Vybrané kulturní aspekty migrace všeobecných sester do českých nemocnic
Šubrtová, Eliška; Soukup, Václav; Ferrarová, Eva
2022 - Czech
(in English): The subject of the bachelor thesis i a theoretical-empirical analysis and interpretation of labor migration of foreign nurses to Czech hospitals. Special attention was paid to the issue of adaptation of foreign nurses into new environment and to the obstacles that the must face during the migration process. In this thesis I applied a case study method with an emphasis on qualitative research using a form of a semi-structured interview. I obtained my research sample with the so-called "snowball" method. I conducted interview with selected respondents and then performed an analysis and interpretation of these interviews. My motivation to choose this topic was my own experience of working in the nursing field, which allowed me to get an access to respondents and to perform an informed interpretation of complex phenomena in a particular labor environment. The subject of this thesis was to describe selected aspects of labor migration of foreign nurses to Czech hospitals by answering the formulated research questions. The main research questions were: to find out what are the migration patterns of foreign nurses migrating to Czech hospitals, whether it is possible to describe their migration experience and whether my findings correspond with the conclusions from selected scientific... (česky) Předmětem bakalářské práce je teoreticko-empirická analýza a interpretace pracovní migrace sester-cizinek do českých nemocnic. Zvláštní pozornost jsem při tom věnovala problematice adaptace sester-cizinek na nové prostředí a překážkám, kterým musí čelit v průběhu migračního procesu. V práci jsem uplatnila metodu případové studie s důrazem na kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného interview. Výzkumný vzorek jsem získala pomocí tzv. "snowball" metody. S vybranými respondenty jsem realizovala rozhovory a následně jsem provedla jejich analýzu a interpretaci. K výběru tématu práce mě motivala skutečnost, že pracuji v oboru ošetřovatelství, což mi umožnilo přístup k respondentům a zasvěcenou interpretaci komplexních jevů v konkrétním pracovním prostředí. Předmětem práce bylo skrze zodpovězení zformulovaných výzkumných otázek popsat vybrané aspekty pracovních migrací sester cizinek do českých nemocnic. Hlavními výzkumnými otázkami bylo: zjistit, jaké jsou migrační vzorce sester-cizinek přicházejících do českých nemocnic, zda je možné popsat jejich zkušenost s migrací a zda moje zjištění odpovídají závěrům z vybrané odborné literatury. Na základě rešerše odborných zdrojů na téma pracovní migrace sester jsem rozšířila poznatky z jiných výzkumů na toto téma o vlastní empirickou sondu.... Keywords: migrace|všeobecné sestry|adaptace|kulturní šok|multikulturalismus|antropologie medicíny|zdraví a nemoc; migration|general nurses|adaptation|culture shock|multiculturalism|medical anthropology|health and illness Available in a digital repository NRGL
Vybrané kulturní aspekty migrace všeobecných sester do českých nemocnic

(in English): The subject of the bachelor thesis i a theoretical-empirical analysis and interpretation of labor migration of foreign nurses to Czech hospitals. Special attention was paid to the issue ...

Šubrtová, Eliška; Soukup, Václav; Ferrarová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Elogia Scipionum. Překlad, gramatický a historický komentář.
Buláková, Jana; Marek, Václav; Pultrová, Lucie
2022 - Czech
This bachelor's thesis focuses on a group of Latin inscriptions from the period of the Roman republic which have survived in the Tomb of the Scipios in Rome and are called the "elogia Scipionum". The thesis first shortly characterises the tomb itself as well as the Saturnian verse, in which some of the inscriptions are written. The core of the thesis is a Czech translation of the inscriptions, including close interpretation of their content. The thesis also focuses on the specifics of archaic Latin and the historical backgrounds of the deceased, their deeds and other details that are presented by the inscriptions. Tato bakalářská práce se zabývá skupinou latinských nápisů z období římské republiky, dochovaných v hrobce Scipionů v Římě a nazývaných "elogia Scipionum". Práce nejprve stručně charakterizuje samotnou hrobku a saturnský verš, jímž je část elogií psána. Jejím těžištěm je ovšem překlad jednotlivých elogií, doplněný o podrobnou interpretaci jejich obsahu. Práce se přitom zaměřuje na specifika archaické latiny i na historické souvislosti týkající se jednotlivých zesnulých, jejich činů a jiných podrob- ností, které jsou v elogiích uvedené. Keywords: elogia Scipionum|hrobka Scipionů|Cornelii Scipiones|Barbatus|saturnský verš|epitaf|archaická latina|římské republikánské nápisy; elogia Scipionum|Tomb of the Scipios|Cornelii Scipiones|Barbatus|Saturnian verse|epitaph|archaic Latin|Roman republic inscriptions Available in a digital repository NRGL
Elogia Scipionum. Překlad, gramatický a historický komentář.

This bachelor's thesis focuses on a group of Latin inscriptions from the period of the Roman republic which have survived in the Tomb of the Scipios in Rome and are called the "elogia Scipionum". The ...

Buláková, Jana; Marek, Václav; Pultrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Slovesná perifráze être sur le point de + infinitiv a její české protějšky
Braunová, Johana; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with the French periphrasis être sur le point de + infinitive and its Czech counterparts. The thesis is divided into two parts. The first part discusses the theoretical framework. It contrasts the verbal aspect and the Aktionsart in French and in Czech, with the focus on the ingressivity that the periphrasis être sur le point de + infinitive expresses. The second part consists of empirical research. It presents a corpus analysis conducted on the parallel corpus InterCorp and partly on the referential corpus for French language (Frantext). The aim of the corpus analysis will be to create a typology of Czech counterparts of this verbal construction (e. g. adverbs, verbal periphrases etc.), to determine their frequency within different types of texts and to determine the tendencies in the choice of translators. The research will be supplemented with the reverse corpus analysis of two of the Czech counterparts and their French respondents. This will allow to determine other constructions that enter to the same paradigm as the periphrasis être sur le point de + infinitive. Keywords: verbal periphrasis, ingressive aspect, corpus analysis, Czech, French Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou slovesnou perifrází être sur le point de + infinitiv a jejími českými protějšky. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se z kontrastivního hlediska slovesným videm a povahou slovesného děje ve francouzštině a v češtině, a to se zaměřením na ingresivnost, kterou námi zkoumaná perifráze vyjadřuje. V druhé, empirické části se budeme věnovat samotné korpusové analýze na paralelním korpusu InterCorp a částečně na jednojazyčném referenčním korpusu pro francouzštinu (Frantext). Cílem korpusové analýzy bude vytvořit typologii českých protějšků této konstrukce (adverbia, slovesné perifráze aj.), určit jejich frekvenci v různých typech textů a určit tendence při jejich výběru. Výzkum bude doplněný zpětnou analýzou dvou překladových protějšků a jejich respondentů ve francouzštině, což nám umožní určit další konstrukce, které ve francouzštině vstupují do stejného paradigmatu jako être sur le point de + infinitiv. Klíčová slova: slovesná perifráze, ingresivní aspekt, korpusová analýza, čeština, francouzština Keywords: Slovesná perifráze|ingresivní aspekt|korpusová analýza|čeština|francouzština; Verbal periphrasis|ingressive aspect|corpus analysis|Czech|French Available in a digital repository NRGL
Slovesná perifráze être sur le point de + infinitiv a její české protějšky

This bachelor thesis deals with the French periphrasis être sur le point de + infinitive and its Czech counterparts. The thesis is divided into two parts. The first part discusses the theoretical ...

Braunová, Johana; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2022

Poetika samoty v básni The Night of Loveless Nights od Roberta Desnose
Hrančík, Matouš; Šarše, Vojtěch; Šuman, Záviš
2022 - Czech
(anglicky) This bachelor thesis aims to describe and analyse the vast poem The Night of Loveless Nights that was written by a French poet Robert Desnos and published in a book of poems Fortunes (1942). The first chapter comments Desnos' biography while focusing on its crucial moments including his participation in the Paris Surrealist movement during the 1920s. Notable links between Desnos, his work and Czech (Czechoslovakian) cultural region are mentioned as well. After a brief résumé of Desnos' bibliography and key poetry collections, the thesis focuses on the presented poem. We contextualize it, point out its heterogeneity and then describe its major poetic qualities: the use of poetic and linguistic means of expression, the motivic aspects and the categories of time and space. While doing so, we observe by what means the author emphasizes the solitude of the lyrical subject. The conclusion of the thesis presents a synthesis of gathered knowledge concerning the author and the presented poem. (česky) Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat a analyzovat rozsáhlou básnickou skladbu The Night of Loveless Nights (zařazenou ve sbírce Fortunes, 1942) francouzského básníka Roberta Desnose. Úvodní kapitola přibližuje autorův život, nastiňuje jeho hlavní milníky (včetně zapojení do aktivit pařížské surrealistické skupiny během dvacátých let 20. století), zmiňuje také průsečíky básníkovy osoby a jeho díla s českým, respektive československým kulturním prostorem. Pozornost práce se poté přesunuje k autorově tvorbě a výčtu jeho stěžejních básnických děl. Hlavní část bakalářské práce do kontextu této tvorby zasazuje konkrétní Desnosův text, poukazuje na jeho heterogenní charakter a popisuje jeho základní poetické kvality - použité básnické a jazykové prostředky, motivickou stránku, kategorie času a prostoru. Při tom si všímá způsobů, kterými autor zdůrazňuje samotu lyrického subjektu. Závěr práce shrnuje shromážděné poznatky o tomto básnickém textu a jeho autoru. Keywords: Robert Desnos|surrealismus|poezie|samota|Francie|literatura; Robert Desnos|Surrealism|Poetry|Solitude|France|Literature Available in a digital repository NRGL
Poetika samoty v básni The Night of Loveless Nights od Roberta Desnose

(anglicky) This bachelor thesis aims to describe and analyse the vast poem The Night of Loveless Nights that was written by a French poet Robert Desnos and published in a book of poems Fortunes ...

Hrančík, Matouš; Šarše, Vojtěch; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Zahraniční vztahy Hamásu
Singer, Prokop; Ťupek, Pavel; Koláček, Jakub
2022 - Czech
(in English): This bachelor thesis deals with palestinian organization Hamas and analyzes its international relations. The work first characterizes this organization including its history, ideology, strategy and political goals, then it focuses on its international relations with European Union, Iran and Qatar (česky): Tato bakalářská práce pojednává o palestinské organizaci Hamás a analyzuje její mezinárodní vztahy. Práce nejprve charakterizuje tuto organizaci včetně její historie, ideologie, strategie a politických cílů a poté se zaměří na její mezinárodní vztahy s Evropskou unii, Íránem a Katarem. Keywords: Hamás|historie|ideologie|zahraniční vztahy|organizace|Írán|Katar|Evropská unie|Palestina|Izrael|Spojené státy|terorismus|okupace|pásmo Gazy; Hamas|history|ideology|international relations|organization|Iran|Qatar|European Union|Palestine|Israel|United States|terrorism|occupation|Gaza Strip Available in a digital repository NRGL
Zahraniční vztahy Hamásu

(in English): This bachelor thesis deals with palestinian organization Hamas and analyzes its international relations. The work first characterizes this organization including its history, ideology, ...

Singer, Prokop; Ťupek, Pavel; Koláček, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases