Number of found documents: 285509
Published from to

Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku
Tomanová, Silvie; Heranová, Simona; Beranová, Andrea
2023 - Czech
101 Criminal offence of fraud under Section 209 of the Criminal Code, abstract, key words Abstract The subject of the thesis is the criminal offense of fraud under Section § 209 of the Criminal Code. The thesis focuses on the analysis of the relevant legal regulation, the systematic classification of the criminal offense of fraud, analysis of the constituent elements of the criminal offense, the comparison of the criminal offense of fraud with other criminal offenses against property, and the presentation of proposals de lege ferenda responding to the current regulation of the criminal offense of fraud. The thesis also examines the criminal offense of fraud from a criminological and forensic perspective and further from the perspective of cybercrime. The thesis is divided into 6 sections and which are further subdivided into individual chapters, sub-chapters, sections, and subsections. In the first section of the thesis, the criminal offense of fraud is systematically incorporated into the Criminal Code among other criminal offenses against property. This section also discusses the relations of property criminality. In the second section of the thesis, the fundamental issues of the criminal offense of fraud are examined, with a particular focus on the analysis of the basic elements of the criminal offense... 99 Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, abstrakt, klíčová slova Abstrakt Tématem diplomové práce je trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku. Diplomová práce se zaměřuje na rozbor relevantní právní úpravy, systematické zařazení trestného činu podvodu, analýzy znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu, komparaci trestného činu podvodu s jinými majetkovými trestnými činy a předestření návrhů de lege ferenda reagující na současnou úpravu trestného činu podvodu. Diplomová práce zároveň rozebírá trestný čin podvodu i z hlediska kriminologického a kriminalistického a dále z hlediska kybernetické kriminality. Diplomová práce je členěna do 6 částí, které jsou dále členěny samostatné kapitoly, případně podkapitoly, body a podbody. V první části diplomové práce je trestný čin podvodu systematicky začleněn do trestního zákoníku mezi trestné činy proti majetku. V této části jsou dále rozebírány vztahy majetkové kriminality. V druhé části diplomové práce je rozebrána stěžejní problematika trestného činu podvodu a dále zejména analýza konstrukce základní skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku. Deskriptivní metoda je doplněna především analýzou judikatury Nejvyššího soudu, kazuistikou a využitím komparativní metody v otázkách znaků skutkových podstat... Keywords: Podvod; podvodné jednání; kybernetická kriminalita; Fraud; fraudulent conduct; cybercrime Available in a digital repository NRGL
Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku

101 Criminal offence of fraud under Section 209 of the Criminal Code, abstract, key words Abstract The subject of the thesis is the criminal offense of fraud under Section § 209 of the Criminal Code. ...

Tomanová, Silvie; Heranová, Simona; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Řízení před samosoudcem
Hassmannová, Valentýna; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2023 - Czech
1 Proceedings before a single judge Abstract The topic of this diploma thesis is criminal proceedings before a single judge and its purpose is to provide a comprehensive interpretation of the legal regulation related to this special type of proceedings, outline problematic questions, answer them and to present own considerations related to possible future legal regulation. The author of this thesis has also focused on the institutes related to proceedings before a single judge, namely the criminal order and the lay element in criminal proceedings. The thesis draws mainly from the literature, commented legal regulations, case law of the courts and professional articles. The thesis is based on the methods of description, analysis and comparison. In the first chapter of the thesis, the author describes the historical development of the proceedings before a single judge and the judicial organization. The historical excursion begins in 1848, when some basic principles of criminal procedure were established, which are still applied today, and therefore meant the beginning of modern criminal procedure. The chapter gradually discusses the most important legal regulation of the time, up to the period of the socialist state, when the legislation of proceedings before a single judge into the Czech legal system was... Řízení před samosoudcem Abstrakt Tématem diplomové práce je trestní řízení před samosoudcem a jejím cílem je podání uceleného výkladu právní úpravy související s tímto zvláštním typem řízení, nastínění problematických otázek, jejich zodpovězení a předložení vlastních úvah, pokud jde o možnou budoucí právní úpravu. Autorka této diplomové práce se rovněž soustředila na instituty související s řízením před samosoudcem, a sice na trestní příkaz a laický prvek v trestním řízení. Diplomová práce čerpá zejména z odborné literatury, komentovaných právních předpisů, judikatury soudů a odborných článků. Diplomová práce vychází z metod deskripce, analýzy a komparace. V první kapitole diplomové práce se autorka věnuje historickému vývoji řízení před samosoudcem a soudní organizace. Historický exkurz začíná rokem 1848, kdy byly zakotveny některé základní zásady trestního řízení, jež jsou uplatňovány i dnes, a nastal tak počátek moderního trestního procesu. V kapitole jsou postupně rozebrány nejvýznamnější právní předpisy své doby, a to až po období socialistického státu, kdy došlo k zavedení řízení před samosoudcem do českého právního řádu tak, jak ho (s jistými změnami) známe dnes. Jádrem diplomové práce je kapitola druhá, která je zaměřena na rozbor zákonných ustanovení týkajících se řízení před samosoudcem a na... Keywords: samosoudce; trestní řízení; trestní příkaz; single judge; criminal procedure; criminal order Available in a digital repository NRGL
Řízení před samosoudcem

1 Proceedings before a single judge Abstract The topic of this diploma thesis is criminal proceedings before a single judge and its purpose is to provide a comprehensive interpretation of the legal ...

Hassmannová, Valentýna; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Problematika oběti trestného činu v kriminologii
Časarová, Dominika; Pelc, Vladimír; Mulák, Jiří
2023 - Czech
The topic of the presented thesis is the issue of the victim of crime in criminology and its aim is to present a certain summary of current knowledge from criminal victimology, current legal regulation of victims' rights and also practical possibilities of assistance to victims. The first chapter addresses the scientific field of victimology and clarification of its relationship with criminology. This is followed by a brief overview of the development of victimology from its origins to its modern conception and the changing view of the victim over time. The second chapter then looks in more detail at the victim as such - the definition of the term, its characteristics, or the debunking of the myth of the 'ideal victim', which still largely persists in society and can have an undesirable effect on how victims are treated. The third chapter focuses on victimisation, the process by which an individual becomes a victim. In particular, the focus is on the victim's own behaviour, victimological culpability, and the victim-offender relationship, which is a key factor in terms of victimisation. The fourth chapter focuses on the legal regulation of victim protection in the Czech Republic. The chapter first discusses the distinction between the concept of 'victim' and the 'aggrieved party', which is a... Tématem předložené diplomové práce je problematika oběti trestného činu v kriminologii a jejím cílem je představit určitý souhrn aktuálních poznatků z kriminální viktimologie, současné právní úpravy práv obětí a také praktických možností pomoci obětem. První kapitola je věnována samotnému vědnímu oboru viktimologie a vyjasnění jejího vztahu s kriminologií. Následuje stručný přehled vývoje viktimologie od jejích počátků, až po její moderní pojetí a proměna pohledu na oběť v čase. Druhá kapitola se pak podrobněji věnuje oběti jako takové - vymezení daného pojmu, charakteristice, či vyvracení mýtu o "ideální oběti", který ve společnosti doposud ve velké míře přetrvává a může mít neblahý vliv na to, jak je s obětí zacházeno. Třetí kapitola se věnuje viktimizaci, tedy procesu, ve kterém se z jedince stává oběť. Pozornost je zaměřena zejména na chování samotné oběti, viktimologické zavinění, a vztah oběti a pachatele, který je z hlediska viktimizace klíčovým faktorem. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na právní úpravu ochrany oběti v České republice. Kapitola nejprve popisuje odlišení pojmu oběti od poškozeného, jenž je pojmem striktně procesním a jako takovému mu nenáleží mnohá práva, která náleží oběti. Dále je představena mezinárodní úprava ochrany obětí, ze které ta česká v mnoha ohledech vychází a zavádí... Keywords: oběť trestného činu; viktimologie; ochrana oběti; victim of crime; victimology; victim protection Available in a digital repository NRGL
Problematika oběti trestného činu v kriminologii

The topic of the presented thesis is the issue of the victim of crime in criminology and its aim is to present a certain summary of current knowledge from criminal victimology, current legal ...

Časarová, Dominika; Pelc, Vladimír; Mulák, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Zneužití pravomoci úřední osoby
Vydra, Tomáš; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
2023 - Czech
The diploma thesis focuses on a detailed analysis of the criminal offence of abuse of power by a public official. The thesis is divided into two continuous parts. The first part refers to the historical development of the offence of abuse of power by a public official and the process of formation of the concept of a public official on the territory of the Czech state since the second half of the nineteenth century. Within this framework, historical criminal laws are analysed, as well as unsuccessful attempts at codification of substantive criminal law from the period of the First Republic, which included this type of offence. Along with this genesis, the legal-historical context accompanying the formation of the researched offence and the public official is also described. The aim of the first part of the thesis is mainly to identify the specific conceptual features of the analysed institutes, which were gradually transposed into subsequent legal regulations and resulted in the construction of the currently valid and effective form of the offence of abuse of power by a public official. The second part, in direct continuity with the first part, analyses the current concept of the offence of abuse of power by a public official with the related conceptual features. In particular, the current... Diplomová práce je zaměřena na podrobnou analýzu skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Z hlediska struktury je práce rozdělena na dvě kontinuálně navazující části. První část je věnována historickému vývoji skutkové podstaty zneužití pravomoci úřední osoby a procesu utváření pojetí úřední osoby na území českého státu od druhé poloviny devatenáctého století. V tomto rámci jsou analyzovány jednotlivé trestní zákony, jakož i osnovy neúspěšných pokusů o kodifikaci trestního práva hmotného z období první republiky, které předmětnou skutkovou podstatu zahrnovaly. Spolu s touto genezí je zároveň zmapován i právně-historický kontext doprovázející formování zkoumané skutkové podstaty a pojmu úřední osoby coby pachatele daného trestného činu. Cílem této první části diplomové práce je především identifikace konkrétních pojmových znaků analyzovaných institutů, které byly s postupem času přejímány do následujících právních úprav a vyústily v konstruování aktuálně platné a účinné podoby trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Druhá část pak v přímé návaznosti na část první analyzuje nynější pojetí trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby spolu se souvisejícími pojmovými znaky. Kritickému hodnocení je podrobeno zejména současné vymezení úřední osoby a aktuální konstrukce... Keywords: zneužití pravomoci úřední osoby; úřední osoba; zneužití pravomoci; pravomoc; abuse of power by a public official; public official; abuse of power; authority Available in a digital repository NRGL
Zneužití pravomoci úřední osoby

The diploma thesis focuses on a detailed analysis of the criminal offence of abuse of power by a public official. The thesis is divided into two continuous parts. The first part refers to the ...

Vydra, Tomáš; Richter, Martin; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2023

Hlavní líčení
Bartoš, Marek; Šámal, Pavel; Vokoun, Rudolf
2023 - Czech
1 CRIMINAL TRIAL Abstract The subject of this thesis is the criminal trial as the most important stage of the criminal proceedings. In this stage, the facts are established on the basis of evidence according to the precise provisions of the Czech Criminal Procedure Code and subsequently, the guilt or innocence of the defendant is determined. Aim of this thesis is to describe the criminal trial, from the definition of the basic principles on which it is based, through its preparation, taking of evidence, to the court's decision at the end. The emphasis is on theoretical interpretation of the key institutes and also to the problems encountered in practice. The thesis is supported with relevant case law, proceedings in juvenile and corporate cases, and also with de lege ferenda proposals that are either already part of the draft of the new Criminal Procedure Code or should be part of it. The thesis consists of a total five chapters, an introduction and a conclusion. The first chapter deals in detail with the application of the basic principles of criminal procedure in the criminal trial and also discusses the debated expression and placement of these principles in the new Criminal Procedure Code. One of the subchapters discusses in detail the institution of plea bargaining in terms of the principles. The... HLAVNÍ LÍČENÍ Abstrakt Tématem této diplomové práce je hlavní líčení, jakožto nejvýznamnější stádium trestního řízení. Právě v něm dochází ke zjištění skutkového stavu na základě dokazování podle přesně daných ustanovení českého trestního řádu a následně také vyslovení viny či neviny obžalovaného. Obsahem této práce je popis průběhu hlavního líčení, a to od vymezení základních zásad, na kterých je vystavěno, přes jeho přípravu, provádění dokazování, až po vynesení rozhodnutí soudu v závěru. Pozornost je věnována teoretickému výkladu stěžejních institutů a také problémům, se kterými se praxe setkává. Práce je doplněna příslušnou judikaturou, úpravou řízení ve věcech mladistvých a právnických osob, a také návrhy de lege ferenda, které jsou buď již součástí návrhu nového trestního řádu nebo by její součástí měly být. Diplomová práce je tvořena celkem pěti kapitolami, úvodem a závěrem. První kapitola se podrobně věnuje uplatnění základních zásad trestního řízení v hlavním líčení a také pojednává o diskutovaném vyjádření a umístění těchto zásad v novém trestním řádu. Jedna z podkapitol podrobněji rozebírá institut dohody o vině a trestu z hlediska zásad. Druhá kapitola popisuje přípravu hlavního líčení, a to zejména doručení obžaloby a jeho samotné nařízení. V rámci jedné podkapitoly je pak rozebrán laický prvek... Keywords: hlavní líčení; trestní řízení; obžalovaný; criminal trial; criminal proceedings; defendant Available in a digital repository NRGL
Hlavní líčení

1 CRIMINAL TRIAL Abstract The subject of this thesis is the criminal trial as the most important stage of the criminal proceedings. In this stage, the facts are established on the basis of evidence ...

Bartoš, Marek; Šámal, Pavel; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2023

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Procházková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
2023 - Czech
The concept and legal consequences of excessive self-defense and necessity Abstract The presented master's thesis deals with the criminal law institutes of self-defense and necessity, especially their legal conditions and legal consequences associated with their violation. In the system of Czech criminal law, both institutes hold a place among the explicitly regulated circumstances excluding criminal liability. They are significant institutions that enable anyone to protect their legitimate interests or the legitimate interests of others, the state, or society as a whole when these interests are threatened by a certain danger, and the competent authorities are unable to ensure their proper protection. The fact that an act was committed in a situation of necessity or self-defense excludes the unlawfulness of such conduct and, consequently, the criminal punishment associated with it. However, for such conduct to be considered permissible and beneficial for society, it is essential that the conditions and limits stipulated by the criminal code for actions in necessity and self-defense are met. The aim of this work is to comprehensively analyze these individual conditions and limits, and subsequently define the concept and different types of excess in necessity and self-defense. The thesis also thoroughly... Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá trestněprávními instituty nutné obrany a krajní nouze, zejména pak jejich zákonnými podmínkami a právními následky spojenými s nedodržením těchto podmínek. V systému českého trestního práva oba instituty zaujímají místo mezi zákonem výslovně upravenými okolnostmi vylučujícími protiprávnost. Jde o významné instituty, které umožňují každému vystoupit na ochranu oprávněných zájmů svých či oprávněných zájmů jiné osoby, státu či celé společnosti v situacích, kdy se tyto zájmy ocitly v ohrožení určitého nebezpečí a za tímto účelem povolané orgány veřejné moci nejsou s to jejich náležitou ochranu zajistit. Právě skutečnost, že ke spáchání činu došlo v rámci krajní nouze či nutné obrany, přitom vylučuje protiprávnost takového jednání, a tudíž i trestní postih s ním spojený. Aby však bylo možné takové jednání považovat za právem dovolené a pro společnost prospěšné, je nezbytné, aby byly dodrženy podmínky a meze, které trestní zákoník pro jednání v krajní nouzi a nutné obraně stanoví. Tato práce si klade za cíl tyto jednotlivé podmínky a meze komplexně zanalyzovat, v návaznosti na to pak také vymezit pojem a jednotlivé druhy excesu z krajní nouze a nutné obrany. Práce rovněž důkladně zkoumá právní... Keywords: Krajní nouze; nutná obrana; exces; Neccesity; self-defence; excess Available in a digital repository NRGL
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze

The concept and legal consequences of excessive self-defense and necessity Abstract The presented master's thesis deals with the criminal law institutes of self-defense and necessity, especially their ...

Procházková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2023

Vliv československého a sovětského komunistického režimu na chod Křesťanské mírové konference a jejího prezidenta J. L. Hromádku od konce 50. do konce 60. let 20. století
Peka, Radek; Nešpor, Zdeněk; Nodl, Martin
2023 - Czech
The main theme of this thesis is the Protestant theologian Josef L. Hromádka (1889 - 1969) and the Christian Peace Conference, which was officially founded in Prague in 1958 as of reaction of several Prague theologians to the threat to world peace during the coming Cold War. In general, we can state that this thesis deals with the influence that the then communist regime in Czechoslovakia had on the work of this organization. We can declare that the professional community no longer doubts that the CPC was directed by the state apparatus, but we will take a closer look at how exactly the leadership of the communist organization did that. In essence, how the regime nomenclature of Czechoslovakia, but also of other countries of the socialist camp, influenced the organizational, material, financial, personnel, as well as content aspects of the conference from the late 1950s to the late 1960s. We will also analyze the internal view of President Hromádka by the Czechoslovak secret services in this period of time. The thesis aims to move the scientific and public debate about Hromádka and the Christian Peace Conference. Key words: Josef Lukl Hromádka, Christian Peace Conference, Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, Evangelical Church of Czech Brethren, Jaroslav Němec Ondra, secret... V předkládané diplomové práci je ústředním tématem protestantský teolog Josef L. Hromádka (1889 - 1969) a Křesťanská mírová konference, která byla v Praze v roce 1958 oficiálně založena jako reakce několika pražských teologů na ohrožení světového míru v dobách nastupující studené války. Obecně můžeme prohlásit, že se tato práce zabývá vlivem, který měl tehdejší komunistický režim v Československu na práci této organizace. Odborná obec již v tomto smyslu nepochybuje o tom, že byla KMK usměrňována státním aparátem, my se však podíváme zblízka, jak přesně bylo vedení organizace komunisty úkolováno. Zjednodušeně jak režimní nomenklatura Československa, ale i jiných zemí socialistického tábora, ovlivňovala organizační, materiální, finanční, personální, ale i obsahovou stránku konference od konce 50. do konce 60. let minulého století. Ve stejném časovém rámci budeme také analyzovat interní pohled na prezidenta Hromádka československými tajnými složkami. Práce si klade za cíl určitým směrem posunout obecnou, ale i veřejnou debatu o Hromádkovi i Křesťanské mírové konferenci. Klíčová slova: Josef Lukl Hromádka, Křesťanská mírová konference, Ústřední výbor Komunistické strany Československa, Českobratrská církev evangelická, Jaroslav Němec Ondra, tajné složky, Sovětský svaz, mírová politika, Studená válka,... Keywords: Josef Lukl Hromádka; Křesťanská mírová konference; Ústřední výbor Komunistické strany Československa; Českobratrská církev evangelická; Jaroslav Němec Ondra; tajné složky; Sovětský svaz; mírová politika; Studená válka; Všekřesťanské mírové shromáždění; Světová rada církví; Josef Lukl Hromádka; Christian Peace Conference; Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia; Evangelical Church of Czech Brethren; Jaroslav Němec Ondra; secret service; Soviet Union; peace policy; Cold War; All-Christian Peace Assembly; World Council of Churches Available in a digital repository NRGL
Vliv československého a sovětského komunistického režimu na chod Křesťanské mírové konference a jejího prezidenta J. L. Hromádku od konce 50. do konce 60. let 20. století

The main theme of this thesis is the Protestant theologian Josef L. Hromádka (1889 - 1969) and the Christian Peace Conference, which was officially founded in Prague in 1958 as of reaction of several ...

Peka, Radek; Nešpor, Zdeněk; Nodl, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Český právní řád v době koronaviru pohledem Fullerovských zásad dobrého práva.
Klápová, Michaela; Urban, Michal; Ondřejková, Jana
2023 - Czech
The Czech legal system in the time of the coronavirus in the light of Fuller's principles of good law Trust in law-making institutions Abstract This thesis deals with the issue of how the Czech legal system changed during the coronavirus crisis in the light of Fuller's principles of good law. The aim of the thesis was to find out how this change affected people's trust in law-making institutions. The thesis is divided into four parts. The first part introduces Lon L. Fuller as a philosopher of law, who significantly influenced the view of legal theory and provoked many responses to his views from both his critics and supporters. The second part of the thesis is a theoretical background to the specific features of the legal system in the situation that arose due to the spread of the Covid-19 disease in the Czech Republic. In the next part of the thesis I subject the legislation issued during the coronavirus crisis to Fuller's requirements of what law should look like. By analyzing the case law of administrative courts, especially the reasoning for their judgments, I found cases of violations of Fuller's principles that occurred during the coronavirus period. I have outlined other violations of some of these principles by means of the Public Opinion Research Centre's special research on measures to prevent... Český právní řád v době koronaviru pohledem fullerovských zásad dobrého práva Důvěra lidí v instituce tvořící právo Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou toho, jak se proměnil český právní řád v době koronavirové krize pohledem fullerovských zásad dobrého práva. Cílem práce bylo zjistit, jak tato změna ovlivnila důvěru lidí v instituce tvořící právo. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je představen Lon L. Fuller jako právní filozof, který podstatně ovlivnil náhled na právní teorii a vyvolal svými názory mnoho ohlasů ať už od svých kritiků či podporovatelů. Druhá část práce je teoretickým základem k zvláštnostem právního řádu v době situace, která nastala vlivem rozšíření nemoci Covid-19 v České republice. V následující části práce jsem podrobila právní předpisy vydané v období koronavirové krize Fullerovým požadavkům na to, jak by mělo právo vypadat. Metodou analýzy judikatury správních soudů, zejména odůvodnění jejich rozsudků, jsem nacházela případy porušení Fullerových zásad, ke kterým docházelo v období koronaviru. Další porušení některých těchto principů jsem nastínila pomocí speciálních výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění týkajících se opatření proti šíření nemoci Covid-19. Je třeba mít na paměti, že Fullerovy zásady jsou i podle jeho samého ideál, ke kterému by se... Keywords: Fuller; koronavirus; důvěra v instituce; Fuller; coronavirus; trust in institutions Available in a digital repository NRGL
Český právní řád v době koronaviru pohledem Fullerovských zásad dobrého práva.

The Czech legal system in the time of the coronavirus in the light of Fuller's principles of good law Trust in law-making institutions Abstract This thesis deals with the issue of how the Czech legal ...

Klápová, Michaela; Urban, Michal; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Neformální pečující a jejich postavení v českém sociálním právu
Hemerová, Lucie; Koldinská, Kristina; Matějka Řehořová, Lucie
2023 - Czech
Informal carers in Czech social law Abstract Majority of long-term care for elderly persons is provided by informal carers, i.e. by relatives of other close persons. Despite informal care has significant value either for economy and society, it is omitted by the legislator over a long period. Therefore, the objective of this diploma thesis is to map the legislation affecting the situation of informal carers, to analyse it and to propose changes resulting from confronting the legislation with the actual situation of informal carers. This thesis is structured into six chapters. The purpose of first chapter is to present basic background which briefly describes the most important social and demographic phenomena accelerating the need to address legal status of informal carers and in perspective of which the relevant legislation should be analysed. In particular, such phenomena are population ageing, gender equality, financing of social welfare systems and the situation of informal carers on labour market. In the second chapter, given the topic of this thesis, the social law is defined and areas of law affecting informal carers the most are described in more detail, i.e. social welfare law and labour law. Third, fourth and fifth chapters relevant legislation is described. Chapter three is devoted to... Neformální pečující a jejich postavení v českém sociálním právu Abstrakt Většina dlouhodobé péče o seniory je poskytována formou péče neformální, tj. příbuznými nebo jinými blízkými osobami ošetřovaného. Navzdory tomu, že tato péče má nezanedbatelnou ekonomickou i společenskou hodnotu, postavení neformálních pečujících je zákonodárcem dlouhodobě opomíjena. Účelem této diplomové práce je proto zmapování právních předpisů dopadajících na situaci neformálních pečujících, jejich analýza a návrhy změn vyplývajících z konfrontace právní úpravy s faktickou situací neformálních pečujících. Práce je strukturována do šesti kapitol. V první kapitole jsou předestřena základní východiska, která stručně popisují nejvýznamnější sociální a demografické jevy akcelerující potřebu zabývat se postavením neformálních pečujících a z hlediska kterých je třeba analyzovat relevantní právní úpravu. Jedná se o stárnutí populace, genderovou nerovnost, financování systémů sociálního zabezpečení a postavení neformálních pečujících na trhu práce. V druhé kapitole je s ohledem na téma této diplomové práce definováno sociální právo a přiblíženy oblasti práva obsahující z hlediska postavení neformálních pečujících klíčové právní předpisy, tj. oblast práva sociálního zabezpečení a práva pracovního. V kapitole třetí, čtvrté a páté jsou pak... Keywords: dlouhodobá péče; neformální pečující; sociální a pracovněprávní ochrana; long term care; informal carers; social welfare; protection of employees Available in a digital repository NRGL
Neformální pečující a jejich postavení v českém sociálním právu

Informal carers in Czech social law Abstract Majority of long-term care for elderly persons is provided by informal carers, i.e. by relatives of other close persons. Despite informal care has ...

Hemerová, Lucie; Koldinská, Kristina; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Blockchain a autorské právo
Novotný, Martin; Holcová, Irena; Žikovská, Petra
2023 - Czech
1 Blockchain and copyright Abstract The purpose of this Thesis is to familiarize the reader with the phenomenon of blockchain, both technically and legally, and then to describe the points of intersection of the sets of this phenomenon with copyright law, especially the copyright law of the Czech Republic. The first and second chapters of the Thesis focus on introducing the reader to the blockchain (especially in its technical aspect) and on defining important institutes of copyright law, both in general and regarding the Czech legislation. In the third chapter, the thesis focuses on the assessment of the applicability of certain copyright institutes to the blockchain, particularly its possible regulation as a quasi-work under Section 2(2) of the Copyright Act. The following chapter follows this intersection of blockchain and copyright law with a deeper analysis of NFTs, as this is the area of blockchain most often in contact with copyright law. Considerable attention is paid to assessing whether NFTs can be considered a copyright work. The fifth chapter of the Thesis is devoted to the emerging phenomenon of the metaverse, in particular the definition of its typology. Subsequently, certain points of contact between the metaverse, blockchain and copyright are set out, where this interpretation is followed by... Blockchain a autorské právo Abstrakt Účelem této diplomové práce je seznámit čtenáře s fenoménem blockchainu, a to v základních mezích po technické, tak také právní stránce, a následně popsat body průniku množin tohoto fenoménu s autorským právem, zejména autorským právem České republiky. První a druhá kapitola práce se soustředí právě na uvedení čtenáře do problematiky blockchainu (tedy zejména po jeho technické stránce) a na vymezení důležitých institutů autorského práva, a to jak obecně, tak také s přihlédnutím k české právní úpravě Ve třetí kapitole se práce soustředí na posouzení aplikovatelnosti některých institutů autorského práva na blockchain, zejména jeho možné úpravy jako quasidíla dle §2 odst. 2 Autorského zákona. Následující kapitola na tento průnik blockchainu a autorského práva navazuje hlubším posouzením NFT, jelikož se jedná o oblast blockchainu nejčastěji v kontaktu s autorským právem. Značná pozornost je zde věnována především posouzení, zda je NFT možné považovat za dílo autorské. Pátá kapitola práce se věnuje nově nastupujícímu fenoménu metaverse, zejména tedy vymezení jeho typologie. Následně jsou pak vytyčeny určité body doteku metaverse, blockchainu a autorského práva, kdy je na tento výklad navázáno úvahami de lege ferenda. Poslední část práce se zabývá možnými následky, které... Keywords: Blockchain; autorské právo; metaverse; Blockchain; copyright; metaverse Available in a digital repository NRGL
Blockchain a autorské právo

1 Blockchain and copyright Abstract The purpose of this Thesis is to familiarize the reader with the phenomenon of blockchain, both technically and legally, and then to describe the points of ...

Novotný, Martin; Holcová, Irena; Žikovská, Petra
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases