Number of found documents: 278845
Published from to

Srovnání nejfrekventovanějších lemmat v psané a mluvené češtině
Špetová, Leona; Kováříková, Dominika; Adam, Robert
2023 - Czech
The diploma thesis deals with the 20 most frequent lemmas in the SYN2020 corpus of written Czech and the ORAL corpus of informal spoken Czech. The aim of this thesis is to find out what functions and meanings studied lemmas have and, above all, to investigate whether these meanings and functions differ in spoken and written communication. The data for the research were extracted from the SYN2020 corpus of written Czech and the ORAL corpus of informal spoken Czech. A semantic analysis of the lemmas is based on a random sample from both corpora. The results of the comparison of the 20 most frequent lemmas in the written and spoken corpora show that the most frequent lemmas in both corpora are expressions with a grammatical function, which are involved in the construction and organization of the text. These lemmas often have multiple meanings. The analysis shows that the most frequent expressions in the SYN2020 corpus are prepositions and conjunctions and in the ORAL corpus pronouns and deictic expressions. The most frequent expressions in the ORAL corpus often also have a pragmatic function. These expressions can be described as discourse markers. By comparing the most frequent lemmas we can observe different characteristics of written and spoken communication. Diplomová práce se zabývá 20 nejfrekventovanějšími lemmaty v psaném korpusu SYN2020 a v mluveném korpusu ORAL. Cílem práce je zjistit, jaké funkce a významy mají jednotlivá lemmata, a především prozkoumat, zda se tyto významy a funkce liší v mluvené a psané komunikaci. Potřebný materiál je získán z korpusu psané češtiny SYN2020 a z korpusu mluvené češtiny ORAL. Na náhodném vzorku z obou korpusů je provedena sémantická analýza zkoumaných lemmat. Výsledky porovnání 20 nejfrekventovanějších lemmat v psaném a mluveném korpusu ukazují, že nejfrekventovanějšími lemmaty v obou korpusech jsou výrazy s gramatickou funkcí, které se podílejí na výstavbě a organizaci textu. Tato lemmata mají často více významů. Z analýzy vyplývá, že nejfrekventovanějšími výrazy v korpusu SYN2020 jsou předložky a spojky, v korpusu ORAL zájmena a deiktické výrazy. Nejčastější výrazy v korpusu ORAL mají často také pragmatickou funkci, tyto výrazy je možné označit za diskurzní markery. Porovnáním nejfrekventovanějších lemmat lze sledovat odlišné charakteristiky psané a mluvené komunikace. Keywords: mluvený jazyk|psaný jazyk|korpusový výzkum|frekvence|lexikální analýza; spoken language|written language|corpus-based research|frequency|lexical analysis Available in a digital repository NRGL
Srovnání nejfrekventovanějších lemmat v psané a mluvené češtině

The diploma thesis deals with the 20 most frequent lemmas in the SYN2020 corpus of written Czech and the ORAL corpus of informal spoken Czech. The aim of this thesis is to find out what functions and ...

Špetová, Leona; Kováříková, Dominika; Adam, Robert
Univerzita Karlova, 2023

Divadelní kritik Václav Řezáč
Postlová, Lucie; Vojtěch, Daniel; Špirit, Michael
2023 - Czech
The thesis maps the First Republic critical activity of Václav Řezáč. Its aim is to analyse Řezáč's theatre reviews and then to place them in the context of his writing activity. The thesis is based on a bibliography of articles published in the magazines such as: Eva, časopis moderní ženy, Český svět, ilustrovaný čtrnáctideník and Svět ve filmu a obrazech. In these magazines, Řezáč published dozens of critical essays between 1938 and 1934, before the publication of his first novel, Větrná setba. Diplomová práce mapuje prvorepublikovou kritickou činnost Václava Řezáče. Jejím cílem je analyzovat Řezáčovy divadelní recenze a následně je zasadit do kontextu jeho spisovatelské činnosti. Práce vychází ze sestavené bibliografie příspěvků publikovaných v časopisech Eva, časopis moderní ženy, Český svět, ilustrovaný čtrnáctideník a Svět ve filmu a obrazech. V nich Řezáč uveřejnil mezi lety 1928-1934, tedy ještě před vydáním svého prvního románu Větrná setba, desítky kritických referátů. Keywords: Václav Řezáč|divadelní kritika|kritika|recenze|české divadlo|Eva|časopis moderní ženy|Český svět|ilustrovaný čtrnáctideník|Svět ve filmu a obrazech|bibliografie; Václav Řezáč|theater critic|criticism|review|Czech theater|Eva|časopis moderní ženy|Český svět|ilustrovaný čtrnáctideník|Svět ve filmu a obrazech|bibliography Available in a digital repository NRGL
Divadelní kritik Václav Řezáč

The thesis maps the First Republic critical activity of Václav Řezáč. Its aim is to analyse Řezáč's theatre reviews and then to place them in the context of his writing activity. The thesis is based ...

Postlová, Lucie; Vojtěch, Daniel; Špirit, Michael
Univerzita Karlova, 2023

Fylogeografie a genetická diverzita populací druhu Gobius niger (Gobiiformes: Gobiidae)
Hradečný, Jakub; Vukićová, Jasna; Perdices, Anabel
2023 - English
Gobies (Gobiiformes: Gobiidae) are the most speciose fish family and the most abundant fish group of the European seas. Yet, the population genetic diversity has been studied in only a few European goby species. Although the ocean is seemingly a continuous habitat, there are barriers to gene flow in marine environment in form of e.g. straits or marine currents. The black goby (Gobius niger) is a demersal marine fish with planktonic larvae, inhabiting the coastal waters of Europe, north Africa and the Mediterranean and Black Sea coast of the Middle East. The current work examined individuals from 28 localities across the distribution range of the species in order to study the population genetic diversity. The analyses of two mitochondrial markers (cytochrome b and D loop) revealed a complex structuring of the population and a pronounced intraspecific diversity (maximum uncorrected p-distance 6.1 %). The population is divided into four very diverse haplotype groups, with unexpected geographic pattern. While the population inhabiting the Atlantic Ocean and the North Sea is generally genetically homogeneous, with all examined individuals bearing haplotypes belonging to a single haplotype group, the Mediterranean population is very complex, displaying a presence of four haplotype groups, some of which... Hlaváči (Gobiiformes: Gobiidae) jsou nejpočetnější rybí čeledí a nejvíce zastoupenou skupinou ryb obývající evropské pobřeží. Genetická diverzita evropských hlaváčů byla doposud studována pouze u několika málo druhů. Ačkoli se mořské prostředí jeví jako homogenní, existují zde bariéry bránící genovému toku, například v podobě průlivů či mořských proudů. Hlaváč černý (Gobius niger) obývá pobřežní vody Evropy, severní Afriky a také středozemní a černomořské pobřeží Blízkého východu. Jedná se o bentický druh hlaváče, který má v rámci životního cyklu planktonní larvální stadia. V rámci této práce byli studovaní jedinci z 28 lokalit napříč areálem rozšíření, s cílem studia vnitrodruhové genetické diverzity. Analýza dvou mitochondriálních genů (cytochrom b a D loop) odhalila komplexní populační strukturu a výraznou vnitrodruhovou diverzitu (maximální p-distance 6,1 %). Populace je rozčleněna na čtyři velmi rozdílné haplotypové skupiny, s neočekávaným geografickým rozložením. Zatímco populace obývající Atlantský oceán a Severní moře je geneticky homogenní a všichni studovaní jedinci nesou haplotypy patřící do stejné haplotypové skupiny, středomořská populace je velmi komplexní, a vykazuje přítomnost čtyř haplotypových skupin, z nichž některé jsou sdílené i mezi vzdálenějšími regiony. V západním středomoří... Keywords: hlaváč; mořské ryby; Středozemní moře; molekulární data; populační struktura; goby; marine fish; Mediterranean Sea; molecular data; population structure Available in a digital repository NRGL
Fylogeografie a genetická diverzita populací druhu Gobius niger (Gobiiformes: Gobiidae)

Gobies (Gobiiformes: Gobiidae) are the most speciose fish family and the most abundant fish group of the European seas. Yet, the population genetic diversity has been studied in only a few European ...

Hradečný, Jakub; Vukićová, Jasna; Perdices, Anabel
Univerzita Karlova, 2023

Kategorizace v českých médiích v souvislosti s válkou na Ukrajině a reakce čtenářů
Jiránková, Petra; Sherman, Tamah; Andrlová Fidlerová, Alena
2023 - Czech
The thesis deals with how the media portray groups of foreigners affected by the Russian- Ukrainian war beginning in February 2022, and how foreigners are seen by participants in Czech-language Internet discussions. However, the articles and comments also feature other actors who are important in the given context, especially Czechs, politicians and the media. The theoretical section introduces the media, their functions and influence on the audience, as well as the background of the war in Ukraine and groups of foreigners who are affected by the conflict and who are also the most frequently mentioned in the selected articles. These are primarily Ukrainians and Russians, as well as Africans and Arabs. It also deals with the issue of stereotypes and prejudice, including ethnic ones. Finally, it presents a description of the procedure for analyzing articles and comments, and at the same time provides theoretical starting points for the practical section. In the practical section, 9 articles from three internet news servers are analyzed, specifically from Aktuálně.cz, iDNES.cz and Novinky.cz. The analysis of the articles focuses on their content, the actors in the text, the conversation analysis, the ethnocentric approach, the "foreignness" of foreigners and the factors that led to the creation of the... Diplomová práce se zabývá tím, jak média zobrazují skupiny cizinců zasažených rusko- ukrajinskou válkou, která začala v únoru roku 2022, a jak cizince vnímají komentující v diskuzích na českojazyčném internetu. V některých článcích a komentářích se objevují i další aktéři, kteří jsou v daném kontextu důležití, zejména jsou to Češi, politici a média. V teoretické části nás práce seznamuje s médii, jejich funkcí a vlivem na publikum, dále také s pozadím války na Ukrajině a se skupinami cizinců, kterých se konflikt dotýká a kteří jsou zároveň nejvíce zmiňovaní v námi zvolených článcích. Jsou jimi především Ukrajinci a Rusové, dále také Afričani a Arabové. Zabývá se také problematikou stereotypů a předsudků, kde se zaměřuje i na ty etnické. Nakonec uvádí popis postupu při analýze článků a komentářů a zároveň poskytuje teoretická východiska pro praktickou část. V praktické části je rozebíráno 9 článků ze tří zpravodajských serverů, konkrétně z Aktuálně.cz, iDNES.cz a Novinky.cz. Při analýze článků se práce zaměřuje na jejich obsah, aktéry textu, členskou kategorizační analýzu, etnocentrický přístup, cizost cizinců a faktory, které vedly ke vzniku zprávy. Při rozboru komentářů se práce soustředí na to, jaká používají komentující pojmenování pro cizince či jiné aktéry, ale také pro sebe, dále na to, jak... Keywords: Média|válka na Ukrajině|cizinci|uprchlíci|stereotypy|předsudky|Ukrajinci|Rusové|Češi|Afričané|Arabové; Media|war in Ukraine|foreigners|refugees|stereotypes|prejudice|Ukrainians|Russians|Czechs|Africans|Arabs Available in a digital repository NRGL
Kategorizace v českých médiích v souvislosti s válkou na Ukrajině a reakce čtenářů

The thesis deals with how the media portray groups of foreigners affected by the Russian- Ukrainian war beginning in February 2022, and how foreigners are seen by participants in Czech-language ...

Jiránková, Petra; Sherman, Tamah; Andrlová Fidlerová, Alena
Univerzita Karlova, 2023

Specifika zvukové stránky češtiny vietnamských mluvčích
Nguyen, Phuong Hoa; Veroňková, Jitka; Saicová Římalová, Lucie
2023 - Czech
Present diploma thesis deals with pronunciation specifics in Czech of adult speakers whose mother tongue is Vietnamese. It is based on the assumption of the influence of Vietnamese as a mother tongue on the pronunciation of Czech as a second/foreign language. In the theoretical part there is a description of the phonetic aspect of both languages, especially with regard to their differences. On the basis of the given comparison and derivation of differences on the phonetic level, the author determines the expected pronunciation deviations, i.e. potential interference features in Czech. The practical part of the work is the analysis of audio recordings of Czech by adult Vietnamese speakers (4 people), which will be taken for the purposes of the thesis. The recording consists of a short interview and a read text. Part of the experiment will be the creation of a perception test from speech samples of Vietnamese speakers, which will be assessed by native Czech speakers in terms of intelligibility and the level of effort expended to understand the speech. Diplomová práce se zabývá zkoumáním výslovnostních specifik v češtině dospělých mluvčích, jejichž mateřským jazykem je vietnamština. Vychází z předpokladu existence vlivu vietnamštiny jako mateřského jazyka na výslovnost češtiny jako jazyka druhého/cizího. V teoretické části je uveden popis zvukové stránky obou jazyků, zejména s ohledem na jejich odlišnosti. Na základě daného srovnání a vyvození rozdílů na fonetické rovině autorka stanoví předpokládané výslovnostní odchylky, tj. potenciální interferenční příznačnosti v češtině. Praktickou částí práce je analýza zvukových nahrávek češtiny dospělých vietnamských mluvčích (4 osoby), které budou pro účely práce pořízeny. Nahrávka se skládá z krátkého rozhovoru a čteného textu. Součástí experimentu je sestavení percepčního testu ze vzorků řeči vietnamských mluvčích, které budou posuzovány rodilými mluvčími češtiny z hlediska srozumitelnosti a míry námahy vynaložené slyšenému projevu porozumět. Keywords: čeština jako cizí jazyk|čeština jako druhý jazyk|vietnamština jako mateřský jazyk|fonetika|fonologie|výslovnost|percepční test; Czech as a foreign language|Czech as a second language|Vietnamese as a mother tongue|phonetics|phonology|pronunciation|perception test Available in a digital repository NRGL
Specifika zvukové stránky češtiny vietnamských mluvčích

Present diploma thesis deals with pronunciation specifics in Czech of adult speakers whose mother tongue is Vietnamese. It is based on the assumption of the influence of Vietnamese as a mother tongue ...

Nguyen, Phuong Hoa; Veroňková, Jitka; Saicová Římalová, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Otázky testování literatury: K podobě a vývoji maturitního didaktického testu
Rayová, Roxana; Králíková, Andrea; Brož, František
2023 - Czech
This diploma thesis aims to map the changes in the literature component of the graduation test in the context of school legislation and curriculum documents. The focus of the thesis is a content analysis of literary-scientific questions and source texts from the graduation didactic tests from 2010 to 2020. The thesis proceeds from the introduction of the development of thinking about possible forms of teaching literature, which culminated in the creation of the framework educational programmes for grammar schools and secondary schools, through the comparison of the content of these programmes with the text of the examination requirements catalogue of the common part of the final examination, to the actual quantitative and qualitative analysis of the literature- oriented questions of the didactic tests. This analysis shows how the literature component of the tests evolved between 2010 and 2020, how individual literature knowledge and skills are tested in the test, and to what extent the tests are related to the requirements set out in the aforementioned requirements catalogue. Keywords literature testing, didactics of literature, graduation exam, Czech language and literature, requirements catalogue, curriculum documents Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat proměny literární složky maturitního testu v kontextu školské legislativy a kurikulárních dokumentů. Těžiště práce představuje obsahová analýza literárněvědně zaměřených úloh a výchozích textů z maturitních didaktických testů od roku 2010 do roku 2020. Práce postupuje od představení vývoje uvažování o možných podobách výuky literatury, které kulminovalo ve vytvoření rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a střední školy, přes komparaci obsahu těchto programů se zněním katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, k samotné kvantitativní i kvalitativní analýze literárně zaměřených úloh didaktických testů. Z této analýzy vyplývá, jak se mezi roky 2010 a 2020 vyvíjela literární složka testů, jak jsou v testu ověřovány jednotlivé literárněvědné znalosti a dovednosti a do jaké míry testy navazují na požadavky uvedené ve zmiňovaných katalozích požadavků. Klíčová slova testování literatury, didaktika literatury, maturitní zkouška, český jazyk a literatura, katalogy požadavků, kurikulární dokumenty Keywords: testování literatury|didaktika literatury|maturitní zkouška|český jazyk a literatura|katalo-gy požadavků|kurikulární dokumenty; literature testing|didactics of literature|graduation exam|Czech language and literature|requirements catalogue|curriculum documents Available in a digital repository NRGL
Otázky testování literatury: K podobě a vývoji maturitního didaktického testu

This diploma thesis aims to map the changes in the literature component of the graduation test in the context of school legislation and curriculum documents. The focus of the thesis is a content ...

Rayová, Roxana; Králíková, Andrea; Brož, František
Univerzita Karlova, 2023

Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech
Kotalová, Anna; Šormová, Kateřina; Kuzmičová, Anežka
2023 - Czech
Čtenářská gramotnost dětí žijících v dětských domovech Diplomová práce Kotalová Anna Abstract (in English): This thesis aims to find out how literacy range differs in development in children living in children's homes and how these children understand written text. In the theoretical part, the focus is paid to literacy, especially reading literacy and its definitions, development and factors that influence it. Among the most important factors in the development of reading literacy is the family and family background. To further exemplify this, the thesis examines the background of children who do not have a stable family background. Attention is paid to international research mainly PIRLS survey, which forms the basis for the practical part of this thesis. The practical part firstly describes in detail the research methods that were used and secondly discuss the result findings from semi-structured interviews and literacy tests with children. Examined data leads to the conclusion that the participants from both children's homes could comprehend and navigate both literary and non-literary texts. Both subjects are also able to find the required information. This study showed that the children's results were similar to scores represented by the PIRLS International Survey. Additionally, children have more... Čtenářská gramotnost dětí žijících v dětských domovech Diplomová práce Kotalová Anna Abstrakt (česky) Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jak je rozvíjena čtenářská gramotnost u dětí žijících v dětských domovech a jak tyto děti rozumí psanému textu. V teoretické části je pozornost věnována gramotnosti, zejména čtenářské gramotnosti a jejím definicím, vývoji i faktorům, které ji ovlivňují. Mezi nejzásadnější faktory při rozvoji čtenářské gramotnosti se řadí rodina a rodinné zázemí, z toho důvodu se v této práci zkoumá zázemí u dětí, které stabilní rodinné zázemí nemají. Pozornost je věnována i mezinárodním výzkumům, především výzkumu PIRLS, z něhož vychází podklady pro praktickou část práce. V praktické části jsou podrobně popsány výzkumné metody, které byly použity a následně jsou rozebrány závěry zjištěné pomocí polostrukturovaných rozhovorů a testů čtenářské gramotnosti s dětmi. Na základě zkoumaných dat se došlo k výsledku, že děti z obou dětských domovů dokážou porozumět jak literárnímu, tak neliterárnímu textu a orientovat se v nich. Zvládnou nalézt i požadované informace. Výsledky dětí také dosáhly velmi podobných hodnot jako výsledné hodnoty, které prezentuje Mezinárodní výzkum PIRLS. Větší problém dělá dětem vlastní čtení knih, kdy jim velmi často chybí ke čtení motivace, čtení jim činí potíže... Keywords: reading|porozumění|dětský domov|test|domácí gramotnostní prostředí; reading|comprehension|children's home|test|home literacy environment Available in a digital repository NRGL
Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech

Čtenářská gramotnost dětí žijících v dětských domovech Diplomová práce Kotalová Anna Abstract (in English): This thesis aims to find out how literacy range differs in development in children living in ...

Kotalová, Anna; Šormová, Kateřina; Kuzmičová, Anežka
Univerzita Karlova, 2023

Diverzita a početnost ptáků ve 3D prostoru Žofínského pralesa
Kučerová, Eliška; Hořák, David; Korňan, Martin
2023 - Czech
Bird species are specialized in diverse types of environments. Considering for example forest species, this does not mean that all species inhabit the same ecological niches. Some species occupy undergrowth while others prefer treetops. Some birds are bound to clearings and other gaps in forest cover, and other species require old trees with cavities. Primary Central European mixed forest is not a homogenous environment. But, on small spatial scales, the environment is very heterogeneous. We get an unprecedented variety of habitats especially when including the forest vertical dimension, which birds use much more than it is usually considered in studies. This diploma thesis describes in detail the bird assemblage in the Czech oldest nature reserve NPR Žofínský prales in which vegetation research is currently in progress. However, research dealing with bird mapping in forests still rarely consider the vertical dimension of the environment. Most bird censuses focus on the diversity of species at a site but usually do not include abundance of individual species. I, therefore, focused on a detailed mapping of the bird community on a 50-hectare area in NPR Žofínský prales. During the census, each bird and each bird's exact position in the 3D space of the forest were recorded. Special attention is paid... Ptačí druhy jsou specializované na různé typy prostředí. Uvažujeme-li například o lesních druzích, neznamená to, že by všechny tyto druhy využívaly stejné ekologické niky. Některé druhy obývají podrost, jiné dávají přednost korunám stromů. Někteří ptáci jsou vázáni na paseky a další světliny v lesním porostu, jiní vyžadují staré stromy s dutinami. Ani biotop primárního středoevropského smíšeného lesa tedy není homogenním prostředím, naopak na malých prostorových škálách se jedná o prostředí velmi heterogenní. Zvlášť po zahrnutí vertikálního rozměru lesa, který ptáci využívají mnohem více, než je obvykle ve studiích zohledňováno, získáme nevídaně pestrou nabídku habitatů. Tato diplomová práce přináší detailní popis ptačího společenstva v nejstarší české přírodní rezervaci (NPR Žofínský prales), ve které v současné době probíhají výzkumy vegetace. Výzkumy zabývající se mapováním ptáků v lesích však stále obvykle nezohledňují vertikální rozměr prostředí. Navíc se většina sčítání ptáků zaměřuje na diverzitu druhů na lokalitě, ale již nezahrnuje početnosti jednotlivých druhů. Proto jsem se zaměřila na velmi podrobné zmapování ptačího společenstva na padesátihektarové ploše v NPR Žofínský prales. Během sčítání byl zaznamenán každý ptačí jedinec i jeho přesná pozice ve 3D prostoru lesního porostu.... Keywords: ptáci; jedinci; populační hustota; les; vertikální struktura; ekologické společenstvo; birds; individuals; population density; forest; vertical stucture; ecological community Available in a digital repository NRGL
Diverzita a početnost ptáků ve 3D prostoru Žofínského pralesa

Bird species are specialized in diverse types of environments. Considering for example forest species, this does not mean that all species inhabit the same ecological niches. Some species occupy ...

Kučerová, Eliška; Hořák, David; Korňan, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Úloha jednotlivých aminokyselinových zbytků první transmembránové domény v deaktivaci P2X7 receptoru
Knězů, Michal; Zemková, Hana; Vlachová, Viktorie
2023 - Czech
P2X7 receptor is trimeric ligand-gated ion channel activated by extracellular ATP. This receptor is expressed in various tissues and cell types, such as glial cells, immune system cells or Schwann cells, different epithelial tissues and sperm cells, and is involved in many cellular a physiological processes such as is metabolism regulation, phagocytosis or apoptosis. The P2X7 subunit is composed of intracellular N- and C-termini, two transmembrane domains (TM1 and TM2) and a large extracellular ligand-binding domain. P2X7 has low sensitivity for its natural agonist, but prolonged or repeated applications lead to its sensitization and increase in current amplitude. Activation of P2X7 receptor is also known to induce uptake of large organic ions, such as fluorescent dye ethidium bromide. Receptor sensitization is accompanied by prolongation deactivation, mechanism of which is still unkown, that can be measured as current decay evoked by washout of agonist. This work explores the role of individual TM1 residues in deactivation kinetics of the receptor both in naïve and sensitized states. Electrophysiological whole-cell patch clamp method was used to record agonist-stimulated membrane current and it's decay of wildtype P2X7 receptor (P2X7-WT) and TM1 alanine or leucine mutants. Mutations that were... P2X7 receptor je trimerní ligandem otevíraný iontový kanál, aktivovaný extracelulárním ATP. Tento receptor je exprimovaný v mnoha tkáních a buněčných typech, jako jsou kupříkladu gliové buňky, buňky imunitního systému, různé epitely a spermie, a hraje roli v mnoha buněčných a fyziologických procesech, jako například fagocytóza, regulace metabolismu nebo apoptóza. Podjednotka P2X7 receptoru se sestává z intracelulárního N- a C-konce, dvou transmembránových domén (TM1 a TM2) a velké extracelulární ligand vazebné domény. P2X7 má nízkou sensitivitu pro svůj přirozený ligand, avšak jeho dlouhá nebo opakovaná aplikace sensitivitu k agonistovi zvyšuje spolu s amplitudou proudové odpovědi receptoru. Aktivace P2X7 receptoru je také spojena s akumulací velkých organických kationtů, kupříkladu fluorescentního barviva ethidium bromidu. Sensitizace receptoru je spojená s prodloužením deaktivace, jejíž mechanismus nebyl dosud zcela objasněn, a která může být měřena jako pokles proudu při odmytí agonisty. Tato práce se zabývá rolí jednotlivých aminokyselin v TM1 v kinetice deaktivace naivního a sensitizovaného P2X7 receptoru. Elektrofyziologická hole-cell patch clamp metoda byla použita k zaznamenání agonistou stimulovaného proudu a jeho poklesu u divokého typu P2X7 (P2X7-WT) a alaninových nebo leucinových... Available in a digital repository NRGL
Úloha jednotlivých aminokyselinových zbytků první transmembránové domény v deaktivaci P2X7 receptoru

P2X7 receptor is trimeric ligand-gated ion channel activated by extracellular ATP. This receptor is expressed in various tissues and cell types, such as glial cells, immune system cells or Schwann ...

Knězů, Michal; Zemková, Hana; Vlachová, Viktorie
Univerzita Karlova, 2023

Jazykové porozumění matematickým slovním úlohám
Chmelařová, Nikola; Šormová, Kateřina; Adam, Robert
2023 - Czech
In order to solve mathematical word problem, student have to understand it correctly first. In this work, we will try to find particular problematic parts in terms of language comprehension in word problems. The theoretical part of the theses shows connection between mathematical and reading literacy, defines the term word problem and offers various types of word problems, describes individual parts of solving word problems and points out possible problems associated with solving word problems. Furthermore, it is devoted to language characteristics of word problems on various levels, such as textual and contextual, syntactic, lexical and morphological, and points out potentially problematic language phenomena that could occur in a text of a word problem. In the practical part we analyzed the language of selected word problems from entrance exams for eight-year and four-year high schools and graduation written tests and subsequently we tested these word problems on students of elementary school and high school. The analysis of the word problems and the tests combined with interviews helped us detect problematics parts in terms of language comprehension. We found as problematic the length of the text combined with complicated text division and long sentences, the length of sentences combined with... Při řešení matematické slovní úlohy je zásadní, aby jí žák napřed správně porozuměl. V této práci jsme se proto pokusili najít konkrétní problematická místa z hlediska jazykového porozumění ve slovních úlohách. Teoretická část ukazuje propojení matematické a čtenářské gramotnosti, vymezuje pojem slovní úloha a nabízí různé typy slovních úloh, popisuje jednotlivé fáze řešení slovních úloh a poukazuje na možné problémy spojené s řešením slovních úloh. Dále se věnuje jazykové charakteristice slovních úloh v různých rovinách, a to v rovině textové a kontextové, syntaktické, lexikální i morfologické, a poukazuje na potenciálně problematické jazykové jevy, které se v textu slovních úloh mohou vyskytovat. V praktické části jsme analyzovali jazyk vybraných slovních úloh z přijímacích testů na čtyřletá a osmiletá gymnázia a maturitních písemných testů (JPZ a didaktické testy MZ) a následně jsme tyto úlohy otestovali na žácích základní školy a gymnázia. Analýza úloh a testy nám v kombinaci s rozhovory pomohly odhalit problematická místa z hlediska jazykového porozumění úlohám. Jako problematická se ukázala délka úloh v kombinaci s komplikovaným členěním textu či dlouhými větami a souvětími, dále délka vět a souvětí v kombinaci s dalšími jazykovými prvky (matematické termíny, zdánlivě chybějící informace,... Keywords: matematická slovní úloha|jazyk slovních úloh|porozumění slovním úlohám|matematická gramotnost|čtenářská gramotnost; mathematical word problem|language of word problems|comprehension of word problems|mathematical literacy|reading literacy Available in a digital repository NRGL
Jazykové porozumění matematickým slovním úlohám

In order to solve mathematical word problem, student have to understand it correctly first. In this work, we will try to find particular problematic parts in terms of language comprehension in word ...

Chmelařová, Nikola; Šormová, Kateřina; Adam, Robert
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases