Počet nalezených dokumentů: 24031
Publikováno od do

Průběh těhotenství v případě život limitující vady u plodu
2021 -
Bakalářská práce se zabývá průběhem těhotenství v případě život limitující vady u plodu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje těhotenství a vývoji plodu. Obsahuje základní informace o péči v těhotenství, screeningu vrozených vývojových vad, invazivních a neinvazivních metodách prenatální diagnostiky a popisuje základní život limitující vady u plodu. Dále se věnuje psychice ženy, lidským potřebám, oznámením diagnózy o život limitující vadě a rozhodnutí o pokračování těhotenství. Mapuje též úlohu porodní asistentky při oznámení diagnózy a rozhodnutí o pokračování těhotenství. Praktická část bakalářské práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu. Výzkumného šetření se účastnila jedna participantka, která se rozhodla donosit a porodit dítě s život limitující vadou. Cílem práce je zjistit, jaké jsou prožitky a bio-psycho-sociální a spi-rituální potřeby ženy v těhotenství s diagnózou život limitující vady u plodu. Klíčová slova: život limitující vada; průběh těhotenství; porodní asistentka; donošení plodu; porod Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Průběh těhotenství v případě život limitující vady u plodu

Bakalářská práce se zabývá průběhem těhotenství v případě život limitující vady u plodu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje těhotenství a vývoji plodu. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při perinatální ztrátě
2021 -
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat prožitky a potřeby porodních asistentek v souvislosti s provázením žen a rodin perinatální ztrátou. Teoretická část popisuje perinatální ztrátu, proces truchlení, perinatální paliativní péči, její vývoj a roli porodní asistentky při jejím poskytování, zdroje zátěže zdravotníků, syndrom vyhoření a potřeby zdravotníků včetně vzdělávání a psychohygieny. Pro naplnění cílů práce byl použit kvalitativní výzkum. Byly provedeny rozhovory se dvěma porodními asistentkami, které mají zkušenosti s poskytováním perinatální paliativní péče. Výsledky ukazují, že organizace perinatální paliativní péče u nás není dostatečná, chybí jednotné doporučené postupy. Výrazně chybí zájem a péče o psychohygienu zdravotníků a podpora týmové spolupráce. Na základě získaných výsledků, prožitků participantek a jejich návrhů byla vypracována doporučení pro praxi. Klíčová slova: perinatální ztráta; perinatální paliativní péče; syndrom vyhoření; psychohygiena; porodní asistence Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Potřeby zdravotníků pečujících o rodiče při perinatální ztrátě

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat prožitky a potřeby porodních asistentek v souvislosti s provázením žen a rodin perinatální ztrátou. Teoretická část popisuje perinatální ztrátu, proces ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Couvade syndrom - těhotní otcové
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá syndromem couvade-těhotnými otci. Role otců během těhotenství jejich partnerek je často opomíjena a neklade se důraz na péči o ně. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy část teoretická se snaží popsat samotný syndrom couvade, jeho příznaky a léčbu. V části praktické byl využit kvalitativní výzkum, který je zaměřen na dva participanty. Jeho hlavním úkolem bylo popsat vnímání participantů a jejich pohled na těhotenství partnerek, popsat případné změny, které během těhotenství zažili. Klíčová slova: syndrom couvade-rituál-psychologie-otcovství Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Couvade syndrom - těhotní otcové

Tato bakalářská práce se zabývá syndromem couvade-těhotnými otci. Role otců během těhotenství jejich partnerek je často opomíjena a neklade se důraz na péči o ně. Práce je rozdělena na teoretickou a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ošetřovatelská péče o pacienta po fibrilační zástavě
2021 -
Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta po fibrilační zástavě. Teoretická část je zaměřena na anatomii srdce, fibrilaci komor a její patofyziologii, diagnostiku, léčbu a ošetřovatelskou péči specifickou pro tuto diagnózu. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky reálných pacientů odlišného pohlaví po fibrilační zástavě. Jako výstup do praxe bylo navrženo doporučení pro edukaci pacienta po fibrilační zástavě s kontrolní tabulkou. Klíčová slova: fibrilace komor; fibrilační zástava; ošetřovatelská péče; intenzivní péče; kardiologie; kardiopulmonální resuscitace; arytmie; náhlá srdeční smrt; akutní infarkt myokardu Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Ošetřovatelská péče o pacienta po fibrilační zástavě

Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta po fibrilační zástavě. Teoretická část je zaměřena na anatomii srdce, fibrilaci komor a její patofyziologii, diagnostiku, léčbu a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ošetřovatelská péče o pacienta se zajištěnými dýchacími cestami na umělé plicní ventilaci
2021 -
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči o pacienta na umělé plicní ventila-ci. V teoretické části je stručně popsaná anatomie a fyziologie dýchacího systému, možnosti zajištění dýchacích cest u nemocných. Umělá plicní ventilace jako celek, zejména cíle, indikace k zahájení UPV. V kapitole UPV je rozebíraná téma neinvazivní plicní ventilaci, VAP, weaningu a extubaci. V závěru teoretické části je popsán okruh v oblasti ošetřovatel-ské péče o nemocných na umělé plicní ventilaci. Cílem praktické části bylo zmapovat specifika ošetřovatelské péče o pacienta se za-jištěnými dýchacími cestami u ošetřujícího personálu pracujícího na intenzivních lůžkách, který se denně setkávají s problematikou umělé plicní ventilace. Klíčová slova: umělá plicní ventilace; endotracheální kanyla; odsávání; zdravotnický personál; ventilátorová pneumonie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Ošetřovatelská péče o pacienta se zajištěnými dýchacími cestami na umělé plicní ventilaci

Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči o pacienta na umělé plicní ventila-ci. V teoretické části je stručně popsaná anatomie a fyziologie dýchacího systému, možnosti zajištění dýchacích cest ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Edukace pacienta s asthma bronchiale
2021 -
Bakalářská práce s názvem Edukace pacienta s asthma bronchiale se zabývá problematikou edukace pacientů s asthma bronchiale. V teoretické části je definice astmatu, příčiny jeho vzniku, příznaky a jeho diagnostika a léčba. Dále je zde zahrnut popis edukace. Praktická část je pak zaměřena na kvantitativní výzkum, jehož cílem je zjistit do jaké míry jsou pacienti edukováni, zda je edukace prováděna správně a srozumitelně. Klíčová slova: astma bronchiale; edukace pacienta Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Edukace pacienta s asthma bronchiale

Bakalářská práce s názvem Edukace pacienta s asthma bronchiale se zabývá problematikou edukace pacientů s asthma bronchiale. V teoretické části je definice astmatu, příčiny jeho vzniku, příznaky a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Zdravotní gramotnost studentů středních škol
2021 -
Bakalářská práce se zabývá znalostmi o zdravotní gramotnosti. Zaměřuje se na studenty středních škol. Teoretická část vymezuje pojem zdravotní gramotnost, její definici, modely, význam a možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti. Jednotlivé části práce se dále zabývají zdravým životním stylem a zdravím obecně. Praktická část této bakalářské práce se zabývá analýzou a interpretací výsledků dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na oblast životního stylu studentů, prevenci a podporu zdraví, rizikové chování a na postoj k prosazování správného chování ohledně zdraví. Klíčová slova: zdravotní gramotnost; zdravý životní styl; prevence a podpora zdraví; rizikové chování; determinanty zdraví; výchova ke zdraví Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Zdravotní gramotnost studentů středních škol

Bakalářská práce se zabývá znalostmi o zdravotní gramotnosti. Zaměřuje se na studenty středních škol. Teoretická část vymezuje pojem zdravotní gramotnost, její definici, modely, význam a možnosti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Péče o virová kožní onemocnění
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá nejvýznamnějšími kožními chorobami virového agens a jejich terapií. Jednotlivá onemocnění jsou specifikována včetně jejich historie, chorobných změn nastávajících v průběhu rozvoje onemocnění (patogeneze), epidemiologie a případně i diferenciální diagnosy a terapie. Porovnáním se staršími zdroji dospíváme k závěru, že v průběhu posledního století již nedocházelo k velkým změnám v terapii. Klíčová slova: virová kožní onemocnění; historie kožních nemocí; terapie virových kožních chorob; diagnostika virových kožních chorob; klasifikace virů; hsv viry; hpv viry; varicella-zoster virus; zarděnky; spalničky; variolla; poxviry; tubera mulgentium; erythema infectiosum; gianotti- crosti syndrom; molluscum contagiosum; primární infekce hsv; sekundární infekce hsv; syndrom ruka- noha- ústa; infekční exantémy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Péče o virová kožní onemocnění

Tato bakalářská práce se zabývá nejvýznamnějšími kožními chorobami virového agens a jejich terapií. Jednotlivá onemocnění jsou specifikována včetně jejich historie, chorobných změn nastávajících v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Irská pojistka v kontextu brexitu
2021 -
Bakalářská práce se zabývá irskou pojistkou a její proměnou v průběhu vyjednávání dohody o vystoupení Spojeného království z EU. Cílem irské pojistky bylo zajistit, aby po brexitu nevznikla na irském ostrově tvrdá hranice. V průběhu vyjednávání se ukázalo, že je velmi obtížné nalézt řešení, které by zajistilo propustnost irských hranic, aniž by to ohrozilo integritu jednotného trhu EU. Zároveň bylo obtížné zajistit, aby Spojené království mohlo po brexitu vystoupit z jednotného trhu a celní unie EU. Irská pojistka se tak stala klíčovou překážkou pro dosažení dohody o vystoupení. V práci je uvedeno, jak probíhala jednání o irské pojistce a jaké názory zastávali hlavní představitelé při vyjednávání. V práci je také využita teorie vzájemné závislosti a teorie her. Za pomoci teorie vzájemné závislosti je vysvětleno, proč bylo tak obtížné vyřešit situaci na irských hranicích. Z pohledu teorie her je popsáno, jak postoje jednotlivých stran komplikovaly vyjednávání. Klíčová slova: irská pojistka; irské hranice; brexit; spojené království; severní irsko; velká británie; evropská unie; irská republika Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Irská pojistka v kontextu brexitu

Bakalářská práce se zabývá irskou pojistkou a její proměnou v průběhu vyjednávání dohody o vystoupení Spojeného království z EU. Cílem irské pojistky bylo zajistit, aby po brexitu nevznikla na irském ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Čínská rozvojová pomoc
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá čínskou rozvojovou pomocí. Cílem této práce bylo analyzovat současný systém poskytování čínské rozvojové pomoci a porovnat jej se systémem před rokem 2018, tj. před založením první čínské specializované agentury CIDCA. Během zkoumaní se ukázalo, že do systému poskytování pomoci přispívá více než 20 ministerstev a agentur. Každý z nich má svůj vlastní účel a funkci, ale někde se tyto role střetávají. Z tohoto důvodu mezi ministerstvy často dochází ke konfliktům. Také při analýze předchozího a současného systému poskytování pomoci se objevily další problémy. Například složitost hodnocení objemu pomoci nebo rozdělení odpovědnosti. Ve své práci se autorka pokusila najít řešení těchto problémů. Klíčová slova: rozvojová pomoc; zahraniční spolupráce; rozvojové agentury; dfa; aieco; cidca; systém rozvojové pomoci; čínská spolupráce; vývoj rozvojové pomoci Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Čínská rozvojová pomoc

Tato bakalářská práce se zabývá čínskou rozvojovou pomocí. Cílem této práce bylo analyzovat současný systém poskytování čínské rozvojové pomoci a porovnat jej se systémem před rokem 2018, tj. před ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze