Number of found documents: 550952
Published from to

Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320
Hospodka Jakub; Adam Čevela; Plos Vladimír
2019 -
Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé scénáře a poruchy letounu, s kterými se studenti mohou setkat při jejich případném typovém výcviku u budoucího zaměstnavatele. Dále je mým cílem popsat instalaci přídavných modulů a úpravu scenérií simulace, pro další rozvoj simulátoru a udržení jeho aktuálnosti.The main goal of this bachelor thesis is to acquaint students with service of the instructor's station of the Airbus A320 on basis of a comprehensive handbook, which is going to be a part of the station as a whole. More precisely, set up different scenarios and failures of the aircraft, which they can encounter later in a career during their type-rating at a future employer. Part of my goal is also describing the installation of additional modules, editing and improving sceneries of the simulation, for a further development of the simulator as well as keeping it up to date. Keywords: Airbus; A320; simulátor; instruktor; stanice; typový výcvik; Airbus; A320; simulator; instructor; station; type rating Available in digital repository of ČVUT.
Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320

Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé ...

Hospodka Jakub; Adam Čevela; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Logistika v internetové společnosti
Březina Edvard; Ondřej Kopta; Pilát Daniel
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a návrh na jejich úpravu a zavedení do internetového obchodu.The subject of this bachelor thesis "Logistics in internet company" is to analyze the current state of logistics of internet shop in AUTO KOPTA Ltd., to find weaknesses and threats and to propose their modification and introduction into internet shop. Keywords: logistika; logistický řetězec; e-komerce; e-shop; zásoby; skladování́; balení; distribuce; marketing; on-line platby; internetová společnost; logistics; logistics chain; e-commerce; e-shop; supplies; warehousing; packaging; distribution; marketing; online payments; internet company Available in digital repository of ČVUT.
Logistika v internetové společnosti

Předmětem této bakalářské práce "Logistika v internetové společnosti" je analýza současného stavu logistiky internetového obchodu ve společnosti AUTO KOPTA s.r.o., nalezení slabých stránek a hrozeb a ...

Březina Edvard; Ondřej Kopta; Pilát Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích
Čarský Jiří; Andreas Papadopulos; Vitouš David
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské a základní školy "Juventa" v Milovicích. Na základě údajů získaných z provedených průzkumů, jejich zpracováním a vyhodnocením je cílem dopravu zoptimalizovat do stavu, který vyhovuje příslušným normám, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požadavkům dané lokality na základě jejího charakteru a počtu obyvatel v ní žijících. Návrh řešení dojížďky dětí do škol je navrhnut především s důrazem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, se zlepšením podmínek pro nemotorové druhy dopravy a veřejnou dopravu oproti současnému stavu.The subject of the bachelor thesis "Optimization of parking policy and escort of school children in Milovice" is an analysis of the current state of stationary traffic in the area of Mladá, analysis of traffic intensity and characteristics near kindergarten and elementary school "Juventa" in Milovice. Based on data obtained from surveys, their processing and evaluation, the objective is to optimize the traffic to a state that complies with the relevant standards, safety and smoothness of road traffic and the requirements of this particular locality based on its character and population. The proposal of school commuting solutions is designed primarily with an emphasis on the safety of all road users, with improved conditions for non-motorized modes of transport and public transport compared to current situation. Keywords: Milovice; studie; bezpečnost; dojížďka do škol; dopravní průzkumy; doprava v klidu; organizace dopravy; zklidňování dopravy; cyklotrasy; veřejná doprava; Milovice; study; safety; school commute; traffic surveys; stationary traffic; traffic organization; traffic calming; cycle routes; public transport Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích

Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik ...

Čarský Jiří; Andreas Papadopulos; Vitouš David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary
Jareš Martin; Jiří Vecko; Jacura Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" je analyzovat současný stav provozu na řešené trati a na základě této analýzy následně navrhnout opatření, která by provoz na trati zatraktivnila, a to jak z pohledu infrastrukturních úprav, tak i dalších opatření, která by měla pozitivní efekt.The subject of the bachelor thesis "Improving Traffic on the Railway Line No. 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" is an analysis of the current state of operation on the line and on the basis of this analysis, subsequently propose measures that would make the operation on the line more attractive, both in terms of infrastructure adjustments and other measures that would have a positive effect. Keywords: Železniční trať 111; Středočeský kraj; Kralupy nad Vltavou; Velvary; integrovaný dopravní systém; Pražská integrovaná doprava; Railway Line No. 111; Central Bohemian Region; Kralupy nad Vltavou; Velvary; integrated transport system; Prague integrated transport Available in digital repository of ČVUT.
Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary

Předmětem bakalářské práce "Zatraktivnění provozu na železniční trati 111 Kralupy nad Vltavou - Velvary" je analyzovat současný stav provozu na řešené trati a na základě této analýzy následně ...

Jareš Martin; Jiří Vecko; Jacura Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky
Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Höfler Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity cyklistické dopravy. Byly také vypočítány předpokládané investiční náklady navrhované cyklostezky a popsány možnosti jejího financování.A study of cycle route management between villages Moravsky Zizkov - Prusanky is the subject of this bachelor thesis. The study describes existing cycle paths in the area, moreover, a research on road II/423 to determine the intensity of cycling was carried out. The expexted investment costs of the proposed cycle route were also calculated and the possibilities of its financing were described. Keywords: Cyklostezka; cyklotrasa; Moravský Žižkov; Prušánky; potok Prušánka; průzkum; majetkoprávní poměry; financování; cycle path; cycle route; Moravsky Zizkov; Prusanky; Prusanka Stream; research; property circumstances; financing Available in digital repository of ČVUT.
Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky

Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 ...

Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Höfler Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun
Höfler Martin; Vojtěch Žondecký; Cihlář Jiří
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na základě poznatků z analytické části a poté určit orientační investiční náklady metodou cenových normativů.The main purpose of bachelor thesis named 'Bypass of the road l/43 around the Lanskroun city' is to analyse the particular area in terms of transport. Then to design directional and high rised solution for the Lanskroun city based on analytical part and to define approximate investment outlay by method of the price normatives. Keywords: silnice I/43; obchvat; město Lanškroun; road I/43; bypass; Lanškroun city Available in digital repository of ČVUT.
Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun

Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na ...

Höfler Martin; Vojtěch Žondecký; Cihlář Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha
Stojić Slobodan; Kateřina Tůmová; Havíř Radomír
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha" je analýza současného stavu využití energie a postoj letiště k životnímu prostředí. Součástí je popis a výběr vhodného alternativního zdroje energie. Práce se zaměřuje konkrétně na využití solární energie v kontextu letiště Praha. Cílem práce je na základě výpočtů a technických podmínek určit, zda jsou FV systémy produktivní jak provozně tak ekonomicky. Po zhodnocení výsledků se práce zaměřuje na popis dalších alternativních řešení efektivního využití solární energie.The subject of the bachelor thesis "The use of alternative energy sources at the Prague airport" is the analysis of the current state of energy use and the attitude of the airport towards the environment. It includes description and selection of suitable alternative energy source. The work focuses specifically on the use of solar energy in the context of Prague Airport. The aim of the thesis is to determine, based on calculations and technical conditions, whether PV systems are productive both operationally and economically. After the evaluation of the results, the work focuses on the description of other alternative solutions to the effective use of solar energy. Keywords: Letiště Praha; alternativní zdroje energie; fotovoltaika; FV panely; životní prostředí; Prague Airport; alternative energy sources; photovoltaics; PV panels; environment Available in digital repository of ČVUT.
Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha

Předmětem bakalářské práce "Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha" je analýza současného stavu využití energie a postoj letiště k životnímu prostředí. Součástí je popis a výběr ...

Stojić Slobodan; Kateřina Tůmová; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming
Hazdra Pavel; Tomáš Lonský; Karban Pavel
2019 -
ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu MATLAB. Pro liniové anténní řady se vyvinutá metoda se vyznačuje velkou rychlostí z důvodu použití vhodné aproximace proudového obložení na jednotlivých prvcích řady. Pro analýzu řad jsou využity modální techniky, tj. řada je charakterizována maticemi o rozměru NxN (kde N je počet prvků v řadě) popisujícími její impedační a vyzařovací vlastnosti. Tyto matice jsou následně podrobeny modálním rozkladům, jejichž výsledek poskytuje optimální buzení elementů pro dosažení daných vlastností – rezonance řady, činitel jakosti, směrovost. Kromě semi-analytických metod aplikovaných na liniové řady byl rovněž vyvinut algoritmus využívající simulátor elektromagnetického pole CST MWS, jež je pomocí maker propojen s programem MATLAB. Takto je možné syntetizovat vyzařovací diagram řady s libovolným typem elementů, tj. nikoli jen s dipóly. Výše zmíněné metody jsou aplikovány a ověřeny na několika příkladech: Optimalizace Yagi-Uda antény s různou délkou elementů, Optimalizace šířky pásma a směrovosti řady nad zemní rovinou, Řízení směrovosti kruhové řady, Syntéza supersměrového buzení řady, Syntéza daného vyzařovacího diagramu řady včetně zahrnutí vzájemných vazeb. V neposlední řadě jsou tyto příklady a techniky inspirací pro návrh a výrobu anténní řady na frekvenci 26 GHz. Tato řada byla vyrobena, změřena a bude implementována spolu s optickým systémem, který bude tvořit napájecí a přenosovou část pro systém 5G.This work deals with the analysis and synthesis of (especially linear) antenna arrays located in free space or above the infinite ground plane. The theory and algorithm implemented in MATLAB were derived to characterize the problem. For linear antenna array the developed method is characterized by a high computational speed due to the use of suitable current distribution approximation on individual elements of the array. Modal techniques are used to analyze the array, i.e., the array is characterized by matrices of N x N dimension (where N is the number of elements) describing its impedance and radiation properties. These matrices are then subject to modal decomposition, the result which provides optimal excitation of the elements to achieve given properties - resonance, quality factor, directivity. In addition to semi-analytical methods applied to linear arrays, an algorithm using electromagnetic field simulator CST MWS, which is connected to MATLAB by macros, was also developed. In this way, it is possible to synthesize a radiation pattern of an array with any type of element, i.e., not just dipoles. The above methods are tested and validated on several examples: Optimization of Yagi-Uda antenna with different element lengths, Optimization of bandwidth and directivity of an array above ground plane, Directivity control of circular array, Synthesis of super-directivity excitation of an array, Synthesis of a given radiation pattern of an array, including the mutual coupling. Last but not least, these examples and techniques are an inspiration for the design and manufacture of the 26 GHz antenna array. This array has been manufactured, measured and will be implemented together with an optical system that will form the power and transmission part to the 5G system. Keywords: Syntéza a optimalizace anténních řad; vyzařovací diagram; dipólové antény; řízení anténního svazku; modální dekompozice; Antenna arrays synthesis and optimization; Antenna radiation patterns; Dipole antennas; Beam steering; Modal decomposition Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming

ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus ...

Hazdra Pavel; Tomáš Lonský; Karban Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí
Čarský Jiří; David Bortel; Čepa Miroslav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí" je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy, provedení ověřovacích dopravních průzkumů a návrh alternativního řešení zadaných křižovatek včetně přilehlého okolí. Z analýzy současného stavu a vyhodnocení dopravního průzkumu vyplynulo, že nejvhodnějším řešením problematiky v této oblasti je turbo-okružní křižovatka, která je v této práci podrobně zpracována.The subject of the bachelor thesis "Design of Junctions of Roads I/56 and III/46611 in Petřkovice and It's Vicinity" is to analyze the current traffic situation in the area with emphasis on safety and traffic flow, carrying out verifying traffic surveys and designing alternative solutions for the intersections, including the surrounding area. The analysis of the current situation and the evaluation of the traffic survey showed that the most suitable solution in this area is a turbo-roundabout, which is elaborated in detail in this work. Keywords: pětipaprsková turbo-okružní křižovatka; dopravní průzkum; Petřkovice; kapacitní posouzení; fiveray turbo-roundabout; traffic survey; Petřkovice; capacity assessment Available in digital repository of ČVUT.
Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí

Předmětem bakalářské práce "Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí" je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost ...

Čarský Jiří; David Bortel; Čepa Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie heliportu pro VTOL letadla
Kraus Jakub; Kristýna Čmielová; Jungmann Aleš
2019 -
Tato bakalářská práce je studií heliportu pro letadla s vertikálním vzletem a přistáním, se speciálním zaměřením na letadla s elektrickým pohonem (eVTOL). První část práce přibližuje nově se rodící trh letadel s vertikálním startem a přistáním a shrnuje jejich přínos. V další části se práce zabývá legislativními požadavky na heliporty se zaměřením na technické vybavení, nastiňuje rozdíly mezi heliporty schválenými pouze pro provoz dle pravidel VFR a pro provoz dle IFR. V práci je jako vzor uveden jeden ze současných heliportů. V poslední části je provedena rešerše současných návrhů podoby heliportů pro VTOL letadla ze zahraničí a jsou zde shrnuty nezbytné požadavky na heliport nové generace a jeho zabezpečení.This bachelor thesis is a study of a heliport for vertical take-off and landing aircraft with special focus on electric powered aircraft (eVTOL). The first part of the thesis introduces newly emerging markets with these aircraft and summarizes their contribution. The following part deals with the legislative requirements for heliports with a focus on a technical equipment and differences between VFR and IFR operation of heliports. One of the current heliports is presented as an example. In the final part, there is a survey of current designs of heliports for VTOL aircraft from abroad and also includes a summary of necessary requirements for a new generation heliport and its security. Keywords: heliport; (e)VTOL letadla; budoucnost; legislativa; návrh heliportu; analýza heliportu; provoz heliportu; vertiport; a heliport; (e)VTOL aircraft; future; a legislation; a design of heliport; analysis of heliport; an operation of heliport; a vertiport Available in digital repository of ČVUT.
Studie heliportu pro VTOL letadla

Tato bakalářská práce je studií heliportu pro letadla s vertikálním vzletem a přistáním, se speciálním zaměřením na letadla s elektrickým pohonem (eVTOL). První část práce přibližuje nově se rodící ...

Kraus Jakub; Kristýna Čmielová; Jungmann Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases