Number of found documents: 538832
Published from to

Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS
KOTOUNOVÁ, Eliška
2019 - English
Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic segments during virus replication is yet not well understood. The structure of NS is not known as previous attempts at crystallization yielded non-diffracting crystals due to the flexible regions in the molecule. This thesis deals with the production and purification of the N-terminal domain of NS, which lacks the exposed flexible region. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of dsRNA virus replication: cloning, production and structural characterization of N-terminal domain of sigmaNS

Avian reovirus is an important pathogen, which causes substantial losses in poultry industry. NS protein is essential for the virus replication, however, the mechanism and assortment of genomic ...

KOTOUNOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji - různorodost v hodnocení rizik
SEDLÁČKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu a různorodostí hodnocení rizik s ním spojených jako jsou hluk, prach, vibrace, chemické látky, fyzická zátěž a pracovní poloha. V Jihočeském kraji je dřevozpracující průmysl regionální specificitou. V teoretické části hodnotím současný stav pracovního prostředí v provozech opracování dřeva a výroby dřevěných prvků na základě literárních údajů a platného právního rámce, který se váže k této problematice. Budou Podrobně rozvedeny oblasti související s provozy dřevovýroby. Problematiku řeším především ve vztahu k hygieně práce a pracovnímu lékařství. Praktická část se zabývá hodnocením faktorů pracovního prostředí ve třech společnostech, které provozují výrobu nábytku a řeziva. Pracovní prostředí je hodnoceno podle výsledků měření faktorů hluk, prach, chemické látky. Faktory fyzická zátěž a pracovní poloha hodnotím podle popisu pracovních operací, které vykonávají zaměstnanci v jednotlivých provozech. Ve výzkumu jsem zvolila metodiku sekundární analýzy dat. Pro výzkum byly stanoveny dva cíle a tři výzkumné otázky. Cíl 1: V práci budou stanoveny rizikové faktory práce u osob pracujících v dřevovýrobě. Cíl 2: V práci budou zhodnoceny návrhy na opatření zaměstnavatelů k ochraně zdraví pracovníků v jednotlivých provozech dřevovýroby. V1: Jsou v dřevovýrobě signifikantní rozdíly ve výskytu rizikových faktorů práce s ohledem za způsob zpracování dřeva a výrobků z něj? V2: Jsou signifikantní rozdíly v opatření k ochraně zdraví v dřevovýrobě podle způsobu zpracování dřeva a výrobků z něj? V3: Jakým způsobem ovlivňuje prach z tvrdých dřev technologii v dřevovýrobě a opatření k ochraně zdraví? Cíl 1 byl zvolen z důvodů výrazných rozdílů výskytů faktorů pracovního prostředí v jednotlivých firmách s ohledem na různé technologické postupy ve zpracování dřeva. Cíl 2 byl zvolen s ohledem na důležitost správně zvolených opatření k ochraně zdraví. Při neplnění povinností zaměstnavatele spojených s ochranou zdraví pracovníků mohou vznikat závažná a trvalá poškození zdraví. In my diploma thesis I deal with the issue of the working environment in the woodworking industry and the diversity of the associated risks, such as noise, dust, vibrations, chemicals, physical load and working position. This issue is current due to the rise of custom joinery. Demand also rises for the quality hard wood and its products, so part of my work deals with this issue as well. I find problematic the variability of the work environment related to measurable environmental parameters. The theoretical part will be based on literature and legislation related to this issue. The areas related to wood-processing operations will be detailed. This issue is handled mainly in relation to the hygiene of work and occupational medicine. Therefore the legislation and terminology, on which the practical part is based, devote a considerable part of the theoretical part. Three companies operating in Southern Bohemia were deliberately selected for research. The practical part is based on the measurement protocols of the individual working environment factors. I obtained the results using secondary analysis of data from measurement protocols of individual factors, professional literature, decrees, government regulations and laws. Two objectives and three research questions have been set for research. Objective 1: The work will identify risk factors for the work of woodworkers. Objective 2: The work will evaluate proposals for employers' precautions to protect the health of workers in individual woodworking plants. V1: Are there significant differences in the occurrence of risk factors in woodworking with regard to the way wood and its products are processed? V2: Are there significant differences in the precautions for the health protection in wood production according to the way of processing of wood and its products? V3: How does hardwood dust affect woodworking technology and health protection precautions? The first objective was chosen for the factual description of the working environment of individual companies, as the individual operations differ significantly from the occurring risk factors and their risk. The second objective was chosen with regard to the importance of properly chosen health protection precautions. Failure to comply with the employer's obligations linked to the protection of workers' health may result in serious and permanent damage to health. The importance of appropriately chosen precautions results from the final part of my work. Keywords: Dřevozpracující průmysl; pracovní prostředí; rizikové faktory; kategorizace prací; opatření k ochraně zdraví; Woodworking industry; working environment risk factors; job classification; preventive measures to protect health; glass industry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji - různorodost v hodnocení rizik

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu a různorodostí hodnocení rizik s ním spojených jako jsou hluk, prach, vibrace, chemické látky, fyzická ...

SEDLÁČKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
VYDROVÁ, Tereza
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší jednotlivé potřeby u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v souvislosti s délkou jejich pobytu. V jaké míře dochází k jejich uspokojování a jak se rodinní příslušníci podílí na uspokojování potřeb svých blízkých. The thesis deals with the problematic of satisfying the needs of long-term hospitalized patients. The objective of the thesis is to find out, how individual needs of long-term hospitalized patients differ in connection with the duration of their stay. To what extent are their needs satisfied and how much are family members involved in satisfying the needs of their relatives. Keywords: potřeby; dlouhodobá hospitalizace; pacient; uspokojování potřeb; sestra; rodina; needs; long-term hospitalization; patient; satisfying needs; nurse; family Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů

Diplomová práce se zabývá problematikou uspokojování potřeb u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší jednotlivé potřeby u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v ...

VYDROVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Role makrofyt v koloběhu živin v Chomoutovském jezeře.
BARYCHAROVÁ, Michaela; ČTVRTLÍKOVÁ, Martina; RULÍK, Martin
2019 - Czech
Submerzní makrofyta v mělkých vodních nádržích významně ovlivňují charakter vodního ekosystému i kvalitu vody, nicméně v eutrofních nádržích může nastat extrémní rozvoj makrofyt, který může působit nepříznivě a degradovat vodní nádrž. Cílem práce bylo zjistit, jaký je obsah živin v sedimentech, makrofytech a ve vodním sloupci, jak sezónní rozvoj makrofyt a jejich následující rozklad ovlivňuje koloběh živin ve vodní nádrži. A také navrhnout management, který by mohl přispět ke zlepšení podmínek na této vodní nádrži. Výzkum probíhal v PR Chomoutovské jezero v letech 20172018. Submersed macrophytes in shallow water reservoirs significantly affect a character of water ecosystem and water quality; however, in the eutrophic reservoirs, the extreme development of macrophytes can occur and affect unfavourably the water reservoir and degrade it. The aim of this work was to find out the content of nutrients in sediments, macrophytes and in the water column and how the seasonal development of macrophytes and their subsequent decomposition affect a nutrient cycle in the water reservoir, and also to design management which could contribute to the improvement in this water reservoir. The research was carried out in PR Chomoutovské jezero in 2017-2018. Keywords: Chomoutovské jezero; Myriophyllum spicatum; živiny; mělké vodní nádrže; Chomoutov pit-lake; Myriophyllum spicatum; nutrient; shallow lakes Available in digital repository of UPOL.
Role makrofyt v koloběhu živin v Chomoutovském jezeře.

Submerzní makrofyta v mělkých vodních nádržích významně ovlivňují charakter vodního ekosystému i kvalitu vody, nicméně v eutrofních nádržích může nastat extrémní rozvoj makrofyt, který může působit ...

BARYCHAROVÁ, Michaela; ČTVRTLÍKOVÁ, Martina; RULÍK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vazební zajištění obviněné osoby
MAŘÍKOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na vazební zajištění obviněné osoby. Institut vazby je shledáván jako omezení osoby a jeho osobní svobody a je chápán jako jeden z druhů zajišťovacích prostředků. Podstatou je dodržovat zákonem nastavené podmínky a základní zásady trestního řízení, aby nedocházelo k nadužívání či zneužití vazby. Cílem této diplomové práce je analýza právního rámce vazebního zajištění, základní charakteristika vazby, její důvody, opatření kterými lze vazbu nahradit a zmapovat roli sociálního pracovníka v této oblasti. Jedná se o souhrnný přehled právní úpravy týkající se vazby. Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. První kapitola se týká samotného zajištění osob před výkonem vazby a druhá kapitola obsahuje základní charakteristiku vazby a její právní zakotvení. Třetí kapitola pojednává o vazebních podmínkách, důvodech a jejím trvání. Čtvrtá kapitola pojednává o délce trvání vazby a o dalších právně stanovených lhůtách. Pátá kapitola se zaměřuje na rozhodování o vazbě v řízení před soudem a v přípravném řízení, a to v rámci pravomoci určitých orgánů. Šestá kapitola se týká samotného výkonu vazby, včetně místa výkonu a personálnímu úseku. V sedmé kapitole jsou vymezeny opatření, kterými lze vazbu nahradit. V osmé kapitole je proveden rozbor vazby ve věcech mladistvých a jsou zde uvedeny i hlavní odlišnosti od dospělých obviněných. Devátá a desátá kapitola uvádí psychosociální dopady vazby, sociální práci s osobami ve výkonu vazby a role sociálního pracovníka v této oblasti. Poslední kapitola je ve zkratce zaměřena na porovnání vazby a trestu. Diplomová práce vychází primárně z judikatury, právních předpisů - a to zejména ze zákona č. 141/1961 sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), literatury s komentáři, odborných článků a internetových zdrojů. The diploma thesis is focused on the custodial assurance of the accused person. The institute of the custody is seen as a freedom restriction and the person's personal freedom and also it is seen as one of the kinds of ensuring measures. The core is to keep the conditions set by the law and basic principles of the criminal proceedings to not to allow over-use or abuse of the custody. The aim of the diploma thesis is the analysis of the custodial assurance legal frame, custody basic characteristics, its reasons, measures to substitute custody and to map the or of the social worker in this field. It is overall summary of legal adjustments concerning the custody. The thesis is divided into twelve chapters. The first chapter is dedicated to the person assurance itself before the custody procedure and the second chapter includes custody basic characteristics and its legal anchor. The third chapter deals with custodial conditions, reasons and its duration. The fourth one concerns the custody length and other legal terms. The fifth chapter is focused on the decision about custody in proceedings before the court and in the legal proceedings and that in the frame of the authorities by particular organs. The sixth chapter concerns the custody itself, including the place and personal section. There are defined the measures which can be used to substitute the custody in the seventh chapter. There is analysis of the link in the case of youth offenders and there are also stated the main differences from adult accused ones in the eighth chapter. The ninth and tenth chapter mention psycho-social impact of the custody, social work with people in the custody proceedings and the role of the social worker in this field. The last chapter is in short focused on the comparison of the custody and the punishment. The diploma thesis comes out primarily from the judicature, legal regulations - in particular from the Law nr. 141/1961, about the criminal proceedings of justice (legal code), literature with comments, professional articles and internet sources. Keywords: vazba; trestní právo procesní; zajišťovací institut; vazební důvody; nahrazení vazby; rozhodnutí o vazbě; výkon vazby; vazba ve věcech mladistvých; omezení osobní svobody; postpenitenciární péče; custody; procedural criminal law; reinsurance institute; custodial reasons; custodial substitution; custidoal decision; execution of custody; custody of young offenders; restriction of personal freedom; postpenitentiary Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vazební zajištění obviněné osoby

Diplomová práce je zaměřena na vazební zajištění obviněné osoby. Institut vazby je shledáván jako omezení osoby a jeho osobní svobody a je chápán jako jeden z druhů zajišťovacích prostředků. Podstatou ...

MAŘÍKOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Připravenost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace
STŘEDOVÁ, Věra
2019 - Czech
Cílem práce bylo "Zjistit současný stav připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na zabezpečení evakuace." Celkem byly osloveny dvě nemocnice Jihočeského kraje, dle náhodného výběru, a to Nemocnice Český Krumlov a.s. a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jelikož se jedná o problematiku evakuace, měl by být personál nemocnice v dostatečné míře informován a připraven. Teoretická část je věnována rešerši právních norem a dokumentů řešících danou problematiku. Jedná se zejména o zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který popisuje poskytovatele zdravotnických služeb a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která se zabývá evakuací a jejím popisem. Teoretická část se podrobněji zabývala charakteristikou poskytovatelů zdravotnických služeb, druhy zdravotnických zařízení, popis evakuace a události spojené s evakuací v České republice a v zahraničí. Pro zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na zabezpečení evakuace?" byla dodatečně stanovena hypotéza č. 1 "Informovanost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace nedosahuje 75 %." Dotazník obsahoval celkem 29 otázek byl rozdělen na 4 podrobné úseky a to, informace o respondentovi, aspekty informovanosti, aspekty připravenosti a další aspekty. K hodnocení informovanosti zdravotnického personálu k připravenosti na evakuaci byla stanovena hranice 75 % úspěšnosti správných odpovědí. Z výsledků se prokázala nedostatečná informovanost a to na hranici 55 %. Dodatečně byly také stanoveny hypotézy č. 1 - č. 6, které byly zaměřeny na vliv informovanosti respondentů na věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání, oddělení a délce praxe. Pro statistické vyhodnocení byla zvolena metoda ANOVA, která ukázala, že informovanost respondentů závisí na pohlaví, věku a nejvyšším dosaženém vzdělání u obou nemocnic a každé jednotlivě. Dále je pak informovanost respondentů závislá na oddělení obou nemocnic a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. a naopak u Nemocnice Český Krumlov a.s. závislá není. Délka praxe poté není závislá u obou nemocnic a Nemocnice Český Krumlov a.s. a u Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. naopak závislá je. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že připravenost a informovanost zdravotnického personálu u Nemocnice Český Krumlov a.s. a Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. je nedostačující a poukazuje na nutnost zdravotnický personál o této problematice více seznámit. The theme of this thesis was determine the current status of preparedness of selected health service providers for evacuation security. Two randomly selected hospitals were approached, Hospital Český Krumlov, a.s. and Hospital Jindřichův Hradec a.s. Since it is an evacuation issue, hospital staff should be adequately informed and prepared. The theoretical part is devoted to research of legal norms and documents with the given issue. This is especially the law No. 372/2011 Coll., on health services and the conditions for their provision which describes health service providers and Ministry of Interiors notice No. 380/2000 Coll., to prepare and implement of tasks of population protection which deals with evacuation and its description. This part dealt with the characteristics of health service providers in more detail, types of medical facilities, description of evacuation and evacuation events in the Czech Republic and abroad. To answer the research question "What is the current status of preparedness of selected health service providers for securing evacuation?" additionally it was determinated hypothesis no. 1 "Preparedness of health service providers of South Bohemian Region for evacuation security does not reach 75 %". The questionnaire contained 29 questions, it was divided into 4 parts, respondent information, aspects of awareness, readiness aspects and other aspects. For evaluation of awareness of medical staff for evacuation readiness was determinated limit 75% success of correct answer. The results showed insufficient preparedness - 55%. Additionally there were determinated hypothesis no.1 - no.6 which were focused on influence of respondent information on age, sex, highest education level, department and practice length. The method ANOVA was chosen for statistical evaluation. It showed that respondent information depend on sex, age and highest education level by both hospitals and each individually. Respondent awareness is also addicted to departments both hospitals and Hospital Jindřichův Hradec a.s. and on the contrary by Hospital Český Krumlov a.s is not addicted. Practice length is not addicted by both hospitals and Hospital Český Krumlov a.s. and on the contrary by Hospital Jindřichův Hradec a.s. is addicted. Results of the questionnaire survey showed that readiness and preparedness of medical staff in Hospital Český Krumlov a.s. and Hospital Jindřichův Hradec a.s. are insufficient and points that it is necessary to familiarize medical staff with this issue. Keywords: Evakuace; informovanost; poskytovatel zdravotnických služeb; připravenost; Evacuation; preparedness; health service provider; readiness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace

Cílem práce bylo "Zjistit současný stav připravenosti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na zabezpečení evakuace." Celkem byly osloveny dvě nemocnice Jihočeského kraje, dle náhodného výběru, a ...

STŘEDOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte
ŠIMEČKOVÁ, Alžběta
2019 - Czech
S těhotenstvím přichází období plné změn. Ženě i partnerovi se mění životní hodnoty, dále dochází ke změně životního stylu, nastává také změna životních rolí. Gravidní žena má pocit, že nic nebude jako dříve. Těhotná žena je velmi citlivá a také i snadno zranitelná. Prenatální psychologie hledá odpovědi na otázky, jak mateřské chování a reakce ovlivňují psychologii budoucího dítěte. Obsah práce je zaměřen na význam a formy prenatálního attachmentu a způsoby jeho realizace. Cílem diplomové práce s názvem Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte je: za prvé zhodnotit psychosomatickou situaci těhotné ženy. Za druhé zhodnotit vliv psychosomatické situace na prenatální vývoj dítěte. Za třetí určit míru psychické (ne) pohody během těhotenství. Za čtvrté zhodnotit stav novorozence po porodu. Výzkumná studie představuje přehled o důležitosti vztahu mezi prenatálním a postnatálním attachmentem. Osloveno bylo třicet gravidních žen. Návratnost byla od patnácti gravidních žen, které souhlasily s vyplněním anonymní standardizované škály. Respondentky byly oslovované od února 2017 až do února 2018. Výzkumný soubor tvořily těhotné ženy a ženy po porodu z blízkého a vzdáleného okolí. Vyplnění Freyberghovy škály probíhalo přes vytvořený webový odkaz http://mail.scac.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=V31_TEHOTENSTVI_PORIZOVANI. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí kvalitativní metody, formou otevřeného, axiálního a selektivního kódování zakotvených tvrzení pomocí počítačového programu Atlas.ti. Další získané výsledky, zpracované pomocí statistiky, nám určily míru deprivace těhotných žen v jednotlivých trimestrálních období a po porodu, dle zkušeností s těhotenstvím. Výsledky z dostupného výběru, od žádné deprivace, až po těžkou deprivaci. Z výběrové skupiny 15 žen a jejich 405 odpovědí bylo zaznamenáno 2% odpovědí, což odpovídá střední míře deprivace. Každá respondentka trpí deprivací. Výsledky této studie naleznou uplatnění zejména v oborech prenatální psychologie a gynekologie. Budou sloužit jako pilotní výsledky pro plánovaný projekt CEP. Při daném počtu respondentek jsme neprokázali vztah mezi prenatální patologií, psychosomatické a postnatálním vztahem novorozence. Apgar skóre u novorozenců byl mezi osmi až deseti body a ne nižší. Pregnancy is a period full of changes. The perception of life values by the woman and her partner are varied, changes in the life style are encountered and their roles in the life are also altered. The pregnant woman feels that nothing will be like before. She is very sensitive and also easily vulnerable. Contrastingly to the routine prenatal care, prenatal psychology searches for answering questions what the feelings in the pregnancy are in terms of the psychosocial situation, and what the impacts of this course on the newborn condition after the delivery are. The scope of the work is aimed at the importance and forms of the prenatal attachment, course and its impact on the newborn. The targets of the Diploma Work entitled "Effects of the psychosomatic situation of pregnant women on the child prenatal development" are as follows: 1) to assess the pregnant woman psychosomatic situation, 2) to evaluate the influence of psychosomatic situation on prenatal development of child 3) to determine the measure of the pregnant woman (dis)comfort throughout three trimesters and 4) to evaluate the newborn condition after the delivery. Thirty pregnant women were addressed. Fifteen women reflected on the proposal and agreed with completing an anonymous standardized scale. The respondents were contacted within a period of February 2017 to February 2018. The research sample group included the women and their newborns. The choice was intentional. The women completed the Freybergh scale, which is focused on monitoring the psychosocial situation of pregnant women. It comprised 70 questions divided into seven categories. They were answered through the mediation of a compiled web reference at http://mail.scac.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=V31_TEHOTENSTVI_PORIZOVANI. The statistically processed results indicated the measure of the deprivationof pregnant women in particular trimesters and condition of the newborn after the delivery based on the pregnancy experienced. The Atlas programme was employed for the qualitative research to develop an anchored statement. From the sample group of 15 women and their 405 answers, 2% of answers were recorded corresponding to an intermediate degree of deprivation. Every respondent suffered frommild deprivation. The results of the present study will find their applications particularly to branches of prenatal psychology and gynaecology. They will serve as pilot results for a CEP project planned. Keywords: Psychosomatická situace matek v těhotenství; deprivace; úzkost; stav po porodu; prenatální komunikace; teorie citové vazby; ošetřovatelská péče v prenatálním období; role dětské sestry; bonding; deprese; prenatální psychologie; sociální situace; Psychosomatic situation of pregnant women; anxiety; condition after delivery; prenatalcommunication; theory of emotional relationship; nursing care in prenatal period; role of paediatric nurse; bonding; depression; prenatal psychology; social situation. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte

S těhotenstvím přichází období plné změn. Ženě i partnerovi se mění životní hodnoty, dále dochází ke změně životního stylu, nastává také změna životních rolí. Gravidní žena má pocit, že nic nebude ...

ŠIMEČKOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hodnocení kvality života metodami vícerozměrné statistiky
JIRÁNEK, Jakub; MACKŮ, Karel; DOBEŠOVÁ, Zdena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality života metodami vícerozměrné statistiky. Cílem práce bylo vytvoření indexu kvality života a jeho náležitá kartografická vizualizace a geografická interpretace. Z volně dostupných datových zdrojů byla vytvořena ucelená databáze, která slouží jako vstup pro analýzy. Atributy byly dále charakterizovány. Poté byla vytvořena korelační matice, která slouží jako základní statistický pohled na data. Dalším cílem je vykonání analýzy hlavních komponent. Prvním dílčím cílem této vícerozměrné statistické metody je vytvoření hlavních komponent. Po vytvoření hlavních komponent byly vybrány první tři komponenty jako dostatečné množství pro reprezentaci původních dat. Komponenty byly interpretovány a pojmenovány podle toho, jaké atributy je nejvíce ovlivňují. Další použitou metodou vícerozměrné statistiky byla faktorová analýza. V rámci této analýzy byly vytvořeny tři faktory, aby bylo možné srovnání s analýzou hlavních komponent. Tyto faktory, podobně jako u analýzy hlavních komponent, byly interpretovány a pojmenovány. Závěrečným krokem byla agregace prvních tří hlavních komponent. Po agregaci a navázaní na prostorová data, byl váženým součtem vytvořen index kvality života. Index byl kartograficky vizualizován a geograficky interpretován. The thesis deals with evaluation of life quality by means of multi-dimensional statistics. The goal of the thesis was to create index of life quality and its cartographic visualisation and geographical interpretation. Using available data resources we created a comprehensive database which represents the analysis input. The attributes were characterized further. Then we created correlation matrix which represents the basic statistic view of the data. Other goal of the thesis was to perform the main components analysis. The first part of such multi-dimensional statistics method was to create main components. Afterwards, first three components were chosen as a valid sample for the original data representation. The components were interpreted and named according to what attributes affect them most. Other multi-dimensional statistics method used was factor analysis. Within such analysis, we created three factors to be able to compare with main components analysis. Such factors, similar to main components analysis, were interpreted and named. The final part was to aggregate the first three main components. After the aggregation and application to the spatial data, we created the index of life quality using weighted sum. The index was cartographically visualized and geographically interpreted. Keywords: Analýza hlavních komponent; index kvality života; korelační matice; Principal Components Analysis; Quality of Life Index; correlation matrix Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení kvality života metodami vícerozměrné statistiky

Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality života metodami vícerozměrné statistiky. Cílem práce bylo vytvoření indexu kvality života a jeho náležitá kartografická vizualizace a geografická ...

JIRÁNEK, Jakub; MACKŮ, Karel; DOBEŠOVÁ, Zdena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komparativní analýza subgenomů Pachycladon exilis
ŠIMKOVÁ, Lucie; BARTOŠ, Jan
2019 - Czech
Pachycladon exilis je mesopolyploidní druh endemický na Novém Zélandě, který vznikl z allopolyploidního předka před asi 2 miliony let. V rámci diplomové práce byla provedena komparativní analýza P. exilis s Arabidopsis lyrata, byly porovnávány subgenomu v rámci P. exilis a následně provedena komparativní analýza se sestaveným transkriptomem Crucihimalaya himalaica. Podařilo se vytvořit metodiku pro identifikaci kandidátních subgenomů P. exilis a jejich přiřazení k rodičovským genomům. Pachycladon exilis is a mesopolyploid species, endemic in New Zealand with an allopolyploid origin. This diploma thesis focuses on a comparative analysis of P. exilis and Arabidopsis lyrata, a comparison of P. exilis subgenomes and comparative analysis with Crucihimalaya himalaica. The thesis provide a methodology for identification of candidate subgenomes of P. exilis and their assignment to a potential evolutionary parental genomes. Keywords: Celogenomová duplikace; kolinearita; polyploidie; Pachycladon exilis; Whole genome duplication; polyploidy; collinearity; Pachycladon exilis Available in digital repository of UPOL.
Komparativní analýza subgenomů Pachycladon exilis

Pachycladon exilis je mesopolyploidní druh endemický na Novém Zélandě, který vznikl z allopolyploidního předka před asi 2 miliony let. V rámci diplomové práce byla provedena komparativní analýza P. ...

ŠIMKOVÁ, Lucie; BARTOŠ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Péče o dolní končetiny v dospělosti a ve stáří
VOJČOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Úvod: Dolní končetiny jsou jednou z nejvíce zatěžovaných částí těla, ale lidé jim příliš pozornosti nevěnují. Pro jejich správné fungování je svědomitá a pečlivá péče nezbytná. Cíle: Práce si klade za cíl zmapovat znalosti a dovednosti v péči o dolní končetiny u osob v dospělém a seniorském věku a popsat, jak ji cílová skupina realizuje. Dalším cílem je popsat, jak probíhá péče z pohledu podiatrické sestry. Metodika: Bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Byly realizovány rozhovory s dospělou a seniorskou populací v Českých Budějovicích. Také byl realizován rozhovor se sestrou pracující v podiatrické poradně. Výsledky práce: Výzkum ukazuje, že dospělá i seniorská populace určité znalosti v oblasti péče o dolní končetiny má. Obě populace realizují péči o dolní končetiny. Výsledky ukazují poctivost informantů při mytí nohou i sušení kritických meziprstních prostorů. O nohy pečují mazáním a pedikúrou, ale odbornou pedikúru nenavštěvují. Na druhou stranu se také ukazuje, že péče o pokožku nohou není příliš pravidelná. Problematická se jeví také péče o nehty, kde je třeba doplnit informace o vhodnějším způsobu střihání. Na potřebu opakované a přesnější edukace poukazují i výsledky spojené s výběrem bot, kde by nemělo převažovat jen estetické hledisko. Dopady nevhodně volené obuvi a nepravidelné péče byly patrné i na nohách našich informantů, stejně jako podceňování preventivních prohlídek. Výstup z praxe: Dílčí výsledky práce byly prezentovány na Studentské vědecké konferenci. Výsledky výzkumného šetření se staly podkladem pro navržení workshopu, určeného dospělé a seniorské populaci. Praktickou pomůckou je navržená edukační myšlenková mapa. Introduction: Lower limbs are ones of the most strained body parts to which people do not pay much attention. Conscientious care is absolutely vital for their right functioning. Main aims of the thesis: This thesis is focused on gathering the knowledge and skills in care of lower limbs with people at their adult and old age; and on describing how the care is being performed with the target group of people. The next aim is to describe the health care from the podiatry nurse´s point of view. Methodology: A qualitative research by means of half-structured interviews was chosen as the main method of the survey. People at their adult and old age from České Budějovice were interviewed, as well as a nurse working in the centre of podiatry. Results of the thesis: The research proves some level of knowledge in the field of care of lower limbs both with the adult and elderly citizens. Both these groups of people take care of their lower limbs. The results show conscientiousness with washing their feet and drying them especially in the spaces between their toes. On the one hand, the interviewed people take care of their feet by means of using lotions and by means of pedicure. However, they do not go to see specialists in pedicure. On the other hand, the results show that this kind of skin care is not very regular. The care devoted to nails seems to be problematic, it is necessary to add some information about a more appropriate way of cutting them. The results of choosing shoes; when the choice is based mainly on a fashionable look of shoes; show a bigger need of repeated and more accurate education in this field. The impacts of improperly chosen shoes, irregular care of the lower limbs and also underestimating of prophylactic medical checks were all evident on our informants´ feet. The outputs gained in practice: The intermediate results of this thesis were presented at the Students Scientific Conference. The results of the research were used as the basis for a workshop intended for people at the adult and old age. A suggested educational mental map can be used as a practical tool. Keywords: Péče; dolní končetiny; podiatrie; dospělost; stáří; Health care; lower limbs; podiatry; adulthood; old age Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Péče o dolní končetiny v dospělosti a ve stáří

Úvod: Dolní končetiny jsou jednou z nejvíce zatěžovaných částí těla, ale lidé jim příliš pozornosti nevěnují. Pro jejich správné fungování je svědomitá a pečlivá péče nezbytná. Cíle: Práce si klade ...

VOJČOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases