Number of found documents: 9383
Published from to

Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů
Burianová, Gabriela; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology & Toxicology Student: Gabriela Burianova Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Flow-cytometric analysis of inhibitory effect of novel targeted drugs on the activity of ABC drug efflux transporters Cancer is the second leading cause of death. Cancer treatment often combines conventional chemotherapy, radiation therapy and surgery. More recent approach to treatment is the use of targeted cancer therapy with a greater specificity towards cancer cells. Development of resistance is a major obstacle in the success of chemotherapy. Multidrug resistance (MDR) can be acquired through various mechanisms e.g. overexpression of efflux transporters. ATP binding cassette (ABC) transporters represents a large family of transmembrane proteins that use ATP to pump molecules across the membrane. The three main ABC proteins related to MDR are: P-glycoprotein (ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) and breast cancer resistance protein (ABCG2). Use of ABC transporter inhibitors increases the amount of chemotherapeutical substrates accumulated within the cells. In this study we evaluated interactions of six synthetic small molecule inhibitors (alisertib, ensartinib, entrectinib, talazoparib,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Gabriela Burianová Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů Nádorová onemocnění patří k druhým nejčastějším příčinám úmrtí. Léčba je často kombinací klasické chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby. Novější možností je použití tzv. cílené protinádorové léčby, která se zaměřuje s větší specifitou na nádorové buňky. Komplikací úspěšné protinádorové léčby je vznik mnohočetné lékové rezistence (MDR), která může být mimo jiné způsobena zvýšenou expresí efluxních transportérů. ATP binding cassette (ABC) transportéry představují širokou rodinu transmembránových proteinů, které využívají energii ve formě ATP k transportu látek přes membránu. S MDR jsou spojeny především tři hlavní transportéry: P-glykoprotein (ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) a breast cancer resistance protein (ABCG2). Inhibicí transportérů se zvýší akumulace chemoterapeutických substrátů uvnitř buněk. V této práci jsme zkoumali interakci šesti syntetických nízkomolekulárních látek (alisertib, ensartinib, entrectinib, talazoparib, tepotinib, vistusertib) s ABC transportéry... Keywords: cílená léčiva; ABC lékové efluxní transportéry; farmakokinetické lékové interakce; targeted drugs; ABC drug efflux transporters; pharmacokinetic drug interactions Available in a digital repository NRGL
Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmacology & Toxicology Student: Gabriela Burianova Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Burianová, Gabriela; Hofman, Jakub; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus
Kotková, Hana; Lichá, Irena; Fišer, Radovan
2021 - Czech
Persistence is the ability of bacteria to survive the impact of antibiotics even when the bacteria do not encode resistance genes. This is a very complex process, which is probably consequence of a reduction physiological process in subpopulation of bacteria. The aim of this study was to verify the suitability of the newly developed "Tolerance Disk Test" (TD test, Gefen et al, 2017) for detection of persistent or tolerant subpopulations of bacterial cells in clinical isolates of Staphylococcus aureus. We performed TD test for this kind of bacteria, which is a significant opportunistic pathogenic organism in humans, and compared its results with the killing curves. We have found that the ability to persist can be monitored semi-quantitatively also in this case and we consider this test suitable for introduction into clinical practice. In addition, we suggest that TD test could distinguish between persistent and tolerant subpopulations. Key words: Staphylococcus aureus, persistence, antibiotics, tolerance Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané subpopulace bakterií. Cílem této práce bylo ověřit vhodnost nově vyvinutého testu "Tolerance Disk test" (TD testu, Gefen et al. 2017) k detekci perzistentní nebo tolerantní subpopulace bakteriálních buněk u klinických izolátů Staphylococcus aureus. TD test jsme provedli u tohoto druhu bakterie, která je významným podmíněně patogenním organismem člověka, a jeho výsledky jsme porovnali s výsledky křivek hynutí. Zjistili jsme, že i v tomto případě lze semikvantitativně sledovat schopnost perzistovat a tento test tedy považujeme za vhodný pro zavedení do klinické praxe. Kromě toho navrhujeme, že by TD test mohl umožnit rozlišení perzistentní a tolerantní subpopulace. Klíčová slova: Staphylococcus aureus, perzistence, antibiotika, tolerance Keywords: Staphylococcus aureus; perzistence; antibiotika; tolerance; Staphylococcus aureus; persistence; antibiotics; tolerance Available in a digital repository NRGL
Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus

Persistence is the ability of bacteria to survive the impact of antibiotics even when the bacteria do not encode resistance genes. This is a very complex process, which is probably consequence of a ...

Kotková, Hana; Lichá, Irena; Fišer, Radovan
Univerzita Karlova, 2021

Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu
Kolmačková, Aneta; Kursch, Martin
2021 - Czech
1 ABSTRACT The aim of this thesis is to describe the issue of e-learning education of the Army of the Czech Republic (hereinafter referred to as AČR) and to examine how effective this method of teaching is in relation to the needs of the target group. The work is devoted to the issue of education of AČR soldiers and describes several important aspects of the learning process. In this work, the emphasis is put on the interconnection of the educational process and the real-life of AČR soldiers. It takes into account the ethical and moral components of the learning process and focuses on the demand for individualization in the learning process. Furthermore, the work describes the issue of e-learning. Its advantages and shortcomings and focuses on the adequacy of introducing this educational resource in relation to the needs and demands placed on the AČR soldiers. The research part of the thesis aims to explore the effectiveness of e-learning in the educational process of AČR soldiers and tries to reveal possible shortcomings of this type of education. Furthermore, the thesis analyzes whether e-learning, as a means of education, fulfills the attributes of the way of education mentioned above. 1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce se věnuje problematice vzdělávání vojáků AČR a popisuje několik důležitých aspektů vzdělávacího procesu. V práci je kladen důraz na propojení vzdělávacího procesu a reálného života vojáků AČR. Zohledňuje etické a morální složky vzdělávacího procesu a zaměřuje se na požadavek individualizace v procesu vzdělávání. Dále práce popisuje problematiku e-learningu. Jeho výhody a nedostatky a zaměřuje se na adekvátnost zavedení tohoto vzdělávacího prostředku ve vztahu k potřebám a nárokům kladeným na vojáky AČR. Výzkumná část práce klade za úkol prozkoumání efektivity e-learningu ve výchovně- vzdělávacím procesu vojáků AČR a snaží se odhalit možné nedostatky tohoto způsobu vzdělávání. Dále práce analyzuje, zda e-learning, jakožto výchovně vzdělávací prostředek naplňuje atributy způsobu vzdělání zrovna výše uvedené skupiny. Keywords: Andragogika; armáda České republiky; didaktika; e-learning; student; voják; vzdělávání; vzdělávání dospělých; Adulteducation; andragogy; army of the Czech Republic; didactics,education; e-learning; soldier; student Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu

1 ABSTRACT The aim of this thesis is to describe the issue of e-learning education of the Army of the Czech Republic (hereinafter referred to as AČR) and to examine how effective this method of ...

Kolmačková, Aneta; Kursch, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Záchyt submikroskopických aberací u fenotypově abnormálních nosičů zjevně balancovaných chromozomových přestaveb metodou array CGH
Slámová, Zuzana
2021 - Czech
Carriers of apparently balanced chromosomal aberrations (BCA) are usually phenotypically normal. However, it has been estimated that up to 27% of these BCA may be associated with an abnormal phenotype, most often caused by cryptic imbalances at the breakpoints, gene disruption by the breakpoint or via the position effect. In contrast to conventional karyotyping, molecular cytogenetic techniques enable more detailed BCA characterization and better correlation between genotype and phenotype of the patient. The aim of this thesis was to evaluate the presence of copy number variants (CNVs) at breakpoints or elsewhere in the genome in patients with abnormal phenotype who carry de novo or inherited BCA. 54 BCA were investigated using array CGH (20 de novo cases, 27 inherited and 7 cases of unknown origin) including 32 reciprocal translocations, 6 robertsonian translocations, 12 inversions and 4 complex chromosomal rearrangements. If possible, the parents were also examined to ascertain the inheritance of the relevant CNVs. In order to specify microarray findings or exclude gene disruption, FISH was used in selected patients. Among the patients included, in 31,5% (17/54) at least one (in 8 patients more than one) significant CNV was detected. Four cases carried cryptic imbalances only at the breakpoints,... Nosiči balancovaných chromozomových aberací (BCA) jsou obvykle fenotypově normální. Avšak až 27 % de novo vzniklých BCA může být spojeno s patologií fenotypu způsobenou nejčastěji submikroskopickou imbalancí nebo genovou disrupcí v oblastech zlomových míst, případně vlivem pozičního efektu. Molekulárně cytogenetické techniky oproti karyotypování umožňují detailnější popsání aberace a tím usnadňují korelaci genotypu s fenotypem pacienta. Cílem práce bylo zhodnocení výskytu variant v počtu kopií (CNV) v místech zlomů aberace i v jiných oblastech genomu u pacientů s abnormálním fenotypem, kteří byli nosiči de novo i familiárních BCA. Metodou array CGH bylo vyšetřeno 54 případů BCA (20 de novo, 27 familiárních, 7 bez objasnění původu), z toho 32 reciprokých translokací, šest robertsonských translokací, 12 inverzí a čtyři komplexní přestavby. U klinicky významných nálezů, bylo-li to možné, byli vyšetřeni i rodiče pacienta pro objasnění původu CNV. Za účelem upřesnění nálezů či vyloučení genové disrupce byla u vybraných případů použita metoda FISH. U 31,5 % pacientů (17/54) byla zachycena alespoň jedna (z toho u osmi osob více než jedna) klinicky významná CNV. U čtyř případů byly zjištěny imbalance pouze v oblastech zlomových míst, u deseti pouze CNV jinde v genomu a u tří jedinců v oblastech zlomů i... Available in a digital repository NRGL
Záchyt submikroskopických aberací u fenotypově abnormálních nosičů zjevně balancovaných chromozomových přestaveb metodou array CGH

Carriers of apparently balanced chromosomal aberrations (BCA) are usually phenotypically normal. However, it has been estimated that up to 27% of these BCA may be associated with an abnormal ...

Slámová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2021

Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem)
Janečková, Pavlína; Pauknerová, Monika
2021 - Czech
The dissertation thesis deals with jurisdictional conflicts in private international law (procedural), by positive conflicts when two or more courts of different states consider that they are competent to hear and decide on case of litigation, and by negative conflicts of jurisdiction when all courts consider, on the contrary, that they are not competent to decide. Jurisdictional conflicts are examined in terms of international divorce of marriage, in this thesis. We deal with their causes, consequences and possible solutions at national, EU and international level. Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a rozhodnout, i spory negativními, kdy mají naopak všechny soudy za to, že nejsou pravomocné ve věci rozhodovat. Konflikty pravomocí jsou v práci zkoumány z hlediska problematiky mezinárodních rozvodů manželství. Zabýváme se jejich příčinami, důsledky a možnostmi jejich řešení na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Keywords: pozitivní kompetenční spory; negativní kompetenční spory; mezinárodní rozvod manželství; forum shopping; litispendence; unifikace; positive conflicts of jurisdiction; negative conflicts of jurisdiction; cross-border divorce; forum shopping; lis pendens; unification Available in a digital repository NRGL
Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem)

The dissertation thesis deals with jurisdictional conflicts in private international law (procedural), by positive conflicts when two or more courts of different states consider that they are ...

Janečková, Pavlína; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2021

Využití plynové chromatografie pro stanovení mastných kyselin a některých xenobiotik
Jaček, Martin
2021 - Czech
The submitted thesis is concerned with the use of gas chromatography (GC) to determine fatty acids (FA) in clinical samples and study of the effect of FA on the occurrence and prevention of selected diseases. The work is focused on FA metabolism in relation to essential FA and highly beneficial polyunsaturated fatty acids (PUFA) of the omega-3 group, such as eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are insufficiently represented in the nutrition of western populations. The experimental part is concerned with the development of GC methods for determining FA as their methyl esters and their use for analysis of samples in intervention clinical studies of OMEGA and VEGGIE-2. The study of OMEGA concentrates on the incorporation of beneficial omega-3 PUFA into the food chain through microalgae synthesizing EPA and linseed containing mainly α-linolenic acid. These sources were employed to prepare a mixture for feeding poultry and the obtained eggs and chicken meat enhanced in omega-3 FA were used as ingredients for preparing food. Following 8-week dietary intervention performed on healthy volunteers, a statistically significant increase was found in the content of DHA in erythrocytes, equal to 4.4 % before and 5.1 % after the dietary intervention in the test group. The determined... Předložená dizertační práce se zabývá využitím plynové chromatografie (GC) pro stanovení mastných kyselin (FA) v klinických vzorcích a studiem vlivu FA na vznik a prevenci vybraných onemocnění. Práce je zaměřena na metabolizmus FA s ohledem na esenciální FA a vysoce prospěšné polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) ze skupiny omega-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA), kterých je ve stravě západní populace nedostatek. V experimentální části se zabývá vývojem GC metod pro stanovení FA ve formě jejich methylesterů, a jejich využitím pro analýzu vzorků z intervenční klinické studie OMEGA a VEGGIE-2. Studie OMEGA je zaměřena na inkorporaci prospěšných omega-3 PUFA do potravního řetězce prostřednictvím mikrořas syntetizujících EPA a lněného semínka obsahujícího hlavně α-linolenovou kyselinu. Z těchto zdrojů byla připravena směs pro výkrm drůbeže a následně získaná vejce a kuřecí maso obohacené o omega-3 FA bylo použito jako surovina pro přípravu stravy. Po 8 týdenní dietní intervenci provedené na zdravých dobrovolnících byl nalezen statisticky významný nárůst v zastoupení DHA v erytrocytech, který činil 4,4 % před a 5,1 % po dietní intervenci u testovací skupiny. Zjištěný omega-3 index vykazoval také nárůst z 5,1 % na 5,8 % u testovací a z 5,3 % na 5,8 % u kontrolní skupiny.... Available in a digital repository NRGL
Využití plynové chromatografie pro stanovení mastných kyselin a některých xenobiotik

The submitted thesis is concerned with the use of gas chromatography (GC) to determine fatty acids (FA) in clinical samples and study of the effect of FA on the occurrence and prevention of selected ...

Jaček, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Validace čištění plničky tvrdých želatinových tobolek
Hynková, Aneta; Doležal, Pavel; Dittrich, Milan
2021 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Bc. Aneta Hynková Consultant Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Title of Thesis CLEANING VALIDATION OF CAPSULE FILLING MACHINE Validation refers to the documented verification that the production and control processes associated with the production of a product meet predetermined parameters. The aim of cleaning validation in pharmaceutical industry is to obtain documents confirming that the cleaning procedure of the evaluated production equipment ensures safe processing of medicinal products in terms of the absence of impurities or contaminant. The theoretical part of the thesis provides an overview of the legislative basis for binding guidelines for the validation of cleaning based on risk assessment for the prevention of cross-contamination for production equipments that produce multiple products and an overview of all essential concepts developed and implemented for activities in this area. The practical part is focused on the validation of the cleaning process of the Bosch capsule filling machine, model GKF 2500 ASB 100% as a new device to be put into operation in the Good Manufacturing Practice mode. The equimpent has 100% weight control and a maximum filling... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Bc. Aneta Hynková Konzultant Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název rigorózní práce VALIDACE ČIŠTĚNÍ PLNIČKY TVRDÝCH ŽELATINOVÝCH TOBOLEK Validací se označuje zadokumentované ověření toho, že výrobní a kontrolní procesy spojené s výrobou nějakého produktu splňují předem stanovené parametry. Cílem validace čištění ve farmaceutické výrobě je získání podkladů potvrzujících, že postup čištění hodnoceného výrobního zařízení zajišťuje bezpečné zpracování léčivých přípravků z hlediska nepřítomnosti nečistot, resp. kontaminant. V teoretické části práce je podán přehled legislativních podkladů závazných pokynů pro validaci čištění založených na hodnocení rizika pro prevenci křížové kontaminace pro výrobní zařízení, která vyrábějí více produktů a přehled všech podstatných pojmů vypracovaných a zavedených pro činnost v této oblasti. Praktická část je zaměřena na validaci procesu čištění plničky tvrdých želatinových tobolek Bosch, model GKF 2500 ASB 100% jako nového zařízení, které má být uvedeno do provozu v režimu Správné výrobní praxe. Zařízení disponuje stoprocentní váhovou kontrolou a maximální rychlostí plnění 2500 kapslí/min. K dispozici byl postup jeho manuálního čištění. Z aktivních... Available in a digital repository NRGL
Validace čištění plničky tvrdých želatinových tobolek

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Bc. Aneta Hynková Consultant Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. ...

Hynková, Aneta; Doležal, Pavel; Dittrich, Milan
Univerzita Karlova, 2021

Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů
Soukupová, Jana; Šnejdrová, Eva; Šklubalová, Zdeňka
2021 - Czech
CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Technology Name: Jana Soukupova Title of diploma thesis: Adhesive properties of thin layers based on plasticized polyesters Supervisor: PharmDr. Eva Snejdrova, Ph.D. This diploma thesis deals with rheological, adhesive and dissolution properties of thin layers based on the branched polyester of D,L- lactic acid and glycolic acid, plasticized with methyl- salicylate, and loaded with salicylic acid. The theoretical section describes bioadhesion, its mechanism and theories, in vitro adhesive tests focused mainly on the method of rheological synergism, tensile and "wash off" tests. In the experimental section, the flow properties of plasticized polyesters, hydrated mucin from porcin stomach, and their mixtures were studied using absolute rotational rheometer. The analysis of the viscosity curves revealed that plasticized polyesters are Newtonian systems, mucin and its mixtures with polymer have pseudoplastic behaviour. Adhesive properties of the thin layers were established by equation of rheological synergism based on viscosity of polymer, mucin and their mixtures measured at shear rate of 10 s-1 . The adhesive properties of thin layers were also determined using tensile test on rheometer, and evaluated as the... UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Jana Soukupová Název diplomové práce: Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá reologickými, adhezivními a disolučními vlastnostmi tenkých filmů na bázi větvených polyesterů kyseliny D,L- mléčné a glykolové, plastifikovaných methyl- salicylátem, s inkorporovanou kyselinou salicylovou. Teoretická část popisuje bioadhezi, její mechanismus a teorie vzniku, in vitro adhezivní testy zaměřené především na metodu reologického synergismu, tahové a "smývací" zkoušky. V experimentální části práce byly studovány tokové vlastnosti plastifikovaného polyesteru, hydratovaného mucinu z prasečích žaludků a jejich směsí na absolutním rotačním reometru. Analýza tokových křivek ukázala newtonské chování plastifikovaných polyesterů a pseudoplastické chování mucinu a jeho směsí s polyesterem. Z viskozity polymeru, mucinu a jejich směsi při rychlostním spádu 10 s-1 byly na základě reologického synergismu stanoveny adhezivní vlastnosti tenkých filmů. Na absolutním reometru byly rovněž provedeny tahové testy a vyhodnoceny pomocí maximální síly, plochy pod křivkou a doby k odlehčení. Adhezivita polymerních filmů je... Available in a digital repository NRGL
Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů

CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Pharmaceutical Technology Name: Jana Soukupova Title of diploma thesis: Adhesive properties of thin layers based on plasticized ...

Soukupová, Jana; Šnejdrová, Eva; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2021

Lipidické nanočástice jako platforma pro dodání léčiv
Voldřichová, Lenka; Holas, Ondřej; Svačinová, Petra
2021 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Supervisor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Consultant: Mgr. Jana Kubačková Student: Lenka Voldřichová Title of thesis: Lipid based nanoparticles: drug delivery platform Lipic nanoparticles, as newly developed dosage forms, can overcome many drawbacks of conventional dosage forms. Their potential can be utilized in particular for prolonged, controlled and targeted release. They can also increase the bioavailability of drugs, especially those with poor solubility and also allow targeting, which causes increased accumulation of lipid nanoparticles in certain tissues compared to other tissues. nanoparticles suitable for drug encapsulation. The particles were prepared by the emulsion evaporation method. Their characterization was performed using a Zetasizer, which measured the particle size and the zeta potential. The properties of the formulations were evaluated in terms of nanoparticle size, polydispersity, zeta potential, and formulation properties. Differencial scanning calorimetry analysis was also performed on selected formulations. The selected final formulation was composed of 25 mg glycerol monostearate, 10 mg isopropyl myristate, 15 mg lecithin and Kolliphor P188 0,1% solution.... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Kubačková Posluchač: Lenka Voldřichová Název diplomové práce: Lipidické nanočástice jako platforma pro dodání léčiv Lipické nanočástice, jako nově vyvíjené lékové formy, mohou překonat mnoho nedostatků běžných lékových forem. Jejich potenciál lze využít zejména při prodlouženém, kontrolovaném a cíleném uvolňování. Také mohou zvýšit biodostupnost léčiv, zejména u těch špatně rozpustných a umožňují také tzv. targeting, což způsobí zvýšené hromadění lipidických nanočástic v určité tkání oproti ostatním tkáním. Cílem práce bylo připravit lipidické nanočástice vhodnou metodou přípravy a optimalizovat složení lipidů a surfaktantů tak, aby byly připraveny nanočástice, vhodné pro enkapsulaci léčiva. Částice byly připravovány emulzní odpařovací metodou. Jejich charakterizace byla provedena pomocí přístroje Zetasizer, kterým byla měřena velikost částic a zeta potenciál. Vlastnosti formulací byly hodnoceny z hlediska velikosti nanočástic, jejich polydisperzity, zeta potenciálu i vlastností formulace. Dále byla prováděna analýza diferenciální skenovací kalorimetrií u vybraných formulací. Vybraná finální formulace je složená z 25 mg... Keywords: lipidické nanočástice; pevné lipidické nanočástice; nanostrukutrované lipidické nosiče; nosiče léčiv; emulzní-odpařovací metoda; lipidické nanočástice; solid lipid nanoparticles; nanostrucutred lipid carriers; drug-delivery systems; emulsion-solvent evaporation method Available in a digital repository NRGL
Lipidické nanočástice jako platforma pro dodání léčiv

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Supervisor: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. Consultant: Mgr. Jana Kubačková Student: Lenka ...

Voldřichová, Lenka; Holas, Ondřej; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nového modelu pro hodnocení kompresní fáze lisovacího procesu
Grande, Vojtěch; Ondrejček, Pavel; Svačinová, Petra
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Student: Mgr. Vojtěch Grande Title of thesis: Development of a new model for the evaluation of compression phase of compaction process By evaluating the compression process during the preparation of tablets, we can find out information about the pressed material. This information is useful for the materials and tableting mixtures comparison, but also for predicting of potential problems during manufacturing. The theoretical part of this thesis is focused on the description of the methods most commonly used for the evaluation of pharmaceutical substances. Furthermore, there is a derivation of a new mathematical model for the evaluation of the compression phase of the compaction process and the corresponding script for the mathematical-statistical program QCExpert. In the experimental part of the thesis, this new proposed model is used for the evaluation of two known and frequently used fillers. Lactose and microcrystalline cellulose are used as model fillers. These are compressed separately and in a mixture. The results of this evaluation are compared with the force-displacement record and the stress relaxation. The results of the work showed that the new... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Mgr. Vojtěch Grande Název práce: Vývoj nového modelu pro hodnocení kompresní fáze lisovacího procesu Hodnocením průběhu lisovacího procesu při přípravě tablet můžeme zjistit informace o lisovaném materiálu. Tyto informace jsou použitelné například pro porovnání materiálů a tabletovin, ale například i pro predikci případných problému při výrobě. Teoretická část této práce je zaměřena na popis metod nejčastěji používaných pro hodnocení farmaceutických látek. Dále je zde odvození nového matematického modelu pro hodnocení kompresní fáze lisovacího procesu a příslušného skriptu pro matematicko-statistický program QCExpert. V experimentální části práce je tento nově navržený model využit pro hodnocení dvou známých a často používaných plniv. Jako modelová plniva je použita laktosa a mikrokrystalická celulosa. Ty jsou lisovány samostatně a ve směsi. Výsledky tohoto hodnocení jsou srovnány se záznamem síla- dráha a stresovou relaxací. Z výsledků práce vyplynulo, že nový model je použitelný pro hodnocení použitých látek. Byly pozorovány velmi dobré korelace mezi některými parametry nového modelu a záznamu síla-dráha a stresové relaxace. U některých... Available in a digital repository NRGL
Vývoj nového modelu pro hodnocení kompresní fáze lisovacího procesu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Student: Mgr. Vojtěch Grande Title of thesis: Development ...

Grande, Vojtěch; Ondrejček, Pavel; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases