Number of found documents: 1733
Published from to

Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers
HORKÝ, Ladislav
2019 - German
Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a kultuře ze strany nacistické ideologie je popsán v teoretickém oddíle práce. Jako příklad jednoho z mnoha literátů sympatizujících s tehdejším režimem byl vybrán Kurt Eggers, jehož život je představen dále v teoretické části bakalářské práce. Kontext životních událostí zmíněného autora je nezbytný pro porozumění jeho literární tvorby, která je rozpracována v praktické části práce. Přímo se jedná o literární analýzu jedné z mnoha básnických sbírek, a to díla "Německý démon", které prezentuje základní Eggersovy pohledy na historii, nacistickou ideologii, přístup k militarismu a náboženství. Práce se zaměřila také na analýzu projevů Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse, ve kterých oba muži odkazují nepřímo na Kurta Eggerse a jeho dílo. The topic of the bachelor's thesis "A Poet of Hitler - An Example of Kurt Eggers" focuses on the clarification of dark time of the Third Reich in the field of literature sympathizing with the Nazi regime. The attitude to literature and culture from the side of the Nazi ideology is described in the theoretical part of the work. As an example of with the then regime, Kurt Eggers was chosen whose life is presented in the theoretical part of this bachelor's thesis as well. The context of life events of the abovementioned author is necessary for the understanding of his literature work, which is elaborated in the practical part of the work. The practical part focuses directly on the literature analysis of one of the many books of verse, namely "The German Demon". This work presents the fundamental author's thoughts of history, Nazi ideology, militarism and religion. Furthermore, the work focuses on the analysis of speeches of Adolf Hitler and Joseph Goebbels, who both referred indirectly to Kurt Eggers and his work there. Keywords: Kurt Eggers; Nazi literature; Third Reich; German history; culture of the Third Reich Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ein Dichter Hitlers - Das Beispiel Kurt Eggers

Téma bakalářské práce "Hitlerův básník - Příklad Kurt Eggers" se soustředí na přiblížení temného období Třetí říše v oblasti literatury sympatizující s nacistickým režimem. Přístup k literatuře a ...

HORKÝ, Ladislav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk
KARPÍŠKOVÁ, Aneta
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho romány na základě česko-německých vztahů. Práce přináší autorovu doposud neprobádanou biografii a dotýká se jeho vztahu a názorů ohledně česko-německého prostoru. V další části jsou detailně analyzovány jeho romány Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel a Konec punku v Helsinkách a následně zkoumány v oblasti česko-německých vztahů. Pozornost se zaměřuje především na historické, interkulturní a jazykové motivy, které jsou doplněny odbornými komentáři. The main topic of this bachelor thesis is the work of contemporary Czech writer Jaroslav Rudiš, who gained quite a success in German speaking countries. The goal of this thesis is to introduce him and his personality and analyze his novels from the perspective of Czech-German relations. This thesis is the first one to introduce author's biography and his opinions concerning Czech-German area. In the next part of this thesis his novels such as Nebe pod Berlínem, Alois Nebel, Grandhotel and Konec punku v Helsinkách are studied from the perspective of Czech-German relations. The focus is to capture historical, intercultural and language motives, which are enhanced by expert commentary. Keywords: Contemporary Czech literature; Czech-German relations; Jaroslav Rudiš; Nebe pod Berlínem; Alois Nebel; Grandhotel; Konec punku v Helsinkách Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jaroslav Rudiš und die deutsch-tschechischen Beziehungen in seinem Werk

Bakalářská práce se zabývá dílem současného českého spisovatele Jaroslava Rudiše, který v německy mluvících zemích dosáhl značného úspěchu. Cílem je představit autorovu osobnost a analyzovat jeho ...

KARPÍŠKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland
SOLOMKOVÁ, Štěpánka
2019 - German
Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici těchto dvou států také bohatou historií a kulturou, která spojuje české i německé aspekty. Významnou roli při realizaci projektů přeshraničního charakteru hraje Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, které poskytuje především finanční podporu z dispozičního fondu ČR-Bavorsko, jenž je zároveň spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Česko-německá spolupráce se v daném regionu zaměřuje především na oblast kultury, vzdělávání či cestovního ruchu. Práce se soustředí zároveň i na činnost dvou následujících spolků, a to Svazu Němců - Region Chebsko se sídlem v Chebu a Bund der Eghalanda Gmoin e.V. se sídlem v Marktredwitz. Hlavním úkolem těchto institucí je zachovávat a pečovat o kulturní, historické a jazykové dědictví chebského regionu. The main aim of the thesis is to document the development and current situation of cross-border cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany in region Chebsko (Egerland). Not only that this region has an advantageous position next to the mutual border of these two countries, but it also has a rich history and culture, which connects the Czech and German aspects. The association called Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis plays a significant role in the realization of projects with cross-border impact. It provides especially financial support from a disposal fund, the Czech Republic - Bavaria, which is also co-financed by the European Regional Development Fund. The Czech-German cooperation in the region is mostly aimed at the culture, education, and tourism. The thesis also aims at the activity of the following associations: Svaz Němců - Region Chebsko based in Cheb and Bund der Eghalanda Gmoin e.V. based in Marktredwitz. The main goal of these institutions is to maintain and care of the cultural, historic and linguistic heritage of the region Chebsko. Keywords: Chebsko; History and Culture of region Chebsko; cross-border cooperation; Euregio Egrensis; regional policy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland

Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné ...

SOLOMKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Translatologische Aspekte des "administrativen Texttyps": Die Übersetzung der Unterlagen für den Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden und ihre Analyse
MIČULKOVÁ, Monika Edith; KRAPPMANN, Marie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
2019 - German
Tato bakalářská práce se na základě vlastních překladů autorky zaměřuje na rozbor postupů, posunů a problémů spojených s převodem podkladů pro studijní pobyt v rámci programu Erasmus z němčiny do češtiny. V první části je uvedena terminologie, na základě které jsou analýzy provedeny. Dále je krátce představen překlad textů autorky práce. Ve třetí části je představen a rozebrán průzkum a dotazník, které byly provedeny mezi studenty germanistiky. Cílem práce je poukázat na problémy spojené s recepcí tohoto druhu textu a navrhnout vhodná řešení. This bachelor thesis is based on the author's own translations of the documents needed for a student exchange programme Erasmus. The thesis focuses on the analysis of translation methods, shifts and problems connected with the transfer of the documents from German into Czech. In the first part, the terminology on which the analyses are made is being introduced. In the second part, the author's the translation of texts is briefly introduced. The third part introduces and analyses the survey and questionnaire that were conducted among the students of German studies. The aim of the thesis is to emphasize the problems connected with the translation of this type of text and suggests suitable solutions. Keywords: administration; translation; equivalence Available in digital repository of UPOL.
Translatologische Aspekte des "administrativen Texttyps": Die Übersetzung der Unterlagen für den Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden und ihre Analyse

Tato bakalářská práce se na základě vlastních překladů autorky zaměřuje na rozbor postupů, posunů a problémů spojených s převodem podkladů pro studijní pobyt v rámci programu Erasmus z němčiny do ...

MIČULKOVÁ, Monika Edith; KRAPPMANN, Marie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Rolle des Dolmetschens beim Nürnberger Prozess
STŘELCOVÁ, Lucie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá Norimberským procesem s hlavními válečnými zločinci. Zejména se práce chronologicky věnuje období před zahájením Norimberského procesu, následně obžalovanými a průběhu procesu. Třetí část práce se zabývá Následnými Norimberskými procesy a dopady Norimberského procesu. Všechny tyto tři části se zaměřují také na roli tlumočníků při tomto procesu. Práce si klade za cíl poukázat na významnost této role, a to především pro tento proces. Tato práce potvrzuje, že role tlumočníků byla pro tento proces naprosto klíčová. This bachelor thesis deals with the Nuremberg trial of the Major War Criminals. In particular, the work contains the time period before the Nuremberg trial, followed by the fates of the accused and the course of the criminal proceedings. The third part of this thesis follows up the Subsequent Nuremberg trials and the consequences of the Nuremberg trials. All three parts also focus on the role of translating at the Nuremberg trial. The aim of this work is to point out the importance of this role, especially for this trial. This thesis confirms that the role of translating at the Nuremberg trial was absolutely crucial. Keywords: Nuremberg trial; court proceeding; simultaneous interpreting; an interpreter; interpreting technology; the accused Available in the UPOL Library.
Die Rolle des Dolmetschens beim Nürnberger Prozess

Tato bakalářská práce se zabývá Norimberským procesem s hlavními válečnými zločinci. Zejména se práce chronologicky věnuje období před zahájením Norimberského procesu, následně obžalovanými a průběhu ...

STŘELCOVÁ, Lucie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra; ANTOŠÍKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Assoziation als Bild der Männlichkeit und der Weiblichkeit
DOŠLÍKOVÁ, Nikola; KOLEK, Vít; KAŇOVSKÁ, Michaela
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá asociačním experimentem, který tvoří obraz mužství a ženství na základě získaných asociací. První část tvoří teoretická část, kde je popsána historie, dělení asociací a první asociační experimenty, dále je vysvětlen pojem gender a jsou ukázány stereotypní obrazy mužství a ženství. V praktické části je potom už představen samotný asociační experiment, členění získaných asociací na stereotypní a nestereotypní obrazy mužství a ženství. Asociace jsou porovnány mezi muži a ženami, dále potom i mezi Rakouskem a Německem navzájem. The thesis deals with the association experiment, which forms the associations as a picture of masculinity and femininity. The first part of thesis explains the history of associations experiment and division of associations. The practical part presented then association experiment itself, the division of acquired associations into stereotypical and non-stereotypical picture of masculinity and femininity. The associations are compared between men and women, then between Austria and Germany as well. Keywords: association; association experiment; gender; picture of masculinity; picture of femininity; Czech; German Available in digital repository of UPOL.
Assoziation als Bild der Männlichkeit und der Weiblichkeit

Bakalářská práce se zabývá asociačním experimentem, který tvoří obraz mužství a ženství na základě získaných asociací. První část tvoří teoretická část, kde je popsána historie, dělení asociací a ...

DOŠLÍKOVÁ, Nikola; KOLEK, Vít; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů
PETRLÍKOVÁ, Lucie
2019 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů

PETRLÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice
CAPŮRKOVÁ, Jana
2019 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice

CAPŮRKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Historisch-objektive Wahrnehmung vs. politische Manipulation: König Friedrich II. im Propaganda-Film "Der große König" (1942)
KRAMOLIŠOVÁ, Dana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá propagandistickým filmem "Der große König" (Velký král) o pruském králi Fridrichovi II. v době celoevropského válečného konfliktu známého jako sedmiletá válka. Film byl dokončen a poprvé promítán roku 1942, režíroval jej Veit Harlan známý jako jeden z nejčinnějších režisérů nacistické éry. V této práci je film analyzován a je studována nejen jeho historická přesnost, ale také podmínky vzniku. Cílem práce je zodpovědět následující otázky: Byla historická fakta zmanipulována tak, aby vytvářela jiný celek? Snaží se film ovlivnit divákovo vnímání také podprahově? Co je poselstvím tohoto filmu? Nakolik byla tvorba a obsah tohoto snímku ovlivněna tehdejší politickou situací a nacistickou ideologií? This bachelor thesis deals with a propaganda film "Der große König" (The Great King) about a Prussian king Friedrich (Frederick) II. during an European armed conflict known as the Seven Years' War. The film was completed in 1942 and directed by Veit Harlan, who is known as a prominent director from the Nazi era. This thesis analyses the chosen film and studies its' historical verity and the circumstances under which the film was created. The aim of this thesis is to answer following questions: Were the historical facts manipulated to create a different image? Does the movie also try to influence the viewers' opinion in a subliminal way? What is the message of this film? How much was the making and contents of the film affected by a political situation and Nazi ideology? Keywords: Friedrich II.; Friedrich the Great; Seven Years' War; Prussia; The Third Reich; Veit Harlan; Propaganda; Propaganda film Available in digital repository of UPOL.
Historisch-objektive Wahrnehmung vs. politische Manipulation: König Friedrich II. im Propaganda-Film "Der große König" (1942)

Tato bakalářská práce se zabývá propagandistickým filmem "Der große König" (Velký král) o pruském králi Fridrichovi II. v době celoevropského válečného konfliktu známého jako sedmiletá válka. Film byl ...

KRAMOLIŠOVÁ, Dana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert
MAREŠOVÁ, Anna
2019 - German
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt beschrieben, anschließend die deutsche Bevölkerung in Vimperk in der Tschechoslowakei, das heißt von dem Jahr 1918 über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die darauffolgende Vertreibung bis in die Zeit nach der Vertreibung. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, warum einige Deutsche in Vimperk bleiben mussten und nicht vertrieben wurden. Der zweite Teil fokussiert sich sowohl auf die in Vimperk verbliebenen deutschen Einwohner als auch auf die nun in Deutschland lebenden. Viele dieser Vertriebenen wohnen in der nahen Partnerstadt Freyung. Dieser Teil besteht aus Gesprächen mit Zeitzeugen, die miteinander verglichen und vor allem in Bezug auf die Zeit der Vertreibung analysiert werden. This thesis deals with the life of the German population in the small town of Vimperk in the first half of the twentieth century. The first part describes the emergence of the town and then depicts the life of its population in the period since the Czechoslovak Republic, ie.from 1918, through World War II to the following expulsion of the German population until the end of the year 1946. The thesis tries to answer the question, why some Germans were allowed to stay in post-war Czechoslovakia and were not expelled. The second part is devoted to the German minority, which still lives in Vimperk and also to those who left it and now live on the other side of the border in the nearby town of Freyung. This part consists of a transcript of collected interviews with some of the contemporary witnesses that are being compared to each other and analyzed regarding the period of the expulsion. Keywords: resettlement; Bohemian forest; Vimperk; Czech; German; language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt ...

MAREŠOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases