Počet nalezených dokumentů: 73410
Publikováno od do

Rodina dítěte s Downovým syndromem
Svobodová, Hana; Mužáková, Monika; Zemková, Jaroslava
2023 - český
Klíčová slova: Downův syndrom; rodina; dítě s postižením; mentální postižení; Down syndrome; family; disability child; mental disability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rodina dítěte s Downovým syndromem

Svobodová, Hana; Mužáková, Monika; Zemková, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2023

Niněra: nástroj hudební, historický a sociálně reflexivní.
Trojan, Ondřej; Wohlmuth, Petr; Vacek, Přemysl
2023 - český
Klíčová slova: niněra; hudební nástroje; orální historie; stará hudba; středověká hudba; řemeslo; hurdy-gurdy; musical instruments; oral history; old music; medieval music; handicraft Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Niněra: nástroj hudební, historický a sociálně reflexivní.

Trojan, Ondřej; Wohlmuth, Petr; Vacek, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Syndrom vyhoření u zdravotnického personálu v Domově se zvláštním režimem
Horáková, Jana; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
2023 - český
Klíčová slova: syndrom vyhoření; psychohygiena; sociální služby; zdravotní sestra; pracovník v sociálních službách; Burnout syndrome; psychohygiene; social services; nurse; social worker Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syndrom vyhoření u zdravotnického personálu v Domově se zvláštním režimem

Horáková, Jana; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Dramaterapie jako nástroj pro podporu inkluzivního prostředí na 1. stupni základní školy
Spoustová Perglová, Lucie; Valešová Malecová, Barbara; Zemková, Jaroslava
2023 - český
Klíčová slova: mladší školní věk; inkluzivní vzdělávání; inkluze; integrace; dramaterapie; younger school age; inclusive education; inclusion; intergation; dramatherapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dramaterapie jako nástroj pro podporu inkluzivního prostředí na 1. stupni základní školy

Spoustová Perglová, Lucie; Valešová Malecová, Barbara; Zemková, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2023

Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989
Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
2023 - slovenský
Klíčová slova: orálna história; post-pozitivistické prístupy; historická subjektivita; Česká republika; divadlo; Nežná revolúcia; oral history; post-positivist approaches; historical subjectivity; Czech Republic; theatre; Velvet revolution Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Historická subjektivita českých divadelníků v kontextu revoluční změny roku 1989

Rajčanová, Ema; Wohlmuth, Petr; Houda, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Školní inkluze dětí z cizojazyčného prostředí - střední školní věk
Skorodynska, Diana; Janošová, Pavlína; Urban, Lukáš
2023 - český
Klíčová slova: Dítě; jazyk; škola; inkluze; žák; cizinec; Child; language; school; inclusion; pupil; foreigner Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Školní inkluze dětí z cizojazyčného prostředí - střední školní věk

Skorodynska, Diana; Janošová, Pavlína; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Výklad novozákonní perikopy M+21.1-9 optikou intertextuality a teorie recepce
Konupková, Kateřina; Lukeš, Jiří; Beneš, Jiří
2023 - český
The bachelor's thesis deals with the issue of intertextuality in the context of biblical studies, specifically focusing on the exegesis of the passage Matthew 21:1-9. It consists of two main parts. The first part describes the term "intertextuality" itself, its origin, various interpretations by different authors, and its application in biblical studies. The issue of intertextuality is comparatively demonstrated using the presented types of intertextuality and their intricacies. Chapters 1 and 2 cover this part. The second part focuses on a specific exegesis of Matthew's passage 21:1-9. This part is described in Chapter 3. Through biblical exegesis, the intertextual relationships between the Old and New Testaments are outlined, utilizing specific biblical passages for this ad hoc purpose. My intention is to demonstrate through the interpretation of these biblical passages how the author of the Gospel of Matthew attempts to convince his readers about Jesus's messianism in a particular manner, employing afformentioned intertextual methods. Bakalářská práce se věnuje problematice intertextuality v kontextu biblistiky, a to konkrétně v souvislosti s exegezí perikopy Matouš 21,1-9. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část popisuje termín intertextuality jako takový, jeho vznik, chápání tohoto pojmu různými autory a jeho aplikaci v biblických studiích. Na představených typech intertextuality je komparativním způsobem dokázána její problematika. Tuto část popisují kapitoly 1 a 2. Druhá část se soustředí na konkrétní exegezi Matoušovy perikopy 21,1-9. Tuto část popisuje kapitola 3. Skrze biblickou exegezi jsou nastíněné intertextuální vztahy mezi Starým a Novým zákonem, k čemuž jsou využity konkrétní biblické pasáže. Mým záměrem je skrze výklad těchto biblických pasáží dokázat, jak se autor Matoušova evangelia snaží specifickým způsobem přesvědčit své čtenáře o Ježíšově mesianismu s použitím právě těchto intertextuálních metod. Klíčová slova: Intertextualita; Echa; Ferdinand de Saussure; Michail Michaljovič Bachtin; Julia Kristeva; Heinrich F. Plett; Walter J. Ong; Thomas Hatina; Brennan Breed; Richard Hays; Novozákonní použití Starého zákona; Synoptická otázka; Exegeze; Proroctví; Matoušovo evangelium; Intertextuality; Echoes; Ferdinand de Saussure; Michail Michaljovič Bachtin; Julia Kristeva; Heinrich F. Plett; Walter J. Ong; Thomas Hatina; Brennan Breed; Richard Hays; Use of the Old Testament in the New; Synoptic question; Exegesis; Prophecies; Gospel of Matthew Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výklad novozákonní perikopy M+21.1-9 optikou intertextuality a teorie recepce

The bachelor's thesis deals with the issue of intertextuality in the context of biblical studies, specifically focusing on the exegesis of the passage Matthew 21:1-9. It consists of two main parts. ...

Konupková, Kateřina; Lukeš, Jiří; Beneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Role metodika prevence na školách a jeho sebevzdělávání
Kozáková, Aneta; Dvorná, Marie; Procházková, Jana
2023 - český
This bachelor thesis deals with the topic of the school prevention methodologist and his/her further training possibilities. The theoretical part is divided into five large chapters. The first chapter deals with the school environment. The second chapter deals with introduces us to types of risky cho- behavior. The third chapter deals with prevention. The fourth chapter focuses on the counselling department of primary schools and the last one on the prevention method itself and the topics related to it. In the practical part I try to present the work of the school prevention methodologist and compare how practice coincides with theory. For the purpose of this investigation, I obtained eight interviews with school prevention methodologists to determine their expertise, support and cooperation, and opportunities for further training. Tato bakalářská práce se zabývá tématem školního metodika prevence a jeho dalšími možnostmi vzdělávání. Teoretická část je rozdělena do pěti velkých kapitol. První kapitola se zabývá školním prostředím. Druhá kapitola se zabývá nás seznamuje s typy rizikového chování. Třetí kapitola se zabývá prevencí. Čtvrtá kapitola je zaměřena na poradenské pracoviště základních škol a poslední na samotného metodika prevence a témata s ním spojená. V praktické části se snažím přiblížit práci školního metodika prevence a porovnávat, jak se praxe shoduje s teorií. Za účelem tohoto šetření jsem získala osm rozhovorů se školními metodiky prevence, ve kterých jsem zjišťovala jejich odbornost, podporu a spolupráci a možnosti jejich dalšího vzdělávání. Klíčová slova: Školní metodik prevence; prevence; rizikové chování; školní poradenské pracoviště; vzdělání; School prevention methodologist; prevention; risky behavior; school counseling cen-ter; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role metodika prevence na školách a jeho sebevzdělávání

This bachelor thesis deals with the topic of the school prevention methodologist and his/her further training possibilities. The theoretical part is divided into five large chapters. The first chapter ...

Kozáková, Aneta; Dvorná, Marie; Procházková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Reprezentace kněží v materiálech o internátních školách pro obyvatele Severní Ameriky
Římalová, Barbora; Heřmanský, Martin; Halbich, Marek
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reprezentace kněží v materiálech o internátních školách pro obyvatele Severní Ameriky

Římalová, Barbora; Heřmanský, Martin; Halbich, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Vliv videoher na děti a mládež
Hof, Jan; Urban, Lukáš; Král, Matěj
2023 - český
Klíčová slova: Videohra; osobní počítač; konzole; dítě; mládež; závislost; online; kyberšikana; Video game; personal computer; gaming console; child; adolescent; addiction; online; cyberbullying Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv videoher na děti a mládež

Hof, Jan; Urban, Lukáš; Král, Matěj
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze