Počet nalezených dokumentů: 24279
Publikováno od do

Rozvoj koordinačních schopností s orientací na specifika atletických disciplín
2021 -
Bakalářská práce se věnuje koordinačním schopnostem s ohledem na specifika atletických disciplín a následné využití v národní házené u dětí staršího školního věku. V teoretické části je popsán starší školní věk, motorika, koordinační schopnosti, rozvoj koordinace, Národní házená, využití atletických disciplín v házené a tělovýchovná jednota Plzeň-Újezd. Praktická část se zabývá průběhem výzkumu, vybranými koordinačními testy, zapojením intervence do tréninkových jednotek, porovnáním výsledků experimentální a kontrolní skupiny a vyhodnocením, zda lze intervencí zlepšit úroveň koordinačních schopností. Klíčová slova: atletické disciplíny; cvičení; intervence; koordinační schopnosti; testování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Rozvoj koordinačních schopností s orientací na specifika atletických disciplín

Bakalářská práce se věnuje koordinačním schopnostem s ohledem na specifika atletických disciplín a následné využití v národní házené u dětí staršího školního věku. V teoretické části je popsán starší ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Výuka skateboardingu u dětí předškolního věku (videoprogram)
2021 -
Bakalářská práce se v teoretických východiscích zabývá charakteristikou skateboardingu. Nastiňuje jeho dlouholetou historii od počátku 60. let. Dále popisuje vývoj tohoto sportu jak ve světě, tak i v České republice. Jelikož se na skateboarding dá nahlížet nejen jako na sport, ale také jako na životní styl, tak se v práci objevují i podkapitoly zabývající se tímto pohledem. V dalších kapitolách představuji potřebné vybavení a zásady bezpečnosti při výuce skateboardingu. V práci jsou zmapované asociace a kluby, které se výukou skateboardingu zabývají, se zaměřením se na Českou skateboardovou asociaci (ČAS) a představení její Školy skejtu, která se věnuje výuce dětí trenéry. Jelikož se jedná o sportovní činnost, rozeberu i tělesný pohybový vývoj dětí předškolního věku a jejich sportovní přípravu. Poté z dostupných zdrojů rozeberu výuku skateboardingu. Cílem práce je vytvoření výukového videoprogramu skateboardingu zaměřeného na věkovou kategorii předškolních dětí. S vybranými dětmi natočím soubor videí se základy skateboardingu. Videoprogram bude obsahovat následující činnosti: seznámení se skateboardem, základní postavení, odraz, jízdu, zatáčení a bezpečné zastavení. U uvedených činností popíšu metodiku jejich nácviku, správné provedení a uvedu výčet možných chyb a možnosti jejich odstranění. Klíčová slova: předškolní věk; skateboarding; výuka skateboardingu; pohybová aktivita; hrubá motorika Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Výuka skateboardingu u dětí předškolního věku (videoprogram)

Bakalářská práce se v teoretických východiscích zabývá charakteristikou skateboardingu. Nastiňuje jeho dlouholetou historii od počátku 60. let. Dále popisuje vývoj tohoto sportu jak ve světě, tak i v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Význam šílenství v naturalistických dílech
2021 -
Práce se zabývá významem šílenství v literatuře německého naturalismu. Skládá se z analýzy dvou děl Bahnwärter Thiel a Papa Hamlet. Důkladné zkoumání a porovnání těchto děl vysvětluje jak a proč se šílenství v těchto dílech projevuje. Práce se zaměřuje na vliv osobnosti, rodinných vztahů, práce a životního prostředí na psychický stav hlavních hrdinů. Z výzkumu vyplývá, že na oba protagonisty tyto aspekty působí. I přesto, že hlavním důvodem psychického zhroucení je v obou případech tehdejší německá společnost, jedná se o jiné situace, které vyvolají u Thiela a Nielse šílenství. U Thiela propukne šílenství díky jeho neschopnosti odlišit svůj vnitřní idealizovaný svět od tvrdé reality. Niels ovšem také bojuje s tím, že se uzavírá do svého vlastního světa. Nicméně Thielův poslední stimul šílenství je smrt jeho syna Tobiase, který přišel o život díky Thielovo práci železničního hlídače. Nielsův osud byl na druhou stranu spjatý s těžkým životem umělce v tehdejší mechanizované společnosti. Klíčová slova: naturalismus; šílenství; chudoba; společnost; literatura; německo; bahnwärter thiel; papa hamlet; gerhart hauptmann; arno holz; johannes schlaf; claude bernard; emile zola Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Význam šílenství v naturalistických dílech

Práce se zabývá významem šílenství v literatuře německého naturalismu. Skládá se z analýzy dvou děl Bahnwärter Thiel a Papa Hamlet. Důkladné zkoumání a porovnání těchto děl vysvětluje jak a proč se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Etymologie vlastních jmen koní
2021 -
Předmětem mé bakalářské práce jsou vlastní jména koní. Cílem bylo analyzovat dostatečně rozsáhlý vzorek jmen, který v mém případě celkem čítal sto jmen. U získaných hyponym jsem provedla základní jazykovou charakteristiku, stranou naší pozornosti nezůstaly ani hypokoristické podoby jmen, ale naším hlavním cílem bylo objasnění motivace a původu hyponym. Klíčová slova: vlastní jména; onomastika; koně; zoonyma; hyponyma; hypokoristika; motivace jmen Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Etymologie vlastních jmen koní

Předmětem mé bakalářské práce jsou vlastní jména koní. Cílem bylo analyzovat dostatečně rozsáhlý vzorek jmen, který v mém případě celkem čítal sto jmen. U získaných hyponym jsem provedla základní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Podpora rozvoje řeči dětí v MŠ
2021 -
Bakalářská práce Podpora rozvoje řeči v MŠ se zabývá rozvojem řeči a komunikace ve formě individuální i skupinové práce s dětmi. V teoretické části jsou vymezeny pojmy komunikace, řeč a jazyk. Dále popisuje logopedickou prevenci a veškeré aktivity, které v této oblasti rozvíjí. V praktické části jsou navrženy týdenní plány pro logopedickou prevenci pro skupinovou i individuální práci. Klíčová slova: komunikace; řeč; jazyk; logopedická prevence; oromotorická cvičením; rozvoj slovní zásoby; rozvoj předložkových vazeb; pomůcky pro rozvoj řeči Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Podpora rozvoje řeči dětí v MŠ

Bakalářská práce Podpora rozvoje řeči v MŠ se zabývá rozvojem řeči a komunikace ve formě individuální i skupinové práce s dětmi. V teoretické části jsou vymezeny pojmy komunikace, řeč a jazyk. Dále ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Možnosti interpretace movitých a nemovitých artefaktů z pohledu archeoastronomie
2021 -
Cílem práce je představit potenciálnímu čtenáři archeoastronomii. Postupně jsou v jednotlivých kapitolách rozebrány základní aspekty, se kterými archeoastronomie v současnosti pracuje. Tyto aspekty jsou výsledkem historického vývoje, jenž je v práci stručně představen. Společenská role pozorování vesmírných těles mimo hranice západní astronomie, je ilustrována na příkladech archaických komunit popsaných v etnografických pramenech. Stěžejní část archeoastronomie tvoří výzkum vlivu kosmických těles na nemovité a méně pak movité artefakty, který je rovněž představen. Možnou podobu archeoastronomického výzkumu v práci reprezentuje výzkum orientace hrobových jam kultury se šňůrovou keramikou. Závěr kvalifikační práce tvoří kapitola zaměřující se na popularizační potenciál archeoastronomie. Klíčová slova: archeoastronomie; etnoastronomie; historie astronomie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Možnosti interpretace movitých a nemovitých artefaktů z pohledu archeoastronomie

Cílem práce je představit potenciálnímu čtenáři archeoastronomii. Postupně jsou v jednotlivých kapitolách rozebrány základní aspekty, se kterými archeoastronomie v současnosti pracuje. Tyto aspekty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Phenomenon of Food Banks in Britain after 2010
2021 -
Bakalářská práce s názvem Fenomén potravinových bank ve Velké Británii po roce 2010 se zabývá otázkou, zda nárůst potravinových bank mezi lety 2010-2020 byl způsoben sociální politikou vlády. V práci jsou popsány konkrétní příklady lidí žijících v chudobě, nacházejí se v sociální krizi, mají problémy s placením bydlení a nákladů s tím spojených a musejí se poté obracet s prosbou o pomoc na potravinové banky, aby naplnili své základní životní potřeby. V práci jsou zvýrazněny i pohledy lidí, kteří pracují pro potravinové banky. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část popisuje to, co potravinové banky jsou, jak fungují, co nabízí, jejich vývoj, kdo je největší provozovatel ve Velké Británii, a proč se lidé musí na potravinové banky s žádostí o pomoc obracet. Druhá část se zabývá sociální politikou vlády a tím, zda je spojená s nárůstem potravinových bank, konkrétní příklady klientů, kteří se ocitli v situaci, že potravinová banka byla jejich poslední naděje, a nakonec návrhy ze společností potravinových bank ke zredukování využívání potravinových bank. V druhé kapitole je na konci také rozebraný vliv pandemie Covid-19 na situaci ve Velké Británii. V závěru je potvrzeno propojení mezi sociální politikou vlády a nárůstem potravinových bank mezi lety 2010-2020. Klíčová slova: potravinové banky; chudoba; sociální krize; dávky; krize v bydlení; sociální politika vlády; covid-19 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Phenomenon of Food Banks in Britain after 2010

Bakalářská práce s názvem Fenomén potravinových bank ve Velké Británii po roce 2010 se zabývá otázkou, zda nárůst potravinových bank mezi lety 2010-2020 byl způsoben sociální politikou vlády. V práci ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Průběh roku 1968 a důležité události roku 1969 na Tachovsku
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje období částečného uvolňování komunistického režimu v roce 1968 a počátku normalizace roku 1969. Uvádí čtenáře do atmosféry převratného roku 1968 v Československu a na Tachovsku. Po shrnutí událostí atmosféry před a po srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se práce zabývá podstatnými událostmi roku 1969, jako byl čin Jana Palacha nebo atmosféra při prvním výročí srpnové okupace, jak v republice, tak v okrese Tachov. Klíčová slova: tachovsko; planá; 1968; 1969; komunismus; čssr; komunistický režim; totalita; počátky normalizace; okupace; socialismus s lidskou tváří Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Průběh roku 1968 a důležité události roku 1969 na Tachovsku

Tato bakalářská práce se věnuje období částečného uvolňování komunistického režimu v roce 1968 a počátku normalizace roku 1969. Uvádí čtenáře do atmosféry převratného roku 1968 v Československu a na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Financování vlastního bydlení v České republice
2021 -
Bakalářská práce "Financování vlastního bydlení v České republice" je zaměřena na financování vlastního bydlení skrze finančních produktů, jež jsou nabízeny konkrétními úvěrovými institucemi. Cílem bakalářské práce je identifikovat způsoby financování vlastního bydlení v České republice a jednotlivé varianty porovnat. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny možnosti financování vlastního bydlení formou vlastních nebo cizích zdrojů, úvěrové produkty a úvěrová politika bank, druhy bankovních úvěrů, stavební spoření, hypoteční úvěry a jiné možnosti financování vlastního bydlení. Praktická část práce je zaměřena na nabídku úvěrů od úvěrových institucí na finančním trhu v České republice. V dalších kapitolách jsou představeny konkrétní modelové příklady, nabídky úvěrů od úvěrových institucí pro konkrétní modelové příklady a jejich následné vyhodnocení. Klíčová slova: financování bydlení; úvěrové produkty; krátkodobé úvěry; střednědobé a dlouhodobé úvěry; stavební spoření; hypoteční úvěry; bankovní a nebankovní půjčky; státní půjčky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Financování vlastního bydlení v České republice

Bakalářská práce "Financování vlastního bydlení v České republice" je zaměřena na financování vlastního bydlení skrze finančních produktů, jež jsou nabízeny konkrétními úvěrovými institucemi. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Smart Cities and Communities
2021 -
Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné prvky, které by v projektu neměly chybět. V praktické části je popsána realizace konceptu v jednotlivých městech České republiky a také ve světě. Součástí práce je i sociologický průzkum, který se věnuje názorům obyvatelstva na parkovací systém v Plzni. V závěru práce jsou uvedena doporučení a návrhy ke zlepšení a změnám městkého parkovacího systému. Klíčová slova: chytré město; udržitelné město; mobilita; chytré projekty; inteligentní parkování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Smart Cities and Communities

Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze