Number of found documents: 188
Published from to

Poškozený v trestním řízení v praxi
2021 -
Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. První teoretická část práce se zaměřuje na postavení poškozeného v českém právu. Druhá praktická část je věnována praktickým příkladům, konkrétně obsahuje patnáct reálných případů, které byly řešeny mnou jako advokátem. Keywords: poškozený v trestním řízení; oběť trestného činu; trestní řízení; práva poškozeného; náhrada škody Available in digital repository of ZČU.
Poškozený v trestním řízení v praxi

Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu
2021 -
Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava právních nástrojů zaměřených na postih organizovaného zločinu v čele s úpravou (podpůrných) operativně pátracích prostředků. Práce však definuje i další nástroje obsažené v trestním řádu napomáhající postihu daného druhu kriminality, a to odposlech a záznam telekomunikačního provozu, domovní a osobní prohlídku, prohlídku jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků, zadržení a otevření zásilek, jejich záměnu a sledování, zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti, dočasné odložení trestního stíhání a dohodu o vině a trestu. V průběhu práce jsou jednotlivé nástroje srovnávány se zahraniční právní úpravou, současně je zde věnován prostor návrhům na změny právní úpravy, které vyplývají z řešené problematiky jednotlivých institutů. Keywords: organizovaný zločin; organizovaná kriminalita; organizovaná skupina; organizovaná zločinecká skupina; zločinné spolčení; operativně pátrací prostředky; policejní provokace; spolupracující obviněný; odposlech; záznam telekomunikačního provozu; domovní prohlídka; osobní prohlídka; zadržení zásilek; sledování zásilek; nástroje trestné činnosti; výnosy z trestné činnosti; dočasné odložení trestního stíhání; dohoda o vině a trestu Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu

Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Srovnání právní úpravy výpovědi z pracovního poměru v českém a lotyšském právním řádu
2021 -
Cílem práce je detailně popsat a kriticky posoudit právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí v České republice a v Lotyšsku de lege lata, provést jejich komparaci s důrazem na odlišnosti i podobnosti, a návazně případně formulovat některé vlastní úvahy de lege ferenda týkající se tohoto právního institutu s využitím poznatků získaných provedením uvedené komparace. Rigorózní práce je členěna celkem na tři základní části, které jsou vzájemně provázané a tvoří tak jeden celek poskytující hlubší vhled do právní úpravy institutu skončení pracovního poměru výpovědí v rámci obou právních řádů. Na nižším stupni členění jsou poté tyto části členěny na příslušné kapitoly a subkapitoly. V první části se autorka zaobírá obecným popisem pracovněprávních vztahů, jejich základními prvky, vznikem a skončením pracovního poměru v obou porovnávaných právních řádech. Stěžejními částmi pro předmětnou rigorózní práci jsou její část druhá a třetí, ve kterých autorka podrobně rozebírá právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí nejprve dle české právní úpravy a následně dle úpravy Lotyšské republiky. Každá z těchto částí nejprve obsahuje úvodní kapitolu, ve které autorka popisuje hmotněprávní předpoklady výpovědi. Následně je ve vztahu k oběma srovnávaným právním úpravám popsán institut výpovědi dané zaměstnavatelem (a to včetně podrobného rozboru jednotlivých výpovědních důvodů) i výpověď daná zaměstnancem. Závěr obou předmětných částí tvoří kapitola věnující se vybraným institutům souvisejícím se skončením pracovního poměru. Keywords: pracovní právo; výpověď z pracovního poměru; výpověď daná zaměstnavatelem; výpovědní důvody; lotyšská republika Available in digital repository of ZČU.
Srovnání právní úpravy výpovědi z pracovního poměru v českém a lotyšském právním řádu

Cílem práce je detailně popsat a kriticky posoudit právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí v České republice a v Lotyšsku de lege lata, provést jejich komparaci s důrazem na odlišnosti i ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci.
2021 -
. Keywords: . Available in digital repository of ZČU.
Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci.

.

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie
2021 -
Autorka této rigorózní práce si dává za cíl zanalyzovat základní svobodu, kterou je volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské Unie, a to od jeho samotného počátku až do současnosti a provázat tak logicky jednotlivé kapitoly, které se budou zabývat jak samotným vznikem jednotného trhu, tak orgány Evropské Unie, které s volným pohybem pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu souvisejí a vydávají ať už závazné či jen doporučující právní předpisy. Následně se bude autorka zabývat problematikou samotných pracovníků a jejich právy a povinnostmi, stejně tak jako právy a povinnostmi jejich rodinných příslušníků. Na závěr by neměla být opomenuta ani omezení, která mohou pracovníky při volném pohybu v rámci vnitřního trhu potkat. Keywords: evropská unie; jednotný trh; jednotný vnitřní trh evropské unie; pracovník; evropský pracovník; primární právo eu; sekundární právo eu; judikatura eu; orgány a instituce eu; volný pohyb pracovníků; překážky volného pohybu pracovníků; diskriminace pracovníků; zaměstnávání cizinců; zaměstnávání čechů Available in the ZČU Library.
Volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie

Autorka této rigorózní práce si dává za cíl zanalyzovat základní svobodu, kterou je volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské Unie, a to od jeho samotného počátku až do ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Dohled nad činností soudních exekutorů
2021 -
Tématem mé práce je dohled nad činností soudních exekutorů. V hlavní kapitole popisující dohled se zabývám jednotlivými dohledovými orgány, jejich postupem při výkonu dohledu a jejich pravomocemi. Pro celkové zhodnocení rozsahu a obsahu dohledu nad soudními exekutory jsem provedla komparaci dohledu nad jinými právními profesemi, a to nad advokáty, notáři a soudci. Rovněž jsem provedla komparaci dohledu nad činností soudních exekutorů u nás a ve Slovenské republice. Keywords: soudné exekutoři; dohled; kárná odpovědnost; komparace Available in the ZČU Library.
Dohled nad činností soudních exekutorů

Tématem mé práce je dohled nad činností soudních exekutorů. V hlavní kapitole popisující dohled se zabývám jednotlivými dohledovými orgány, jejich postupem při výkonu dohledu a jejich pravomocemi. Pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů
2021 -
Tato rigorozní práce se zabývá tématem daňových trestných činů, jejich odhalováním a bojem proti nim. Cílem je komplexně analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska jednotlivých druhů daňových trestných činů, tak z hlediska obecného, a nalézt slabá místa přípravného řízení. Keywords: daňové trestné činy; přípravné řízení; zkrácení daně; neodvedení daně; policie; státní zástupce; soudce; trestní zákoník; trestní řád; finanční úřad; oznámení; prověřování; vyšetřování; informace; rigorózní práce Available in the ZČU Library.
Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů

Tato rigorozní práce se zabývá tématem daňových trestných činů, jejich odhalováním a bojem proti nim. Cílem je komplexně analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Domnělý zločin genocidia spáchaný proti skupině Rohingya ve státě Rakhine, Myanmar
2021 -
Rigorózní práce se zabývá otázkou, zdali protiprávní jednání spáchané proti jedné z nejohroženějších skupin světa, skupině Rohingya, žijící ve státě Rakhine v Myanmaru, především v období let 2016 a 2017 naplňují skutkovou podstatu zločinu genocidia či nikoli. Práce je rozdělena na část teoretickou, jež analyzuje interpretaci zločinu genocidia z pohledu právní nauky a z pohledu judikatury mezinárodních soudů, a na část aplikační, jež analyzovanou interpretaci zločinu genocidia aplikuje na zločiny spáchané v Myanmaru proti výše uvedené mezinárodním právem chráněné skupině Rohingya. Keywords: genocidium; myanmar; rohingové; chráněná skupina; tatmadaw; čistkové operace Available in the ZČU Library.
Domnělý zločin genocidia spáchaný proti skupině Rohingya ve státě Rakhine, Myanmar

Rigorózní práce se zabývá otázkou, zdali protiprávní jednání spáchané proti jedné z nejohroženějších skupin světa, skupině Rohingya, žijící ve státě Rakhine v Myanmaru, především v období let 2016 a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení
2021 -
Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností. Keywords: vojenská policie; historie; pověřené orgány; pravomoc a působnost; přípravné trestní řízení Available in digital repository of ZČU.
Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení

Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
2021 -
Cílem rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o činnosti státního zástupce v přípravném řízení trestním. Úvodní kapitoly pojednávají o historickém vývoji veřejné žaloby, instituci státního zastupitelství a osobě státního zástupce. Další kapitola vymezuje organizaci a působnost státního zastupitelství. Okrajově zmiňuje základní zásady trestního řízení charakteristické pro práci státního zástupce a zásady při jeho působení. Následující kapitola se věnuje samotnému přípravnému řízení. Stěžejní část je věnována právům a povinnostem státního zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním. Pro srovnání nechybí ani pohled na zahraniční právní úpravu. V závěrečné kapitole jsou na základě zhodnocení současné právní úpravy učiněny náměty de lege ferenda. Keywords: státní zástupce; policejní orgán; soud; veřejná žaloba a její vývoj; trestný čin; trestní řízení; trestní stíhání; přípravné řízení trestní; právní úprava; trestní zákoník; trestní řád; zákon o státním zastupitelství Available in digital repository of ZČU.
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním

Cílem rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o činnosti státního zástupce v přípravném řízení trestním. Úvodní kapitoly pojednávají o historickém vývoji veřejné žaloby, instituci státního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases