Number of found documents: 79836
Published from to

Adaptace budovy fary
Hrubá Šintálová, Klára; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce je vypracování návrhu adaptace budovy fary v obci Provodov, budovu bude tvořit multifunkční sál, ubytování a veřejné toalety. Zadáním bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Tvarově je stávající budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou, v rámci adaptace je navrhnuto rozšíření budovy o dvě přístavby. Jednu v severovýchodní části budovy, a to v celé šíři původní strany budovy. Přístavba bude dilatovaná ve všech konstrukcích od stávající budovy. Zmíněná přístavba je jednopodlažní, a tvoří ji nosný systém železobetonového skeletu. Druhá přístavba vystupuje z části jihovýchodní a severozápadní strany budovy. Tato přístavba rozšiřuje podkroví, které bude nově tvořit druhé podlaží budovy. Je zde použit zděný nosný systém, který tvoří keramické tvárnice typu Therm. Obě přístavby jsou zastřešeny pultovou střechou malého sklonu s krytinou z ocelových panelů. Celá budova je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS v místech přístaveb je použita provětrávaná fasáda s povrchem dřevěného palubkového obkladu. The diploma thesis deals with the preparation of the proposal of the parish building remodelling in the village Provodov. The building itself will consist of the multipurpose hall, accommodation, and public bathroom. The objective was the preparation of the project documentation for the implementation of the construction. The existing building is of rectangle ground plan with the hip roof and in the scope of the remodelling there is proposed an expansion of the building with two extensions. One extension is in the north-east part of the building, more specifically in the whole width of the original side of the building. The extension will be dilated in all the constructions of the existing building. The above-mentioned building is single-storey, and it consists of reinforced concrete skeleton supporting system. The second extension appears in the south-east and north-west sides of the building. This extension expands the space of the attic which will form the second floor of the building. The brick supporting system has been used and it consists of the ceramic construction blocks Therm. Both extensions are roofed with the shed roof of the low slope with the steel plates roofing. The whole building is insulated with the compact multilayer insulation solution ETICS. The double-skinned facade with the surface wooden board facing has been applied in the extension areas. Keywords: Přístavba; multifunkční sál; veřejné toalety; ubytování; stávající stav; nový stav; železobetonový skelet; pultová střecha; valbová střecha; ETICS; provětrávaná fasáda; Provodov; Extension; multipurpose hall; public bathroom; accommodation; existing condition; new condition; reinforced concrete skeleton; shed roof; hip roof; ETICS; double-skinned facade; Provodov Available in a digital repository NRGL
Adaptace budovy fary

Předmětem této diplomové práce je vypracování návrhu adaptace budovy fary v obci Provodov, budovu bude tvořit multifunkční sál, ubytování a veřejné toalety. Zadáním bylo vypracování projektové ...

Hrubá Šintálová, Klára; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Administrativní budova
Rousková, Radka; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou administrativní budovu v Lanškrouně. Součástí práce je projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, koncepčně zpracovaná část techniky prostředí staveb a hodnocení budovy pomocí nástroje SBToolCZ. Nástrojem SBtoolCZ se provádí zhodnocení 39 kritérií, která jsou rozdělena do čtyř skupin – environmentální, sociální kritéria, ekonomika a management a lokalita. Navržená budova je dvoupodlažní. První nadzemní podlaží je částečně zapuštěné v terénu a je ze železobetonu. Druhé nadzemní podlaží je z CLT panelů, střecha plochá vegetační. Ze tří stran prvního nadzemního podlaží bude provedena zelená fasáda, která bude postupně přecházet do terénu. V prvním nadzemním podlaží se nachází kanceláře, zasedací místnost a technické zázemí budovy ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře se zázemím pro pracovníky. Vytápění a ohřev TV zajišťuje kondenzační plynový kotel. Větrání v objektu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla. Dešťová voda ze střechy je zachytávána v akumulační nádrži a využívána pro zalévání zelené fasády. Diplomová práce byla zpracována převážně v softwarech AutoCAD, MS Word, MS Excel a DEKSOFT. The aim of this master's thesis is to design a low-energy office building in Lanškroun. There are three parts, documentation for building permission, a concept of HVAC documentation and multi-criteria assessment in SBToolCZ. The SBToolCZ evaluates of 39 standards, which are divided into four groups – environmental, social criteria, economics and management and location. The proposed building is two-storey, the ground floor is partly below ground level and is designed of reinforced concrete. The first floor is made of CLT panels. The building has a green roof. A green facade will be made on three sides of the ground floor. On the ground floor, there are reception, a meeting room, offices, a technical and storage facilities. On the first floor, there are offices with facilities for employees. Energy for heating and domestic hot water is provided by a condensing gas boiler. Ventilation in the building is provided by an air conditioning unit with heat recovery. There is an underground tank for collecting rainwater that is used for watering the garden and the green facade. The thesis is processed mainly in the software AutoCAD, MS Word, MS Excel and DEKSOFT. Keywords: Administrativní budova; multikriteriální hodnocení; plochá střecha; zelená fasáda; železobeton; CLT panely; Office building; multi-criteria assessment; flat roof; green facade; reinforced concrete; CLT panels Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova

Cílem diplomové práce je navrhnout nízkoenergetickou administrativní budovu v Lanškrouně. Součástí práce je projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, koncepčně zpracovaná část techniky ...

Rousková, Radka; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně
Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
2023 - Czech
Cieľom tejto práce je spracovať teoretický základ problematiky zelených striech a ním konfrontovať svoj návrh intenzívnych a extenzívnych zelených striech v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza hromadná garáž pre 88 parkovacích miest, technické zázemie. Nadzemné podlažia objektu sú rozdelené do 3 blokov. V západnej časti – bloku A sa nachádzajú kancelárske priestory s kaviarňou a hygienickým zázemím, v bloku B čisto kancelárske priestory s hygienickým zázemím a v bloku C posilňovňa s hygienickým zázemím. 1. PP a 1. NP sú tvorené železobetónovým skeletom, 2. NP sa jedná o drevostavbu z masívnych drevených panelov z krížom lepeného dreva. Fasáda budovy je riešená ako prevetrávaná v 1. NP a v časti 2. NP. V prípade drevených panelov sú tieto zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Súčasťou práce je aj projektová dokumentácia novej novostavby a technického vybavenia budovy. Projekt bol realizovaný v programe ArchiCad. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi. The aim of this thesis is to elaborate the theoretical basis of green roofs and to confront with it my proposal of intensive and extensive green roofs within the design of a building of a co-working centre in the city district of Olomouc-Slavonín. It is a building with one underground and two above-ground floors. In the basement there is a collective garage for 88 parking spaces, technical facilities. Above-ground floors of the building are divided into 3 blocks. In the western part - block A there are office premises with a cafe and sanitary facilities, in block B purely office premises with sanitary facilities and in block C a gym with sanitary facilities. PP and 1. NP are made of reinforced concrete skeleton, 2. NP is a wooden building made of solid wooden panels of cross-laminated timber. The façade of the building is designed as ventilated in the 1st floor and in part 2. NP. In the case of wooden panels, they are insulated with a contact insulation system. The work also includes the project documentation of the new new building and the technical equipment of the building. The project was implemented in ArchiCad. The project documentation was prepared in accordance with the applicable legal and technical regulations. Keywords: Vodostavebný betón; železobetónový skelet; zelená strecha; predpäté stropné panely; oceľový delta nosník; panely z krížom lepeného dreva; Waterproof concrete; reinforced concrete skeleton; green roof; prestressed ceiling panels; steel delta beam; cross-laminated timber panels Available in a digital repository NRGL
Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně

Cieľom tejto práce je spracovať teoretický základ problematiky zelených striech a ním konfrontovať svoj návrh intenzívnych a extenzívnych zelených striech v rámci návrhu budovy coworkingového centra v ...

Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Průzkum železobetonové konstrukce
Masařík, Dominik; Anton, Ondřej; Cikrle, Petr
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá průzkumem železobetonové konstrukce. Teoretická část je věnována obecným postupům při hodnocení existující konstrukce. Dále jsou popsány metody, které byly použity při průzkumu v praktické části, včetně nejmodernějších měřících přístrojů. Část je zaměřená na normu ČSN EN 13 791, která uvádí nové postupy při vyhodnocení pevnosti v tlaku v konstrukci. Část praktická se zabývá průzkumem železobetonového trámové stropu, který je podpírán svislými cihelnými pilíři. Z důvodu přitížení novou technologií je trámový strop posuzován, zda vyhoví na stanovenému zatížení od nových zařízeních. Jsou zde popsány odběry zkušebních těles, stanovení vlastností betonu, zjištění vyztužení jednotlivých prvků a následné zatřízení do pevnostní třídy. Součástí je také vyhodnocení charakteristické pevnosti zdích prvků a následné posouzení konstrukce. The thesis deals with the investigation of reinforced concrete structure. The theoretical part is devoted to the general procedures for the evaluation of the existing structure. Then the methods used in the practical part of the survey are described, including state-of-the-art measuring instruments. The part focuses on the standard EN 13 791, which introduces new procedures for the evaluation of the compressive strength of a structure. The practical part deals with the investigation of a reinforced concrete beam floor supported by vertical brick piers. Due to the overloading of the new technology, the beam ceiling is assessed to see if it can accommodate the specified loads from the new equipment. The sampling of the test bodies, determination of the concrete properties, determination of the reinforcement of the individual elements and subsequent loading to the strength class are described. Also included is an evaluation of the characteristic strength of the masonry elements and the subsequent design of the structure. Keywords: Železobeton; konstrukce; zkušební těleso; jádrový vývrt; odrazové tvrdoměry; ultrazvuková impulzová metoda; cihelné zdivo; pevnost v tlaku; destruktivní metody; nedestruktivní metody.; Reinforced concrete; construction; test element; drilled core; rebound hardness; ultrasonic pulse method; brickwork; compressive strength; destructive methods; nondestructive methods. Available in a digital repository NRGL
Průzkum železobetonové konstrukce

Diplomová práce se zabývá průzkumem železobetonové konstrukce. Teoretická část je věnována obecným postupům při hodnocení existující konstrukce. Dále jsou popsány metody, které byly použity při ...

Masařík, Dominik; Anton, Ondřej; Cikrle, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hotel
Simanov, Maksim; Tomášová, Klára; Jelínek, Petr
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace nového hotelu pro 34 osob v Brně. Jedná se o dvoupodlažní budovu. První patro budovy je rozděleno na dvě funkční části. V jedné části je restaurace v další části recepce se společenskou místností. Ve druhém patře jsou hotelové pokoje. Nosné konstrukce jsou železobetonové. Vnější stěny jsou z plynosilikátových tvárnic, vnitřní stěny jsou z sádrokartonových příček. Střecha je plochá. Na území jsou rekreační plochy pro hosty a parkovací místa. Pro budovu bylo zpracováno technické schéma, které zahrnuje vytápění, větrání, chlazení a výrobu energie pomocí solárních panelů. Předmětem zkoumání diplomové práce je facility management hotelu. The aim of this master´s thesis is to elaborate the project documentation of a new hotel for 34 people in Brno. It is a twostory building. The first floor of the building is divided into two functional parts. In one part there is a restaurant and in the other part a reception with a lounge. On the second floor there are hotel rooms. The loadbearing carcass is made of reinforced concrete. The walls are made of gas silicate blocks, the inner walls are made of plasterboard partitions. The roof is flat. There are recreational areas for uests and parking spaces. A technical scheme has been developed for the building, which includes heating, ventilation, cooling and energy production using solar panels. The subject of the thesis is the facility management of the hotel. Keywords: Hotel; hotelové pokoje; železobeton; vegetační střecha; VZT; fotovoltaický panel; Hotel; hotel rooms; reinforced concrete; extensive green; VZT; photovoltaic panel Available in a digital repository NRGL
Hotel

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace nového hotelu pro 34 osob v Brně. Jedná se o dvoupodlažní budovu. První patro budovy je rozděleno na dvě funkční části. V jedné části ...

Simanov, Maksim; Tomášová, Klára; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Účinnost úpravy vody s využitím membránové filtrace
Zelinová, Kristína; Kolesíková, Lucie; Kučera, Tomáš
2023 - Czech
V prvej časti tejto diplomovej práce sú stručne zhrnuté požiadavky na pitnú vody podľa súčasnej legislatívy platnej na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Zároveň sú uvedené ich zmeny, ktoré nastanú implementáciou novej európskej smernice 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Na tieto zmeny nadväzuje potreba aplikácie nových spôsobov úpravy vody, jednými z nich sú membránové technológie. Membránovým technológiám je venovaný zvyšok práce. Najprv sú zhrnuté súčasné poznatky o princípe ich fungovania a kategórie, do ktorých sú rozdelené. Ďalej sú priblížené procesy, týkajúce sa ich údržby. Uvedené sú aj konkrétne príklady úpravní vody v Česku a na Slovensku, kde boli membránové procesy aplikované. Praktická časť práce je zameraná na otestovanie konkrétneho ultrafiltračného membránového modulu v laboratórnych podmienkach. Súčasťou je optimalizácia filtračného procesu a overenie možností odstránenia znečistenia z povrchovej vody. V závere sú vyhodnotené namerané hodnoty. In the first part of this thesis, current requirements for drinking water according to the legislation valid in the territory of Czech Republic and Slovak Republic are summarized. Also the changes that will come with implementation of the directive 2020/2184 of the European parliament are mentioned. Following those future changes, the importance of new technologies for water treatment comes to light. Among those technologies belong membrane processes. The rest of the thesis is dedicated to them. At first, current knowledge of their operation principles and categories, to which they can be divided into are reviewed. Then, the processes related to their maintenance are approached. Mentioned are few specific water treatment plants in Czechia and Slovakia, where membrane processes were already applied. The scientific part of this thesis consists of series of tests, executed on an ultrafiltration unit, in laboratory conditions. Including optimalization of the filtration process, as well as observation of the pollutants removal efficiency from surface water. Towards the end of the thesis, recorded values are evaluated. Keywords: membrána; membránové procesy; mikrofiltrácia; ultrafiltrácia; nanofiltrácia; reverzná osmóza; zákal; chemická spotreba kyslíka; tvrdosť vody; úprava pitnej vody; membrane; membrane processes; microfiltration; ultrafiltration; nanofiltration; reverse osmosis; turbidity; chemical oxygen demand; water hardness; water treatment Available in a digital repository NRGL
Účinnost úpravy vody s využitím membránové filtrace

V prvej časti tejto diplomovej práce sú stručne zhrnuté požiadavky na pitnú vody podľa súčasnej legislatívy platnej na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Zároveň sú uvedené ich zmeny, ...

Zelinová, Kristína; Kolesíková, Lucie; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Polyfunkční dům
Shestakov, Artem; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Katastrálním území města Brno. Objekt je čtří podlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet několik provozoven a technické zázemí budovy. Ve druhém nadzemním podlaží se budou nacházet kanceláře. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se budou nacházet bytové jednotky a ateliéry. Celý objekt je krytý plochou střechou ukončenou atikou. Projekt jsem navrhl s důrazem na dispoziční řešení, orientací vzhledem ke světovým stranám a k konstrukčnímu návrhu stavby. Při zpracování práce snažil jsem se využít moderní postupy, běžně dostupné materiály The subject of the thesis is the new construction of a polyfunctional house in the cadastral territory of the city of Brno. The object is four storeys, unsubbasemented. The first above-ground level will contain several premises and the technical background of the building. On the second floor above ground level there will be a offices. On the third and fourth floors above ground level will be flats and studios. The whole building is covered by a flat roof finished with an attic. I designed the project with an emphasis on layout, orientation in relation to the world sides and the structural design of the building. When processing the work, I tried to use modern techniques, commonly available materials Keywords: Polyfunkční dům; porotherm; jednoplášťová plochá strecha; provětrávaná fasáda; Multi-functional building; porotherm; flat roof; ventilated facade Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční dům

Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Katastrálním území města Brno. Objekt je čtří podlažní, nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet několik provozoven a ...

Shestakov, Artem; Sláma, Ludvík; Mohelníková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Adaptace objektu Radost v Brně
Janováč, David; Zumr, David; Müller, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce byl návrh adaptace stávající památkově chráněné budovy Radost v Brně na ulici Cejl (Radlas). V rámci celé adaptace bylo mimo změny způsobu využití, bylo řešeno konstrukční, materiálové a technické řešení, a to v návaznosti na důslednou architektonickou proměnu, kterou je cíleno na ráznou obnovu významu této stavby. The subject of the masters thesis was a proposal of the adaptation of the existing historic and listed building „Radost“ in Brno on Cejl street. Within the whole adaptation, appart from the change of use, has been dealt with the structural, material and technical solution. Due to the consistent architectural transformation, which is aimed at a vigorous restoration of the signifikance of the building. Keywords: Adaptace; Radost; nemovitá kulturní památka; historická fasáda; ornamenty; bývalá tržnice (divadlo; music bar); renovace; sanace; boulder hala; wellness; kavárna. monolitický ŽB strop; zachování hlavních historických prvků; plechová krytina; oblouková střecha; Adaptation; „Radost“; immovable cultural monument; historical facade; ornaments; former market (theatre; music bar); renovation; remediation; the boulder hall; wellness; café; monolithic reinforced concrete ceiling; preservation of the main historical elements; sheet metal roofing; arched roof Available in a digital repository NRGL
Adaptace objektu Radost v Brně

Předmětem diplomové práce byl návrh adaptace stávající památkově chráněné budovy Radost v Brně na ulici Cejl (Radlas). V rámci celé adaptace bylo mimo změny způsobu využití, bylo řešeno konstrukční, ...

Janováč, David; Zumr, David; Müller, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí s měřením
Tomášek, Lukáš; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá ověřením různých srážkových událostí na vybraném povodí s měřením. V rámci práce je pro řešené povodí provedena schematizace a vytvořen srážko-odtokový model, který je kalibrován na základě měření určených hodnot v závěrovém profilu pro 2 varianty výpočtů. Na kalibrovaném srážko-odtokovém modelu jsou pak testovány náhradní intenzity dešťů o různé periodicitě a době trvání tak, aby bylo dosaženo požadovaného průtoku Q20. Na závěr jsou výše zmíněné výsledky vyhodnoceny a jsou z nich stanovena doporučení. The diploma thesis deals with the verification of various precipitation events in the selected river basins with measurements. As part of the work, schematization is for a given river basin made and a precipitation-runoff model is created and calibrated based on measurements in the final profile for 2 variants of calculations. Alternative rain intensities with different periodicity and duration are then tested on the calibrated precipitation-runoff model to achieve the required flow rate Q20. Finally, the aforementioned results are evaluated and recommendations are made from them. Keywords: Povodí; srážko-odtokový proces; srážko-odtokový model; náhradní intenzita dešťů.; River basin; Precipitation-runoff process; Precipitation-runoff model; alternative rain intensity. Available in a digital repository NRGL
Ověření závislosti mezi intenzitou deště a N-letým průtokem pro vybrané povodí s měřením

Diplomová práce se zabývá ověřením různých srážkových událostí na vybraném povodí s měřením. V rámci práce je pro řešené povodí provedena schematizace a vytvořen srážko-odtokový model, který je ...

Tomášek, Lukáš; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo
Štulajterová, Laura; Pavlík, František; Dumbrovský, Miroslav
2023 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v roku 2050 v dôsledku klimatickej zmeny. Súčasťou analýzy bol aj podrobný návrh adaptačných ochranných opatrení vrátanie dokumentácie technického riešenia The aim of the thesis was to evaluate the erosion and runoff conditions in Mazorníkovo and its surroundings, in the cadastral area of Brezno in variants comparing the current state and the prediction of the state in 2050 as a result of climate change. The part of the analysis was also a detailed draft of adaptive protective measures, including the documentation of the technical solution. Keywords: Protipovodňová ochrana; protierózna ochrana; klimatická zmena; DesQ-MaxQ; USLE; Flood control; erosion control; climate change; DesQ-MaxQ; USLE Available in a digital repository NRGL
Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo

Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v ...

Štulajterová, Laura; Pavlík, František; Dumbrovský, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases