Počet nalezených dokumentů: 39542
Publikováno od do

Systém odměňování zaměstnanců v konkrétních výrobních odděleních a návrh změn ve vybrané společnosti
Bartošová, Veronika; Hajný, Jakub; Kruntorádová, Markéta
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v konkrétních vybraných výrobních oddělení ve společnosti ABC s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí s problematikou odměňování. Ve druhé části je zpracována analytická část současného systému odměňování ve společnosti. Ve třetí závěrečné části jsou popsány návrhy, které by mohly pomoci zlepšit současného systému odměňování. The bachelor thesis deals with the system of employee remuneration in specific selected production departments in the company ABC s.r.o. The first part deals with theoretical knowledge related to the issue of remuneration. The second part deals with the analytical part of the current remuneration system in the company. The third and final part describes the suggestions that could help to improve the current remuneration system. Klíčová slova: Systém odměňování; odměňování zaměstnanců; zaměstnanci; projekt; mimořádná odměna; společnost; Remuneration system; employee remuneration; employees; project; extraordinary remuneration; company Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém odměňování zaměstnanců v konkrétních výrobních odděleních a návrh změn ve vybrané společnosti

Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v konkrétních vybraných výrobních oddělení ve společnosti ABC s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí s ...

Bartošová, Veronika; Hajný, Jakub; Kruntorádová, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Štulíková, Denisa; Konečný, Štěpán; Kruntorádová, Markéta
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti. Práce se rozděluje na tři části. První částí jsou teoretická východiska vycházející z odborných publikací zabývajících se tématem odměňování zaměstnanců. Druhá část je složena z analýzy současného systému odměňování a o působení vnitřních a vnějších faktorů na společnost, na kterou navazuje poslední část, která se zaměřuje na návrhy na opravu systému The bachelor thesis is focused on the system od remuneration for empoyees and the proposal of amendments in the selected company. The thesis is divided into three parts. The first part id focused on the theoretical foundations based on professional publications that deal with the fundamental topics which are oriented on employee remuneration. The second part is focused on analysis of the current remineration system, which is followed by the last part, which focuses on proposals for the repair of this system Klíčová slova: Systém odměňování; zaměstnanci; celková odměna; benefity; pracovní pozice; zaměstnavatel; Remuneration system; employes; total reward; benefits; job title; employer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti. Práce se rozděluje na tři části. První částí jsou teoretická východiska vycházející z odborných ...

Štulíková, Denisa; Konečný, Štěpán; Kruntorádová, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Zouharová, Veronika; Látalová, Jaroslava; Musilová, Helena
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Práce se zaměřuje na konkrétní zaměstnavatele a jejím hlavním záměrem je předložení návrhů na optimalizaci mzdových a osobních nákladů tohoto zaměstnavatele. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající se pracovněprávních vztahů. Analytická část se věnuje popisu konkrétního problému zaměstnavatele, který se týká nedostatku zaměstnanců. Na základě získaných poznatků z obou částí práce jsou navrženy konkrétní doporučení pro řešení daného problému. The bachelor thesis deals with the issue of labor relations from the perspective of optimizing wage costs. The thesis focuses on a specific employer, and its main aim is to present proposals for optimizing the wage and personal costs of this employer. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts related to labor relations. The analytical part describes the specific problem of the employer, which concerns a shortage of employees. Based on the findings from both parts of the thesis, specific recommendations are proposed for solving the given problem. Klíčová slova: pracovněprávní vztahy; pracovní poměr; dohody konané mimo pracovní poměr; zaměstnavatel; zaměstnanec; optimalizace mzdových nákladů; osobní náklady zaměstnavatele; labour law relations; employment relationship; agreements concluded outside of employment; employer; employee; optimization of wage costs; employer's personal costs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Práce se zaměřuje na konkrétní zaměstnavatele a jejím hlavním záměrem je předložení návrhů na ...

Zouharová, Veronika; Látalová, Jaroslava; Musilová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení
Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú predstavené teoretické východiská podporujúce následný návrh riešenia, zameriavajúce sa na oblasť Business Intelligence a reportingu. V ďalšej časti sa analyzuje aktuálny stav spoločnosti a využívaného riešenia. Na základe zistení práca následne predstavuje návrh reportov a jednotlivé vizualizácie dát, ktorých hlavným prínosom je možnosť detailnejšieho sledovania procesov a zadefinovaných kľúčových ukazateľov výkonnosti. The bachelor thesis focuses on the design of an analytical solution for the Vendor Master department, which deals with the processing of vendor master data in a selected company. In the initial part of the thesis, the theoretical background supporting the solution design is presented, focusing on the area of Business Intelligence and reporting. The next section analyses the current state of the company and the solution used. Based on the findings, the thesis then presents the design of reports and individual data visualizations. The main benefit of which is the possibility of more detailed monitoring of processes and defined key performance indicators. Klíčová slova: Business Intelligence; Power BI; reporting; KPI; analysis; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení

Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú ...

Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku
Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, týkajúce sa danej témy, ktoré sú neskôr použité v analytickej časti. Druhá časť práce je zameraná na popis podniku a analýzu používaného systému reportovania, ukazovateľov vnútropodnikových stredísk a finančných ukazovateľov. Posledná časť práce obsahuje vlastné návrhy efektívnejšieho riešenia v procesoch finančného riadenia. The bachelor thesis focuses on the analysis and reporting of economic indicators as part of the financial management of the selected trading company. In the first part of the work, there are defined the theoretical starting points related to the given topic, which are later used in the analytical part. The second part of the work is focused on the description of the company and the user reporting system, indicators of internal company centers and financial indicators. The last part of the work describes the proposals for a more effective solution in the financial management process. Klíčová slova: trading company; reporting; internal centres; financial indicators; financial management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, ...

Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Třebíči
Bevelaqua, Patrik; Venkrbec, Václav; Brandtner, Michal
2023 - český
Cieľom mojej bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby bytového domu, ktorý sa nachádza v Třebíči. Práca obsahuje technickú správu pre etapu hrubej vrchnej stavby, dopravnú situáciu stavby, bilanciu pracovníkov, položkový rozpočet a časový plán pre etapu hrubej vrchnej stavby. Ďalej v práci riešim bezpečnosť pri práci a kvalitatívne požiadavky na stavbu. Súčasťou práce je tiež návrh a posúdenie zdvíhacieho zariadenia. The goal of my bachelor's thesis is to solve the technological stage of the rough superstructure of an apartment building located in Třebíč. The work contains a technical report for the rough superstructure stage, the construction traffic situation, the balance of workers, itemized budget and a time plan for the rough superstructure stage. Further, at work I deal with safety at work and quality requirements for construction. The work also includes the design and assessment of the lifting equipment. Klíčová slova: Bakalárska práca; technická správa; technologický predpis; bytový dom; monolitické konštrukcie; časový plán; výkaz výmer; strojná zostava; kvalitatívne požiadavky; bezpečnosť práce.; Bachelor's thesis; technical administration; technological regulation; apartment building; monolithic structures; time schedule; measurement report; machine assembly; quality requirements; work safety. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Třebíči

Cieľom mojej bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby bytového domu, ktorý sa nachádza v Třebíči. Práca obsahuje technickú správu pre etapu hrubej vrchnej stavby, ...

Bevelaqua, Patrik; Venkrbec, Václav; Brandtner, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně
Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
2023 - slovenský
Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně vykreslen pomocí skriptu v jazyku Python v aplikaci QGIS. Skript je hotov a není součástí řešení. Z QGIS je pak přes výměnný formát DXF možný import do vhodného CAD software (MicroStation, AutoCAD). Měření v terénu bude doplněno mračnem bodů z laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení obou metod a porovnání s klasickým zaměřením. The work deals with Geodetic surveying of the selected part of the St. Ursula’s convent area using topological coding. The codes will be added to the list of point coordinates and modified in this way the list will be automatically drawn using a Python script in QGIS. The script is completed and is not a part of the solution. The import into the suitable CAD software (MicroStation AutoCAD) from QGIS is then possible via the DXF interchangeable format. Surveying in the field will be supplemented by cloud points from laser scanning. The work will include an evaluation both of these methods and a comparison with the classical method. Klíčová slova: geodesy; topological encoding; object surveying; drawing automation; laser scanning. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně

Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně ...

Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh vzduchotechniky disco klubu
Kvasnica, Peter; Rubinová, Olga; Blasinski, Petr
2023 - český
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechniky pre disco klub rozdelený na dve funkčné zóny, tanečnú miestnosť a zázemie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť vhodné zariadenia a systémy pre ovládanie vzduchu a udržiavanie optimálnej klímy v oboch zónach. V teoretickej časti je venovaná pozornosť meraniu a regulácii odvlhčovania. Popisuje sa vplyv vlhkosti na komfort a kvalitu prostredia, technológie a metódy odvlhčovania, parametre odvlhčovania vzduchu a metódy merania relatívnej vlhkosti vzduchu. Ďalšia časť práce sa zaoberá výpočtovou časťou, kde sa analyzuje objekt, sú navrhnuté parametre a tepelná bilancie objektu. Ďalej sú vykonané výpočty prietokov vzduchu, dimenzovanie distribučných elementov a potrubnej siete a sú navrhnuté vhodné vzduchotechnické jednotky. This bachelor's thesis deals with the design of air conditioning systems of a disco club, which is divided into two functional zones, the dance area, and the backstage area. The main objective of the thesis is to propose suitable controls and systems for air management and maintaining optimal climate conditions in both zones. The theoretical part addresses the measurement and regulation of dehumidification. It discusses the impact of humidity on comfort and environmental quality, dehumidification technologies and methods, parameters of air dehumidification, and methods for measuring relative humidity of air. The next section of the thesis deals with the computational part, where the object is analyzed, parameters and thermal balances of the object are proposed. Air flow calculations, dimensioning of distribution elements and piping network, and the design of appropriate air conditioning units are also performed. Klíčová slova: vzduchotechnika; disco klub; klimatizácia; meranie; regulácia; vlhkosť; odvlhčovanie; kondenzátor; air conditioning; disco club; measurement; regulation; humidity; dehumidification; condenser Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh vzduchotechniky disco klubu

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechniky pre disco klub rozdelený na dve funkčné zóny, tanečnú miestnosť a zázemie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť vhodné zariadenia a systémy pre ...

Kvasnica, Peter; Rubinová, Olga; Blasinski, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Účinnost úpravy vody s použitím granulovaného aktivního uhlí
Poděbradská, Tereza; Biela, Renata; Kučera, Tomáš
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivního uhlí při úpravě vody, a to zejména při odstraňování pesticidních látek. Práce se skládá ze dvou částí – části teoretické a části praktické. V teoretické části je rozebrána problematika aktivního uhlí jako materiálu včetně jeho nejdůležitějších vlastností pro využití ve vodárenství. Dále je zde popsán proces adsorpce a provedena charakteristika pesticidních látek, způsob jejich vniku do vodního prostředí a možnosti jejich odstranění. Praktická část práce popisuje provedený laboratorní experiment, jehož cílem bylo porovnat účinnost čtyř různých typů aktivního uhlí na odstraňování relevantního metabolitu acetochlor ESA ze vzorku vody. This bachelor’s thesis deals with the use of activated carbon in drinking water treatment, especially in removing pesticide substances. The thesis consists of two parts – a theoretical one and a practical one. In the theoretical part, the issue of activated carbon as a material is analysed, including its most important characteristics for the utilization in the waterworks industry. Furthermore, the adsorption process is described, and the characterization of pesticide substances is carried out, as well as the way they get into water and the possible means of their removal. The practical part describes the laboratory experiment performed to draw a comparison between the efficiency of four different types of activated carbon on removing the relevant metabolite Acetochlor ESA from a water sample. Klíčová slova: úprava vody; aktivní uhlí; adsorpce; pesticidy; drinking water treatment; activated carbon; adsorption; pesticides Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Účinnost úpravy vody s použitím granulovaného aktivního uhlí

Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivního uhlí při úpravě vody, a to zejména při odstraňování pesticidních látek. Práce se skládá ze dvou částí – části teoretické a části praktické. V ...

Poděbradská, Tereza; Biela, Renata; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům
Sedláček, Daniel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - český
Předmětem mé bakalářské práce je bytový dům v městě Hlučín. Budova je navržena jako pětipodlažní, nepodsklepena, s plochou střechou. Svislý nosný systém budovy je tvořen systémem POROTHERM, stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Navrhované konstrukce jsou v souladu s platnými normami ČSN. The subject of bacherol´s thesis is an apartment house located in Hlučín town. Designed building consist of five floors, any cellar, with flat roof. The vertical structural systém of a building is designed and constructed by POROTHERM systém, the horizontal structural systém is designed as reinforced concrete monolithic. All designed constructions are in compilance with the applicable standards ČSN. Klíčová slova: Bytový dům; pětipodlažní; nepodsklepený; plochá střecha; Porotherm; vegetační střecha; Apartment house (apartment building); five-storey; without cellar; flat roof; Porotherm; green roof Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bytový dům

Předmětem mé bakalářské práce je bytový dům v městě Hlučín. Budova je navržena jako pětipodlažní, nepodsklepena, s plochou střechou. Svislý nosný systém budovy je tvořen systémem POROTHERM, stropní ...

Sedláček, Daniel; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze