Number of found documents: 12107
Published from to

Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení
Chrenovský, Bohdan; Frintová, Dita
2022 - Czech
The topic of this thesis is ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings. This legal concept forms an integral part of modern insolvency law, since it can be considered an essential and the most frequently used instrument, on the grounds of which the insolvency trustee is able to challenge the insolvent debtor's fraudulent acts that are detrimental to their creditors, who are exercising their rights within the insolvency proceedings. Otherwise stated, this legal concept is crucial for the purposes of protection of the debtor's creditors within the insolvency proceedings. The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the effective legal framework of ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings, as well as of current doctrinal opinions, specialised publications and relevant decision-making practice of courts. The thesis is not limited to a mere adoption of the aforementioned sources, as at many parts of the thesis these are being disputed, criticised or confronted with the author's own conclusions. Where appropriate, the thesis identifies shortcomings of the effective legal framework and presents the author's de lege ferenda considerations related to such. The thesis is comprised of introduction, eight chapters that are systematically... Tématem této diplomové práce je neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení. Tento právní institut tvoří nedílnou součást moderního insolvenčního práva, jelikož představuje zásadní a v praxi nejvyužívanější instrument, jehož prostřednictvím může insolvenční správce upadnuvšího dlužníka postupovat proti nekalým jednáním, jimiž daný dlužník poškozuje věřitele, kteří vůči němu uplatňují svá práva v rámci insolvenčního řízení. Jinými slovy, pro účely ochrany věřitelů v insolvenčním řízení je tento institut klíčový. Cílem diplomové práce je zevrubná analýza účinné právní úpravy neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení, aktuálních doktrinálních názorů, odborných publikací a relevantní rozhodovací praxe soudů. Práce se neomezuje na pouhé přejímání těchto pramenů, nýbrž s nimi na mnoha místech polemizuje, podrobuje je kritice a eventuálně konfrontuje se závěry autora. Ve vztahu k identifikovaným nedostatkům účinné právní úpravy diplomová práce předkládá autorovy úvahy de lege ferenda. Diplomová práce sestává z úvodu, osmi kapitol, které jsou dále systematicky členěny na jednotlivé podkapitoly, a závěru. První kapitola ve stručnosti pojednává o problematice obecné právní úpravy institutu relativní neúčinnosti zakotvené v občanském zákoníku, přičemž se konkrétně zabývá vymezením zásadních... Keywords: úpadek; insolvenční řízení; právní jednání; neúčinnost; odpůrčí žaloba; majetková podstata; insolvency; insolvency proceedings; legal act; ineffectiveness; action to set a transaction aside; insolvency estate Available in a digital repository NRGL
Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení

The topic of this thesis is ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings. This legal concept forms an integral part of modern insolvency law, since it can be considered an essential ...

Chrenovský, Bohdan; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Cizinci na trhu práce v České republice
Chárová, Adéla; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2022 - Czech
Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms related to the topic of the thesis are defined and legal regulations governing the employment of foreigners in the Czech Republic, namely national, international and European, are analyzed. The third chapter is a key chapter, which is devoted to the legal regulation of individual types of residence permits in the Czech Republic, which are issued to foreign nationals, and the related issue of access of these foreign nationals to the labor market of the Czech Republic. In the next chapters, the author of thesis deals with interesting or problematic areas and institutes from her point of view. Chapter four is devoted to government- approved programs in the field of employment of foreigners, which have become an integral part of my law practice in the law firm due to the Covid-19 pandemic. Furthermore, in this thesis the author deals with the differences and similarities between card of an internally transferred employee and posting of foreign workers in the Czech Republic. From the point of view of the topic of the thesis, it is important to pay attention to the institute of notification of a change of employer or a... Cizinci na trhu práce v České republice Abstrakt Rigorózní práce se zabývá postavením cizinců na trhu práce v České republice. Na začátku jsou vymezeny základní pojmy související se tématem práce a rozebrány právní přepisy upravující zaměstnávání cizinců na území České republiky a to vnitrostátní, mezinárodní i evropské. Třetí kapitola je kapitolou stěžejní, kdy je věnována právní úpravě jednotlivých typů pobytových oprávnění na území České republiky, které jsou vydávány cizím státním příslušníkům, a související otázce přístupu těchto osob na trh práce České republiky. V dalších kapitolách se autorka práce věnuje z jejího pohledu zajímavým nebo problematickým oblastem a institutům. Kapitola čtvrtá je věnována vládou schváleným programům v oblasti zaměstnávání cizinců, které se z důvodu pandemie Covid-19 staly nedílnou součástí koncipientské praxe autorky v advokátní kanceláři. Dále se v této práci autorka věnuje rozdílům a podobnostem mezi vnitropodnikovým převodem a vysíláním zahraničních pracovníků na území České republiky. Důležité je z pohledu tématu práce věnovat pozornost i institutu oznámení o změně zaměstnavatele či hlášence volného pracovního místa a povolení k zaměstnání. Tato problematika je upravena v kapitole šesté a sedmé této práce. V předposlední kapitole vymezuje nově založenou povinnost... Keywords: trh práce; cizinci; zaměstnanost; povolení k zaměstnání; zaměstnanecká karta; modrá karta; labor market; foreigners; employment; work permits; labor card; blue card Available in a digital repository NRGL
Cizinci na trhu práce v České republice

Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms ...

Chárová, Adéla; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Uhrinová, Zuzana; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2022 - Czech
Transfer of rights and obligations from employment relationships Abstract This thesis examines the legal area of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships, which has, in some aspects, been significantly amended with effect from 30 July 2020. The main objective of the thesis is to provide an analysis of the legislation on the transfer of rights and obligations from employment relationships in force until the end of July 2020, including the identification of any shortcomings of this legislation. Subsequently, the thesis assesses whether the adopted amendment (Act No. 285/2020 Coll., amending Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, as amended, and certain other related acts) deals with these problematic areas appropriately and sufficiently. In this analysis, particular emphasis is placed on achieving the asserted purpose of the legal regulation and balancing the interests of the concerned parties. After a historical outline and definition of the purpose of the legislation, the thesis concentrates on the identification of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships in the national legislation of the Czech Republic, specifically the legal grounds of the transfer under Section 338 Subsections 2 and 3 of the Labour Code before and after the... Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o právní oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jež byla s účinností k 30. červenci 2020 v některých aspektech významně novelizována. Hlavním cílem rigorózní práce je poskytnout analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů účinné do konce července 2020, a to včetně identifikace případných nedostatků této úpravy, a následně zhodnotit, zda se novela přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, s těmito problematickými oblastmi vhodně a dostatečně vypořádává. Při této analýze je kladen důraz zejména na dosažení deklarovaných účelů právní úpravy a vyvážení zájmů dotčených stran. Po historickém nástinu a vymezení účelu právní úpravy se práce zabývá identifikací přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v národní úpravě České republiky, a to zejména s důrazem na právní důvod přechodu dle § 338 odst. 2 a 3 zákoníku práce před výše zmiňovanou novelou tohoto zákona a po ní. V této souvislosti je větší pozornost věnována i otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při outsourcingu, insourcingu a změně dodavatele, jelikož se jedná o oblast... Keywords: přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; právní důvody přechodu práv a povinností; převod činnosti zaměstnavatele; nástroje ochrany zaměstnanců; transfer of rights and obligations arising from employment relationships; legal grounds for transfer of rights and obligations; transfer of employer's activity; instruments for protection of employees Available in a digital repository NRGL
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Transfer of rights and obligations from employment relationships Abstract This thesis examines the legal area of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships, which ...

Uhrinová, Zuzana; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Řízení o určení a popření rodičovství
Hegerová, Klára; Frintová, Dita; Vyskočilová, Silvia
2022 - Czech
Proceedings on determination and denial of parenthood Abstract Rigorous thesis deals with legal regulation of proceedings on determination and denial of parenthood. It is divided into eight fundamental chapters. By way of introduction the key concept of parenthood is defined, including its three elemental forms with subsequent inclusion in the social and legal context. For purposes of comparison and evaluation of continuity of legal rules in force, the second chapter briefly discusses the development of legal regulation of determination and denial of parenthood in the Czech legal system. In the third chapter, the author focuses on the current substantive law of maternity, presents the topics of anonymous and secret childbirths and also the issue of surrogacy as a source of possible litigation. Legal regulation of paternity is contained in the fourth chapter, which deals with the determination of paternity by means of legal presumptions, denial requierements, fundamental starting points and chosen problematic institutes. Special attention is also paid to the legal status of alleged father and child in proceedings on denial of paternity when the lack of protection of their right to private and family life and children's right to know his or her biological origin is pointed out. The following chapter describes... Řízení o určení a popření rodičovství Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právní úpravou řízení o určení a popření rodičovství. Práce je rozdělena do osmi základních kapitol. Úvodem je definován klíčový pojem rodičovství včetně jeho třech základních podob s následným zařazením do společenského a právního kontextu. Pro účely komparace a možnosti zhodnocení kontinuity platných právních norem je v kapitole druhé krátce pojednáno o vývoji právní úpravy určování a popírání rodičovství v českém právním řádu. Ve třetí kapitole se autorka již soustředí na platnou hmotněprávní úpravu mateřství, představuje témata anonymních a utajených porodů a problematiku náhradního mateřství jako zdroj možných soudních sporů. Hmotněprávní úprava otcovství je obsahem kapitoly čtvrté, která se zaobírá určováním otcovství prostřednictvím zákonných domněnek, podmínkami pro jeho popření, základními východisky a některými problematickými instituty. Zvláštní pozornost je také věnována právnímu postavení domnělého otce a dítěte v řízení o popření otcovství, kdy je poukazováno na nedostatečnost ochrany jejich práva na soukromý a rodinný život, resp. práva dítěte znát svůj biologický původ. V následující kapitole jsou popsány charakteristické rysy řízení o určení a popření rodičovství, zejména pak platná právní úprava, základní procesní... Available in a digital repository NRGL
Řízení o určení a popření rodičovství

Proceedings on determination and denial of parenthood Abstract Rigorous thesis deals with legal regulation of proceedings on determination and denial of parenthood. It is divided into eight ...

Hegerová, Klára; Frintová, Dita; Vyskočilová, Silvia
Univerzita Karlova, 2022

Simulace elektromigrace v nanorozměrech
Novotný, Tomáš
2022 - Czech
4 Abstract Computer softwares used for the prediction of the electromigration behaviour do not account for the local deviation from the electroneutrality condition, and thus cannot be used in nanodimensions. The aim of this work is to present a new mathematical model which can predict the behaviour of electrolytes in nano-channels. The mathematical model joins together (i) Nernst-Planck continuity equation for charged particles, (ii) the continuity equation for the electric charge, (iii) the Poisson equation and (iv) the G- function, which was appropriately modified from its original formulation. The set of partial differential equations is solved numerically in COMSOL Multiphysics, which is a powerfull tool based on the finite element method. Crucial part of the study of the electromigration in nano-dimensions is a precise description of the electrical double-layer in silica nano-channels. A new concept of a charged surface is presented in this work using the gel layer of silanol to create the electric charge on the wall. The accuracy of the solution of gel-layer concept is verified with another experiment using the Neumann boundary condition. Keywords: Electrical double-layer, electromigration, electroneutrality condition, Poisson equation 3 Abstrakt Počítačové simulační programy popisující elektromigrační chování nepředpokládají lokální odchylku od podmínky elektroneutrality a proto nemohou být použity při simulacích elektromigrace v nanorozměrech. V této práci je představený nový matematický model, který lokální odchylku od podmínky elektroneutrality uvažuje. Základní rovnice výpočetního aparátu jsou: (i) Nernst-Planckova rovnice kontinuity pro nabité částice, (ii) rovnice kontinuity elektrického náboje, (iii) Poissonova rovnice (iv) G-funkce, která byla pro výpočet v nanoprostředí přeformulována do tvaru, který dovoluje odchylku od elektroneutrality. Soustava parciálních diferenciálních rovnic je řešena v počítačovém softwaru COMSOL Multiphysics, který je založený na metodě konečných prvků. Nedílnou součástí studia nano-kanálů je přesný popis elektrické dvojvrstvy v okolí nabité stěny. V této práci je představený nový koncept založený na gelové vrstvě silanolu, který odpovídá chemickým představám o nabité stěně v separační kapiláře. Platnost tohoto konceptu je ověřená pomocí standardní formulace nabité stěny, která vychází z umístění plošné hustoty elektrického náboje na stěnu nano-kanálu pomocí Neumannovy okrajové podmínky. Klíčová slova: Elektrická dvojvrstva, elektromigrace, podmínka elektroneutrality, Poissonova rovnice Available in a digital repository NRGL
Simulace elektromigrace v nanorozměrech

4 Abstract Computer softwares used for the prediction of the electromigration behaviour do not account for the local deviation from the electroneutrality condition, and thus cannot be used in ...

Novotný, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael
D'Evereux, Veronika; Tymofeyeva, Alla
2022 - Czech
International Legal Issues Related to the Status of the State of Israel Abstract The emergence and continued existence of the State of Israel, which is completely surrounded by Arab neighbors, may be one of the main causes of the current conflict that began in this part of the region more than seventy years ago. At the same time, the creation of the State of Israel constitutes a certain exception to international law because it was linked to a non-legally binding resolution of a body of an international organization of a universal nature, in particular to the UN General Assembly Resolution 181 (II) of 1947. This resolution foresaw the establishment of both a Jewish and an Arab state in part of the territory of the former Ottoman Empire, which was then administered by Great Britain as a mandate territory. While the state of Israel declared its independence on 14 May 1948, the Arab people of the mandate rejected this resolution, and their right to self-determination was not pursued until many decades later. In relation to this, and as a result of several armed conflicts between the State of Israel and the surrounding Arab states, there has also been a controversial situation with regard to parts of the territory of the former Mandate of Palestine that is at the same time not the territory of the State of... Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael Abstrakt Vznik a trvající existence státu Izrael, který je zcela obklopen arabskými sousedními státy, může být jednou z hlavních příčin i nadále aktuálního konfliktu, který v této části regionu započal již před více než sedmdesáti lety. Vznik státu Izrael zároveň představuje určitou výjimku v mezinárodním právu z důvodu, že k němu došlo ve spojení s právně nezávaznou rezolucí orgánu mezinárodní organizace univerzální povahy, konkrétně ve spojení s rezolucí Valného shromáždění OSN 181 (II) z roku 1947. Tato rezoluce předpokládala na části území bývalé Osmanské říše, které bylo coby mandátní území toho času spravováno Velkou Británií, vznik jak židovského, tak i arabského státu. Zatímco stát Izrael vyhlásil svou nezávislosti dne 14. 5. 1948, arabští obyvatelé mandátu tuto rezoluci odmítli a k realizaci jejich práva na sebeurčení došlo až o mnoho desítek let později. Ve spojení s touto skutečností a dále v důsledku několika ozbrojených konfliktů mezi státem Izrael a okolními arabskými státy, došlo zároveň i ke vzniku sporné situace týkající se částí území bývalého Mandátu Palestina, která zároveň nejsou územím státu Izrael. Podle poradního posudku Mezinárodního soudního dvora ve věci Palestinsko - izraelská zeď z roku 2004 jsou tato území zahrnující... Available in a digital repository NRGL
Mezinárodně právní otázky spojené s postavením státu Izrael

International Legal Issues Related to the Status of the State of Israel Abstract The emergence and continued existence of the State of Israel, which is completely surrounded by Arab neighbors, may be ...

D'Evereux, Veronika; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2022

Liberální teorie a praxe soutěžního práva
Horych, Jan; Tryzna, Jan
2022 - Czech
Liberal theory and practice of competition law Abstract The presented thesis focuses on the matter of competition law from the point of view of selected schools of economic thought. The goal of the thesis is to provide a comprehensive insight into the content and nature of legal norms in the field of competition law and offer a comparison of views of specific traditions of economic theory on the selected bodies of legislation in force. The wider objective of the thesis is to explore the application possibilities of the findings of various economic theories to legal phenomena, with the thesis exploring both the anglo-american branch of economic analysis of law and heterodox approaches, that originate from the continental economic theory and jurisprudence. To this end, the thesis picks three distinct schools of economic thought, that are commonly labeled as liberal, these being the Austrian, Chicago and Freiburg school of economics, each having different methodology, theoretical and analytical conclusions and prescriptive suggestions. Bodies of legislation in force selected for the purposes of this thesis are competition law statutes of the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and the EU. The Structure of the thesis applies the "from general to specific" method of explanation, i.e. introductory... Liberální teorie a praxe soutěžního práva Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou soutěžního práva z pohledu vybraných škol ekonomické teorie. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na obsah a podstatu právních norem z oblasti soutěžního práva a nabídnout srovnání pohledů specifických tradic ekonomické teorie na vybrané celky platné a účinné legislativy. Zároveň je širším cílem práce ilustrovat možnosti aplikace poznatků různých ekonomických teorií na právní jevy, kdy práce kromě výkladu z pohledu angloamerické podoby ekonomické analýzy práva věnuje stejný prostor i minoritním a metodologicky odlišným přístupům, jež mají svůj původ v kontinentální ekonomické a právní teorii. Za tímto účelem volí práce tři vybrané školy ekonomické teorie, které bývají označovány přívlastkem liberální, kdy těmito jsou škola Rakouská, Chicagská a Freiburská, které vykazují odlišnosti v metodologické, teoreticko-analytické i preskriptivní rovině. Celky regulace, které jsou následně podrobeny analýze pomocí zjištěné ekonomicko- teoretické báze, jsou antimonopolní právo ČR, SRN a EU. Systematika práce aplikuje metodu výkladu od obecného ke konkrétnímu, kdy úvodní kapitola poskytuje vysvětlení užité metodologie a vymezení předmětu zkoumání s ohledem na tradiční třídění soutěžně právních jevů a dílčích celků... Keywords: Liberalismus; soutěžní právo; ekonomická analýza práva; konkurence; ordoliberalismus; Liberalism; competition law; economic analysis of law; competition; ordoliberalism Available in a digital repository NRGL
Liberální teorie a praxe soutěžního práva

Liberal theory and practice of competition law Abstract The presented thesis focuses on the matter of competition law from the point of view of selected schools of economic thought. The goal of the ...

Horych, Jan; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Analýza nádorové predispozice a funkční analýza variant nejasného významu
Stolařová, Lenka
2022 - Czech
On average, 5-10% of all cancers occur in patients with hereditary tumors, who may have mutations in tens to hundreds of tumor predisposition genes. The phenotypes in mutation carriers overlap, and parallel analyses with sequencing panels is the method of choice in diagnostics. In our laboratory, we designed a universal panel and a targeted panel for a specific cancer, which allowed us to identify genetic alterations in patients with ovarian cancer, breast cancer, melanoma, and other cancers in the Czech Republic. The results of next generation sequencing (NGS) analyses show that the most frequent genetic alteration in ovarian cancers patients in the Czech Republic are hereditary mutations in BRCA1 (in 24% of unselected patients) and in malignant melanoma patients CDKN2A (in 2% of high risk patients). The presence of hereditary alterations is a clinically significant phenomenon affecting the prognosis and treatment of the disease. However, the interpretation of NGS findings is complicated by the presence of variants of unknown significance (VUS). We participate in the interpretation of VUS in the main predisposing genes BRCA1 and BRCA2 within the international consortium ENIGMA (Evidence-based Network for the Interpretation of Germline Mutant Alleles). Our and international results of the most... Průměrně 5-10% všech onkologických onemocnění vzniká u pacientů s dědičnými nádory, kteří mohou mít mutace v desítkách až stovkách nádorových predispozičních genů. Fenotypy se u nosičů mutací překrývají, proto je paralelní vyšetření panelů genů metodou volby v diagnostice. V naší laboratoři jsme připravili univerzální panel i panel určený k cílené analýze specifického nádorového onemocnění, které nám umožnily identifikovat genetické alterace u pacientek s karcinomem prsu a ovaria, pacientů s melanomem, a dalšími nádorovými onemocněními v ČR. Výsledky analýz sekvenování nové generace (NGS) ukazují, že nejčastější genetickou příčinou v ČR u karcinomu ovaria jsou dědičné mutace v BRCA1 (u 24% neselektovaných pacientek) a u maligního melanomu CDKN2A (u 2 % rizikových pacientů). Přítomnost dědičných alterací je klinicky významným fenoménem ovlivňujícím prognózu i léčbu onemocnění. Interpretaci nálezů NGS však komplikuje přítomnost variant nejasného významu (VUS). Na interpretaci VUS v hlavních predispozičních genech BRCA1 a BRCA2 se podílíme v rámci mezinárodního konsorcia ENIGMA (Evidence-based Network for the Interpretation of Germline Mutant Alleles). Naše i mezinárodní výsledky nejvíce studované skupiny dědičných nádorových onemocnění - pacientek s karcinomem prsu a ovaria ukazují, že třetím... Available in a digital repository NRGL
Analýza nádorové predispozice a funkční analýza variant nejasného významu

On average, 5-10% of all cancers occur in patients with hereditary tumors, who may have mutations in tens to hundreds of tumor predisposition genes. The phenotypes in mutation carriers overlap, and ...

Stolařová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního
Slabá, Zuzana; Vedral, Josef; Staša, Josef
2022 - Czech
1 Proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code Abstract The subject of the present thesis is the proceedings for the annulment of a measure of a general nature or its part according to § 101a et seq. of the Administrative Procedure Code. Although this procedure has been a part of the legal system since 2005, it is currently very topical, also in view of the numerous measures of a general nature issued and reviewed by the courts in connection with the occurrence of the coronavirus pandemic. The aim of this thesis is to describe the procedure for the annulment of a measure of a general nature or a part thereof in the light of the current state of legislation and the development of judicial case law. The interpretation is supplemented by an assessment of the legal regulation and the conclusions of the case law, through which the individual aspects of the measure of a general nature can be analysed in their interconnected context. The main core of the work, which is the judicial proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code, is preceded by a general interpretation of the concept of a measure of a general nature, without the definition of which the thesis could not be... Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního Abstrakt Tématem předkládané práce je řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle § 101a a násl. soudního řádu správního. Ačkoliv je toto řízení součástí právního řádu již od roku 2005, v současné době je velice aktuálním, a to i s ohledem na mnohost vydávaných a soudy přezkoumávaných opatření obecné povahy v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru. Záměrem práce je postupně popsat průběh řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části ve světle současného stavu právní úpravy a vývoje soudní judikatury. Výklad je doplňován o hodnocení právní úpravy a o závěry soudní judikatury, prostřednictvím kterých lze analyzovat jednotlivé aspekty soudního přezkumu opatření obecné povahy ve vzájemných souvislostech. Hlavnímu jádru práce, jímž je soudní řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního, předchází obecné pojednání o pojmu opatření obecné povahy, bez jehož vymezení by výklad nemohl být kompletním. Práce zároveň obsahuje některé aspekty kasační stížnosti a ústavního přezkumu rozhodnutí vydaného v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, které doplňují hlavní téma. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří částí. Tématem druhé části, zařazené za... Keywords: řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části; soudní přezkum opatření obecné povahy; opatření obecné povahy; proceedings for annulment of a measure of a general nature or part thereof; judicial review of a measure of a general nature; measure of a general nature Available in a digital repository NRGL
Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního

1 Proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code Abstract The subject of the present thesis is the proceedings for the annulment ...

Slabá, Zuzana; Vedral, Josef; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu
Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
2022 - Czech
Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for international protection in the Czech Republic. It covers the decision-making paragraphs of the Czech Asylum Act so that the reader can get an idea of the functioning of the asylum system in the Czech Republic. The work aims to be practical and in many places the study of selected cases focuses on controversial moments, in which the court comes to the opposite conclusion than the administrative body. The right to asylum is enshrined in Article 43 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Asylum Act is an integral part of the Czech legal system. In a detailed analysis of the merits of disputed cases, the submitted work will present the closest possible profile of an applicant for international protection, who is close in his fate to an asylum-relevant persecuted person, as well as a foreigner who is threatened with serious harm if returning to his country of origin or last permanent residence. The legal institute is always mentioned and subsequently disputes that have been intercepted by the Czech administrative courts during the review of the defendant decisions are traced to it. The selected... Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu Abstrakt Předložená práce rozebírá rozhodovací praxi českých soudů v případech zamítnutých žádostí o mezinárodní ochranu na území České republiky. Pokryty jsou v ní rozhodovací paragrafy českého zákona o azylu tak, aby si čtenář sám mohl učinit představu o fungování azylového systému v České republice. Práce si klade za cíl být praktickou a na mnoha místech se studiem vybraných případů zaměřuje na sporné momenty, u kterých dochází soud k opačným závěrům nežli správní orgán. Právo na azyl je zakotveno v čl. 43 Listiny základních práv a svobod a azylový zákon je nedílnou součástí českého právního řádu. Podrobným rozborem merita sporných případů předložená práce představí nejblíže zjistitelný možný profil žadatele o mezinárodní ochranu, který se blíží svým osudem azylově relevantně pronásledované osobě, tak i cizince, který je ohrožen vážnou újmou v případě návratu do země jeho původu či posledního trvalého bydliště. V teoretické části je vždy uveden právní institut a následně jsou k němu dohledány sporné případy, které zachytily české správní soudy při přezkumu žalovaných rozhodnutí. Vybraná judikatura je aktuální a probírané případy jsou vždy představeny s vysvětlením situace v zemi původu cizince, vznesenými výhradami, a pokud je to... Keywords: azyl; doplňková ochrana; soudní přezkum; asylum; subsidiary protection; judicial review Available in a digital repository NRGL
Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu

Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for ...

Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases