Number of found documents: 259102
Published from to

Implementace a srovnání plánovacích algoritmů pro systémy reálného času
Kubátová Hana; Josef Zápotocký; Borecký Jaroslav
2021 -
Tato práce se zabývá plánovacími algoritmy pro systémy reálného času, zkoumá a~modifikuje operační systém reálného času FreeRTOS. FreeRTOS je speciálně vyvinutý pro malé vestavěné systémy, tak aby uspokojil jak nároky uživatele tak paměťové nároky malých vestavných zařízení. Po podrobném popisu prioritního plánovače přijatého z FreeRTOS jsou navrženy dva učební plánovače: první je založen na známém algoritmu přednosti s~nejbližší uzávěrkou (EDF), druhý je založen na algoritmu přednosti úkolu s~nejmenší laxitou (LLF), původně vyvinutý pro systémy s~více procesory. U~každého navrhovaného plánovače je uveden popis funkčnosti plánovače, ukázka práce daného plánovacího algoritmu a následná implementace ve FreeRTOS. Poté je správnost plánovacích algoritmů implementované ve FreeRTOS ověřena testem. Plánvací algoritmy byly vybrány na základě užitečnosti v bakalářském předmětu BI-SRC na FIT ČVUT v Praze.This work deals with scheduling algorithms for real-time systems, examines and modifies the real-time operating system FreeRTOS. FreeRTOS is specially developed for small embedded systems to meet both user and memory requirements. After a~detailed description of the priority scheduler adopted by FreeRTOS, two learning schedulers are proposed: the first is based on the known Earliest Deadline First Algorithm (EDF), the second is based on the Least Laxity First Algorithm (LLF), originally developed for multiprocessor systems. For each proposed scheduler, a description of the scheduler's functionality, a demonstration of the work of the scheduling algorithm and subsequent implementation in FreeRTOS is given. Then the correctness of the planning algorithms implemented in FreeRTOS is verified by a test. Planning algorithms were selected on the basis of usefulness in the bachelor's course BI-SRC at FIT CTU in Prague. Keywords: FreeRTOS; EDF; LLF; Implementace; Testování; FreeRTOS; EDF; LLF; Implementation; Testing Available in digital repository of ČVUT.
Implementace a srovnání plánovacích algoritmů pro systémy reálného času

Tato práce se zabývá plánovacími algoritmy pro systémy reálného času, zkoumá a~modifikuje operační systém reálného času FreeRTOS. FreeRTOS je speciálně vyvinutý pro malé vestavěné systémy, tak aby ...

Kubátová Hana; Josef Zápotocký; Borecký Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace rugby - modul zákonného zástupce
Chludil Jiří; Daniel Karlovský; Matoušek Jan
2021 -
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se soustředí na roli zákonných zástupců hráčů v těchto klubech, jejich pravomocí a obecné funkcionality registrací, správy účtů a zasílání žádostí členům klubu. Výstupem této práce je zhotovená analýza existujícího prototypu, která obsahuje jeho detailní popis, seznam implementovaných funkcionalit, technologie použité v jeho vývoji a následné odvození funkčních a nefunkčních požadavků. Následující návrh zahrnuje zpracování daných požadavků do případů užití, průchodových aktivit, tvorbu tříd a plány jejich uživatelského rozhraní. Práce pokračuje implementací tohoto modulu a výsledky jeho uživatelských a akceptačních testů. Součástí implementace jsou také podrobné návody k instalaci a užití aplikace, spolu s programovými detaily užitečnými k rozšiřování funkcionalit modulu.This thesis deals with analysis, design and implementation of a certain module to Rugby app, an unfinished app on the Android platform centered around organising rugby clubs for children, their tournaments and trainings. The module focuses on the role of legal guardians of club players, their user privileges and general functionalities of registrations, account management and sending requests to club members. The output of this thesis is a finished analysis of the existing prototype, which contains it's detailed description, list of it's implemented functionalities, technologies used during development and subsequent deduction of functional and non-functional requirements. Consequent design contains the processing of those requirements into use cases, main scenario activities, creation of classes and drafts for their user interface. The thesis continues with implementation of this module and outcomes of it's user and acceptance testing. Incorporated in the implementation are also detailed tutorials for installation and usage of the app, together with program details, useful for expanding module's functionalities. Keywords: Android; aplikace; účty; registrace; rugby; anonymizace; Kotlin; Android; app; accounts; registration; rugby; anonymization; Kotlin Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace rugby - modul zákonného zástupce

Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se ...

Chludil Jiří; Daniel Karlovský; Matoušek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy
Kubalík Pavel; Martin Stahl; Miškovský Vojtěch
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osobního GPS lokátoru postaveného na vývojové platformě Arduino s využitím SMS komunikace a Android aplikace pro jeho ovládání. Dále popisuje problematiku a nedostatky existujících lokátorů, momentálně dostupných na trhu, a jejich možné řešení. Cílem práce je navrhnout takový lokátor, který bude tyto problémy řešit. Výsledkem je prototyp takového lokátoru a jeho řídící aplikace, společně s jednoduchou uživatelskou Android aplikací, pro odesílání SMS příkazů, sloužících k jeho ovládání.This bachelor thesis covers the design of a personal GPS locator built using the Arduino development platform and using SMS communication and Android application for its control. It further describes the problems and shortcomings of existing devices, which are currently available on the market, and their possible solutions. The goal of this thesis is to develop a personal locator, that will solve main issues, that other existing GPS locators have. The outcome of this thesis is a prototype of such locator and its application, along with simple Android user application for sending SMS commands, which are used to control the device. Keywords: lokátor; nízká spotřeba energie; uživatelská aplikace; GPS; SMS; Android; Arduino; locator; low power consumption; user app; GPS; SMS; Android; Arduino Available in digital repository of ČVUT.
Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem osobního GPS lokátoru postaveného na vývojové platformě Arduino s využitím SMS komunikace a Android aplikace pro jeho ovládání. Dále popisuje problematiku a ...

Kubalík Pavel; Martin Stahl; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj nové správy rádiových stanic pro Czech-American TV
Vondra Tomáš; Karel Vrabec; Bařinka Lukáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pluginu do redakčního systému WordPress. Zadavatelem je nezisková organizace Czech-American TV, která propaguje Českou republiku v USA. Webové stránky této organizace svým návštěvníkům nabízí dvě on-line rádia s českou vážnou a folklorní hudbou. Údržba těchto rádií je však složitá a velmi obtížná. Pomocí moderních webových technologií je navrhnuto a vytvořeno zcela nové řešení. Výsledkem práce je plugin do systému WordPress, který dodává novou jednoduchou správu pro řízení zmíněných rádiových stanic a jejich playlistů dle požadavků zadavatele.This bachelor’s thesis deals with the development of a brand new plugin for the WordPress content management system. The plugin is demanded by the Czech-American TV (a client), a non-profit organization which promotes the Czech Republic in the USA. The organization’s website provides two e-radios with the Czech classical and folk music. But the maintenance of these radios is too hard and complicated. Therefore, a new solution is designed and developed with the help of modern web technologies. The result of this work is the WordPress plugin that adds a new interactive administration to manage and control each of the radio stations and their respective playlists very easily. Keywords: plugin; WordPress; Czech-American TV; UI; uživatelská přívětivost; JavaScript; PHP; plugin; WordPress; Czech-American TV; UI; user friendliness; JavaScript; PHP Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj nové správy rádiových stanic pro Czech-American TV

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou pluginu do redakčního systému WordPress. Zadavatelem je nezisková organizace Czech-American TV, která propaguje Českou republiku v USA. Webové stránky této ...

Vondra Tomáš; Karel Vrabec; Bařinka Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prezentační systém v Blenderu
Bařinka Lukáš; Matyáš Sojka; Richtr Radek
2021 -
Prezentační systémy jsou v současné době velice rozšířenými nástroji. Umožňují jak vytváření prezentací, tak samotné preznetování. Téměř výhradně se současná řešení omezují na 2D prezentace. Tato práce je určena uživatelům, kteří hledají alternativu k zevšednělým dvourozměrným prezentacím. Práce se zabývá návhrem a implementací prezentačního systému, který nabízí využití třetího rozměru. Dosahuje toho pomocí rozšíření (plug-in) aplikace Blender. Výsledné spojení plug-inu a prostředí Blenderu umožňuje vytváření dílčích 3D scén (komponent), jejich spojování do výsledné prezentace a následné odprezentování.Presentation software is nowadays a greatly widespread tool. It allows both the creation of presentations and the actual presentation. Almost exclusively, current solutions are limited to 2D presentations. This thesis is intended for users who are looking for an alternative way to the commonly used two-dimensional presentations. The thesis includes the design and implementation of a presentation system that offers the use of the third dimension. It does that by using a Blender plug-in. Thanks to the plug-in and the Blender environment users can create 3D scenes (components), connect them into the final presentation and present them. Keywords: plug-in; Blender; prezentační systém; prezentace; 3D prostředí; Python; plug-in; Blender; presentation software; presentation; 3D environment; Python Available in digital repository of ČVUT.
Prezentační systém v Blenderu

Prezentační systémy jsou v současné době velice rozšířenými nástroji. Umožňují jak vytváření prezentací, tak samotné preznetování. Téměř výhradně se současná řešení omezují na 2D prezentace. Tato ...

Bařinka Lukáš; Matyáš Sojka; Richtr Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Klasifikace kvality vozovky
Friedjungová Magda; Martin Lank; Vašata Daniel
2021 -
Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z jízdy. Tato práce se zabývá návrhem modelu, který klasifikuje obrázky silnic do pěti kvalitativních kategorií na základě jejich celkového vzhledu. V práci prezentujeme nový ručně anotovaný dataset, obsahující fotografie ze služby Google Street View. Anotace datasetu byla navržena pro motorkáře, ale může být použita i pro jiné účastníky silničního provozu. Experimentovali jsme jak s předučenými konvolučními neuronovými sítěmi, jako jsou MobileNet či DenseNet, tak s vlastními architekturami konvolučních neuronových sítí. Dále jsme vyzkoušeli různé techniky předzpracování dat, např. odstraňování stínů či kontrastně-limitní adaptabilní histogramovou ekvalizací (CLAHE). Námi navrhovaný klasifikační model využívá CLAHE a na testovací sadě dosahuje 71% přesnosti. Vizuální kontrola ukázala, že navrhovaný model je i s touto přesností využitelný za účelem, pro který byl navržen.Automated evaluation of road quality can be helpful to authorities and also road users who seek high-quality roads to maximize their driving pleasure. This thesis proposes a model which classifies road images into five qualitative categories based on overall appearance. We present a new manually annotated dataset, collected from Google Street View. The dataset classes were designed for motorcyclists, but they are also applicable to other road users. We experimented with Convolutions Neural Networks, involving custom architectures and pre-trained networks, such as MobileNet or DenseNet. Also, many experiments with preprocessing methods such as shadow removal or CLAHE. Our proposed classification model uses CLAHE and achieves 71% accuracy on a test set. A visual check showed the model is applicable for its designed purpose despite the modest accuracy since the image data are often controversial and hard to label even for humans. Keywords: klasifikace kvality vozovky; analýza povrchu vozovky; street view snímky; dataset snímků kvality vozovky; konvoluční neuronové sítě; road quality classification; road surface analysis; street view images; road quality image dataset; image classification; convolutional neural networks Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace kvality vozovky

Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z ...

Friedjungová Magda; Martin Lank; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Věnná města českých královen - Webová aplikace pro schvalovací proces 3D modelů
Chludil Jiří; Pavel Antoš; Pauš Petr
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu prototypu webové aplikace pro schvalovací proces historických 3D modelů. Prototyp je zaměřen na zobrazování historických 3D modelů a na vytváření připomínek, které mohou, ale nemusí být připnuty ke konkrétní oblasti modelu. Součástí této bakalářské práce je analýza schvalovacího procesu historických 3D modelů a privátního API. Dále také porovnání a výběr vizualizační technologie 3D modelů. Část bakalářské práce se zabývá návrhem. Podrobněji: návrhem React komponentů, komunikace prototypu (nejen s privátním API) a návrh uživatelského rozhraní. V rámci implementace byl na základě analýz a návrhů vytvořen prototyp webové aplikace. K němu byly napsány příručky pro uživatele a pro vývojáře. Na závěr byl prototyp podroben uživatelským testům.This bachelor thesis is focused on creating a prototype of a web application for approval process of historical 3D models. The prototype is aimed at displaying historical 3D models and creating comments that may or may not be attached to a specific area of the model. Part of this bachelor thesis is the analysis of the approval process of historical 3D models and the analysis of the private API. Furthermore, comparison and selection of visualization technology of 3D models. Part of the bachelor thesis deals with design. In detail: design of React components, prototype communication (not only with the private API) and user interface design. As part of the implementation, web application prototype was created on the basis of analyzes and designs in previous parts of thesis. Manuals have been written for users and for developers. Finally, the prototype was subjected to user tests. Keywords: webová aplikace; Věnná města českých královen; schvalovací proces historických 3D modelů; vizualizace 3D modelů; Babylon.js; React; TypeScript; web application; Dowry Towns of Bohemian Queens; approval process of historical 3D~models; 3D~models vizualization; Babylon.js; React; TypeScript Available in digital repository of ČVUT.
Věnná města českých královen - Webová aplikace pro schvalovací proces 3D modelů

Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu prototypu webové aplikace pro schvalovací proces historických 3D modelů. Prototyp je zaměřen na zobrazování historických 3D modelů a na vytváření ...

Chludil Jiří; Pavel Antoš; Pauš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace
Hunka Jiří; Marek Trzaskalik; Žikovský Pavel
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na provedených analýzách uživatelů a shromážděných datech. Dále je popsán proces tvorby prototypů a tvorba designu aplikace. Konečně je provedeno uživatelské testování reálné funkční aplikace a jsou navrženy další úpravy rozhraní. Konec práce pojednává o zvoleném postupu a jednotlivých rozhodnutích v průběhu práce.This bachelor thesis deals with the design of the user interface of the parent mode of the educational application for children Educhild. The work and the design are focused on the needs of users. The entire creation process is based on proven user analysis and collected data. As following the thesis describes the creation of prototypes and the design of the application. Finally, the usability testing of the final version of the application is performed and further modifications are suggested. The end of the work deals with the chosen procedure and individual decisions during the work. Keywords: mobilní aplikace; uživatelské rozhraní; Android; grafický design; uživatelská přívětivost; UI/UX; rodičovský režim; výuková aplikace pro děti; mobile application; user interface; Android; graphic design; user friendlines; UI/UX; parent mode; educational application for children Available in digital repository of ČVUT.
Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na ...

Hunka Jiří; Marek Trzaskalik; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů
Hrabák Pavel; Juraj Kmec; Vašata Daniel
2021 -
Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají analytické aproximace tohoto vztahu. Nezohledňují však specifické vlastnosti jednotlivých geometrií a složení chodců. Tato bakalářská práce prezentuje datově orientovaný přístup k odhadu fundamentálního diagramu pomocí umělých neuronových sítí. To zahrnuje simulování evakuací v open-source simulátoru pohybu chodců, výpočet alternativní míry hustoty - průměrné vzdálenosti ke k-nejbližším sousedům a následné trénování neuronové sítě k odhadu fundamentálního vztahu mezi hustotou a rychlostí. Naučené modely ukazují významnou schopnost extrahovat makroskopické vztahy z jednotlivých měření. Predikce je poté rozšířená o další příznaky - relativní polohy nejbližších sousedů a relativní vzdálenost k východu. To přispívá k dalšímu snížení chyby predikce a demonstruje tak použitelnost metod strojového učení v oblasti dynamiky chodců.The fundamental diagram is a crucial characteristic of pedestrian flow that enables engineers to judge the maximum capacity of pedestrian facilities. The classical methods of estimating the fundamental diagram use analytical approximations of this relationship. However, they fail to take into consideration the specific properties of each geometry and the composition of the pedestrians. This thesis presents a data-driven approach to estimating the fundamental diagram via artificial neural networks. This includes simulating evacuations in an open-source pedestrian simulator, computing an alternative measurement of density - the mean distance to k-nearest neighbors, and subsequently training a neural network to estimate the fundamental relationship between density and velocity. The trained models show significant ability to extract the macroscopic relationship from the individual measurements. The prediction is then expanded to include more explanatory variables - the relative positions of nearest neighbors and the relative distance to the exit. This further reduces the prediction error, demonstrating the applicability of machine-learning methods in the field of pedestrian dynamics. Keywords: dynamika chodců; fundamentální diagram; simulování pohybu chodců; tok v úzkém hrdle; umělá inteligence; umělé neurónové sítě; pedestrian dynamics; fundamental diagram; simulating pedestrian movement; bottleneck flow; artificial intelligence; artificial neural networks Available in digital repository of ČVUT.
Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů

Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají ...

Hrabák Pavel; Juraj Kmec; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prevence rizik v oblasti BOZP u studentů středních škol
Vobořilová Jarmila; Věra Bakalářová; Dobrovská Dana
2021 -
Bakalářská práce se zabývá prevencí rizik v oblasti BOZP při praktické výuce žáků středních škol zaměřených na chovatelství a jezdecký sport. V teoretické části práce jsou popsány zákonné požadavky na BOZP ve školství a dokumentace BOZP ve výuce. Dále jsou komplexně zkoumány rizikové faktory specifické pro prostředí školních stájí a pracovišť praktické výuky, se zaměřením na rizika při práci s koňmi, pravidla nošení ochranných pomůcek a zásady pro manipulaci s zařízeními. Zkoumány jsou také příčiny porušení a motivace k dodržování pravidel BOZP a nedílnou součástí je i vliv managementu koní na bezpečnost ve stáji. V závěru teoretické části jsou popsány školy, které se věnuji danému oboru studia. Praktická část bakalářské práce je věnována zejména dotazníkovému šetření a hodnocení odpovědí rozsáhlého vzorku respondentů. Otázky a sekce dotazníkového šetření přímo navazují na kapitoly teoretické části. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro obě zúčastněné školy s cílem zvýšit bezpečnost žáků a koní při praktické výuce.This Bachelor´s thesis deals with risk prevention and safety during practical training lessons of high schools In the field of equestrian sport and equine breeding. The theoretical part notes legal OSH regulations concerning schools and OSH documentation. Risk factors, specific for school stables and equestrian school training facilities, are being the main concern, with focus on horse-manipulation connected risks, rules for wearing safety gear and regulations concerning the use of technical equipment. Causes of rule-breaking and motivation for rule-obeying are also significant chapters of this work. Another Important chapter Is the Influence of horses stabling and management with the connection to yard safety. The theoretical part of this work Is concluded with a description of high schools which participate In this field. The practical part Is dedicated to the research and survey results of the large number of respondents. Individual questions and survey sections correspond to the defined theoretical chapters of this work. This work Is concluded with a set of recommendations for both Involved schools that should help the student´s safety during their practical training. Keywords: BOZP; BOZ; jezdectví; praktická výuka; prevence rizik; OSH; safety; equitation; practical training; risk prevention Available in digital repository of ČVUT.
Prevence rizik v oblasti BOZP u studentů středních škol

Bakalářská práce se zabývá prevencí rizik v oblasti BOZP při praktické výuce žáků středních škol zaměřených na chovatelství a jezdecký sport. V teoretické části práce jsou popsány zákonné požadavky na ...

Vobořilová Jarmila; Věra Bakalářová; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases