Number of found documents: 504
Published from to

Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce
Sulitka, Andrej
2014 - Czech
Keywords: compatriots (expatriates); repatriation of compatriots after the first World War; the establishment of the principles of the Czechoslovak government in 1920 for repatriation; return policy; government support to ensure the repatriation of European and non-European countries Available at various institutes of the ASCR
Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2014

Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2013 - Czech
Keywords: music; Moravian folk songs; music tradition in general Fulltext is available at external website.
Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2013

The hidden and lost Treasury: the 18th Century opera Arias in the Collections ofd ther brothers Hospitallers
Freemanová, Michaela
2013 - English
In the collections of Brothers Hospitallers, surviving in Bohemian and Moravian museums, there are numerous opera arias, most of them with underlaid Latin sacred texts, replacing the original Italian words. The article researches their origins. Keywords: opera; Italy; Brothers Hospitallers Available at various institutes of the ASCR
The hidden and lost Treasury: the 18th Century opera Arias in the Collections ofd ther brothers Hospitallers

In the collections of Brothers Hospitallers, surviving in Bohemian and Moravian museums, there are numerous opera arias, most of them with underlaid Latin sacred texts, replacing the original Italian ...

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2013

Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf
Kratochvíl, Matěj
2013 - Czech
Zvukový záznam začal hrát od konce 19. století významnou roli v mnoha oblastech lidského života. Nejvýrazněji se vliv této technologie projevil v oblasti hudebního průmyslu, kdy s vynálezem a rozšířením Edisonova fonografu přišla na svět nová forma konzumace hudby. Vedle toho ovšem tento vynález ovlivnil i sféru vědy. Obor dnes zvaný etnomuzikologie se začal formovat přibližně v téže době, kdy se objevil fonograf, a lze říci, že bez tohoto přístroje by etnomuzikologie nikdy nebyla tím, čím je v současnosti. Možnost zachytit prchavý hudební projev, opakovaně jej přehrávat a zkoumat otevřela vědcům cestu k analytickému uchopení hudebních kultur celého světa bez omezení systémem evropského notového zápisu. Zároveň ovšem zvukový záznam přinášel různá omezení i nebezpečí zkresleného chápání zvukových pramenů a také nasměroval uvažování o hudbě k určitým stereotypům, s nimiž se pak po velkou část 20. století etnomuzikologie vyrovnávala. V českých zemích se povědomí o technické novince šířilo poměrně brzy mezi laickou veřejností i v akademických kruzích, praktické využití v oblasti dokumentace tradiční hudební kultury v období před první světovou válkou však bylo poměrně řídké. Ty zvukové dokumenty, které se dochovaly, byly zveřejněny teprve v posledních desetiletích. Sound recording began to play a more important role in many areas of human life from the end of the 19th century. The influence of this technology was manifested the most significantly in the area of music industry, where a new form of music consumption was born with the invention and spreading of Edison’s phonograph. In addition, however, this invention influenced the sphere of science as well. The field called ethnomusicology now started to form in approximately the same time that the phonograph appeared, and it may be said that without this device ethnomusicology would have never been what it is today. The possibility of capturing the elusive musical expression, play and study it over and over again, opened a path for scientists to grasp the music cultures of the whole world without being limited by the system of European music notation. At the same time, however, sound recording brought various limitations as well as the danger of a distorted perception of sound sources, and directed the speculations of music towards certain stereotypes, with which ethnomusicology was then coping for a large part of the 20th century. In the Bohemian Lands, the awareness of the technical novelty spread relatively soon among the lay public as well as in the academic circles, but its practical application in the area of the documentation of traditional music culture in the period before World War I was relatively rare. The sound documents that have been preserved were not published until the last decades. Keywords: Bohemian Lands; 19th century; cultural history; ethnomusicology; phonograph; sound recording Available on request at various institutes of the ASCR
Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf

Zvukový záznam začal hrát od konce 19. století významnou roli v mnoha oblastech lidského života. Nejvýrazněji se vliv této technologie projevil v oblasti hudebního průmyslu, kdy s vynálezem a ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2013

Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand “outside” the world of the actors being studied, but is an integral part of it. Ethnographic field research is an instrument for achieving deeper knowledge about cultures; and the legitimization of the key attributes of anthropology/ethnology. Qualitative field research meanwhile encompasses a number of theoretical, epistemological, and methodological themes, approaches, and positions. An analysis of its value, including the qualitative collection of data and its epistemological underpinning, is the subject of this study. Keywords: field research; ethnology/anthropology; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky

The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand ...

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Migrace obyvatel - migrace kultury
Tyllner, Lubomír
2013 - Czech
Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí. The paper deals with the methodological issues of the cultural phenomena migration as well as the actual exchange of cultural values in the Czech-German borderlands. Keywords: culture; migration; ethnomusicology; folk song; folk dance Available at various institutes of the ASCR
Migrace obyvatel - migrace kultury

Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí....

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2013

Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny
Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
2013 - Czech
Ještě v 1. polovině 20. století byly hygienické poměry na českém venkově na poměrně nízké úrovni. Pokusem o nápravu se stala v roce 1939 veřejná soutěž vypsaná Ministerstvem školství a národní osvěty za účelem získání architektonických studií a návrhů řešení. Even in the first half of the 20th century hygienic conditions in the Czech countryside is at a relatively low level. In an attempt to remedy became in 1939 a public competition organized by the Ministry of Education for the purpose of obtaining architectural studies and design solutions. Keywords: hygiene; Czech countryside; architectural competition Available at various institutes of the ASCR
Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny

Ještě v 1. polovině 20. století byly hygienické poměry na českém venkově na poměrně nízké úrovni. Pokusem o nápravu se stala v roce 1939 veřejná soutěž vypsaná Ministerstvem školství a národní ...

Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
Etnologický ústav, 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i
Uherek, Zdeněk
2013 - Czech
Keywords: annual report; Institute of Ethnology ASCR Fulltext is available at external website.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Etnologický ústav AV ČR, v. v. i

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2013

Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie
Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
2013 - Czech
Keywords: folklore; world music; folk songs Available at various institutes of the ASCR
Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie

Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases