Number of found documents: 396
Published from to

Moderní spektrální metody pro prvkovou analýzu
Černohorský, Tomáš
2012 - Czech
Předkládaná habilitační práce je zaměřena na pokroky u nejvíce rozšířených spektrálních metod, tedy na Atomovou absorpční spektrometrii (AAS),Optickou emisní spektrometrii s buzením v indukčně vázaném plazmatu (ICP OES), Rentgenfluorescenční spektrometrií (XRF) a hmotnostní spektrometrií s ionozací v indikčně vázaném plazmatu (ICP MS). Vývoj v opsledních letech je inspirován zejména požadavky spojenými s vývojem a výrobou nových materiálů a farmaceutických produktů, s monitorováním nutriční kvality potravin nebo sledováním zdravodtní nezávadnosti výrobků. Výše zmíněné požadavky přinášejí nová zadání pro vývoj analytických metod nebo pro modifikaci zámých aplikací tak, aby byly použitelné pro rychlou a zejména ekonomicky přijatelnou analýzu širokého spektra komplikovaných matric. Předkládaná habilitační práce je zpracována formou komentovaného souboru prací autora spojeného s rekapitulací vývojových trendů výše zmíněných technik za poslední období. Keywords: anorganická prvková analýza; AAS; elektronický atomizátor; optická emisní spektrometrie; rentgenofluorescenční analýza; ETA AAS; ICP OES; ICP-MS Available in the UPCE Library.
Moderní spektrální metody pro prvkovou analýzu

Předkládaná habilitační práce je zaměřena na pokroky u nejvíce rozšířených spektrálních metod, tedy na Atomovou absorpční spektrometrii (AAS),Optickou emisní spektrometrii s buzením v indukčně ...

Černohorský, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2012

Abstraktní programování pro eGovernment
Šimonová, Stanislava
2012 - Czech
eGovernment deklaruje zkvalitnění procesů výkonu veřejné správy a jejich služeb, přičemž postup prosazování eGovernmentu probíhá v koordinaci s EU. Z hlediska teshnologických prostředků a legislativní podpory jsou nástroje eGovernmentu připraveny k plnému využití v rámci probíhajících procesů veřejné správy. Tato potenciální připravenost však není plně využita z důvodu absence technologicko-manažerské součinnosti. Proto identifikace funkčního a datového obsahu je přístupem, který přispívá k rozvoji eGovermentu. V práci je nejdříve vymezena problematika eGovernmentu, zejména z hlediska nakládání s digitálními dokumenty v rámci informačního prostředí veřejné správy. Dále jsou charakterizovány informační systémy veřejné správy a je charakterizována relační databázová platforma jako jejich implementační báze. Poté jsou popsány principy zlepšování a měření kvality procesů se zaměřením na přístupy k řízení IT procesů. Kapitoly procesního a datového modelování vymezují metody a techniky analýzy a vývoje modulů informačního prostředí v organizaci. Následně je navržen postup abstraktního programování pro identifikaci funkčního a datového obsahu a tento postup je uplatněn na vybraných aktivitách v rámci výkonu služeb veřejné správy. Keywords: abstraktní programování; datové modelování; kvalita výkonu; procesní modelování; eGovernment; IT Governance; abstract programming; data modelling; quality of performance; process modelling Available in digital repository of UPCE.
Abstraktní programování pro eGovernment

eGovernment deklaruje zkvalitnění procesů výkonu veřejné správy a jejich služeb, přičemž postup prosazování eGovernmentu probíhá v koordinaci s EU. Z hlediska teshnologických prostředků a legislativní ...

Šimonová, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2012

Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace
2012 - Czech
Keywords: nanomateriály; biomedicína; zdravotnický materiál Available to registered users in the Library of TUL
Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace

Technická univerzita v Liberci, 2012

Predikce omaku tkanin
Vladimír Bajzík
2012 - Czech
V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první jsou diskutovány klíčové problémy subjektivního hodnocení omaku-opakovatelnost, reprodukovatelnost a měření drsnosti tkanin. ve druhé části jsou diskutovány aspekty postupu tvorby predikční rovnice. Většina se zabývá predikcí omaku či širšími aspekty s omakem spojenými. The original approach to prediction of hand evaluation of fabrics based on ordinal logistic regression is presented in habilitation thesis. The thesis is submitted as a summary of scientific papers completed with comments. Thesis is divided to two charteres. In the first part the key aspects connected with subjective hand evaluation are discussed-repeatability and reproducibility and measurement of surface roughness of fabrics. In the second part the aspects of the procedure of the creation of regression equation for prediction of hand are mentioned. The most of papers deals with prediction of hand or broader context associated with the hand. Keywords: omak; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Predikce omaku tkanin

V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. ...

Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2012

Energetické materiály s nízkou citlivostí k vnějším podnětům s dostatečnými výkonnostními parametry pro požadované aplikace
Jalový, Zdeněk
2012 - Czech
Tato práce je zaměřena na studium látek, které mají nahradit současně používané výbušniny, které jsou citlivé k vnějším podnětům, nevyhovují svojí chemickou stabilitou nebo jsou toxické. Keywords: výbušniny; snížená citlivost; příprava; FOX-7; TEX; energetic materials; lower sensitivity; preparation Available in the UPCE Library.
Energetické materiály s nízkou citlivostí k vnějším podnětům s dostatečnými výkonnostními parametry pro požadované aplikace

Tato práce je zaměřena na studium látek, které mají nahradit současně používané výbušniny, které jsou citlivé k vnějším podnětům, nevyhovují svojí chemickou stabilitou nebo jsou toxické.

Jalový, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2012

Integrované modely fyziologických systémů
Kofránek, Jiří,
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Integrované modely fyziologických systémů

Kofránek, Jiří,
Univerzita Karlova, 2011

Modelování úvěrového ratingu metodami soft computingu
Hájek, Petr
2011 - Czech
V habilitační práci jsou uvedeny možnosti modelování úvěrového ratingu metodami soft computingu. Nejprve je představen problém modelování úvěrového ratingu. Je uveden přehled současného stavu řešení v oblasti modelování úvěrového ratingu podniků a municipalit. Dále jsou uvedeny metody soft computingu, které jsou vhodné pro realizaci klasifikačního problémy. Jsou navrženy modely založené na metodách soft computingu s cílem klasifikace amerických podniků a českých municipalit do ratingových tříd. Tyto modely zahrnují proces výběru vstupních proměnných, předzpracování dat a návrh různých struktur neuronových sítí, fuzzy systémů a hybridních systémů pro realizaci klasifikačního problému. Výběr vstupních proměnných je pro podniky realizován pomocí genetických algoritmů. Takto jsou v datových souborech zastoupeny pouze takové vstupní proměnné, které vedou k vyšší přesnosti klasifikace. Ratingové třídy podniků jsou získávány od ratingové agentury Standard & Poor's. Podnikům je přiřazena investiční nebo neinvestiční ratingová třída. Pro klasifikaci podniků jsou použity vybrané metody učení s učitelem i metody s částečným učením s učitelem. Co se týká municipalit, vstupní proměnné jsou vybrané na základě předchozích studií a dále na základě korelační analýzy, protože cílové ratingové třídy nejsou předem k dispozici. Proto byly municipalitám přiřazeny ratingové třídy na základě expertního ohodnocení. Nejprve jsou použity metody učení bez učitele s cílem získání reprezentativní množiny objektů a následně je znalost experta ze získaných výsledků získána pomocí neuronových sítí s učením učitelem, fuzzy logických neuronových sítí a evolučních fuzzy systémů. Kromě toho jsou navrženy také hierarchické struktury fuzzy inferenčních systémů a IF-inferenčních systémů s cílem přiřazení ratingových tříd municipalitám. Keywords: úvěrový rating; modelování; soft computing; neuronové sítě; fuzzy logické systémy; evoluční algoritmy; credit rating; modelling; neural networks; fuzzy logic-based systems; evolutionary algorithms Available in the UPCE Library.
Modelování úvěrového ratingu metodami soft computingu

V habilitační práci jsou uvedeny možnosti modelování úvěrového ratingu metodami soft computingu. Nejprve je představen problém modelování úvěrového ratingu. Je uveden přehled současného stavu řešení v ...

Hájek, Petr
Univerzita Pardubice, 2011

Kryptografie založená na eliptických křivkách
Trojovský, Pavel
2011 - Czech
Tato práce se věnuje problematice kryptografie. Shrnuje základní kryptografickou terminologii a speciálně je pozornost věnována asymetrické kryptografii. Dále se zde objevují základy elementární teorie čísel, teorie grup a konečných polí. Veškerá zmíněná tematika je pak užita pro objasnění matematického pozadí kryptografie založené na grupě bodů eliptické křivky. Přestože je tento typ asymetrických algoritmů mnohem efektivnější než v současnosti široce užívaný algoritmus RSA, prosazuje se v praxi jen velmi pomalu. Ukážeme si některé z oblastí, ve kterých se již ovšem dnes prosadil. Keywords: kryptografie; asymetrické šifrovací algoritmy; symetrické šifrovací algoritmy; elektronické podpisy; eliptické křivky; grupa bodů eliptické křivky; kryptosystémy; symmetric key cryptosystems; cryptography; asymmetric key cryptosystems; digital signature; elliptic curves; group structure of an elliptic curve; cryptosystems Available in digital repository of UPCE.
Kryptografie založená na eliptických křivkách

Tato práce se věnuje problematice kryptografie. Shrnuje základní kryptografickou terminologii a speciálně je pozornost věnována asymetrické kryptografii. Dále se zde objevují základy elementární ...

Trojovský, Pavel
Univerzita Pardubice, 2011

Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla
Lukáš Čapek
2011 - Czech
Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových lepidel pro uzavření kožních defektů. Předstože k tématu je dostupná celá řada informací po provedení důkladné rešerše a vyhodnocení údajů bylo překvapivě zjištěno, jak málo infofmací o silových poměrech působících při uzavření kožních defektů je známo. Znalost těchto silových účinků bude sloužit jako doplňující informace pro stanovení limit tkáňových lepiel a také v robotické chirurgii při analýze šití tkání. The presented work is aimed to the field of biomechanics of human skin. The main purpose of this work was to evaluate force required for suturing in selected skin wounds and to evaluate the tensile strength of 2-octylcyanoacrylate tissue adhesive on human skin specimens. There is a lack of information regarding forces required for suturing human wounds. The knowledge of suturing forces serves as complementary information for setting up the limiting geometry when using the tissue adhesives and also it might be used in robot-assisted surgery. Keywords: aplikovaná biomechanika; kůže (anatomie) Available to registered users in the Library of TUL
Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla

Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových ...

Lukáš Čapek
Technická univerzita v Liberci, 2011

Spektrální vlastnosti humusových látek jako indikátory jejich původu a chemického složení
Pospíšilová, Lubica
2011 - Czech
Keywords: spektrální analýza; humusové látky; půdy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Spektrální vlastnosti humusových látek jako indikátory jejich původu a chemického složení

Pospíšilová, Lubica
Mendelova univerzita v Brně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases