Number of found documents: 2428
Published from to

Pivo v české společnosti v roce 2018
Vinopal, Jiří
2018 - Czech
V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi dospělými obyvateli České republiky a o množství a frekvenci, s jakou pivo pijí. Zpráva si všímá také postoje veřejnosti k českému prvenství v množství konzumovaného piva. In September 2018 CVVM SOÚ AV ČR replicated some of the questions about beer, which constitute a part of research project Pubs and Beer in Czech Society that is under way since 2004. This press release maps basic trends about the share of consumers among Czech citizens and about both amount and frequency of beer consumption from 2004 to 2018. Attitudes of the public to the Czech world primacy in beer consumption are mentioned as well. Keywords: beer; consumers; consumption Fulltext is available at external website.
Pivo v české společnosti v roce 2018

V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší ...

Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2018

Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – listopad 2018
Čadová, Naděžda
2018 - Czech
Součástí listopadového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit  a jaké důvody pro případný vstup do politické strany občané považují za správné. In November 2018 the CVVM regular survey focused on questions about opinions on reasons for joining political parties. Czechs should also evaluate, whether particular reasons are right or wrong when somebody wants to participate on public life. Keywords: political parties; participation Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – listopad 2018

Součástí listopadového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2018

Výběr piva českými konzumenty v roce 2018
Vinopal, Jiří
2018 - Czech
V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na kritéria, podle nichž si čeští konzumenti vybírají pivo, a představuje obecnější typologii konzumentů podle převažujícího motivu výběru. In September 2018 CVVM SOÚ AV ČR replicated some of the questions about beer, which constitute a part of research project Pubs and Beer in Czech Society that is under way since 2004. This press release maps basic results of questions aimed at criteria for beer choice among Czech consumers and shows basic typology of consumers according to prevailing criterion of the choice. Keywords: beer; beer choice Fulltext is available at external website.
Výběr piva českými konzumenty v roce 2018

V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí ...

Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. In October 2018 Public Opinion Research Centre's survey investigated views of Czech citizens on some social conditions. From all specific social conditions included in the survey people evaluate mostly positively the accessibility of education (86% positively, 9% critically), a chance to get a job (79% : 18%), and the health care (75% : 23%). All other monitored areas of social conditions - i.e. a chance to get a flat (23% positively, 72% critically), to buy a flat or house (21% : 73%), financial situation to start a family with children (31% : 63%), social security for the elderly (24% : 67%), and life conditions for the handicapped (31% : 51%) - are evaluated mostly critically. Keywords: social conditions Fulltext is available at external website.
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů
Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
2018 - Czech
Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů. The contribution shows why it is useful to integrate social sciences researchers into negotiation about location of a deep geological repository of nuclear waste. Keywords: decision making; nuclear waste repository Available at various institutes of the ASCR
Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů

Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů....

Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
Sociologický ústav, 2018

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017
Červenka, Jan
2018 - Czech
V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. 45 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 14 % ji vnímá jako špatnou a 39 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“. Těsně nadpoloviční většina (51 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (35 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a asi sedmina (14 %) ji vnímá jako špatnou. According to the December survey of CVVM, 45% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 39% view it as neither good nor bad, and 14% consider it to be bad. 51% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 14% consider it to be bad, and 35% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017

V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. 45 % občanů ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v lednu 2018
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v lednu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in January 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: voter model; elections Fulltext is available at external website.
Volební model v lednu 2018

V šetření realizovaném v lednu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

Důvěra vybraným institucím v prosinci 2017
Červenka, Jan
2018 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Českému statistickému úřadu, České národní bance a Úřadu pro ochranu osobních údajů. In December 2017 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in some institutions including the Ombudsman, the Constitutional Court, the Supreme Audit Office, the Czech Statistical Office, the Czech National Bank, and the Office for Personal Data Protection. Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office; Czech Statistical Office; Czech National Bank; Office for Personal Data Protection Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím v prosinci 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. In February of this year, respondents of the Public Opinion Research Centre evaluated the urgency of solving in some areas of public life. The most urgent problems are supposed to be corruption and immigration. Keywords: public life; urgent problems; corruption; immigration Fulltext is available at external website.
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018

Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života....

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v březnu 2018 18
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in March 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: political Parties; Chamber of Deputies; election Fulltext is available at external website.
Volební model v březnu 2018 18

V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases