Number of found documents: 12970
Published from to

Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky
Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
2021 - Czech
v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Study of the effect of the amount of chelating agent addition on the result of monoclonal antibody conjugation Monoclonal antibodies have become the important tool not only for the therapy, but also for the diagnosis of the infectious, autoimmune or cancer diseases in the last few decades. In addition to their own therapeutic effect, monoclonal antibodies are used as vectors for biological substances with therapeutical and diagnostic importance. Besides bacterial and plant toxins, monoclonal antibodies are also effective in their capability to deliver radionuclides to the site of their specific binding, i.e. the antigen against which they were prepared. The so called radioimmunoconjugates are then successfully used in radiodiagnostic and radiotherapeutical field. Radionuclides can be bound to antibody molecule either directly in the case of halogenation or indirectly. The latter method is the most common one due to a greater stability and suitability for more radionuclides, which can be transported by antibodies. Substances that allow the radionuclide biding to the monoclonal antibody... v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Adriana Janečková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky Monoklonální protilátky jsou v posledních několika desetiletích významným nástrojem nejenom pro terapii ale také pro diagnostiku infekčních, autoimunitních či nádorových onemocnění. Monoklonální protilátky se vedle svého terapeutického účinku staly i biologickými vektory pro látky s terapeutickým a diagnostickým významem. Vedle bakteriálních nebo rostlinných toxinů jsou monoklonální protilátky schopny doručit na místo jejich specifické vazby, tj. antigenu proti kterému byly připraveny, i radionuklidy, které jsou významné z hlediska radiodiagnostiky a radioterapie. Tyto emitory radioaktivního záření se mohou na molekulu vázat buď přímo například v případě halogenace nebo nepřímo. Posledně zmíněný způsob je nejrozšířenější z hlediska větší stability a většího počtu radionuklidů, které se tak mohou pomocí protilátek transportovat. Sloučeninami, které umožňují vazbu radionuklidu na molekulu monoklonální protilátky, jsou bifunkční chelatační činidla (BFC). Míra vazby, tj. konjugace, BFC na molekulu protilátky... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky

v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of ...

Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Navigace jednotek v počítačových hrách za pomocí toků v sítích
Pacovský, Jan; Gemrot, Jakub
2021 - Czech
This thesis investigates the navigation of units in real-time strategy computer games and is focused on the task of navigating a bigger group of units through a game world that contains narrows passages. The narrow passages causes signi- ficant delays that could be avoided by splitting the group and taking some part of it through an alternative way. In this thesis, a solution using flow networks is proposed. The map is transformed into a flow network which then allows the planner to find an alternative route to the fully occupied narrow passage. The proposed method was tested in a simulator specifically designed for this task and compared with the conventional methods of navigation in computer games. The final evaluation shows that the navigation of units using flow networks can successfully solve this problem. 1 Tato diplomová práce se zabývá navigací jednotek v real-time strategických hrách a zaměřuje se především na problematiku navigace větší skupiny jednotek herním světem, v němž existují zúžená místa. V nich často dochází k výraznému zdržení, kterému by se dalo předejít, pokud by se skupina rozdělila a využila též alternativních cest. V této práci je navrženo řešení tohoto problému pomocí toků v sítích. Převedením herní mapy na síť a její následnou analýzou nalezneme alternativní cesty k přetíženému zúžení, které plánovači cest umožní naplánovat jednotkám ve skupině různé trasy. Předkládaná metoda byla testována v simulá- toru, který byl za tímto účelem zvlášť navržen, a porovnávána s jinými způsoby navigace běžně užívanými v počítačových hrách. Závěrečné vyhodnocení ukazuje, že navigace jednotek pomocí toků v sítích dokáže tento problém úspěšně vyřešit. 1 Keywords: počítačové hry; navigace jednotek; toky v sítích; video games; navigation of units; flow networks Available in a digital repository NRGL
Navigace jednotek v počítačových hrách za pomocí toků v sítích

This thesis investigates the navigation of units in real-time strategy computer games and is focused on the task of navigating a bigger group of units through a game world that contains narrows ...

Pacovský, Jan; Gemrot, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory
Vagiannis, Dimitrios; Hofman, Jakub; Souček, Pavel; Zendulka, Ondřej
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Dimitrios Vagiannis Supervisor RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study on the role of pharmacokinetic mechanisms of drug resistance in new anticancer drugs with focus on solid tumors Cancer chemotherapy is an important tool for the cure of cancer. Although the development of new anticancer drugs has been rapidly progressing, the phenomenon of multidrug resistance (MDR) continues to be a key issue leading to therapy failure in oncological patients. MDR is based on pharmacodynamic as well as pharmacokinetic mechanisms. Pharmacokinetic MDR includes drug efflux transporters and biotransformation enzymes that decrease the amount of (active form of) a drug in tumors. While the MDR role of transporters has been well understood, the participation of drug metabolizing enzymes is still unclear. This thesis investigates the role of cytochromes P450 (CYPs) in cytostatic resistance. Furthermore, it focuses on the modulation of pharmacokinetic MDR using pharmacokinetic drug-drug interactions of new targeted antitumor drugs. Finally, it aims to confirm the in vitro findings in ex vivo patient-derived tumor explants. In our latest publication, we demonstrate the significant role of... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a Toxikologie Kandidát Mgr. Dimitrios Vagiannis Školitel RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název disertační práce Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory Protinádorová chemoterapie je důležitým nástrojem při léčbě nádorových onemocnění. Ačkoliv dochází k rapidnímu progresu ve vývoji nových protinádorových léčiv, fenomén mnohočetné lékové rezistence (MDR) i nadále představuje zásadní překážku vedoucí k selhání farmakoterapie u onkologických pacientů. MDR je založena na farmakodynamických i farmakokinetických mechanizmech. Farmakokinetická MDR zahrnuje působení lékových efluxních transportérů a biotransformačních enzymů, které snižují množství (aktivní formy) léčiva v nádoru. Zatímco role transportérů v MDR byla detailně prozkoumána, účast biotransformačních enzymů stále není plně zřejmá. Tato práce se věnuje studiu role cytochromů P450 (CYPs) v cytostatické rezistenci. Dále se zaměřuje na modulaci farmakokinetické MDR s využitím lékových interakcí nových cílených protinádorových léčiv. V poslední části se věnuje ověření in vitro výsledků na ex vivo modelech explantů odvozených z nádorových biopsií získaných od pacientů. V naší nejnovější publikaci... Keywords: léková resistence; protinádorová terapie; farmakokinetika; drug resistence; cancer therapy; solid tumours; pharmacokinetics Available in a digital repository NRGL
Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Dimitrios Vagiannis Supervisor RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Vagiannis, Dimitrios; Hofman, Jakub; Souček, Pavel; Zendulka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup pro jaterní a metabolické onemocnění
Štefela, Alžbeta; Pávek, Petr; Vítek, Libor; Juřica, Jan
2021 - English
IN ENGLISH LANGUAGE Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Alžbeta Štefela Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Novel bile acid derivatives as promising therapeutic approach Bile acids (BAs) are amphipathic steroidal molecules that are traditionally known to facilitate intestinal digestion and absorption of lipids and fat-soluble substances. On top, the recent findings have revealed that they represent important signaling agents involved in the orchestration of lipid, glucose and energy metabolism and immune response. BAs exhibit these roles by activating intracellular nuclear receptors such as farnesoid X (FXR), pregnane X (PXR) vitamin D receptors. Furthermore, BAs act as endocrine signaling molecules and activate numerous biological cascades via a membrane G-protein-coupled receptor, termed TGR5. Therefore, the extensive modulation of BA scaffold underwent to identify compounds with specific targeting of above-mentioned receptors as a promising therapeutic approach for the treatment of various liver and metabolic disorders including cholestasis, biliary cirrhosis, nonalcoholic steatohepatitis or diabetes. The principal aim of this doctoral thesis was to investigate the structure... V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Alžbeta Štefela Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název disertační práce: Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup jaterních a metabolických onemocnění Žlučové kyseliny (ŽK) jsou amfipatické steroidní molekuly, které, jak je obecně známo, usnadňují trávení a vstřebávání lipidů a látek rozpustných v tucích. Kromě toho, nedávný výzkum ukázal, že ŽK představují důležité signalizační molekuly zapojené do řízení lipidového, glukózového a energetického metabolismu a imunitní odpovědi. ŽK vykazují tyto role aktivací intracelulárních jaderných receptorů, jako jsou receptory farnesoidní X (FXR), pregnanový X (PXR) anebo vitaminový D receptory. Navíc, ŽK fungují jako endokrinní signální molekuly a aktivují řadu biologických kaskád prostřednictvím membránového receptoru spojeného s G-proteinem, nazývaného jako TGR5. V důsledku těchto zjištění, struktura ŽK byla extenzívně modifikována s cílem identifikovat sloučeniny se specifickým zaměřením na výše zmíněné receptory jako slibný terapeutický přístup k léčbě různých jaterních a metabolických poruch včetně cholestázy, biliární cirhózy, nealkoholické steatohepatitidy nebo cukrovky. Hlavním cílem této... Keywords: nukleární receptory,buněčné modely; regulace bitransformačních enzymů; lékové interakce; nutraceutika; miRNA; Nuclear receptors; cellular models; regulation of biotransformation enzymes; lékové interakce; nutraceutika; miRNAs Available in a digital repository NRGL
Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup pro jaterní a metabolické onemocnění

IN ENGLISH LANGUAGE Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Alžbeta Štefela Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. ...

Štefela, Alžbeta; Pávek, Petr; Vítek, Libor; Juřica, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Setkávání se seniory jako příležitost pro učení žáků mladšího školního věku
Kudrnáčová, Nikola; Uhlířová, Jana
2021 - Czech
Rigorous study Meeting up with the senior as an opportunity to teach pupils of younger school age is focused on intergenerational meetings of pupils and seniors in the time of a pandemic, when both of these generations were isolated from the rest of the population. Study contains 9 chapters in total. In the theoretical part in the first 8 chapters, it describes field of intergenerational learning, schooling age, andragogy, educational methods suitable with intergenerational learning, educational goals of children of younger age with the seniors, communication, media activities and their traps in the time of isolation and online schooling and the deprivation of children. In the empiric part, this study is solving the answers to four researchable questions in the qualitative research which was implemented in this case study. Researchable questions are: How does school affect educational process of children? What kind of influence has intergenerational meetings at the development of children educational process? How is the communication between the participants of intergenerational meetings? How these meetings affect the participants? What is the attitude of institutions to intergenerational meetings? When formulating the answers to these questions i took care about attaching researched discovery in... Rigorózní práce Setkávání se seniory jako příležitost k učení žáků mladšího školního věku je zaměřena na mezigenerační setkávání žáků a seniorů v době pandemie, během které byly obě tyto generace izolovány od ostatní populace. Práce obsahuje celkem devět kapitol. v teoretické části popisuje v osmi kapitolách oblasti mezigeneračního učení, školního věku a stáří, vzdělávání seniorů. Dále popisuje výukové metody vhodné při mezigeneračním učení, výchovné a vzdělávací cíle žáků mladšího školního věku se seniory, komunikaci, mediální činnost a její nástrahy v době izolace a online výuky a psychickou deprivaci dětí. v empirické části práce řeší odpovědi na celkem čtyři výzkumné otázky v kvalitativním výzkumu realizovaném případovou studií. Výzkumné otázky zní: Jak ovlivňuje škola výchovně vzdělávací proces dítěte? Jaký vliv má mezigenerační setkání na rozvoj dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu? Jak probíhá komunikace mezi zúčastněnými aktéry mezigeneračního setkání? Jak daná setkání ovlivňují zúčastněné aktéry? Jak se instituce k mezigeneračnímu setkání staví? Při formulování odpovědí na výzkumné otázky jsem dbala na ukotvení výzkumného zjištění v odborné literatuře a popsala jsem tyto poznatky v konkrétních situacích výzkumu. Zjistila jsem, že škola může ovlivnit výchovně vzdělávací proces dítěte... Keywords: mezigenerační učení; výchovně vzdělávací proces; dětství a stáří; komunikace; izolace; intergenerational learning; educational process; childhood and old age; communication; isolation Available in a digital repository NRGL
Setkávání se seniory jako příležitost pro učení žáků mladšího školního věku

Rigorous study Meeting up with the senior as an opportunity to teach pupils of younger school age is focused on intergenerational meetings of pupils and seniors in the time of a pandemic, when both of ...

Kudrnáčová, Nikola; Uhlířová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém
Bělonožníková, Kateřina
2021 - English
As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In agriculture, pesticides are used for plant protection, but they can have undesirable side effects, and therefore attention is being paid to biological control agents. One such agent is Pythium oligandrum, a soil oomycete that has a positive effect on plants at several levels. On the one hand, it secretes elicitins, which stimulate defensive responses and prepare the plant for possible infection (i.e., priming effect), and on the other hand, it produces tryptamine, a precursor of auxin, thus supporting the plant's growth. Furthermore, P. oligandrum directly acts as pathogen mycoparasite or evokes antibiosis, or competition for nutrients and space with other microorganisms. The key research topic of this thesis was the analysis of the biochemical properties of eleven Pythium strains and their impact on plant metabolism. Our results showed that even closely related P. oligandrum strains significantly differ in the content of compounds secreted into the medium, including proteins, amino acids, tryptamine, and hydrolytic enzymes capable of degrading cell walls (endo-β-1,3-glucanase, chitinase, and cellulase),... (In Czech) Rostliny, jako sesilní organismy, se nemohou vyhnout působení abiotických a biotických stresových faktorů. Z těchto důvodů se v rostlinách vyvinuly komplexní a sofistikované mechanismy obrany. V zemědělství se k ochraně rostlin používají pesticidy, které ale mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, a proto se pozornost obrací na přípravky biologické ochrany rostlin. Jedním z takových prostředků je Pythium oligandrum, půdní oomyceta, která pozitivně působí na rostliny v několika úrovních. Jednak vylučuje elicitiny, které stimulují obranné odpovědi a připravují rostlinu na případnou infekci (tzv. priming efekt), jednak sekretuje tryptamin, prekurzor auxinu, čímž podporuje růst rostliny. Kromě toho je P. oligandrum schopné mykoparazitismu vůči různým patogenům nebo antibiózy, přičemž také úspěšně soutěží s ostatními mikrooganismy o živiny a prostor. Klíčovým výzkumným tématem této práce byla analýza biochemických vlastností jedenácti izolátů P. oligandrum a jejich vliv na metabolismus rostlin. Naše výsledky ukázaly, že i blízce příbuzné izoláty P. oligandrum se významně liší v obsahu sloučenin sekretovaných do média, včetně proteinů, aminokyselin, tryptaminu a hydrolytických enzymů schopných degradovat buněčné stěny (endo-β-1,3-glukanasa, chitinasa a celulasa), exoglykosidasy, proteasy a... Keywords: Pythium oligandrum; biologická ochrana rostlin; antioxidační systém; fenolické látky; virová infekce; proteiny teplotního šoku; triazoly; fungicidy; Pythium oligandrum; biological control agents; antioxidant system; phenolic compounds; viral infection; heat shock proteins; triazoles; fungicides Available in a digital repository NRGL
Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém

As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In ...

Bělonožníková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Okamžité zrušení pracovního poměru
Ptáček, David; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
2021 - Czech
Name of the rigorous thesis in English: Immediate termination of employment This thesis deals with the topic of immediate termination of employment by both the employee and the employer. It deals with the topic mainly with regard to the rich related case law, opinions of the professional public and the amendment to the Labour Code made by Act No. 285/2020 Coll., which is effective from 30 July 2020. In relation to the Labour Code, the aforementioned amendment also concerned issues related to the delivery of documents, including the immediate termination of employment. Therefore, the thesis devotes more space to the issues related to the delivery of immediate termination of the employment relationship to the other party to the employment relationship, or the individual methods of its service. For example, a new provision has been added to Section 335a of the Labour Code, which regulates delivery by the employer via a data mailbox. Immediate termination of the employment relationship is one of the methods of unilateral termination of the employment relationship, and it is an utmost method. Generally speaking, a party to an employment relationship is entitled to immediate termination of the employment relationship in a situation where cannot be fairly required to keep the employee employed and perform... Název práce v českém jazyce: Okamžité zrušení pracovního poměru Tato práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Téma zpracovává převážně s ohledem na bohatou související judikaturu, názory odborné veřejnosti a novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., která je účinná od 30.7.2020. Uvedená novela se ve vztahu k zákoníku práce týkala rovněž otázek spojených s doručováním písemností, tedy i okamžitého zrušení pracovního poměru. Proto je v práci věnováno více prostoru právě problematice spojené s doručováním okamžitého zrušení pracovního poměru druhé straně pracovněprávního vztahu, resp. jednotlivým způsobům jeho doručování. Např. bylo nově bylo přidáno ust. § 335a zákoníku práce, které upravuje doručování zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky. Okamžité zrušení pracovního poměru je jedním ze způsobů jednostranného rozvázání pracovního poměru, přičemž představuje způsob krajní. Účastník pracovního poměru je obecně řečeno oprávněn přistoupit k rozvázání pracovního poměru prostřednictvím okamžitého zrušení za situace, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby byl zaměstnanec nadále zaměstnán a konal práci pro zaměstnavatele, a to ať už z důvodů na straně zaměstnance nebo z důvodů na straně zaměstnavatele. Cílem práce je podat... Keywords: skončení pracovního poměru; okamžité zrušení pracovního poměru; doručování písemností v pracovněprávních vztazích; práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele; termination of employment; immediate termination of employment; delivery of documents in labor relations; rights and obligations of the employee and the employer Available in a digital repository NRGL
Okamžité zrušení pracovního poměru

Name of the rigorous thesis in English: Immediate termination of employment This thesis deals with the topic of immediate termination of employment by both the employee and the employer. It deals with ...

Ptáček, David; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii
Stříbná, Tereza
2021 - English
Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit bats in the Old World are influenced by several environmental attributes, namely the topography, climate and land cover. These variables are mirrored in fruit bat plesiomorphies related to the ecological niche of tropical flying frugivore, as well as apomorphies of rousettines including echolocation ability, roosting in caves and dispersal capacity in open landscapes with discontinuous tree cover. Phylogenetic relationships among species and subspecies of the genus have been indicated and confronted with the existing colonization scenarios. Insular populations (including habitat islands within desert oases) show frequent genetic differentiation from their mainland relatives suggesting successful founder events after traversing stretches of unsuitable habitats. Genetic differentiation evolving in less distant islands suggests involving behavioural mechanisms maintaining cohesion of isolated demes as site fidelity and natal habitat-biased dispersal. In sub-Saharan mainland Africa within the large range reaching from the southern border of Sahara to Cape Peninsula, Rousettus populations share a... V západní části areálu výskytu kaloňů rodu Rousettus byla studována jejich biogeografie, populační struktura a fylogenetické vztahy. Současné populační vzorce tohoto rodu kaloňů na území Starého světa jsou ovlivňovány různými vlastnostmi prostředí souvisejícími s topografií, klimatem a krajinným pokryvem. Tyto proměnné se odráží v plesiomorfiích kaloňů spojených s ekologickou nikou tropických létajících plodožravců, stejně jako v apomorfiích rodu Rousettus, které zahrnují schopnost echolokace, osídlování jeskyní a schopnost šířit se i v nezalesněné krajině. Fylogenetické vztahy mezi druhy a poddruhy rodu jsou naznačeny a konfrontovány s dosavadními scénáři kolonizace. Ostrovní populace (včetně biotopů v pouštních oázách) vykazují častou genetickou diferenciaci od svých příbuzných na pevnině, což naznačuje úspěšné zakládání kolonií po překonání úseků nevhodných stanovišť. Genetická odlišnost kaloňů vyvíjející se na méně vzdálených ostrovech naznačuje zapojení behaviorálních mechanismů, které udržují soudržnost izolovaných oblastí, jako jsou filopatrie a upřednostňování natálního habitatu. Na obrovské ploše sub-saharské pevninské Afriky, která sahá od jižní hranice Sahary až ke Kapskému poloostrovu, sdílí kaloň egyptský homogenní jaderný fond, avšak tvoří dvě mitochondriální haploskupiny, které se... Keywords: populační genetika; krajinná genetika; fylogeografie; malé populace; kaloni; population genetics; landscape genetics; phylogeography; small populations; fruit bats Available in a digital repository NRGL
Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii

Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit ...

Stříbná, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty
Pastorková, Monika; Štefko, Martin; Tomšej, Jakub
2021 - Czech
Temporary-work Agencies - Selected Public Law Aspects Abstract Temporary-work agencies (employment agencies) are an important entity in the field of job placement. The topic of this thesis is selected public law aspects of the legal regulation of private employment agencies and their activities, which have not yet received much attention from the professional community, despite the fact that they are essential and often crucial for the activities of employment agencies. The text of the thesis is divided into eight chapters. The first chapter is devoted to the sources of law governing the very existence of private employment agencies, both at the level of international, EU and national law. The second chapter deals with forms of employment intermediation. Attention is also paid to shared employment intermediation and undisclosed employment intermediation. The third chapter deals with the limitations on employment intermediation by employment agencies, both in relation to all forms of intermediation and only to agency employment. The issue of temporary assignment of foreigners is also mentioned. In the fourth chapter, space is devoted to the employment agency permit - specifically the conditions for obtaining it, the application itself, the institute of the responsible representative and the duration of the... Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur práce a jejich činnosti, kterým není odbornou veřejností zatím věnována větší pozornost, a to přesto, že jsou pro činnost agentur práce podstatné a často i zásadní. Text práce je rozdělen do osmi kapitol. První kapitola je věnována pramenům práva upravujícím samotnou existenci agentur práce, a to jak na úrovni práva mezinárodního, unijního, tak vnitrostátního. Druhá kapitola se zabývá formami zprostředkování zaměstnání. Pozornost je věnována i sdílenému zprostředkování zaměstnání a zastřenému zprostředkování zaměstnání. Třetí kapitola pojednává o omezeních při zprostředkování zaměstnání agenturami práce, a to jak ve vztahu ke všem formám zprostředkování zaměstnání, tak pouze k agenturnímu zaměstnávání. Dále je zmíněna otázka dočasnosti přidělení či agenturního zaměstnávání cizinců. Ve čtvrté kapitole je prostor věnován povolení ke zprostředkování zaměstnání - konkrétně podmínkám pro jeho získání, samotné žádosti, institutu odpovědného zástupce a době platnosti povolení. Zmíněna je i komise generálního ředitele Úřadu práce České republiky pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání a... Keywords: Agentury práce; povolení ke zprostředkování zaměstnání; zprostředkování zaměstnání; Temporary-work agencies; employment agency permit; employment intermediation Available in a digital repository NRGL
Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty

Temporary-work Agencies - Selected Public Law Aspects Abstract Temporary-work agencies (employment agencies) are an important entity in the field of job placement. The topic of this thesis is selected ...

Pastorková, Monika; Štefko, Martin; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby
Vácha, Jan; Tomšej, Jakub
2021 - Czech
International and european aspects of the working time legal regulations Abstract The aim of this thesis is to comprehensively describe and critically evaluate european and international legal regulation of the working time and the rest periods. After the general Introduction the thesis is divided into 4 main chapters. The most fundamental outputs from these chapters are summed up in the Conclusion. The importance of the issue within the scope of juridical institutes of the labour law is emphasized in the Introduction of this thesis. It is one of the most important working condition for the employees. That is why the duly adjusted minimal protective standards are essentials for the workers with regard to the possibility of influencing theirs state of health. In the short historical summary I try to prove that people always realized the importance of the limitation of the working time and of the adjusting the minimum rest periods. I also refer to the fact that the european and international legal framework dealing with the working time is very extensive and difficult to interpret. It brings along burdensome work for the national legislators to duly transpose the requirements of the european and international legal standards. I also express the commiseration that this area is in my opinion under the... Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby Abstrakt Cílem této práce je komplexně a do detailu popsat a kriticky zhodnotit evropskou a mezinárodní právní úpravu problematiky pracovní doby a doby odpočinku. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol, které následují po obecném Úvodu. Nejzásadnější výstupy z těchto hlavních kapitol jsou shrnuty v Závěru. V Úvodu této práce je zdůrazněna významnost řešené problematiky v rámci jednotlivých institutů pracovního práva. Pro zaměstnance se jedná o jednu z nejdůležitějších pracovních podmínek a řádně nastavené minimální bezpečnostní standardy v rozebírané oblasti jsou pro ně s ohledem na možnost ovlivnění jejich zdravotního stavu mnohdy zásadní. V rámci krátkého popisu historie vývoje v řešené oblasti se snažím dokázat, že si význam nutnosti omezení rozsahu pracovní doby a nastavení minimální doby odpočinku uvědomovali lidé již v dobách dávno minulých. Dále se zde snažím poukázat na skutečnost, že evropská a mezinárodní problematika právní úpravy pracovní doby je značně obsáhlá a interpretačně složitá, což sebou nese těžkou práci pro vnitrostátního zákonodárce při snahách o její řádnou transpozici. Taktéž zde vyjadřuji politování nad skutečností, že této oblasti není dle mého názoru věnována v rámci české pracovněprávní doktríny dostatečná pozornost. V první... Keywords: pracovní doba; doba odpočinku; working time; rest time Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby

International and european aspects of the working time legal regulations Abstract The aim of this thesis is to comprehensively describe and critically evaluate european and international legal ...

Vácha, Jan; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases