Number of found documents: 1390
Published from to

Detekce přednahraných úseků v řeči
Boboš, Dominik; Matějka, Pavel; Černocký, Jan
2021 - English
Rozpoznání před-nahraných zpráv v řeči (tzv. plechové huby) je užitečné pro jakékoliv následující dolování informací v řečových datech. Tato práce shrnuje teorii hledání podobných promluv v řeči a efektivní přístupy k porovnání dvou sekvencí. Ke zkoumání identifikace opakujících se informací v audiu je nutné mít velké množství dat s přesně se opakujícími úseky. Takovou datovou sadu jsme vygenerovali smícháním předem nahraných zpráv s telefonními hovory se změnami rychlosti, hlasitosti a opakování. Náš systém řeší scénáře "známých zpráv a "neznámých zpráv pomocí shlukování nebo detekce v blocích. Porovnali jsme techniky dynamického borcení času (DTW), přibližné shody řetězců a rekurentní kvantifikační analýzy, a nakonec jsme všechny uvedené techniky zkombinovali a získali tak přesný a efektivně pracující systém. Recognition of pre-recorded messages in speech is useful for any follow-up speech data mining. This thesis summarises the theory of searching similar utterances in speech and efficient approaches to compare two sequences. To investigate identification of redundant information in audio, it is necessary to have a large amount of data with the exact phrases repeated multiple times. We generated a dataset by mixing pre-recorded messages into phone calls with variations in speed, volume and repetitions. Our system tackles known messages and unknown messages'' scenarios by using approaches like clustering or detection in chunks. Dynamic time warping, approximate string matching and recurrent quantification analysis are compared, and finally, all mentioned techniques are combined to obtain a precise and efficient system. Keywords: detection of re-occurring sequences in audio; segmental dynamic time warping; recurrence quantification analysis; fuzzy string matching; bottleneck features; phoneme posteriors; Mel-frequency cepstral coefficients features; detekce opakujících se sekvencí v nahrávkách; segmentální dynamické borcení času; analýza rekurentní kvantifikace; přibližná shoda řetězců; bottleneck příznaky; fonémové pravděpodobnosti; příznaky Mel-frekvenčních kepstrálních koeficientů Available in a digital repository NRGL
Detekce přednahraných úseků v řeči

Rozpoznání před-nahraných zpráv v řeči (tzv. plechové huby) je užitečné pro jakékoliv následující dolování informací v řečových datech. Tato práce shrnuje teorii hledání podobných promluv v řeči a ...

Boboš, Dominik; Matějka, Pavel; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Generování terénu v Unity s animovanou vodní hladinou
Karavasilev, Boris; Bambušek, Daniel; Španěl, Michal
2021 - English
V rámci této práce byl navržen procedurální generátor terénu a shader pro vizualizaci vodní hladiny. Tyto komponenty byly použity k implementaci generátoru nekonečných světů složených z ostrovů rozesetých v moři. Pro tento účel byly modifikovány tradiční metody rozdělení světa a umísťování objektů. Dále byl navržen přístup ke generování terénu ostrovů s rozmanitými tvary pomocí pseudonáhodného generování bodů definujících vlastnosti terénu. Implementovaný generátor ostrovů běží v reálném čase a je výzvou pro podobné existující nástroje dostupné pro Unity. Within this thesis a procedural terrain generator and a water surface shader was designed. These components were used in the implementation of a generator of infinite worlds composed of islands in the sea. Traditional methods to world partitioning and object placement were modified to best suite this purpose. Additionally, an approach for generating terrain of islands with diverse shapes by pseudo-randomly generating points defining the terrain's properties was devised. The implemented island generator running in real-time is capable of challenging the existing similar tools for Unity. Keywords: procedural island generation; procedural terrain generation; water surface shader; Unity; procedurální generování ostrovů; procedurální generování terénu; shader vodní hladiny; Unity Available in a digital repository NRGL
Generování terénu v Unity s animovanou vodní hladinou

V rámci této práce byl navržen procedurální generátor terénu a shader pro vizualizaci vodní hladiny. Tyto komponenty byly použity k implementaci generátoru nekonečných světů složených z ostrovů ...

Karavasilev, Boris; Bambušek, Daniel; Španěl, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hodnocení střelby do terče pomocí počítačového vidění
Gregorová, Jana; Zemčík, Pavel; Herout, Adam
2021 - English
Cílem této práce je aplikace, která bude v reálném čase automaticky vyhodnocovat skóre střelby na terč ze střelné palné zbraně pomocí kamery připojené k počítači. Střelec tak bude mít možnost sledovat výsledky střelby přímo ze střeleckého stanoviště i během střelby. Výsledná aplikace zpracovává vizuální data z kamery, která sleduje terč. Terč a plochy na tomto terči s různým skóre jsou detekovány automaticky. Obraz z kamery je stabilizován pomocí křížové korelace a nové zásahy jsou detekovány v masce popředí. Výsledkem této práce je aplikace, která zefektivňuje trénink sportovní střelby. This thesis involves using computer vision in sports shooting for the purpose of innovating bullseye shooting with firearms specifically. The main goal was to calculate shooting score and display it to the shooter in the course of shooting in order to make shooting more effective, safe, comfortable and appealing to new audience. The result of this work is a complex solution consisting of camera connected to a computer and a user-friendly application, ready for distribution. Score evaluation is achieved by processing camera output using said application. The target is automatically detected in the video, then the image is stabilized using cross-correlation of two 2D arrays and new target hits are detected using background subtraction. Keywords: Automatic Score Evaluation for Bullseye Shooting; Computer Vision in Sports Shooting; Background Subtraction; Template Matching; Image Stabilization; Cross-correlation of Two 2D Arrays; User Interface; automatické vyhodnocení sportovní střelby; počítačové vidění; detekce popředí; stabilizace obrazu; křížová korelace; Fourierova transformace; uživatelská rozhraní Available in a digital repository NRGL
Hodnocení střelby do terče pomocí počítačového vidění

Cílem této práce je aplikace, která bude v reálném čase automaticky vyhodnocovat skóre střelby na terč ze střelné palné zbraně pomocí kamery připojené k počítači. Střelec tak bude mít možnost sledovat ...

Gregorová, Jana; Zemčík, Pavel; Herout, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Počítání přepravek v obrazech
Mičulek, Petr; Špaňhel, Jakub; Herout, Adam
2021 - English
V této práci se zabývám tématem počítání beden v obrazových datech pomocí technik hlubokého učení. V práci jsem navrhl řešení pro počítání beden, které představuji na fotkách krabiček sirek. Ačkoli původní řešení počítalo s využitím datové sady beden ze skladu pivovaru, sada nakonec nebyla dodána a na doporučení vedoucího práce byly pro řešení vybrány bloky krabiček sirek. Implementované řešení využívá plně konvoluční neuronovou síť založenou na klasifikaci, umožňující výstup ve vysokém rozlišení. Tato síť je trénována na výřezech fotek z datové sady, díky čemuž je řešení rychlé a síť je vhodná i pro použití na menších datových sadách. Síť detekuje ve fotkách klíčové body krabiček sirek, které jsou následně zpracovány algoritmem pro odhad klíčových bodů z predikce sítě a výpočet finálního počtu beden. Na validačním datasetu dosahuje řešení následujících výsledků: ve 12,5 % případů predikce selže a ve zbylých případech má průměrnou absolutní odchylku (MAE) 11,14. Pomocí rozsáhlých experimentů bylo řešení vyhodnoceno a výsledky potvrzují, že tento přístup může být použit pro počítání objektů.  This thesis deals with the topic of using deep learning to count crates in images.  I have designed a crate-counting solution for blocks of matchboxes, using a fully convolutional classification-based network with a high resolution output. The original project proposition counted on using a dataset of photos of crates from a beer brewery warehouse. I did not get access to the dataset in the end. On the recommendation of my supervisor, I based the crate-counting solution on a custom dataset of matchbox photos. The CNN is trained using image patches, leading to a fast solution working even on smaller datasets. Matchbox keypoints are detected by the CNN in the input images and they are processed by a keypoint estimation and crate-counting algorithm to produce the final crate count. On validation data, the solution has a 12.5% failure rate and a MAE of 11.14. Thorough experimentation was performed to evaluate the solution and the results verify that this approach can be used for object counting. Keywords: Image Processing; Convolutional Neural Networks; Keypoint Detection; Object Counting; zpracování obrazu; konvoluční neuronové sítě; detekce klíčových bodů; počítání objektů Available in a digital repository NRGL
Počítání přepravek v obrazech

V této práci se zabývám tématem počítání beden v obrazových datech pomocí technik hlubokého učení. V práci jsem navrhl řešení pro počítání beden, které představuji na fotkách krabiček sirek. Ačkoli ...

Mičulek, Petr; Špaňhel, Jakub; Herout, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Blender add-on pro tvorbu prezentací
Telmanik, Ronald; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
2021 - English
Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj, ktorý umožní používateľom programu Blender vytvoriť prezentáciu vo forme snímkov. Tento proces je zvyčajne časovo náročný spôsobené najme komplexnosťou program Blender. Preto na uľahčenie tohto problém je vytvorené rozšírenie pre program Blender. Toto rozšírenie implementuje sadu nástrojov, ktoré uľahčia tvorbu a neskôr aj samotnú prezentáciu v reálnom čase. Finálny zdrojový kód rozšírenia je voľne dostupný na platforme GitHub. The goal of this thesis is to create a tool that allows Blender users to create slide-based presentations. This process can be time-consuming caused by the complexity of Blender. Hence, to eliminate this issue an add-on is proposed. This add-on implements a set of tools to support the creation and later rendering the presentation in real-time. The final source code for the add-on is publicly available on GitHub. Keywords: Blender; Add-on; Computer graphics; Slides; Presentation; Real-time; Python; Blender; Rozšírenie; Počítačová grafika; Snímky; Prezentácia; Reálny čas; Python Available in a digital repository NRGL
Blender add-on pro tvorbu prezentací

Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj, ktorý umožní používateľom programu Blender vytvoriť prezentáciu vo forme snímkov. Tento proces je zvyčajne časovo náročný spôsobené najme komplexnosťou program ...

Telmanik, Ronald; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Systém pro vizualizaci síťových forenzních dat
Manoilov, Ivan; Ryšavý, Ondřej; Hynek, Jiří
2021 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro vizualizaci síťových forenzních dat. Vysvětluje koncept dashboardu a architektury  webové aplikace. Analyzuje vhodné vizualizace  pro forenzní analýzu síťových dat. Rovněž je řešen problém zpracování .PCAP  souborů a datových struktur.  Následně jsou popsány a vysvětleny techniky agregace dat. Je popsán a ilustrován postup implementace systému. Nakonec jsou uvedené výsledky testování a benchmarkingu a podle nich je pak aplikace vyhodnocena. This bachelor thesis focuses on creating a system for the visualization of network forensic data. The concept of a dashboard and web application architecture is explained. It analyses the best useful visualizations for forensic analysis of network data. The problem of processing .PCAP files and data structures is addressed as well.  Furthermore, data aggregation techniques are described and explained. The process of implementation of the system is described and illustrated. Finally, testing and benchmarking results are shown, and the whole application is evaluated according to them. Keywords: React; JavaScript; Kotlin; Spring Framework; TimescaleDB; network forensic analysis; web application; React; JavaScript; Kotlin; Spring Framework; TimescaleDB; síťová forenzní analýza; webová aplikace Available in a digital repository NRGL
Systém pro vizualizaci síťových forenzních dat

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření systému pro vizualizaci síťových forenzních dat. Vysvětluje koncept dashboardu a architektury  webové aplikace. Analyzuje vhodné vizualizace  pro ...

Manoilov, Ivan; Ryšavý, Ondřej; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a tvrdost slitiny s vysokou entropií
Jesenská, Mária Ľudmila; Adam, Ondřej; Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa
2021 - English
V tejto práci je študovaná neekviatomická Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti vysoko entropická zliatina, ktorá bola vyrobená pomocou vákuového indukčného tavenia. Zliatina v odliatom stave bola analyzovaná a tepelne spracovaná pri teplote 1000 °C po dobu 5h, a následne podrobená tepelnému spracovaniu pri teplote 750 °C po dobu ďalších 5h, s cieľom skúmania vplyvu teploty a doby tepelného spracovania na fázové zloženie, mikroštruktúru a mechanické vlastnosti. Na vyhodnotenie možných fáz prítomných v zliatine bol použitý pseudobinárny fázový diagram (CALPHAD). Mikroštruktúra zliatin bola charakterizovaná a chemicky analyzovaná pomocou röntgenovej difrakcie (XRD), elektrónovej mikroskopie (SEM) a energeticky disperznej spektroskopie. Výsledné vyhodnotenie tvrdosti materiálu prebehlo pomocou skúšok mikrotvrdosti a nanoindentácie. In this work, a non-equiatomic Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti high-entropy alloy was produced through the vacuum induction melting process. The as-cast alloy was analyzed, then heat treated at 1000 °C for 5h, and subsequent heat treatment at 750 °C for an additional 5h took place, in order to investigate the effect of heat treatment temperature and time on the phase composition, microstructure, and mechanical properties of the alloy in all states. A pseudo binary phase diagram (CALPHAD) was performed to evaluate the possible phases present in the alloy. The alloy‘s microstructures were characterized and analyzed chemically by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and energy dispersive spectroscopy (EDS). Microhardness and nanoindentation testing was performed to evaluate the hardness of the material. Keywords: high-entropy alloy; characterization; heat treatment; microstructure; chemical composition; hardness; zliatina s vysokou entropiou; charakterizácia; tepelné spracovanie; mikroštruktúra; chemické zloženie; tvrdosť Available in a digital repository NRGL
Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a tvrdost slitiny s vysokou entropií

V tejto práci je študovaná neekviatomická Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti vysoko entropická zliatina, ktorá bola vyrobená pomocou vákuového indukčného tavenia. Zliatina v odliatom stave bola analyzovaná a ...

Jesenská, Mária Ľudmila; Adam, Ondřej; Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Současné trendy v oblasti leteckého průmyslu
Štourač, Filip; Sedláček, Pavel; Rujbrová, Šárka
2021 - English
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitolou s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS a senzory snímající kontaminaci ranveje. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu. The goal of this bachelor thesis is to describe current technological trends in the airline industry and outline the expected future development in the aviation sector. The introduction starts with brief overview of aviation history followed by short depiction of a modern age aircraft. The next chapter deals with green technology and sustainability of aviation with focus on 3D printing, alternative jet fuel and two types of modern engines- Leap engine by CFM and geared turbofan by Pratt&Whitney. Third chapter about safety technology covers Ground Proximity Warning System and runway sensors. The following chapter focuses on current changes in maintenance technology regarding the growth of Internet of Things. In the last chapter, the reader is introduced to the expected future development of aviation. Keywords: Aviation; technology; sustainability; safety; maintenance; future.; Letectví; technologie; udržitelnost; bezpečnost; údržba; budoucnost. Available in a digital repository NRGL
Současné trendy v oblasti leteckého průmyslu

Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je ...

Štourač, Filip; Sedláček, Pavel; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Srovnávací analýza odborných textů
Mošnerová, Tereza; Krhutová, Milena; Zmrzlá, Petra
2021 - English
Tato bakalářská práce analyzuje tři odborné texty z oblasti elektrotechniky. Prvním textem, který byl pro tuto analýzu zvolen, je vysokoškolská učebnice, druhým je populárně naučný vědecký článek a třetím technická přednáška. Všechny texty seznamují čtenáře s tématem operačních zesilovačů. Tato práce komentuje zmíněné žánry a jejich typické znaky, avšak jejím hlavním záměrem je analýza kohezních řetězců. Analyzována je jak gramatická a lexikální koheze, tak výskyt a užití klíčových výrazů v kohezních řetězcích. Všechny položky kohezních řetězců jsou vloženy do několika tabulek a je zjištěn procentuální výskyt jednotlivých kategorií. Vychází najevo, že v každém z vybraných textů lexikální koheze značně převažuje nad gramatickou, přičemž zajímavé rozdíly jsou dány srovnáním jednotlivých textů a kohezních prostředků v nich se vyskytujících. This Bachelor´s thesis analyzes three technical texts from the field of electrical engineering. The first text chosen for this analysis is an academic textbook, the second is a technical research article, and the third is a technical lecture. All texts explain the topic of operational amplifiers. This thesis comments on the presented genres and their characteristics; however, its main focus is the analysis of cohesive chains. Types of grammatical and lexical cohesion are analyzed as well as the use of the keywords in the cohesive chains. The items of the identified cohesive chains are integrated in tables and their function in the discourse is commented on. The percentage occurrence of the individual categories of cohesion is calculated and it is implied that lexical cohesion prevails over grammatical. Some interesting distinctions arise from the comparison of the texts and the cohesive devices forming the cohesive chains. Keywords: academic textbook; cohesion; cohesive chain; comparative analysis; genre; lecture; operational amplifiers; research article; scientific language; technology; vysokoškolská učebnice; koheze; kohezní řetězec; srovnávací analýza; žánr; přednáška; operační zesilovače; odborný článek; odborný jazyk; technika Available in a digital repository NRGL
Srovnávací analýza odborných textů

Tato bakalářská práce analyzuje tři odborné texty z oblasti elektrotechniky. Prvním textem, který byl pro tuto analýzu zvolen, je vysokoškolská učebnice, druhým je populárně naučný vědecký článek a ...

Mošnerová, Tereza; Krhutová, Milena; Zmrzlá, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Drony - bezpilotní letouny používané v oblasti integrovaného záchranného systému
Bobek, Jan; Baumgartnerová, Alena; Rujbrová, Šárka
2021 - English
Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. Policie drony také využívá k rekonstrukci dopravních nehod. V hasičské oblasti se drony používají hlavně k monitorování požárů a předávání informací pilotovi dronu, ale jsou vyvíjeny i drony určené k hašení požárů. V urgentní medicíně jsou drony využívány k přepravě vybavení a krevních vzorků v místech, kde to pozemními prostředky není možné nebo to je obtížné. Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled dronů využívaných v oblasti integrovaného záchranného systému a popsat technologie související s těmito drony. Drones are being used more widely in the field of emergency services, thanks to their better availability and price. In the police field, drones are used for surveillance of various event or monitoring suspicious areas. Police drones are also used for reconstruction of a traffic accident. In the firefighting field, drones are used mainly for monitoring fires and gathering information about the fire for the pilot, but several drones are also designed for suppressing the fires. In emergency medicine, drones are used to transport equipment and blood samples in places where it is not possible to do so by means of grounds transportation or if the transportation is complicated. The aim of the bachelor thesis is to provide a list of drones used in the integrated services and to describe technologies associated with the drones. Keywords: Drone; types; design; rotor; VTOL; radiofrequency; emergency services; police; firefighting; Ehang; medicine; Zipline; HiRO; telemedicine; military; covid; AED; autonomous; Dron; typy; konstrukce; rotor; VTOL; radiofrekvenční záchranné složky; policie; hasiči; Ehang; medicína; Zipline; HiRO; telemedicína; armáda; covid; AED; automatický Available in a digital repository NRGL
Drony - bezpilotní letouny používané v oblasti integrovaného záchranného systému

Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání ...

Bobek, Jan; Baumgartnerová, Alena; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases