Počet nalezených dokumentů: 264906
Publikováno od do

Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze
Čarský Jiří; Gabriela Sidorinová; Nižňanský Vojtěch
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města v Praze Kunraticích. Na základě analýzy stávajícího stavu dopravy v klidu navrhnout varianty optimálního řešení odstavných a parkovacích stání.The subject of the Bachelor thesis "Analysis and Optimization of Parking in Green Valley District in Prague" is to evaluate the current state of the static transport in the district Green Valley – part of the city in Prague Kunratice. On the based an analysis of the current state of static transport to propose optimal solution of parking. Klíčová slova: doprava v klidu; parkování; jednosměrný provoz; parkovací místo; parkovací plocha; static transport; parking; one-way traffic; parking space; parking area Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze

Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu v Zeleném Údolí v Praze“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města v Praze Kunraticích. Na základě analýzy ...

Čarský Jiří; Gabriela Sidorinová; Nižňanský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Předpověď počasí pro letiště Hradec Králové
Kameníková Iveta; František Štemberk; Horák Jan
2021 -
Předmětem práce je analýza současného stavu meteorologického zabezpečení letiště v Hradci Králové a tvorby záznamu předpovědí počasí pro tuto lokalitu. Cílem práce je návrh optimální předpovědi počasí pro letiště v Hradci Králové. Praktická část je zaměřena na vytvoření důvěryhodné statistické analýzy dat skutečných předpovědí jednotlivých modelů a jejich následné zhodnocení a doporučení nejlepších Leteckým službám Hradce Králové.The subject of the work is an analysis of the current state of meteorological security of the airport in Hradec Kralove and the production of a record of weather forecasts for this location. The aim of the work is to design an optimal weather forecast for the airport in Hradec Kralove. The practical part is aimed at creating a credible statistical analysis of data of actual forecasts of individual models and their subsequent evaluation and recommendations to the best Aviation Services of Hradec Kralove. Klíčová slova: Meteorologie; předpověď počasí; meteorologická služba; měření; statistika; letectví; letiště Hradec Králové; předpovědní model; Weather; weather forecast; weather service; measurement; statistics; aviation; airport Hradec Kralove; forecast model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Předpověď počasí pro letiště Hradec Králové

Předmětem práce je analýza současného stavu meteorologického zabezpečení letiště v Hradci Králové a tvorby záznamu předpovědí počasí pro tuto lokalitu. Cílem práce je návrh optimální předpovědi počasí ...

Kameníková Iveta; František Štemberk; Horák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku
Čarský Jiří; Mariia Zhutikova; Nižňanský Vojtěch
2021 -
Předmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace nedostatků systému a návrh opatření pro zlepšení současného stavu veřejné dopravy. Jedná se zejména o: hierarchické uspořádání systému, preferenci veřejné hromadné dopravy, změnu tarifního systému a zavedení integrovaného dopravního systému.The subject of the bachelor thesis Optimization of urban public transport in Novosibirsk is the analysis of the current public transport system in Novosibirsk, identification of system deficiencies and suggestion of measures to improve the current condition of public transport. The main part of this thesis includes the hierarchical arrangement of the system, the preference for public transport, the change in the tariff system and the implementation of an integrated transport system. Klíčová slova: Rusko; Novosibirsk; městská hromadná doprava; optimalizace; tramvaj; metro; autobus; organizace veřejné hromadné dopravy; analýza linkového vedení; tarifní systém; Russia; Novosibirsk; urban public transport; optimization; tram; metro; bus; organization of public transport; analysis of line planning; tariff system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku

Předmětem bakalářské práce Optimalizace městské hromadné dopravy v Novosibirsku je analýza stávajícího systému městské hromadné dopravy v Novosibirsku, identifikace nedostatků systému a návrh opatření ...

Čarský Jiří; Mariia Zhutikova; Nižňanský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE
Frýbortová Lenka; Dominik Celárek; Gren Milan
2021 -
Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší nejistoty koeficientu násobení patrí ty plynoucí z nejistot zhodnocených jaderných dat. Pocítány jsou však také nejistoty zpusobené nejistotami jiných vstupních parametru, napríklad obohacení paliva nebo rozmeru palivových pelet. Citlivostní analýzou jsou pro použité materiály a jednotlivé izotopy vypocteny citlivostní koeficienty, provedena je také kontrola techto výpoctu. V rešeršní cásti této práce je prozkoumán proces zhodnocování jaderných dat vcetne urcování jejich nejistot a ukládání do knihoven zhodnocených jaderných dat. Nachází se zde také jednoduchý popis fungování výpocetních kódu balíku SCALE a geometrický a materiálový popis palivových souboru reaktoru VVER-1000.This bachelor thesis deals with the sensitivity and uncertainty analysis of multiplication factor for selected fuel assemblies A40, P44G6 and P47E18 of pressurized water reactors VVER-1000 by SCALE computation code. The most important uncertainty of the multiplication factor includes those arising from the uncertainties of the evaluated nuclear data. However, uncertainty caused by uncertainties of other input parameters, such as fuel enrichment or fuel pellet dimensions, are also calculated. Sensitivity coefficients are calculated for the used materials and individual isotopes by sensitivity analysis, this calculations are also checked. The research part of this work examines the process of evaluating nuclear data, determining their uncertainties and storing them in evaluated nuclear data libraries. There is also a simple description of the operation of the SCALE computational codes and a geometric and material description of the fuel assemblies of the VVER-1000 reactor. Klíčová slova: SCALE; palivová mríž; nejistota; citlivost; koeficient násobení; SCALE; Fuel Grids; Uncertainty; Sensitivity; Multiplication Factor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE

Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku ...

Frýbortová Lenka; Dominik Celárek; Gren Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně
Lán Sébastien; Vít Kadlček; Černý Milan
2021 -
V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné uspořádání v předmětné části odbavovací plochy. V jednotlivých krocích je popsán postup, pomocí nějž bylo nakonec dosaženo výsledného návrhu rekonfigurace, od počátečního rozvržení prostoru, přes návrh uspořádání stání letadel, až po ověření výsledku pomocí simulace pohybu letištních vozidel. Výsledkem je návrh, který v co nejvyšší míře využívá prostor odbavovací plochy, usnadňuje pohyb letištních vozidel, zachovává současné možnosti využití stání letadel a vyžaduje co nejméně zásahů do současné infrastruktury letiště.This bachelor thesis addresses a topic of reconfiguration of aircraft stands at the apron “SEVER” at the Praha-Ruzyně airport. The work introduces related regulation and other used documents and outlines current situation on the discussed part of the apron. In several steps, the process of reconfiguration is described. From an early layout of the area to aircraft stands designing and verifying an outcome using a simulation of a movement of airport vehicles. The resulting layout uses the apron area as much as possible, eases the movement of airport vehicles, keeps current ways of use of aircraft stands and requires minimum amount of current infrastructure changes. Klíčová slova: letiště; stání letadla; odbavovací plocha; letadlo; rekonfigurace; značení; airport; aircraft stand; apron; aircraft; reconfiguration; markings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně

V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité ...

Lán Sébastien; Vít Kadlček; Černý Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst
Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené pojmy, tato část se také věnuje popisu konceptu sdílení automobilů. Praktická část práce analyzuje a porovnává sdílení automobilů v České republice a v jiných městech světa.This bachelor thesis is focused on the evaluation of carsharing in the concept of Smart Cities in the Czech Republic and in other cities. The theoretical part of the thesis describes the concept of Smart City and related concepts, this part also deals with the description of the concept of carsharing. The practical part of the work analyzes and compares carsharing in the Czech Republic and abroad. Klíčová slova: Sdílená ekonomika; chytré město; sdílení automobilů; internet věcí; Sharing economy; Smart City; carsharing; internet of things Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst

Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré ...

Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měřící technika pro provádění noční bezpečnostní inspekce PK
Kocián Karel; Tomáš Blodek; Richter Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou noční bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. Teoretická část definuje bezpečnostní inspekci na pozemních komunikacích, pojednává o rozdílech mezi noční a denní inspekcí a rovněž o způsobu jejího provádění. V praktické části bylo provedeno vyhodnocování různých typů kamer s rozdílným nastavením pro nahrávání nočních videozáznamů. Závěr práce tvoří vyhodnocení získaných videozáznamů a návrh optimálního způsobu sběru dat při provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací formou průjezdu inspekčního vozidla.The Bachelor's thesis deals with image acquisition requirements and settings for the purposes of night road safety inspections. The theoretical section presents the road safety inspection, discusses the differences between night and day inspection limits together with its practical implementation. In the practical part, an evaluation is presented for different types of cameras with different settings for recording night-time video footage. Lastly, the assessment of the obtained video recordings is performed together with the proposal of the optimal method for data collection during the drive-through night road safety inspection. Klíčová slova: bezpečnostní inspekce; noční bezpečnostní inspekce; fotografie; videozáznam; měřící technika; road safety inspection; night road safety inspection; photography; video recording; measurement technique Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Měřící technika pro provádění noční bezpečnostní inspekce PK

Bakalářská práce se zabývá problematikou noční bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. Teoretická část definuje bezpečnostní inspekci na pozemních komunikacích, pojednává o rozdílech mezi ...

Kocián Karel; Tomáš Blodek; Richter Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Porovnání vysokorychlostních železnic a leteckých spojení na vybraných trasách
Vittek Peter; Dávid Fulka; Janoš Vít
2021 -
Predmetom bakalárskej práce je analytický popis konkurencie vysokorýchlostnej železničnej dopravy a leteckej dopravy na vybraných trasách. Motiváciou k výberu témy bakalárskej práce bol rozvoj vysokorýchlostnej železničnej dopravy v posledných rokoch, ktorý vniesol na cestovateľský trh konkurenciu s leteckou dopravou. Práca sa zameriava na prevádzkové aspekty vysokorýchlostnej železničnej a leteckej dopravy na vybraných trasách v Európe a Ázii. Pomocou preskúmaných prevádzkových aspektov je vykonané stanovenie a vyhodnotenie nákladov a benefitov rozoberaných módov dopravy na vybraných trasách. Na základe vyhodnotenia nákladov a benefitov sa podarilo zostaviť výslednú Cost-Benefit analýzu vysokorýchlostných železničných spojení a leteckých spojení, čo je aj cieľom tejto práce. Cost-Benefit analýza priniesla číselné porovnanie čistej súčasnej hodnoty oboch rozoberaných módov dopravy medzi analyzovanými mestskými pármi pri očakávanej dĺžke života projektov stanovenej na 50 rokov.The subject of the bachelor thesis is an analytical description of competition between high-speed rail and air transport on selected routes. The motivation for choosing the topic of the bachelor’s thesis was the development of high-speed rail in recent years, which brought competition to the travel market with air transport. The work focuses on the operational aspects of high-speed rail and air transport on selected routes in Europe and Asia. With the help of the examined operational aspects, the determination and evaluation of costs and benefits of the analysed modes of transport on selected routes is performed. Based on the evaluation of costs and benefits, it was possible to compile the final Cost-Benefit analysis of high-speed rail connections and air connections, which is also the aim of this work. The Cost-Benefit analysis provided a numerical comparison of the net present value of the two modes of transport discussed between the analysed city-pairs at the life expectancy of the projects set at 50 years. Klíčová slova: Letecká doprava; Vysokorýchlostná železničná doprava; Konkurencia; Cost-Benefit analýza; Náklady; Benefity; Air transport; High-Speed rail; Competition; Cost-Benefit analysis; Costs; Benefits Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Porovnání vysokorychlostních železnic a leteckých spojení na vybraných trasách

Predmetom bakalárskej práce je analytický popis konkurencie vysokorýchlostnej železničnej dopravy a leteckej dopravy na vybraných trasách. Motiváciou k výberu témy bakalárskej práce bol rozvoj ...

Vittek Peter; Dávid Fulka; Janoš Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby
Čarský Jiří; Anastasiia Romanova; Hrdina Lukáš
2021 -
Tato bakalářská práce s názvem „Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby“ se zabývá analýzou současného stavu linkového vedení PID v obci Zdiby a jeho okolí. Dále se analyzují možné varianty ke zlepšení vedení veřejné hromadné dopravy, které jsou poté mezi sebou porovnány.The subject of the bachelor's thesis "Coordination of Urban and Suburban Public Transport around Zdiby Municipality" is an analysis of the current state of PID line in the municipality of Zdiby and its surroundings. Additionally, it has an analysis of possible options for better public transport infrastructure in Zdiby and its surroundings as well as their comparison. Klíčová slova: Zdiby; Středočeský kraj; veřejná hromadná doprava; vyhrazený jízdní pruh pro autobusy; tramvajová trať; Pražská Integrovaná Doprava; přestupní terminál; zachycená parkoviště P+R; tramvajová trať Kobylisy-Zdiby; dopravní průzkum; Zdiby; Central Bohemian Region; public transport; reserved lane for buses; tram line; Prague Integrated Transport; transfer terminal; parking P + R; Kobylisy-Zdiby tram line; traffic survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby

Tato bakalářská práce s názvem „Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby“ se zabývá analýzou současného stavu linkového vedení PID v obci Zdiby a jeho okolí. Dále se ...

Čarský Jiří; Anastasiia Romanova; Hrdina Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody výběru jízdného v MHD
Baroch Václav; Michaela Naimanová; Koloušek Jan
2021 -
Předmětem této bakalářské práce jsou metody výběru jízdného v MHD ve světě. Úvodní část se zabývá zkoumáním historického vývoje vybraných metod a dále popisem metod stávajících na konkrétních příkladech. V další části je popsán proces komunikace s provozovateli MHD ve světě a analýza různých typů odpovědí. V závěru práce je proveden rozbor dat poskytnutých jednotlivými dopravními podniky.This bachelor's thesis deals with the method of collecting fares in public transport in the world. The introductory part deals with studying the historical development of selected methods and a description of existing methods on specific examples. The following section describes communication with public transport operators in the world and the analysis of different types of responses. At the end of the work is an analysis of data provided by individual transport companies. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; metody výběru jízdného; jízdní doklady; cestující; Public transport; fare collection methods; travel ticket; passengers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Metody výběru jízdného v MHD

Předmětem této bakalářské práce jsou metody výběru jízdného v MHD ve světě. Úvodní část se zabývá zkoumáním historického vývoje vybraných metod a dále popisem metod stávajících na konkrétních ...

Baroch Václav; Michaela Naimanová; Koloušek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze