Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2780
Published from to

Fasching in den deutschsprachigen Ländern
KORDULOVÁ, Vendula; VOMÁČKOVÁ, Olga; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2018 - German
Bakalářská práce je zaměřena na Svátky a zvyky, konkrétně Masopust v německy mluvících zemích. Teoretická část se zaměřuje na ucelené informace o tomto svátku v obecné rovině, o jeho původu, oslavách a dalších masopustních tradicích v německy mluvících zemích. Zároveň slouží jako porovnání masopustních oslav v České republice. Praktická část bakalářské práce se věnuje zjišťování povědomí českých obyvatel o německém svátku, jejímž hlavním cílem je zjistit, jaké znalosti mají, a která ze dvou věkových skupin odpovídala lépe a zároveň má větší přehled o problematice. The bachelor thesis is focused on feasts and customs, or Carnival in German-speaking countries. The theoretical part focuses on comprehensive information about this feast at a general level, its origins, celebrations and other carnival traditions in German-speaking countries. The practical part of the bachelor thesis is devoted to the survey of the Czech inhabitants' awareness of the German feast with the main aim to find out knowledges of Czech inhabitants and which of the two age groups responds better and at the same time has a bigger overview about this topic. Keywords: Carnival; Feasts and customs; Tradition; Germany; Austria; Schwitzerland Available in digital repository of UPOL.
Fasching in den deutschsprachigen Ländern

Bakalářská práce je zaměřena na Svátky a zvyky, konkrétně Masopust v německy mluvících zemích. Teoretická část se zaměřuje na ucelené informace o tomto svátku v obecné rovině, o jeho původu, oslavách ...

KORDULOVÁ, Vendula; VOMÁČKOVÁ, Olga; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výživové zvyklosti u jedinců s ulcerózní kolitidou
SMOLKA, Tomáš; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2018 - German
Tématem bakalářské práce jsou výživové zvyklosti u jedinců, kteří trpí ulcerózní kolitidou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zdravému životnímu stylu, jsou zde charakterizována nespecifická zánětlivá onemocnění, blíže je zde popsána ulcerózní kolitida. Výzkumné šetření v praktické části bylo provedeno formou dotazníku u jedinců s diagnózou ulcerózní kolitidy. Cílem bylo zmapovat životní styl a stravu u jedinců s ulcerózní kolitidou. The theme of bachelory thesis is dietary habits of patients with ulcerative colitis The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part includes a healthy lifestyle and ulcerative colitis is described in detail here. The research in the practical part was conducted in the form of a questionnaire and it was related only to a patient with ulcerative colitis. The main goal of the thesis was to evaluate the lifestyle and diet of patients with ulcerative colitis. Keywords: Ulcerative colitis; lifestyle; nutrition Available in digital repository of UPOL.
Výživové zvyklosti u jedinců s ulcerózní kolitidou

Tématem bakalářské práce jsou výživové zvyklosti u jedinců, kteří trpí ulcerózní kolitidou. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje zdravému životnímu stylu, ...

SMOLKA, Tomáš; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern
JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
2018 - German
Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Praktická část se zabývá osvojováním němčiny v Německu a Rakousku v průběhu mobility. This thesis focuses on educational programme Erasmus+ as one of the posibilities of a foreign language aquisition, in this case aquisition of German in German speaking countries. It is divided into two parts - theoretical and practical. The practical part focuses on aquiring German in Germany and Austria during Erasmus+ mobility. Keywords: Erasmus+ programme; foreign language aquisition; German; mobility; German speaking countries; Germany; Austria Available in digital repository of UPOL.
Erasmus+ als Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs in den deutschsprachigen Ländern

Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus+, jako jednou z možností osvojování si cizího jazyka, v tomto případě němčiny v německy mluvících zemích. Práce je rozdělena do dvou částí, ...

JASKULOVÁ, Tereza; DÖMISCHOVÁ, Ivona; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Podpora němčiny v Polsku a Česku: Dvě případové studie
Bartoňová, Denisa; Zelená, Alena; Šmidrkal, Václav
2018 - German
The thesis concerns with the support of German language in Poland and in the Czech Republic and so specifically in the school education. The thesis focuses on the pre-university levels of education, ie primary and both secondary education levels. The state of the support of German language is viewed in the thesis from the perspective of the activities of the Federal Republic of Germany and here namely the initiatives of its Foreign Cultural and Educational Policy (AKBP). This roofs many institutes that promote German in abroad. Further the thesis regards the support of German language from Polish and Czech political authorities. The main roles are played by their steps which have led either to increasing the number of pupils learning German language at school or to improving the quality of German lessons. These include, above all, school reform in both Poland and the Czech Republic, which introduced a compulsory second foreign language already in the lower secondary educational level. Furthermore, there are different campaigns and initiatives that should make the gaining of German language knowledge among pupils more popular. In conclusion the thesis compares the state of the support of German language in Poland and the Czech Republic. Práce se zabývá podporou němčiny v Polsku a v Česku, a to konkrétně ve školním vzdělávání. Práce se zaměřuje na školní stupně, které předchází vysokoškolskému vzdělávání, tedy na primární a oba stupně sekundárního vzdělávání. Stav podpory němčiny je v práci nahlížen z pohledu aktivit Spolkové republiky Německo, a tady konkrétně iniciativ jeho Zahraniční kulturní a vzdělávací politiky (AKBP). Ta zastřešuje mnohé instituce, které se za podporu němčiny v zahraničí zasazují. Dále práce zohledňuje podporu němčiny ze strany polských a českých politických činitelů. Hlavní roli hrají jejich kroky, které vedly buď k navýšení počtu žáků, kteří se němčinu ve škole učí, nebo ke zlepšení kvality výuky němčiny. Mezi ně patří především školní reforma jak v Polsku, tak v Česku, která zavedla povinný druhý cizí jazyk již na prvním stupni sekundárního vzdělávání. Dále to jsou různé kampaně a iniciativy, které mají výhody znalostí němčiny mezi žáky zpopulárnit. Na závěr práce porovnává stav podpory němčiny v Polsku a Česku. Keywords: Podpora němčiny; státní iniciativy na podporu výuky němčiny; školní reformy; vývojové trendy ve výuce němčiny; základní a střední vzdělávání; žáci učící se německy; Polsko a Česko; German language support; state initiatives for the fostering of German classes; school reforms; development trends in German language classes; primary and secondary education; pupils learning German; Poland and the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Podpora němčiny v Polsku a Česku: Dvě případové studie

The thesis concerns with the support of German language in Poland and in the Czech Republic and so specifically in the school education. The thesis focuses on the pre-university levels of education, ...

Bartoňová, Denisa; Zelená, Alena; Šmidrkal, Václav
Univerzita Karlova, 2018

Německá slovesa s předponou durch
Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Šemelík, Martin
2018 - German
The thesis deals with (in)separability of the prefix durch- and focuses especially on the form of the past participle in the function of an adjective. The first part consists of an expanded description of the verbs with durch- in the standard language according to codices and linguistic articles. The description includes possible factors, which could influence the separability or inseparability of the prefix. This part also illustrates differences in descriptions and stylistic characterictics of verbs with durch- in dictionaries and grammar books. The verbs durchbummeln, durchfeiern, durchtrinken, durchschlafen, durchtanzen, durchwachen and durchzechen, were chosen for corpus analysis. The analysis of corpusdata clarifies the importance of syntax and semantics for the inseparability or separability of the prefix durch- . The analysis also mentions texts, which contain two or more past participles with durch- in one attribute or these, which are remarkable from the point of regularities for the use of past participles in the role of an adjective. Bakalářská práce se zabývá (ne)odlučitelností předpony durch- a zvláště se soustředí na tvary minulého příčestí v atributivním užití. První část spočívá v rozsáhlejším popisu sloves s durch- ve spisovném jazyce na základě kodexů a odborného diskurzu. Tento popis zahrnuje kritéria, která mohou ovlivnit odlučitelnost nebo neodlučitelnost předpony. Tato část také ilustruje rozdíly mezi popisy a stylistickým značením v jednotlivých slovnících a gramatikách. Pro korpusovou analýzu byla vybrána slovesa durchbummeln, durchfeiern, durchtrinken, durchschlafen, durchtanzen, durchwachen a durchzechen. Zhodnocení korpusových dat se soustředí na význam syntaxe a sémantiky pro odlučitelnost nebo neodlučitelnost předpony durch-. Také zmiňuje texty, které obsahují v jednom přívlastku více příčestí s předponou durch- nebo takové texty, které jsou pozoruhodné z hlediska zákonitostí pro atributivní použití přičestí minulých. Keywords: předpona|sloveso|korpusová analýza|morfosyntax; prefix|verb|corpus analysis|morphosyntax Available in a digital repository NRGL
Německá slovesa s předponou durch

The thesis deals with (in)separability of the prefix durch- and focuses especially on the form of the past participle in the function of an adjective. The first part consists of an expanded ...

Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka
Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2018 - German
In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of being absorbed in a world is most exemplarily effective in the case of dream. The phenomenon of dream opens up a theoretical horizon for questioning the reality of the factual world, by indicating the conceivability that the factual world we believe as real might turn out to be a dream for another real world. Thanks to the "epistemological argument", Fink thereby discloses a conceivable emigration from the pre-given world to another world, with the clue of dream. And this "transworld" movement is not only an arbitrary speculation like a round square, but transcendentally threatens the self-familiarity of man. We would like to put forward the idea that the faith in the world is relativized by the conceivable unreality of our pre-given world. In this work, we attempt to articulate the transcendental instability of world- belief. Since the subject of transworld movement is neither a man living in the pre-given world, for it quits the pre-given world, nor the transcendental subject in its purity, for it is still situated in a worldly context, we suggest the inquiry of transword movement to be a supplementary part... Fink hat in seiner 1930 publizierte Dissertation Vergegenwärtigung und Bild den Gedanken ausgearbeitet, was es heißt, in einer Welt zu versinken, um auf diese Weise die Besonderheiten des Unwirklichen herauszuarbeiten. Das Phänomen des Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum verdeutlichen. Das Phänomen des Traums eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte. Dank dieses "erkenntnistheoretischen" Arguments zeigt Fink mit dem Hinweis auf den Traum einen denkbaren Übergang von der vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese "Transweltbewegung" ist nicht nur eine willkürliche Spekulation, wie es beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern bedroht transzendental die Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These formulieren, dass der Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer vorgegebenen Welt relativiert wird, und versuche in dieser Arbeit, die transzendentale Instabilität des Weltglaubens zu artikulieren. Da das Subjekt der Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in der vorgegebenen Welt lebt - denn dieser dieser geht an die extreme Grenze der vorgegebene Welt -, noch das transzendentale Subjekt... Available in a digital repository NRGL
Formy vnořenosti. Role analýzy snů v raném díle Eugena Finka

In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of unreality. And the phenomenon of ...

Chu, Ming Hon; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2018

Existenční témata v prózách Karla Branda
Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2018 - German
This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, which appears in his works. The second part is focused on the interpretation of selected prosaic texts: Der Gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou and Krankenhaus- Atmosphäre. A short introduction of the content of these texts is followed by their interpretation. The objective of this thesis is to interpret existential topics in Karl Brand's prose works, due to the critical state of health of the author, the focus is mainly on the death- motive. The death-motive appears in various forms in all selected prose works. Besides the death are Brand's heroes often confronted with illness or solitude. The benefit of this bachelor's thesis is both a clear biography of a less known Prague German author and the interpretation of existential topics in his work, which can be present for the reader even in the 21st century. Keywords Karl Brand, Prague German literature, existential topics, death-topic Tato bakalářská práce se věnuje pražskému německy píšícímu spisovateli Karlu Brandovi a jeho dílu. V první části této práce je autor představen v kontextu jeho života a životního pocitu, který se promítá do jeho děl. Druhá část je věnována interpretaci vybraných prozaických textů: Der gute Mensch, Die Rückverwandlung des Gregor Samsa, Der Elende, Der Tod des Michael Peter Gazin, Novelle im Traum, Lou a Krankenhaus-Atmosphäre. Interpretacím vybraných děl vždy předchází stručné seznámení s obsahem textu. Cílem této práce je interpretovat existenční témata v prozaických dílech Karla Branda, vzhledem ke kritickému zdravotnímu stavu autora je pozornost zaměřena zejména na motiv smrti. Motiv smrti se v různých podobách objevuje ve všech vybraných prózách. Kromě smrti se Brandovi hrdinové často setkávají s nemocí či samotou. Přínosem této bakalářské práce je jak zpracování biografie méně známého pražského německého autora, tak i interpretace existenčních motivů v jeho dílech, které mohou být pro čtenáře i v 21. století stále aktuální. Keywords: Karl Brand; pražská německá literatura; existenční témata; motiv smrti; Karl Brand; Prague German literature; existential topics; death-topic Available in a digital repository NRGL
Existenční témata v prózách Karla Branda

This bachelor's thesis is about a German writing author from Prague, Karl Brand and his work. In the first part of this thesis the author is introduced in the context of his life and his life feeling, ...

Vůchová, Kristýna; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Humor a satira v díle Jakoba Heina
Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2018 - German
The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of short stories Mein erstes T-Shirt and a novel Wurst und Wahn - Ein Geständnis were selected for the thesis. The thesis also presents the life, and creations of the author. The author of the thesis works with the knowledge obtained by readings of professional and acclaimed literature and understanding of selected prose in the German language. The theoretical part of the thesis presents the most important theories of comics, humor and satire. Subsequently, a literary classification of selected prose and explanation of the key concepts associated with it is made. A brief analysis focusing primarily on the literature elements that are an important basis for exploring humor and satire is made for each piece of the literary work. The practical part of the thesis is an interpretation of selected narrative work in terms of character, situational and verbal comics, as well as satire, using specific quotations and outputs of the theoretical part of the work. In this thesis, it was found that the humorous functioning of Hein's texts is based on a selection of displayed themes. These themes, often extended by... Cílem bakalářské práce je interpretace vybraných próz současného německého autora Jakoba Heina se soustředěním na satirické ztvárnění a prvky humoru. Pro účely práce byla vybrána sbírka povídek Mein erstes T-Shirt [Moje první tričko] a román Wurst und Wahn - Ein Geständnis [Klobása a klam - přiznání]. Práce dále představuje dosavadní život a tvorbu autora. Autorka pracuje s poznatky zpracovanými na základě četby odborné a ohlasové literatury a porozumění vybraných próz v německém jazyce. V teoretické části práce jsou představeny nevýznamnější teorie komiky, humoru i satiry. Následně dochází k literárnímu zařazení vybraných próz a vysvětlení klíčových pojmů, které s těmito texty souvisí. Ke každému dílu je uvedena stručná analýza zaměřená především na literární prostředky, které jsou důležitým podkladem pro zkoumání humoru a satiry. Praktickou část práce dále představuje interpretace vybraných děl z hlediska charakterové, situační a slovní komiky a dále také satiry, a to s použitím konkrétních citací a výstupů teoretické části práce. V rámci této práce bylo zjištěno, že humorné působení Heinových textů vychází z výběru zobrazených témat. Tyto náměty, často rozšířené o autobiografické prvky, jsou ztvárněny především pomocí situační komiky, kterou obohacuje hravá slovní komika, založená na nápaditých... Keywords: současná německá próza; prvky satiry a humoru; autobiografické prvky v díle J. Heina; contemporary German prose; elements of satire and humor; autobiographical elements in the work of J. Hein Available in a digital repository NRGL
Humor a satira v díle Jakoba Heina

The aim of this bachelor thesis is an interpretation of selected narrative work of the contemporary German author Jakob Hein, focusing on satirical rendering and elements of humor. A collection of ...

Hyská, Klára; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2018

Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů
Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
2018 - German
This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches are the Otto von Bismarck's speech delivered on 20 July 1870, the Adolf Hitler's speech delivered on 1 September 1939, the Willy Brandt's speech delivered on 10 November 1989, and the Angela Merkel's speech from 14 December 2015. This is an interdisciplinary thesis which deals with politics, history, and linguistics. The thesis examines four different periods, namely Bismarck's era, Nazism, the Federal Republic of Germany between 1949 and 1990, and the contemporary Federal Republic of Germany. These periods are analyzed from the political, historical, and socio-cultural points of view. Subsequently, the selected political speeches are analyzed with respect to word- formation, its processes, and the period in which they were delivered. The individual results are then compared and certain conclusions are drawn from the comparison. The aim of this thesis is to highlight the importance of word-formation and its processes which are significant for political speeches from the 19th century onwards. This thesis shows and analyzes the motives, purposes, aims, and consequences of their usage in particular... ohledem na užité 20. července 1870, Adolfa Hitlera z 1. září 1939, Jedná se o interdisciplinární práci, která se zabývá politikou, dějinami a lingvistikou. Tato práce zkoumá čtyři různá časová období, a to Bismarckovu éru, období nacismu, Spolkovou republiku Německo v rozmezí let 1949 až 1990 a znovusjednocenou Spolkovou republiku Německo. Tato období jsou analyzována z sociokulturního. Následně jsou analyzovány vybrané politické projevy se zřetelem na slovotvorbu a časové období, ve kterém byly proneseny. Jednotlivé výsledky jsou poté čehož jsou následně vyvozeny určité závěry. Cílem této práce je upozornit na důležitost slovotvorných postupů, procesů a jejich výsledků, které jsou významné pro politické projevy od 19. století až po současnost. práce má ukázat a analyzovat motivy, účel a důsledky jejich užití v nejdůležitější pro určitá časová období, politické názory a cíle, kterých se jednotliví politici snaží pomocí projevů dosáhnout. Tato práce poukazuje mimo jiné na to, jak se využití rocesů a postupům časem měnilo. Keywords: Wortbildung; grammatisch; semantisch; pragmatisch; politische Reden; Otto von Bismarck; Nazizeit; Adolf Hitler; BRD-Regime; Willy Brandt; BRD; Angela Merkel Slovotvorba; gramaticky; sémanticky; pragmaticky; politické projevy; Otto von Bismarck; nacismus; Adolf Hitler; Spolková republika Německo (Západní Německo); Willy Brandt; Spolková republika Německo; Angela Merkelová; Word-formation; grammatically; semantically; pragmatically; political speeches; Otto von Bismarck; Nazism; Adolf Hitler; Federal Republic of Germany (West Germany); Willy Brandt; Federal Republic of Germany; Angela Merkel Available in a digital repository NRGL
Slovotvorba - gramaticky / sémanticky / pragmaticky - na příkladu vybraných politických projevů

This thesis examines selected political speeches with regard to word-formation and its processes, namely from the grammatical, semantic, and pragmatic points of view. The analyzed political speeches ...

Charvátová, Věra; Lobenstein-Reichmann, Anja; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2018

Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen
KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy o korunním princi až do oficiálního sdělení s informací o jeho sebevraždě rozšířily. Také byl popsán život korunního prince, pak novinářství za Habsburské monarchie během druhé poloviny 19. století ovlivněné technickým pokrokem a cenzurou a v neposlední řadě důležité české psané noviny na konci 19. století. V hlavní části se popsaly nejdříve články a následně byly tyto články hlavně při nepravdivých informací opraveny a dle historické pravdy správně doplněny. The aim of this BA thesis is to establish the way the selected newspaper from Prague, Olomouc and Vienna responded to the death of the Crown Prince Rudolf. The aim was also to examine which rumors spread among people from the first news about the Crown Prince to the official announcement with the information about his suicide. The thesis also describes life and journalistic work of the Crown Prince, journalism in Habsburg Monarchy during the second half of the 19th century which was influenced by technical progress and censorship, and last but not least, important newspaper written in the Czech language at the end of the 19th century. In the main part, the thesis describes articles and in the following part of the thesis, the articles, when containing untrue information, were corrected according to historical truth and they were also completed if information was missing. Keywords: Crown Prince Rudolf; Baroness Mary Vetsera; hunting chateau in Mayerling; Emperor Franz Joseph I.; Empress Elisabeth; Crown Princess Stephanie; Moritz Szeps; Liberalism; news industry in Habsburg Monarchy; censorship in newspapers; the press in Bohemia; Moravia and Silesia; reactions. Available in digital repository of UPOL.
Reaktionen auf den Tod des Kronprinzen Rudolf in ausgewählten böhmischen, mährischen und österreichischen Zeitungen

Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jakým způsobem reagovaly na úmrtí korunního prince Rudolfa vybrané noviny z Prahy, Olomouce a Vídně. Cílem bylo taky zkoumat, které pověsti se od první zprávy ...

KRISTOVÁ, Michaela; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases