Number of found documents: 270336
Published from to

Vliv pandemie COVID-19 na seniory žijící v domovech třetího věku
Daušová, Jana; Rynda, Ivan; Beránková, Anna
2022 - Czech
The main topic of this thesis is the impact of the COVID-19 pandemic and pandemic measures on the everyday lives of seniors who live in nursing homes. The aim of the thesis was to learn about the seniors' perspective on the changed situation and to get their opinion on some of the government measures affecting their lives. The pandemic and the subsequent measures have affected almost everyone in the world. In particular, seniors and people with disabilities are considered to be the most vulnerable groups. For this reason, seniors are the most discussed group of people in the media and in the public space. Nursing homes are very prone to succumbing to the disease. Isolation and other restrictions have hit the facilities really hard. After analyzing the available literature and other sources, the theoretical part focuses on the existence of the important factors leading to the well-being of seniors. It then compares the current position of seniors with their position in the past and, last but not least, describes in detail the course of the pandemic and measures which illustrate the reasons for the impact on seniors living in nursing homes. A mixed methods research was used to obtain the necessary data that lead to deep insight into the issue. First, interviews were conducted, which served as a pilot... Hlavním tématem této diplomové práce je vliv pandemie COVID-19 a pandemických opatření na každodenní život seniorů, kteří jsou umístěni v domovech třetího věku. Cílem práce bylo seznámit se s pohledem seniorů na změněnou situaci a získat jejich názor na některá vládní opatření ovlivňující jejich životy. Pandemie a následná opatření zasáhla snad každého člověka na světě. Za nejohroženější skupinu jsou považovány zejména osoby staršího věku a osoby se zdravotním hendikepem. Z tohoto důvodu jsou senioři ve sdělovacích prostředcích a ve veřejném prostoru nejvíce skloňovanou skupinou lidí. Domovy třetího věku jsou tedy velmi náchylné k podlehnutí nákaze. Izolace a další restrikce zasáhly zmíněná zařízení v plné šíři. Po analýze dostupné literatury a dalších pramenů se teoretická část zaměřuje na existenci důležitých faktorů vedoucích k životní pohodě seniorů. Dále porovnává postavení seniorů v současné době s jejich postavením v minulosti a v neposlední řadě podrobně popisuje průběh pandemie a opatření, který dokresluje důvody vlivu na seniory žijící v domovech třetího věku. Pro zjištění potřebných dat byla využita kombinovaná výzkumná metoda, která umožnila získat hluboký vhled do dané problematiky. Nejdříve byly realizovány rozhovory, které plnily funkci pilotáže pro následné dotazníkové šetření. K... Keywords: COVID-19; domov pro seniory; domov třetího věku; senior; pandemie; pandemická opatření; COVID-19; retirement home; nursing home; senior; pandemic; pandemic measures Available in a digital repository NRGL
Vliv pandemie COVID-19 na seniory žijící v domovech třetího věku

The main topic of this thesis is the impact of the COVID-19 pandemic and pandemic measures on the everyday lives of seniors who live in nursing homes. The aim of the thesis was to learn about the ...

Daušová, Jana; Rynda, Ivan; Beránková, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku
Prchalová, Hana; Bušová, Milena; Kudlová, Eva
2022 - Czech
Dietary salt intake in preschool-aged children Abstract This work is devoted to the intake of table salt in preschool children. Although salt has an irreplaceable role in the human organism, the human population is currently struggling with its excess in diet, which can lead to complications in patiens with arterial hypertension or other chronic diseases. Since the habit to salty taste is learned, it is advisable to reduce salt intake from childhood. The aim of this work was to find out how much table salt is taken by children of preschool age and what foods are its main source. The research involved 3 kindergartens, whose main cooks wrote down the amount of salt used in cooking for 10 days, another source of information about salt in food was menus and stock picking lists from which it was possible to find out how much salt did children in kindergarten take. The second research subject was 10 children whose parents wrote down exact amount of food and salt added to meals for 1 week. Subsequently, the results were entered into graphs and evaluated.The research shows that children consume almost 3 times more salt at home than in the case of all-day meals in kindergarten. The main source of salt in the home environment and in kindergartens are bakery products, despote the reformulations are taking place, there... Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku Abstrakt Tato práce se věnuje příjmu kuchyňské soli u dětí předškolního věku. Ačkoliv hraje sůl v lidském organismu nezastupitelnou roli, lidská populace se v dnešní době potýká s jejím nadbytkem ve stravě, který může vést ke komplikacím u pacientů s hypertenzí nebo jiným chronickým onemocněním. Jelikož je návyk na slanou chuť naučený, je vhodné snižovat příjem soli už od dětského věku. Cílem této práce bylo zjistit, jaké množství kuchyňské soli přijímají děti v předškolním věku a jaké potraviny jsou jejím hlavním zdrojem. Výzkumu se zúčastnily 3 mateřské školy, jejichž hlavní kuchařky zapisovaly po dobu 10 dní množství soli použité při vaření, dalším zdrojem informací ohledně soli v potravinách byly jídelníčky a skladové výdejky, ze kterých bylo možné zjistit, jaké množství soli během dne děti v mateřské škole v pokrmech přijaly. Druhým výzkumným subjektem bylo 10 dětí, jejichž rodiče zapisovali přesné množství potravin a soli přidané do pokrmů po dobu 1 týdne. Následně byly výsledky zaneseny do grafů a zhodnoceny. Z výzkumu vyplynulo, že děti konzumují v domácím prostředí téměř 3x více soli než v případě celodenního stravování v mateřské škole. Hlavním zdrojem soli v domácím prostředí i v mateřské škole jsou pekárenské výrobky, i přes reformulace, které... Keywords: Sůl; výživa; dítě; předškolní věk; předškolní stravování; Salt; nutrition; child; preschool age; preschool meals Available in a digital repository NRGL
Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku

Dietary salt intake in preschool-aged children Abstract This work is devoted to the intake of table salt in preschool children. Although salt has an irreplaceable role in the human organism, the human ...

Prchalová, Hana; Bušová, Milena; Kudlová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Působení fotografií přirozeného a nepřirozeného lesního prostředí na náladu a kognitivní výkon člověka
Arnot, Tomáš; Hůla, Martin; Grygarová, Dominika
2022 - Czech
We are currently witnessing a growing trend of people moving to larger cities. People are less in touch with nature than before and recent research shows that this is a problem. In this thesis, we summarise the findings of studies that have been carried out and proved the positive effect of the natural environment on human psychology and physiology. Our work focuses on the effect of mood and cognitive enhancement due to exposure to a stimulus. The research was conducted remotely through questionnaires. We exposed respondents (N=600) to photographs of four types of forest environments and examined the difference in scores using standardized methods of STROOP and POMS-SF tests. When formulating the design of our study, we drew inspiration from already conducted research. The original feature of our approach rested in distinguishing forest environments into deciduous and coniferous types, or primary and secondary types. We asked respondents how they liked the outdoor environment to which they had previously been exposed. This allowed us to determine whether the effect of the stimulus on mood and cognition was related to liking when evaluating the results. The findings of the thesis suggest that all types of forest environments have an effect on mood when compared to the city as a control stimulus.... V současné době pozorujeme sílící trend stěhování lidí do větších měst. Člověk má menší kontakt s přírodou než dříve a nejnovější výzkumy ukazují, že toto je problém. Shrnujeme zde závěry provedených studií, které dokazují pozitivní efekt přírodního prostředí na psychologii a fyziologii člověka. Naše práce je zaměřena na efekt vylepšení nálady a kognitivních schopností díky působení stimulu. Výzkum probíhal distančně prostřednictvím dotazníků. Respondenty (N=600) jsme vystavili fotografiím čtyř typů lesního prostředí a zkoumali rozdíl ve skóre pomocí standardizovaných metod STROOP testu a POMS-SF. Při navrhování designu naší studie jsme se inspirovali provedenými výzkumy. Originální přístup spočíval v rozlišení lesního prostředí na typy listnaté a jehličnaté, respektive přirozené a nepřirozené. Ptali jsme se respondentů, jak se jim líbí venkovní prostředí, kterému byli předtím vystaveni. Díky tomu jsme mohli při vyhodnocování výsledků zjistit, jestli souvisí efekt stimulu na náladu a kognici s libostí. Závěry diplomové práce naznačují, že všechny typy lesního prostředí mají efekt na náladu při srovnání s městem jako kontrolním stimulem. Neprokázal se efekt stimulu na kognitivní schopnosti, což mohlo být způsobené nedostatečným vyčerpáním respondentů. Pozorovali jsme velké rozdíly mezi libostí... Keywords: biofilie; přirozený les; biodiverzita; snížení stresu; obnovení pozornosti; Biophilia; Primary forest; Biodiversity; Stress reduction; Attention restoration Available in a digital repository NRGL
Působení fotografií přirozeného a nepřirozeného lesního prostředí na náladu a kognitivní výkon člověka

We are currently witnessing a growing trend of people moving to larger cities. People are less in touch with nature than before and recent research shows that this is a problem. In this thesis, we ...

Arnot, Tomáš; Hůla, Martin; Grygarová, Dominika
Univerzita Karlova, 2022

Porovnání výživy u plavců a triatlonistů v dětském věku
Schovalová, Tereza; Vilikus, Zdeněk; Větrovská, Renata
2022 - Czech
1 Abstract This diploma thesis is aimed to find out and compare nutrition indicators of young swimmers and triathletes. This thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical one. Main nutrients of the children diet are described in the theoretical part. This first part contains the most important principles of the proper diet of the child during the given phases of a child development. Moreover, the correct timing of nutrition and drinking regime during the sport are mentioned in this second part. Based on those theoretical foundation is built the practical part. Results obtained from an analysis of the diet of 18 young swimmers and 18 triathletes at the similar age are interpreted in the practical part. A range of the respondents' age was between 10 and 15 years. The results show differences between those two groups in their diet. Both groups have problems to follow the nutritional recommendations. The differences were found in total energy, protein and iron intake. Both groups showed similar characteristics in vitamin C intake. Key words: children, swimming, triathlon, sports nutrition, drinking regime 1 Abstrakt Tato diplomová práce si dává za cíl zjistit výživové ukazatele u plavců a triatlonistů v dětském věku a vzájemně je porovnat. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány hlavní složky výživy dětí. Dále jsou zde uvedeny stěžejní principy této výživy v různých fázích vývoje dítěte a také náležitosti správného načasování výživy a pitného režimu v rámci zátěže. Na základě údajů uvedených v teoretické části je vypracována praktická část. V praktické části jsou interpretovány výsledky, které byly získány rozborem jídelníčků 18 mladých plavců a 18 podobně starých dětí, které provozují triatlon. Věk respondentů byl mezi 10 a 15 lety. Výsledky ukazují na to, že se obě skupiny ve způsobu stravování liší a že mají problémy plnit výživová doporučení. Rozdíl byl nalezen v celkovém příjmu energie, v příjmu bílkovin a železa. Podobné znaky obě skupiny vykazovaly u příjmu vitaminu C. Klíčová slova: děti, plavání, triatlon, sportovní výživa, pitný režim Keywords: děti; plavání; triatlon; sportovní výživa; pitný režim; children; swimming; triathlon; sports nutrition; drinking regime Available in a digital repository NRGL
Porovnání výživy u plavců a triatlonistů v dětském věku

1 Abstract This diploma thesis is aimed to find out and compare nutrition indicators of young swimmers and triathletes. This thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical one. ...

Schovalová, Tereza; Vilikus, Zdeněk; Větrovská, Renata
Univerzita Karlova, 2022

Digitální aplikace v nutriční terapii diabetika 2.typu
Gabajová, Kristína; Karbanová, Martina; Kytnarová, Jitka
2022 - Slovak
Introduction: The prevalence of type 2 diabetes is increasing in epidemic proportions, especially in low- and middle-income countries. There is an urgent need for new methods to address the increasing incidence of type 2 diabetes. Controlling food intake is important in type 2 diabetics, which also helps in weight loss. Digital applications can be very beneficial when it comes to monitoring food intake and can also provide feedback on energy and nutritional value. The ubiquity of mobile phone use and Internet access makes mHealth technology a viable tool and aid in mode prevention and management in type 2 DM. Objective: The aim of the research was: (1) to determine whether nutritional intervention through digital applications makes sense; (2) to determine whether we can determine weight reduction based on subjective evaluation; and (3) to determine whether the recalculation of the menu in this study is necessary. Methods: This work was like a retrospective study. The data were obtained through the Vitadio Health program, which lasts 12 months, but in our research, the first 3 months, which indicate an intensive phase, were evaluated. A total of 473 photos from 22 users (15 men, 7 women) were obtained and analyzed. 3 consecutive entry/exit days were selected from the available menu entries. The... Úvod: Prevalencia diabetu 2. typu narastá v epidemických rozmeroch najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Existuje naliehavá potreba nových metód na riešenie zvyšujúceho sa výskytu diabetu 2. typu. Kontrolovanie príjmu potravy je u diabetikov 2. typu dôležitý, čo pomáha aj pri redukcii hmotnosti. Digitálne aplikácie môžu byť veľmi prospešné, čo sa týka sledovanie príjmu potravy a môžu taktiež poskytnúť spätnú väzbu o energetickej a nutričnej hodnote. Všadeprítomnosť používania mobilných telefónov a prístupu k internetu robí z technológie mHealth životaschopný nástroj a pomoc pri prevencii a zvládaní režimu pri DM 2. typu. Cieľ: Cieľom výskumu bolo: (1) zistiť, či má nutričná intervencia cez digitálne aplikácie zmysel; (2) zistiť, či podľa subjektívneho hodnotenia vieme určiť redukciu hmotnosti; a (3) zistiť, či je prepočet jedálničku v tomto výskume potrebný. Metodika: Táto práca mala charakter retrospektívnej štúdie. Dáta boli získavané prostredníctvom programu Vitadio Health, ktorý trvá 12 mesiacov, avšak v našom výskume boli hodnotené prvé 3 mesiace, ktoré vyznačujú intenzívnu fázu. Bolo získaných a analyzovaných celkom 473 fotiek od 22 užívateľov (15 mužov, 7 žien). Z dostupných záznamov jedálničkov boli vybrané 3 po sebe idúce dni vstupne/výstupne. Boli využívané nasledujúce dáta od... Keywords: diabetes mellitus; moderné aplikácie diabetológie; online aplikácie v nutričnej terapii; diabetes mellitus; modern applications of diabetology; online applications in nutritional therapy Available in a digital repository NRGL
Digitální aplikace v nutriční terapii diabetika 2.typu

Introduction: The prevalence of type 2 diabetes is increasing in epidemic proportions, especially in low- and middle-income countries. There is an urgent need for new methods to address the increasing ...

Gabajová, Kristína; Karbanová, Martina; Kytnarová, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Zahrádka jako ekosystém: Ekosystémové služby zahrádek na Ašsku pohledem zahrádkářů Generace X a Y
Hronová, Magdalena; Rynda, Ivan; Skripnik, Ondřej
2022 - Czech
This thesis presents the view of two generations of gardeners in Aš region. In the theoretical part it deals with ecosystem services and their dual valuation. It also focuses on gardens and their development in history. It moreover describes gardens as an ecosystem and summarizes the ways in which the stability of this garden ecosystem can be promoted or reduced. It also looks at descriptions of Generation X and Y and their differences. The practical part of the thesis presents the main methods of the research, which is based on a qualitative method and data collection through semi-structured interviews and data analysis through framework analysis. In the empirical part, the interpretations of the statements of gardeners of two generations are presented in relation to the theoretical basis and compared. The results of the research describe which ecosystem services gardens provide to gardeners in the Aš region and the differences between the generations studied. Key words: gardening, gardens, Generation X, Generation Y, ecosystem services Tato diplomová práce přináší pohled dvou generací zahradníků na Ašsku. V teoretické části se zabývá ekosystémovými službami a jejich dvojím hodnocením. Dále se věnuje zahradám a jejich vývoji v historii. Popisuje také zahrady jako ekosystém a shrnuje způsoby, jak je možné podpořit či omezit stabilitu tohoto zahradního ekosystému. Věnuje se také popisu Generací X a Y a jejich rozdílnostem. V praktické části práce jsou představeny hlavní metody výzkumu, který je založený na kvalitativní metodě a sběru dat prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů a analýze dat prostřednictvím rámcové analýzy. V empirické části jsou představeny interpretace výpovědí zahradníků dvou generací v souvislosti s teoretickým základem a jejich komparace mezi zmíněnými generacemi. Výsledky výzkumu popisují, které ekosystémové služby zahrady zahradníkům na Ašsku poskytují a rozdíly mezi zkoumanými generacemi. Klíčová slova: zahradničení, zahrady, zahrádkaření, Generace X, Generace Y, ekosystémové služby Keywords: zahradničení; zahrady; zahrádkaření; Generace X; Generace Y; ekosystémové služby; gardening; gardens; Generation X; Generation Y; ecosystem services Available in a digital repository NRGL
Zahrádka jako ekosystém: Ekosystémové služby zahrádek na Ašsku pohledem zahrádkářů Generace X a Y

This thesis presents the view of two generations of gardeners in Aš region. In the theoretical part it deals with ecosystem services and their dual valuation. It also focuses on gardens and their ...

Hronová, Magdalena; Rynda, Ivan; Skripnik, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Univerzita za dob klimatické krize
Babišová, Michaela; Novák, Arnošt; Wladyniak, Ludmila Maria
2022 - Czech
This qualitative diploma thesis deals with the process of establishing the sustainability agenda in the institutional context of Charles University in connection with the climate crisis. The student Initiative Universities for Climate, of which I am a part of, drew attention to the need to reconsider and change the operation of the institution with regard to its internal and external functioning during the Occupation Strike for Climate in November 2019. The initiative politicized the issue through a protest form of negotiations, forcing a wider range of actors to relate to the issue. My work is based on specific related theoretical frames, which are united by criticism of the hegemonic political system in relation to environmental issues [e.g. Swyngedouw 2011, Fisher 2009, Žižek 2006]. I place the research in the context of post-normal science, which is one of the democratization tendencies in science that open up the possibility of confronting different approaches and dialogues with different social groups. This approach reflects the entry of science into complex issues involving social issues [Funtowicz, Ravetz 2002]. In the theoretical part, I deal to a large extent with social movements with a focus on radical environmental movements [e.g. Doherty 2002, Merchant 2005, Wahlström et al. 2013, De... Tato kvalitativní diplomová práce se věnuje procesu etablování agendy udržitelnosti v institucionálním kontextu Univerzity Karlovy v době klimatické krize. Studentská iniciativa Univerzity za klima, které jsem součástí, v rámci Okupační stávky za klima v listopadu 2019 upozornila na nutnost přehodnotit a měnit chod instituce s ohledem na své vnitřní i vnější fungování, svým konáním spustila a akcelerovala několik procesů na akademické půdě. Iniciativa prostřednictvím protestní formy jednání téma politizovala a přinutila tak širší škálu aktérů, aby se k problematice vztáhli. V práci vycházím z konkrétních příbuzných proudů, které spojuje kritika hegemonního politického systému ve vztahu k environmentálním otázkám [např. Swyngedouw 2011, Fisher 2009, Žižek 2006], a zasazuji ji do kontextu post-normální vědy, která je jednou z demokratizačních tendencí, které ve vědě otevírají možnosti konfrontace různých přístupů a dialogů s různými společenskými skupinami. Tento přístup reflektuje vstup vědy do komplexní problematiky zahrnující sociální otázky [Funtowicz, Ravetz 2002]. Velkou měrou se zabývám v teoretické části sociálními hnutími se zaměřením na radikální environmentální hnutí [např. Doherty 2002, Merchant 2005, Wahlström et al. 2013, De Moore et al. 2021]. Cílem předkládané práce je metodou analýzy... Keywords: klimatická krize; environmentální hnutí; přímá akce; univerzita; depolitizace; analýza aktérů; climate crisis; environmental movement; direct action; university; depoliticization; actor analysis Available in a digital repository NRGL
Univerzita za dob klimatické krize

This qualitative diploma thesis deals with the process of establishing the sustainability agenda in the institutional context of Charles University in connection with the climate crisis. The student ...

Babišová, Michaela; Novák, Arnošt; Wladyniak, Ludmila Maria
Univerzita Karlova, 2022

Uranová mineralizace ortorul lugika jako prekurzor vzniku radioaktivních pramenů
Fatková, Karolína; Goliáš, Viktor; Škoda, Radek
2022 - Czech
The Lugian area is known for the occurrence of springs of radioactive radon mineral waters in areas formed by orthogneisses. Samples of mineralized orthogneisses (Sněžník, Krkonoše and Jizera) found by field radiometry were examined. By the laboratory gamma spectrometry of 28 samples, it was discovered that K and Th have background concentrations, in contrast U-Ra is increased up to 108,5 ppm. The distribution of radionuclides was determined by the alpha autoradiography method in eight selected samples with the highest uranium concentrations. According to optical and electron microscopy with ED analysis, radionuclides are present in the following mineralization stages: Common accessory minerals (zircon, monazite, xenotime, apatite, thorite) occur in the primary magmatic association. The primary magmatic uraninite s.s., associated with zircon, was found in two samples. Its presence is probably the main reason for the high fertility of lugian orthogneisses. Uraninite s.s. also occurs in the form of inclusions in pyrite in the metamorphic (syndeformative) period. Symptoms of greisenization (fluorite, fluorine-rich zircon) can be observed in the Jizera orthogneiss. The hydrothermal stage with comb-like quartz and hematite in the cavities and veinlets is evident in the Krkonoše orthogneiss. The... Oblast lugika je známa výskytem vývěrů radioaktivních radonových minerálních vod oblastech tvořených ortorulami. Byly zkoumány vzorky mineralizovaných sněžnických, krkonošských a jizerských ortorul nalezených terénní radiometrií. Laboratorní gama metrií vzorků bylo zjištěno, že K i Th mají pozaďové koncentrace, naproti tomu U Ra je zvýšeno až do radionuklidů byla zjišťována metodou alfa autoradiografie u osmi vybraných vzorků s nejvyššími koncentracemi uranu. optické a elektronové mikroskopie s ED analýzou jsou radionuklidy přítomny následujících minerali čních stádiích: V primárně magmatické asociaci se vyskytují běžné ). Ve dvou vzorcích se podařilo nalézt primární magmatický uraninit s.s., asociující se zirkonem. Jeho přítomnost je pravděpodobně hlavním důvodem vysoké fertility lugických ortorul. Uraninit s.s. se ve formě inkluzí v metamorfní (syndeformační) periodě. Ve vzorcích jizerských ortorul jsou pozorovatelné příznaky greisenizace (fluorit, zirkon bohatý fluorem). Ve vzorcích krkonošské ortoruly je patrná i hydrotermální etapa s hřebenitým křemenem a hematitem v žilkách Silně se projevují procesy hypergeneze: Chloritizace slíd za vzniku aktivních HFO a Ti oxidů ("leukoxenu"), alterace monazitu za vzniku fosfátů rabdofánové skupiny (brockitu), "U slíd" sk. autunitu v dutinách a puklinách za vzniku... Keywords: uran; ortorula; lugicum; radioaktivní prameny; uranium; orthogneiss; Lusatian unit; radioactive springs Available in a digital repository NRGL
Uranová mineralizace ortorul lugika jako prekurzor vzniku radioaktivních pramenů

The Lugian area is known for the occurrence of springs of radioactive radon mineral waters in areas formed by orthogneisses. Samples of mineralized orthogneisses (Sněžník, Krkonoše and Jizera) found ...

Fatková, Karolína; Goliáš, Viktor; Škoda, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Nové přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v soutěžním právu EU
Květoň, Robert; Šmejkal, Václav; Vondráčková, Aneta
2022 - Czech
1 NEW APPROACHES TO ASSESSING ABUSE OF DOMINANT POSITION IN RELATION TO STANDARD-ESSENTIAL PATENTS IN EU COMPETITION LAW ABSTRACT The present thesis deals with the assessment of abuse of dominance in relation to a Standard- Essential Patents as a globally developing phenomenon of recent years. The assessment of abuse of dominance is examined in the context of EU competition law, in particular in the light of recent decision-making practice of the European Commission and the Court of Justice of the EU. This thesis examines whether European competition law is close to finding a firm standard in assessing abuses of dominance by competitors who benefit from intellectual property rights from patents on standardised technology. This firm standard is specified in two ways. The first level is whether in EU competition law the unwillingness of the owner of the Standard-Essential Patent to license such a patent is considered as an abuse of a dominant position. On the second level, it analyses under which circumstances a negatory action brought by a Standard-Essential Patent owner against a licensee in bad faith can be considered as an abuse of his dominant position. In Chapter 2, the thesis introduces key concepts related to Standard-Essential Patents and standardisation. Chapters 3 and 4 analyse the decision-making... NOVÉ PŘÍSTUPY POSUZOVÁNÍ ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ VE VZTAHU K PATENTŮM NA STANDARDIZOVANOU TECHNOLOGII V SOUTĚŽNÍM PRÁVU EU Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá posuzováním zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii, jakožto globálně rozvíjejícímu se fenoménu posledních let. Ono posuzování zneužití dominantního postavení je zkoumáno v kontextu soutěžního práva EU, a to zejména s ohledem na recentní rozhodovací praxi Evropské komise a Soudního dvora EU. Tato diplomová práce zkoumá, zda se evropské soutěžní právo blíží k nalezení pevného standardu v posuzování zneužití dominantního postavení soutěžitelů, kterým svědčí právo duševního vlastnictví z patentů na standardizovanou technologii. Tento pevný standard je blíže specifikován ve dvou rovinách. První rovinou je, zda v soutěžním právu EU je neochota vlastníka patentu na standardizovanou technologii poskytnout licenci k takovému patentu považována za zneužití dominantního postavení. V druhé rovině je analyzováno, za jakých okolností lze negatorní žalobu podanou vlastníkem patentu na standardizovanou technologii vůči nedobrověrnému nabyvateli licence považovat za zneužití jeho dominantní postavení. Diplomová práce v 2. kapitole představuje zásadní pojmy, které souvisí s patenty na standardizovanou... Keywords: patenty na standardizovanou technologii; zneužití dominantního postavení; soutěžní právo EU; Standard-Essential Patents; SEP; Abuse of Dominance; EU Competition Law Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v soutěžním právu EU

1 NEW APPROACHES TO ASSESSING ABUSE OF DOMINANT POSITION IN RELATION TO STANDARD-ESSENTIAL PATENTS IN EU COMPETITION LAW ABSTRACT The present thesis deals with the assessment of abuse of dominance in ...

Květoň, Robert; Šmejkal, Václav; Vondráčková, Aneta
Univerzita Karlova, 2022

Vliv metabolismu hemu na reversi latence HIV-1
Kompas, Maroš; Mělková, Zora; Trejbalová, Kateřina
2022 - English
Progression of HIV infection in HIV-positive patients can now be successfully controlled by the combined antiretroviral therapy. However, due to persistence of the latent reservoir, HIV infection cannot be cured. The immune system nor current therapeutic approaches can target the pool of latently infected cells, thus strategies aiming at reactivation and subsequent elimination of the reservoir cells are recognized as possibly curative. This thesis has examined previously demonstrated latency-reversing capacity of heme arginate (HA), another redox modulator, and their synergism with Protein Kinase C inducer phorbol myristate acetate (PMA) to reactivate HIV-1 in the context of heme metabolism. HIV-1 reactivation was assessed by the intensity of green fluorescence in the model Jurkat cell line clone (A2), containing HIV-1 "mini-virus" (LTR-Tat-IRES-EFGP-LTR), as well as in the A2 cells stably transfected with plasmid vectors encoding cDNA for specific factors of heme metabolism and for control luciferase. While the administration of redox modulator alone did not stimulate expression from the HIV-1 LTR and HA reactivated the "mini-virus" only slightly, both compounds revealed a synergy with PMA in all cell lines studied. Basal and induced expression of EGFP was found variable in cells transfected with... Progresi infekce virem lidské imunodeficience u HIV-pozitivních pacientů je dnes možné úspěšně kontrolovat pomocí kombinované antiretrovirové terapie. Avšak, pro perzistenci latentního rezervoáru, není možné HIV infekci zcela vyléčit. Imunitní systém ani současné terapeutické postupy nedokážou rozpoznat latentně infikované buňky, a proto se strategie zaměřující na reaktivaci a následnou eliminaci těchto buněk pokládají za potenciálně terapeuticky využitelné. Tato práce zkoumala vliv dříve popsaného latenci revertujíciho agens hem arginátu (HA), jiného redox modulátoru, a jejich součinnost s aktivátorem protein kinázy C forbol myristátem acetátem (PMA) při reaktivaci latence HIV-1 v kontextu metabolizmu hemu. V modelové T-lymfocytární linii obsahující integrovaný HIV-1 "mini-virus" (LTR-Tat-IRES- EFGP-LTR, Jurkat klon A2) a v A2 buňkách stabilně transfekovaných plasmidy kodújícimi cDNA pro faktory participujíci na metabolismu hemu či pro luciferázu, byla studována míra reaktivace HIV-1 pomocí intenzity fluorescence EGFP. Zatímco samotný redox modulátor nestimuloval expresi z HIV-1 LTR a HA reaktivoval "mini-virus" jen mírně, obě látky jevily synergické efekty s PMA ve všech studovaných liniích. V jednotlivých liních transfekovaných plasmidy kódujícími cDNA pro studované faktory byla bazální a... Keywords: HIV-1 latence; metabolismus hemu; hem arginát; redox modulátor; latenci revertující agens; HIV-1 latency; heme metabolism; heme arginate; redox modulator; latency-reversing agents Available in a digital repository NRGL
Vliv metabolismu hemu na reversi latence HIV-1

Progression of HIV infection in HIV-positive patients can now be successfully controlled by the combined antiretroviral therapy. However, due to persistence of the latent reservoir, HIV infection ...

Kompas, Maroš; Mělková, Zora; Trejbalová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases