Number of found documents: 711360
Published from to

Tři hlasy, z nichž jeden je Paulův
Sabir, Adam Hemen; Ryšková, Mireia
2023 - English
The main question of the text is to explore what concern that is at the center of the arguments in the Corinthian debate surrounding food sacrificed to idols? To be able to answer the question we apply a new method to the text to reach the various positions in Corinth. The objective of this present text is therefore to provide a textual division which in the latter part of my dissertation (of which this paper is a chapter) is exegetically interpreted and further contextualized as to its central argumentation. Hlavní otázkou textu je prozkoumat, jaké obavy jsou středem argumentů v korintské debatě o jídle obětovaném modlám? Abychom byli schopni odpovědět na otázku, aplikujeme na text novou metodu, abychom dosáhli různých pozic v Korintu. Cílem tohoto předkládaného textu je proto poskytnout textové členění, které je ve druhé části mé disertační práce (jehož je tato práce kapitolou) exgeticky interpretováno a dále kontextualizováno, pokud jde o jeho ústřední argumentaci. The main question of the text is to explore what concern that is at the center of the arguments in the Corinthian debate surrounding food sacrificed to idols? To be able to answer the question we apply a new method to the text to reach the various positions in Corinth. The objective of this present text is therefore to provide a textual division which in the latter part of my dissertation (of which this paper is a chapter) is exegetically interpreted and further contextualized as to its central argumentation. Hlavní otázkou textu je prozkoumat, jaké obavy jsou středem argumentů v korintské debatě o jídle obětovaném modlám? Abychom byli schopni odpovědět na otázku, aplikujeme na text novou metodu, abychom dosáhli různých pozic v Korintu. Cílem tohoto předkládaného textu je proto poskytnout textové členění, které je ve druhé části mé disertační práce (jehož je tato práce kapitolou) exgeticky interpretováno a dále kontextualizováno, pokud jde o jeho ústřední argumentaci. Available in a digital repository NRGL
Tři hlasy, z nichž jeden je Paulův

The main question of the text is to explore what concern that is at the center of the arguments in the Corinthian debate surrounding food sacrificed to idols? To be able to answer the question we ...

Sabir, Adam Hemen; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2023

Polský model populistické strany, nový pohled na popuistickou radikální pravici
Greger, Vojtěch; Kofroň, Jan; Guasti, Petra
2023 - English
The Polish model of the populist party: a new perspective on the populist radical right Master's thesis Bc. Vojtěch Greger Abstract The rise of the populist radical right (PRR), a group of parties critical of the established norms of Western liberal democracy, in the 2010s, manifesting itself in events such as Brexit or the illiberal takeover of Hungary, has been a subject of considerable attention both from academics and the general public, and has been viewed with great concern. Academic studies of the PRR have often elevated the nativist elements in such parties' rhetoric while paying considerably less attention to the economic appeals thereof. However, in recent years, literature highlighting the importance of economic deprivation in fomenting support for Eurosceptic and PRR movements has begun to appear. This thesis is predicated on this literature's argument that the electoral successes of the PRR are very often driven precisely by economic deprivation and the discontent stemming from it. To illustrate our argument, we examine the electoral support of the Polish Law and Justice (PiS) party in the 2015 and 2019 elections using ordinary least squares regression (OLS) and geographically weighted regression (GWR). Our findings show that structural economic factors, mainly the share of workers employed in... The Polish model of the populist party: a new perspective on the populist radical right Master's thesis Bc. Vojtěch Greger Abstrakt Vzestup populistické radikální pravice (PRP), skupiny stran kritických vůči zavedeným normám západní liberální demokracie, v desátých letech, který se manifestoval například událostmi jako Brexit či převzetí Maďarska neliberálními silami, se stal předmětem značného zájmu ze stran akademiků i veřejnosti, byv vnímán s velkými obavami. Akademické studie PRP často vyvyšovaly nativistické prvky přítomné v rétorice těchto stran a apelům ekonomickým věnovaly značně méně času. V posledních několika letech se však v akademické sféře začala objevovat literatura poukazující na důležitost ekonomické deprivace v umocňování podpory stran PRP. Tato práce je založena na argumentu této literatury, že volební úspěchy PRP jsou velmi často taženy právě ekonomickou deprivací a nespokojeností, která z ní plyne. Tento argument je ilustrován analýzou volební podpory polské strany Právo a spravedlnost (PiS) ve volbách v letech 2015 a 2019 za použití regrese nejmenších čtverců (OLS) a geograficky vážené regrese (GWR). Naše výsledky ukazují, že strukturální ekonomické faktory, zejména podíl pracujících v primárním sektoru, jsou klíčovými prediktory podpory PiS. Těmito zjištěními podporujeme zjištění již... Keywords: populismus; volby; Polsko; OLS regrese; geograficky vážená regrese; ekonomické hlasování; primární sektor; populism; elections; Poland; OLS regression; geographically weighted regression; economic voting; primary sector Available in a digital repository NRGL
Polský model populistické strany, nový pohled na popuistickou radikální pravici

The Polish model of the populist party: a new perspective on the populist radical right Master's thesis Bc. Vojtěch Greger Abstract The rise of the populist radical right (PRR), a group of parties ...

Greger, Vojtěch; Kofroň, Jan; Guasti, Petra
Univerzita Karlova, 2023

Teritoriální spory 21. století v kontextu surovinové bezpečnosti
Machytka, Daniel; Karásek, Tomáš; Střítecký, Vít
2023 - Czech
Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. Abstract This thesis focuses on the comparison of four selected territorial disputes and on the analysis of their related realities with an emphasis on the strategic importance of these disputed areas. The chosen topics were the territorial dispute between Russia and Japan over the Kuril Islands, the dispute between Argentina and Great Britain over the Falkland Islands, and then two multilateral territorial disputes over the Paracel and Spratly Islands in the South China Sea. This work presents these researched disputes not only from their historical point of view but also with regard to valid international regulations, especially with regard to the rules based on the regulation of the law of the sea, which was adopted in 1982 by the UN Convention on the Law of the Sea. Last but not least, the development of such disputes was studied as close as possible to the present time, when the main time period of the presented research was the period from the beginning of the 21st century. The studied territorial disputes were first analyzed separately and then compared together in order to discover mutual macro-causal connections and key similarities. The biggest similarity is the potential for conflict, which is evident from the actions that national states use to dominate their area of... Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. 1 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na srovnání čtyř vybraných teritoriálních sporů a na rozbor jejich souvisejících reálií s důrazem na strategický význam těchto sporných oblastí. Vybranými tématy se stal spor mezi Ruskem a Japonskem o Kurilské ostrovy, dále spor mezi Argentinou a Velkou Británií o Falklandské ostrovy a poté dva multilaterální teritoriální spory o Paracelské a Spratlyho ostrovy v Jihočínském moři. Tyto zkoumané spory práce představuje nejen z jejich historického hlediska, ale tak s ohledem na platné mezinárodní úpravy, obzvláště pak s ohledem na pravidla vycházející z úpravy mořského práva, která byla přijata v roce 1982 Úmluvou OSN o mořském právu. V neposlední řadě byl studován jejich vývoj co možná nejblíže současnosti, kdy hlavní studovanou časovou periodou se stalo období od počátku 21. století. Zkoumané teritoriální spory byly nejprve analyzovány každý zvlášť a posléze byly komparovány dohromady a to za účelem objevení vzájemných makrokauzálních souvislostí a klíčových podobností. Největší podobností je zde konfliktní potenciál, který je patrný z jednání, jaké zainteresované strany využívají k ovládnutí oblasti svého zájmu. Další podobností je surovinový a dopravně strategický podtext, který na jedné straně umocňuje faktický význam těchto teritorií a na... Keywords: Územní spory; energetická a surovinová bezpečnost; Kurilské ostrovy; Spratlyho ostrovy; Paracelské ostrovy; Falklandské ostrovy; válka o zdroje; geopolitika a geografie; Territorial Disputes; Energy and Resource Security; Kuril Islands; Spratly Islands; Paracel Island; Falkland Islands; Rource War; Geopolitics and Geography Available in a digital repository NRGL
Teritoriální spory 21. století v kontextu surovinové bezpečnosti

Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. Abstract This thesis focuses on the comparison of four selected territorial disputes and on the analysis of their related realities with an emphasis on the strategic ...

Machytka, Daniel; Karásek, Tomáš; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2023

Překročení pravomocí prezidenta České republiky a jeho dopady v rámci systému dělby moci
Vartazaryan, Gor; Brunclík, Miloš; Mlejnek, Josef
2023 - Czech
This thesis analyzes the exceeding of selected presidential powers regarding appointments in the Czech Republic. Included in the analysis were the presidential appointment powers set out in the Constitution, including the appointment of professors and rectors. All controversial cases of appointments from 1993 to 2023 involving Václav Havel, Václav Klaus and Miloš Zeman. The aim of this thesis was to determine whether presidents have exceeded their powers of appointment and in what situations they may have done so. Based on detailed research and analysis, key cases that led to overstepping of powers were identified. The results of this thesis provide insights into how presidential appointment powers are interpreted and how theoretical interpretation intersects with the practice of individual presidents. Keywords President, Czech republic, appointment powers, exceeding the powers of appointment, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. V této diplomové práci jsem se zabýval analýzou překročení vybraných prezidentských jmenovacích pravomocí v České republice. Do analýzy jsem zahrnul jmenovací pravomoci prezidenta stanovené v Ústavě, včetně jmenování profesorů a rektorů. Analyzoval jsem všechny kontroverzní případy jmenování z let 1993 až 2023, které zahrnovaly prezidentství Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Cílem této práce bylo zjistit, zda prezidenti překročili své pravomoci při jmenování a v jakých situacích se k tomu případně dostali. Na základě detailního průzkumu a analýzy byly identifikovány klíčové případy, které vedly k překročení pravomocí. Výsledky této práce přináší poznatky o tom, jak jsou prezidentské jmenovací pravomoci vykládány a jakým způsobem se střetává teoretický výklad s praxí jednotlivých prezidentů. Klíčová slova Prezident, Česká republika, jmenovací akty, překročení jmenovacích pravomocí, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman. Keywords: Prezident; Česká republika; jmenovací akty; překročení jmenovacích pravomocí; Václav Havel; Václav Klaus; Miloš Zeman; President; Czech republic; appointment powers; exceeding the powers of appointment; Václav Havel; Václav Klaus; Miloš Zeman Available in a digital repository NRGL
Překročení pravomocí prezidenta České republiky a jeho dopady v rámci systému dělby moci

This thesis analyzes the exceeding of selected presidential powers regarding appointments in the Czech Republic. Included in the analysis were the presidential appointment powers set out in the ...

Vartazaryan, Gor; Brunclík, Miloš; Mlejnek, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Snaha o usmíření mezi Gruzií a Abcházií: Strategie bottom-up od roku 2008
Salát, Patrik; Brisku, Adrian; Horák, Slavomír
2023 - English
The diploma thesis deals with the reconciliation process between Georgia and Abkhazia after 2008. It focuses on the bottom-up approach to reconciliation and its potential for the transformation of protracted and unresolved conflict. As bilateral negotiations at the political level between Georgia and Abkhazia have been stuck since 2006, this approach may be the only tool to disrupt the current status quo. Nevertheless, the research results show that this potential is quite limited in Georgia. The current discourse about the conflict that supports the status quo is related to ethnic identity and is also supported internationally. Middle-range leaders who are a significant part of the civil peace process between Georgia and Abkhazia have attempted to disrupt this discourse. Still, even their willingness to compromise is limited by a myth-symbol complex. Moreover, participants in peace projects are not homogeneous groups that aim to disrupt the current discourse. The research results show that reconciliation outside the state level has contributed at least to the preservation of negative peace because its participants mostly avoid stereotypes, do not feel negative emotions towards the other side, and reject violence as a tool for conflict resolution. Diplomová práce se zabývá usmiřováním mezi Gruzií a Abcházií po roce 2008. Soustředí se přitom na bottom-up strategii k usmíření a její dosavadní přínos a potenciál k transformaci vleklého a nevyřešeného konfliktu. Vzhledem k tomu, že bilaterální jednání na politické úrovni mezi Gruzií a Abcházií neprobíhají od roku 2006, může být tato strategie jedním z mála nástrojů, jak současný status quo narušit. Výsledky výzkumu ale ukazují, že tento potenciál je v Gruzii značně omezený. Současný státní diskurz o konfliktu, který status quo podporuje, je navázaný na etnickou identitu a také podporovaný na mezinárodní úrovni. Vlivní lídři občanské společnosti, kteří jsou zainteresování v civilním mírovém procesu mezi Gruzií a Abcházií, mají sice snahu tento diskurz narušit, nicméně i jejich ochota ke kompromisům je značně svázaná mýticko-symbolickým komplexem. Účastníci mírových projektů navíc nejsou jednolitá homogenní skupina, která by se snažila současný diskurz narušit. Výsledky výzkumu ukazují, že proces usmiřování mimo státní úroveň přispívá alespoň k zachování negativního míru, protože jeho účastníci se většinou vyhýbají stereotypům, necítí negativní emoce vůči druhé straně a odmítají násilí jako nástroj k řešení konfliktu. Keywords: Gruzínsko-Abchazský konflikt; Rusko; Etnický konflikt; Usmíření; Transformace konfliktu; Budování míru; Symbolická politika; Georgian-Abkhaz Conflict; Russia; Ethnic Conflict; Reconciliation; Conflict Transformation; Peacebuilding; Symbolic Politics Available in a digital repository NRGL
Snaha o usmíření mezi Gruzií a Abcházií: Strategie bottom-up od roku 2008

The diploma thesis deals with the reconciliation process between Georgia and Abkhazia after 2008. It focuses on the bottom-up approach to reconciliation and its potential for the transformation of ...

Salát, Patrik; Brisku, Adrian; Horák, Slavomír
Univerzita Karlova, 2023

Kataklyzmické proměnné hvězdy
Kára, Jan; Wolf, Marek
2023 - English
Cataclysmic variable stars are semi-detached binary systems consisting of a white dwarf primary star and a late-type secondary star. The secondary star in these systems is over- filling its Roche lobe, which enables a mass transfer to occur between the components. The transferred matter forms an accretion disc around the white dwarf when no strong magnetic field is present. This thesis presents a study of four different cataclysmic variables using light-curve modelling of eclipses and Doppler tomography as the main methods of analysis. The systems selected for the study belong to different subtypes of cataclysmic variables, but all of them exhibit mass-transfer rates which put them close to a border between systems with stable and unstable accretion disc. Although each of the systems studied represents a different type of cataclysmic variables, the presented study shows that they share some common characteristics and that the study of such systems is important for understanding the evolution of cataclysmic variables and the physical processes connected with them. Kataklyzmické proměnné hvězdy jsou polodotykové dvojhvězdné systémy. Primární slož- kou těchto systémů je bílý trpaslík, sekundární složkou je hvězda pozdního spektrálního typu. Sekundární hvězda vyplňuje svůj Rocheův lalok až po mez, kdy dochází k přetékání hmoty mezi složkami. V systémech se slabým magnetickým polem pak přetékající hmota utváří akreční disk kolem bílého trpaslíka. Tato práce předkládá studii čtyř různých kataklyzmic- kých proměnných hvězd zakládající se primárně na modelování světelných křivek zákrytů a Dopplerovské tomografii. Vybrané systémy patří k různým typům kataklyzmických proměn- ných hvězd, ale míra přenosu hmoty těchto systémů se pohybuje v blízkosti hranice mezi systémy se stabilními a nestabilními akrečními disky. I když každý ze systémů studovaných v této práci představuje jiný typ kataklyzmických proměnných hvězd, tato práce ukazuje, že sdílí některé společné vlastnosti, a že studování takovýchto systémů je důležité pro pochopení evoluce kataklyzmických proměnných hvězd a fyzikálním procesů s nimi spojenými. Keywords: Kataklyzmické dvojhvězdy|akreční disk|trpasličí novy|novám podobné dvojhvězdy; Cataclysmic variable|accretion disk|dwarf novae|nova-likes Available in a digital repository NRGL
Kataklyzmické proměnné hvězdy

Cataclysmic variable stars are semi-detached binary systems consisting of a white dwarf primary star and a late-type secondary star. The secondary star in these systems is over- filling its Roche ...

Kára, Jan; Wolf, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
Maier, Jan; Pávek, Petr; Lochman, Lukáš
2023 - Czech
The submitted thesis is devoted to the quantitative analysis of tyrosine kinase inhibitors, specifically imatinib and nilotinib, by liquid chromatography-mass spectrometry method. The main purpose of developing this new method of analysis at the Department of Clinical Biochemistry and Diagnostics at the University Hospital in Hradec Králové was measuring and monitoring serum or plasma concentration levels of these drugs in patients with chronic myeloid leukemia, less often in patients with gastrointestinal stromal tumour. The main task during the elaboration of the thesis was to fully optimize and validate the method. Previously, this method for the analysis of tyrosine kinase inhibitors was routinely performed here by high-performance liquid chromatography with spectrophotometric (UV) detection. As part of the modernization of laboratory technology, they started to use high-performance liquid chromatography with mass spectrometry at the workplace. The analytes with their internal standards were obtained by a liquid-liquid extraction process. Then, samples were separated on a C18 reverse phase column using isocratic elution. Subsequently, both analytes were detected by a triple quadrupole tandem mass spectrometer with ESI ion source in a positive mode. As a part of the method validation was to... Předložená diplomová práce je věnována kvantitativnímu stanovení inhibitorů tyrozinkinázy, konkrétně imatinibu a nilotinibu, metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Za účelem sledování hladin těchto léčivých látek v séru či plazmě zejména pacientů s chronickou myeloidní leukémií, v menší míře pak pacientů s gatrointestinálním stromálním tumorem, byla na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové vyvinuta nová metoda pro jejich stanovení a monitorování. Hlavním úkolem v souladu s vypracováváním diplomové práce bylo metodu plně optimalizovat a validovat. Tato metoda pro stanovení inhibitorů tyrozinkinázy byla na pracovišti nejdříve prováděná pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie se spektrofotometrickou (UV) detekcí. V rámci modernizace laboratorní technologie se postupem času přešlo na metodu prováděnou pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Analyty s jejich vnitřními standardy byly nejprve zpracovány extrakčním postupem kapalina-kapalina, poté byly isokraticky separovány na koloně C18 s reverzní fází. Následně byly oba analyty detekovány s využitím tandemové hmotnostní spektrometrie typu trojitého kvadrupólu s ESI iontovým zdrojem v pozitivním módu. V rámci validace metody byla ověřena její preciznost a správnost,... Keywords: analýza; tyrosin kinázové inhibitory; chromatografie; hmotnostní spectrometrie; analysis,tyrosine kinase inhibitor; liquid chromatography; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Kvantitativní analýza inhibitorů tyrozinkinázy metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

The submitted thesis is devoted to the quantitative analysis of tyrosine kinase inhibitors, specifically imatinib and nilotinib, by liquid chromatography-mass spectrometry method. The main purpose of ...

Maier, Jan; Pávek, Petr; Lochman, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému
Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
2023 - Czech
Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical knowledge and own empirical research, to analyze the biomechanical aspects of the technique of riding a C1 speed canoe in the context of asymmetric loading of the postural system . . Solution method: Based on the knowledge of functional anatomy and with the use of analyzes of the real riding of the top athletes (N = 12), the kinesiological aspects of riding the C1 speed canoe were investigated in the preliminary research. Biomechanical aspects of paddling were further investigated using 3D kinematic analysis (N = 9). Influence of long-term training efforts on differences in muscle cross-sections mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum on both sides of the body was examined by magnetic resonance imaging (N = 5). The muscle sections were performed in the transverse plane at the level of L 3, L 4. The studies were conceived as pilot due to their time, organizational and financial demands. Results: Riding a C1 speed canoe is a locomotively complex movement pattern during which the postural system is exposed to two types of asymmetric loads. Both are related to the geometry of motion. First of all, it is a... Název práce: Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo, na základě teoretických poznatků a vlastních empirických šetření, analyzovat biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi C1 v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému. Metoda řešení: Na základě poznatků z funkční anatomie a s využitím rozborů reálné jízdy vrcholových sportovců (N = 12) byly v rámci předvýzkumu zkoumány kineziologické aspekty jízdy na rychlostní kanoi C1. Biomechanické aspekty pádlování byly dále zkoumány s využitím 3D kinematické analýzy (N = 9). Vliv dlouhodobého tréninkového úsilí na odlišnost v příčných průřezech svalů mm. iliopsoas a mm. quadratus lumborum na obou stranách těla byl vyšetřen prostřednictvím magnetické rezonance (N = 5). Řezy svaly byly realizovány v transverzální rovině na úrovni L 3, L 4. Studie vzhledem ke své časové, organizační a finanční náročnosti byly pojaty jako pilotní. Výsledky: Jízda na rychlostní kanoi C1 je lokomočně složitý pohybový vzorec, během něhož je posturální systém vystaven dvěma typům asymetrického zatížení. Oba souvisí s geometrií pohybu. V první řadě je to asymetrie laterální, která vychází ze samotné podstaty jednostranného pádlování na tomto druhu... Keywords: Rychlostní kanoistika; asymetrické zatížení; posturální systém; biomechanické aspekty pádlování; Speed canoeing; asymmetric load; postural system; biomechanical aspects of paddling Available in a digital repository NRGL
Biomechanické aspekty techniky jízdy na rychlostní kanoi v kontextu asymetrického zatížení posturálního systému

Name of the thesis: Biomechanical aspects of speed canoeing techniques in the context of asymmetric loading of the postural system Aim of the thesis: The main aim of the work was, based on theoretical ...

Štryncl, Radim; Šifta, Petr; Šorfová, Monika; Cirkl, David
Univerzita Karlova, 2023

Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled
Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
2023 - Czech
In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can be derived from the well-known Curzon-Chazy metric and has several unusual features. It is a spherically symmetric wormhole which is however not symmetric with respect to its throat, it possesses a non-scalar curvature singularity and functions as a one-directional time machine. The energy content of the spacetime is ex- amined and various other properties are discussed. The remaining parts are dedicated to extreme mass ratio inspirals in two stationary axially symmetric spacetimes, perturbed Schwarzschild and Kerr. The canonical perturbation theory was used to transform the respective geodesic Hamiltonian to action-angle coordinates allowing us to evolve flux- driven inspirals in both spacetimes. 1 Tato práce se zabývá dvěma odlišnými tématy, přičemž obě souvisí se stacionárními axiálně symetrickými prostoročasy. Prvním z nich je studium přesného řešení Ein- steinových rovnic se skalárním polem s negativní hustotou energie jakožto zdrojem. Toto řešení lze odvodit ze známe Curzonovy-Chazyho metriky a má několik neobvyklých znaků. Jedná se o sféricky symetrickou červí díru s neskalární křivostní singularitou, s jejíž po- mocí lze dosáhnou budoucího časového nekonečna v konečném vlastním čase. Toto řešení je též prozkoumáno z hlediska různých konceptů energie/hmotnosti a dalších vlastností. Zbývající část je věnována gravitačním vlnám, konkrétněji inspirále s extrémním poměrem hmotností (EMRI), a to ve dvou stacionárních axiálně symetrických prostoročasech, v porušeném Schwarzschildově a v Kerrově prostoročase. Kanonická poruchová teorie byla použita k transformaci příslušného geodetického hamiltoniánu do souřadnic akce-úhel, což nám umožnilo výpočet toků energie a momentu hybnosti, které jsou nezbytné k časovému vývoji inspirály v obou prostoročasech. 1 Keywords: Weylova metrika; geodetiky; kvantové částice; kvantování geometrie; Weyl metric; geodesics; quantum particles; geometry quantization Available in a digital repository NRGL
Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled

In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can ...

Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
Univerzita Karlova, 2023

Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média
Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
2023 - Czech
Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. The hypothesis of the work consists in the assumption that the comics in the process of communication works with specific and at the same time medially shared means. These procedures are viewed from a philosophical and empirical (artistic-scientific) point of view. Following the analysis of the way of handling certain types of signs within the framework of visual-text works of art, the concept of compon, which means composed placement of a figure, will be introduced and described. The large part of the work is devoted to this term and, in a broader sense, it also represents evidence of that paradoxical specific and shared style of communication of audiovisual media. Attention will be paid to the description of the comics code and principles that participate at various levels in the constitution of comics works, their form and the character of the narrative. The theoretical basis is represented by the works of Roland Barthes, Umberto Eco, Jurije Lotman, W. J. T. Mitchell and Hilary Chute. Keywords: comics, code, imagetext, compon, Yuri Lotman, comunication Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média Abstrakt: Předložená disertační práce se soustředí na způsoby, jakými komiks předává sdělení a jaké nástroje v komunikační situaci využívá. Hypotéza práce spočívá v předpokladu, že komiks v procesu komunikace pracuje se specifickými a zároveň intermediálně sdílenými prostředky. Tyto postupy jsou nahlíženy z hlediska filozofického i empirického (umělecko-vědního). V návaznosti na analýzu způsobu nakládání s určitými typy znaků v rámci obrazovo-textových uměleckých děl bude představen a popsán pojem kompon neboli komponované umístění figury. Tomuto termínu je v práci věnována podstatná část a v širším ohledu také představuje doklad onoho paradoxního specifického a sdíleného stylu komunikace audiovizuálních médií. Pozornost bude dále věnována popisu komiksového kódu a principům, které se v různé míře podílejí na konstituci komiksových děl, jejich podobě a povaze vyprávění. Teoretický základ představují práce Rolanda Barthesa, Umberta Eca, Jurije Lotmana, W. J. T. Mitchella či Hilary Chute. Klíčová slova: komiks, kód, obraztext, kompon, Jurij Lotman, komunikace Keywords: komiks; kód; obraztext; kompon; Jurij Lotman; komunikace; comics; code; imagetext; compon; Yuri Lotman; comunication Available in a digital repository NRGL
Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média

Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. ...

Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases