Number of found documents: 396
Published from to

Dřevo - stavba, vznik, variabilita vlastností a metody analýzy jeho struktury
Vavrčík, Hanuš
2013 - Czech
Keywords: vlastnosti dřeva; stavba dřeva; dřevo; struktura dřeva; analýza struktury dřeva Available to registered users in the Library of Mendel University.
Dřevo - stavba, vznik, variabilita vlastností a metody analýzy jeho struktury

Vavrčík, Hanuš
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Možnosti zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti dětí v osobních automobilech
Kovandová, Hedvika
2013 - Czech
Habilitační práce je zaměřena na řešení mezioborové problematiky, kterou představuje bezpečnost dětí v osobních automobilech. Velká pozornost je věnována mechanismům poranění dětí při dopravní nehodě. Nosným tématem práce je řešení bočního nárazu a sledování jeho účinků na dětského pasažéra v zádržném systému. Je popsán průběh a vyhodnoceny výsledky řady testů v laboratorních podmínkách, matematických simulací nárazu a v neposlední řadě realizovaných experimentů. Testy byly prováděny za různých počátečních podmínek a umístění dětského zádržného systému. Vzhledem k tomu, že problematika ochrany dětského pasažéra při bočním nárazu dosud není legislativně podchycena, je v závěru práce uveden přehled návrhů, které mohou být podkladem k doplňku předpisu EHK 44/04 nebo předmětem dalšího výzkumu ve sledované oblasti. Keywords: pasivní bezpečnost; poranění; boční náraz; dětský zádržný sytém; saňový test; matematická simulace; osobní automobily; děti; passive safety; injury; side impact; child restraint system; sled test; mathematical simulation; cars; children Available in the UPCE Library.
Možnosti zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti dětí v osobních automobilech

Habilitační práce je zaměřena na řešení mezioborové problematiky, kterou představuje bezpečnost dětí v osobních automobilech. Velká pozornost je věnována mechanismům poranění dětí při dopravní nehodě. ...

Kovandová, Hedvika
Univerzita Pardubice, 2013

Výzkum a vývoj nových antimikrobiálních a antifungálních sloučenin s ohledem na jejich technologickou realizaci
Imramovský, Aleš
2013 - Czech
Práce zahrnuje výsledky týkající se syntézy a biologických vlastností nových organických sloučenin odvozených od N-fenyl-2hydroxy benzamidů, vybraných klinicky využívaných antitubekulotik. v neposlední řadě se také zabývá konjugáty biologicky aktivních molekul s biokompatibilním, netoxickým a technologicky využívaným nosičem - polyethylenglykolem. Keywords: deriváty salicylanilidů; antituberkulotika; transportní systémy; léčiva; technologie; salicylanilides derivates; anituberculotics; delivery systems; drugs; technology Available in the UPCE Library.
Výzkum a vývoj nových antimikrobiálních a antifungálních sloučenin s ohledem na jejich technologickou realizaci

Práce zahrnuje výsledky týkající se syntézy a biologických vlastností nových organických sloučenin odvozených od N-fenyl-2hydroxy benzamidů, vybraných klinicky využívaných antitubekulotik. v ...

Imramovský, Aleš
Univerzita Pardubice, 2013

Hodnocení antioxidačních komponent u zahradnických plodin
Sochor, Jiří
2013 - Czech
Keywords: zahradnické plodiny; antioxidační aktivita; polyfenolické sloučeniny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení antioxidačních komponent u zahradnických plodin

Sochor, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Využití molekulárně genetických markerů u zahradnických plodin
Baránek, Miroslav
2013 - Czech
Keywords: molekulárně-genetické metody; RAPD; SSR; AFLP; Markery Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití molekulárně genetických markerů u zahradnických plodin

Baránek, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Vybrané aspekty elektronického podnikání
Suchánek, Petr
2012 - Czech
Keywords: elektronické podnikání; elektronický obchod; obchodní modely Available in the UPCE Library.
Vybrané aspekty elektronického podnikání

Suchánek, Petr
Univerzita Pardubice, 2012

Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy
Hub, Miloslav
2012 - Czech
Práce se zabývá metodami testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy. Je zde provedena analýza stávajících metod testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní, navržena metodika hodnocení použitelnosti prostřednictvím heuristického hodnocení, která je ověřena na případové studii. Navržená metodika je rozšířena o možnost použití přirozeného jazyka při hodnocení použitelnosti. Součástí práce je i ekonomické hodnocení aktivit usability engineeringu v souvislosti s informačními systémy veřejné správy a analýza vzájemného vztahu použitelnosti a bezpečnosti, konkrétně znalostní autentizace prostřednictvím hesel. Keywords: softwarové inženýrství; použitelnost; kvalita softwaru; uživatelské rozhraní; heuristické hodnocení; fuzzy modelování; hesla; usability engineering; software engineering; usability; software quality; user interface; heuristic evaluation; fuzzy modelling; passwords Available in the UPCE Library.
Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy

Práce se zabývá metodami testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy. Je zde provedena analýza stávajících metod testování a hodnocení použitelnosti ...

Hub, Miloslav
Univerzita Pardubice, 2012

Deriváty 1H-imidazol-5-onu a jejich koordinační sloučeniny
Drabina, Pavel
2012 - Czech
Tato habilitační práce zahrnuje výsledky systematického studia imidazolinonových derivátů, a to především jejich využití jako ligandů v koordinačních sloučeninách s přechodnými kovy.V rámci práce byly syntetizovány imidazolinonové deriváty s vázaným arylovým (např. pyridinovým, benzo(b)thiofenovým, 2-bromfenylovým) substituentem. Z těchto sloučenin byly následně připravovány komplexy obsahující atom železa, mědi, kobaltu, palladia nebo rhodia. Většina komplexů byla detailně studována pomocí spektroskopických metod a rentgenové difrakce. Kromě koordinačních vlastností bylo u vybraných imidazolinonů studováno jejich elektrochemické chování a rovněž byly připraveny a charakterizovány deriváty imidazolinthionů. Keywords: imidazolinonové deriváty; příprava derivátů; ligandy; koordinační sloučeniny; spektroskopické metody; imidazoline derivates; ligands; transition metal komplexes; spectroscopic methods Available in the UPCE Library.
Deriváty 1H-imidazol-5-onu a jejich koordinační sloučeniny

Tato habilitační práce zahrnuje výsledky systematického studia imidazolinonových derivátů, a to především jejich využití jako ligandů v koordinačních sloučeninách s přechodnými kovy.V rámci práce byly ...

Drabina, Pavel
Univerzita Pardubice, 2012

Metallocenové komplexy s elektronově-akceptorovými substituenty
Erben, Milan
2012 - Czech
Práce se zaměřuje na studium metallocenových komplexů přechodných kovů s elektronově-akceptorovými substituenty na cyklopentadienylovém ligandu a jejich použití jako katalyzátorů při polymeračních procesech. Keywords: metallocenové komplexy; katalyzátory; polymerační procesy; transition-metal complexes; catalysts; polymerazition process Available in the UPCE Library.
Metallocenové komplexy s elektronově-akceptorovými substituenty

Práce se zaměřuje na studium metallocenových komplexů přechodných kovů s elektronově-akceptorovými substituenty na cyklopentadienylovém ligandu a jejich použití jako katalyzátorů při polymeračních ...

Erben, Milan
Univerzita Pardubice, 2012

Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce
2012 - Czech
Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. Podle tohoto kritéria byly rozděleny všechny komerčně dostupné metody svařování MAG ocelových konstrukcí a zejména navržena nová metoda hlubokozávarového svařování, vymezena oblast jejího použití a navržen způpsb její implementace do systému automatického a robotického svařování. Dále byla demonstrována metodika experimentální optimalizace systémů materiál-zdroj-drát-plyn za pomocí DOE statistického návrhu experimentů, na navrženou výstupní hodnotu-efektivitu provedení svaru, která byla teoreticky vysvětlena a prakticky na několika soustavách ověřena. This paper defines a new field of Weld Design for Fabrication of steel Structures, that means design-technologic weld solution that reaches maximum productivity for required quality assurance. All commercially accessible GMAW methods were sorted in respect of this new criteria and especially new deep-penetrated GMAW method was introduced and defined in the welding variables field. A way of its implementation to Automatic and Robotic systems was proposed. A new access to Design and Process optimatization of T-joint and V-grooved joint, based on fillet and butt weld performance efficiency optimizing was presented. Various material-source-wire-gas systems were experimentally optimized with the help of DOE statistical method of central composite design in accordance to these criteria. Keywords: svařování MAG; svařování; ocelové konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce

Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. ...

Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases