Number of found documents: 550951
Published from to

Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů
Šrotýř Martin; Georgii Merkulin; Vaniš Miroslav
2019 -
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů v Evropě a České republice. V druhé části se práce zabývá popisem a analýzou metodik pro testování UX, návrhem metodiky, testovacího scénáře a dotazníku. Poslední část práce se zabývá zhodnocením a analýzou navržené metodiky, identifikováním jí nedostatků a možnostmi použití.The aim of this thesis is to propose a methodology for testing UX / HMI cooperative systems. The first part deals with the description of the principles of cooperative systems and the implementation of cooperative systems in Europe and the Czech Republic. The second part deals with the description and analysis of methodologies for UX testing, proposal of methodology, test scenario and questionnaire. The last part of the thesis deals with the evaluation and analysis of the proposed methodology, identifying its shortcomings and possibilities of its use. Keywords: Kooperativní systémy; UX; C-ITS; V2V; V2I; I2I; C-ROADS; Cooperative systems; user experience; C-ITS; V2V; V2I; I2I; C-ROADS Available in digital repository of ČVUT.
Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně ...

Šrotýř Martin; Georgii Merkulin; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mise na Mars s lidskou posádkou
Bureš Petr; Dominik Ptáček; Bouchner Petr
2019 -
Tato práce popisuje možnosti vesmírné dopravy a budoucí kolonizace. První dvě kapitoly se zabývají vývojem pozorování vesmíru, jeho zkoumáním a případnou budoucí kolonizací. Třetí kapitola se již zaměřuje na dvě aktuální možnosti meziplanetárního cestování a jejich analýzou. Další kapitola obsahuje stručný popis možností přežití člověka na jiné planetě. Poslední kapitola podrobněji popisuje navržený systém meziplanetární dopravní infrastruktury společnosti SpaceX.This thesis describes possibilities of space transport and future interplanetary colonization. The first two chapters deal with the evolution of the space observation, its exploration and possible future colonization. The third chapter aims on two current possibilities of interplanetary transport and its analysis. The next chapter contains brief description of human survival possibilities on another planet. The last chapter describes in detail the proposed system of interplanetary transport infrastructure designed by SpaceX. Keywords: Vesmír; Kolonizace; Mars; Doprava; Space; Kolonization; Mars; Transport Available in digital repository of ČVUT.
Mise na Mars s lidskou posádkou

Tato práce popisuje možnosti vesmírné dopravy a budoucí kolonizace. První dvě kapitoly se zabývají vývojem pozorování vesmíru, jeho zkoumáním a případnou budoucí kolonizací. Třetí kapitola se již ...

Bureš Petr; Dominik Ptáček; Bouchner Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikace pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů General Aviation
Pružina Vladislav; Zbyšek Petřík; Lukeš Petr
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním kompletního řešení multiplatformní aplikace, pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů všeobecného letectví používaných během leteckého výcviku. Bakalářská práce vznikla ve spolupráci s F AIR spol. s r. o. Leteckou školou, která je partnerem Fakulty dopravní a v rámci bakalářského studia zajišťuje praktický výcvik na letounech. Vývoj aplikace je založen na aktuálních nařízeních EU a je v souladu s provozní příručkou a standardními provozními postupy společnosti F AIR.The subject of this thesis is design, implementation and testing of complete multi-platform application solution for calculation of performance characteristics of general aviation aeroplanes used within flight training. The bachelor thesis was created in cooperation with F AIR Ltd. flight school, which is a partner of Faculty of Transport Sciences and provides practical training on aeroplanes within bachelor's studies. Development of the application is based on current EU regulation and reflects Operational Manual as well as Standard Operating Procedures of F AIR company. Keywords: výkonnost letounu; webová aplikace; HTML; Java-Script; regrese; implementace; testování; uživatelské prostředí; aeroplane performance; web application; HTML; Java-Script; regression; implementation; testing; user interface Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů General Aviation

Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním kompletního řešení multiplatformní aplikace, pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů všeobecného letectví používaných během leteckého ...

Pružina Vladislav; Zbyšek Petřík; Lukeš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti
Novák Mirko; Vilém Knap; Novotný Stanislav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti je" je rozbor jevu agresivního řízení na českých silničních a to zejména na dálnici D1. Čtenáři je v této práci seznámen s fenoménem agresivního řízení. V tomto textu je uvedeno několik jeho definicí, včetně definování agrese a agresivního jednání jako obecných psychologických jevů. Řidiči dopouštějící se agresivního jednání jsou zde klasifikovány podle vybraných kritérií, které vykazují statistické rozdíly, jako jsou věk, typ dopravního prostředku a značka vozidla. Dále byl zde proveden metodou kritického roztřídění faktů rozbor několika vybraných nehod, ve kterých se řidiči dopouštěli agresivního řízení. V praktické části je provedena analýza současné situace na dálnicích a vybraných pozemních komunikacích na základě videí z palubních kamer motorových vozidel. Autor zde předkládá několik návrhů, jako jsou například osvětové kampaně a preventivní opatření, které mohou vést k potlačení tohoto jevu, kultivace agrese jako takové, a ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích.The subject of my thesis is to analyse aggressive driver's behaviour with respect from their brain activity mostly on highways. The reader is introduced into aggressive driving phenomenon. There are several definitions of aggressive behaviour including definition of aggressiveness and aggressive behaviour like some common psychological events. The aggressive drivers are classified with selected criteriums, that show statistics differences including age, type of the vehicle and its trademark. Therefore, there has been made the analysis of several traffic accidents caused by aggressive behaviour by method of critical facts sorting. The analysis of situation on the Czech highways and selected roads has been made in the practical part, based on analysis of traffic onboard cam videos. The author shows a several suggestions which can lead to supress this behaviour and common cultivation of the aggressiveness and also to low the accident rate on the roads. Keywords: Agresivita; agresivní chování; řidiči motorových vozidel; psychologie; dálnice; Aggressivness; behaviour; drivers; psychology; highways Available in digital repository of ČVUT.
Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti

Předmětem bakalářské práce "Analýza agresivních projevů řidičů vozidel z hlediska jejich mozkové činnosti je" je rozbor jevu agresivního řízení na českých silničních a to zejména na dálnici D1. ...

Novák Mirko; Vilém Knap; Novotný Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově
Čarská Zuzana; Jan Šátek; Moudrá Karolína
2019 -
Úkolem bakalářské práce "Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově" je popis aktuálního stavu tříramenné křižovatky částečně vidlicového tvaru v průtahu městem a návrh alespoň dvou nových variantních řešení křižovatky.The task of the bachelor thesis "New layout design of a crossroad situated on the through road in Pelhřimov" is to describe current state of a three-armed junction of semi-fork shape in the city´s transit, and to propose at least two new variant solutions of the intersection. Keywords: Okružní křižovatka; kapacita okružní křižovatky; dopravní průzkum; Pelhřimov; Roundabout; capacity of roundabout; traffic survey; Pelhřimov Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově

Úkolem bakalářské práce "Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově" je popis aktuálního stavu tříramenné křižovatky částečně vidlicového tvaru v průtahu městem a návrh alespoň ...

Čarská Zuzana; Jan Šátek; Moudrá Karolína
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provoz The North Atlantic High Level Airspace
Havelka Pavel; Jaroslav Ondák; Topková Tereza
2019 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a spracovať požiadavky pre prevádzkovanie leteckej dopravy v oblasti horného vzdušného priestoru Severného Atlantiku a tým vytvoriť manuál, ktorý môže byť použitý ako výukový materiál pri teoretickej príprave letovej posádky. Bakalárska práca sa zaoberá popisom vzdušného priestoru Severného Atlantiku, schvaľovacím procesom a procedúrami, ktoré sa v tomto priestore praktizujú. V práci sú taktiež zahrnuté predpisové požiadavky pre prevádzkovanie leteckej dopravy v tomto priestore, ktoré zahrňujú požiadavky na vybavenie lietadla, údržbu lietadla a požiadavky na letovú posádku.The main goal of this bachelor thesis is to describe and process the requirements for the operation of air transport in The North Atlantic High Level Airspace and thus create a manual which may be used as a learning material during the therotetical preparation of flight crew. The bachelor thesis is concerned with the description of the North Atlantic airspace, approval process and procedures practiced in this airspace. The thesis also presents regulatory requirements for the operation of air transport in this airspace which includes aeroplane equipment requirements, aeroplane maintenance requirements and flight crew requirements. Keywords: NAT HLA; PBCS; OTS; RVSM; ETOPS; FANS; RNP; schvaľovací proces; požiadavky; NAT HLA; PBCS; OTS; RVSM; ETOPS; FANS; RNP; approval process; requirements Available in digital repository of ČVUT.
Provoz The North Atlantic High Level Airspace

Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a spracovať požiadavky pre prevádzkovanie leteckej dopravy v oblasti horného vzdušného priestoru Severného Atlantiku a tým vytvoriť manuál, ktorý môže byť ...

Havelka Pavel; Jaroslav Ondák; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace Smart Charging
Šmejkal Ladislav; David Mička; Baroch Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Implementace Smart Charging" je analyzovat strategie České republiky v oblasti dopravy a energetiky, popsat vývoj technologií řízení přísunu energie a navrhnout řešení pro dynamické nabíjení elektromobilů.The subject of the bachelor thesis "Smart Charging in practice" is to analyze the Clean Mobility Action Plan of the Czech Reoublic, describe the progress in power management technology and create a solution for dynamic charging. Keywords: elektromobilita; dobíjecí infrastruktura; dynamické řízení; wallbox; energetická špička; electromobility; charging infrastructure; dynamic management; wallbox; peak time Available in digital repository of ČVUT.
Implementace Smart Charging

Předmětem bakalářské práce "Implementace Smart Charging" je analyzovat strategie České republiky v oblasti dopravy a energetiky, popsat vývoj technologií řízení přísunu energie a navrhnout řešení pro ...

Šmejkal Ladislav; David Mička; Baroch Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči
Čarský Jiří; Aneta Matysková; Martinek Jaroslav
2019 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči“ je zhodnotit současný stav cyklistických komunikací na území města Třebíč a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení cyklistické dopravy.The subject of bachelor thesis „Proposal of Cycle Infrastructure in Třebíč City” is evaluation of the current state of the cycling roads and also designing the optimal solution of cycling transport in Třebíč city. Keywords: cyklistická doprava; cyklistické komunikace; bike sharing; cycling traffic; cycling routes; bike sharing Available in digital repository of ČVUT.
Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči

Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči“ je zhodnotit současný stav cyklistických komunikací na území města Třebíč a na základě analýzy rozpracovat optimální ...

Čarský Jiří; Aneta Matysková; Martinek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel
Bouchner Petr; Viktoriia Vaneeva; Novotný Jan
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní prostředí z hlediska emisí u konvenčního a hybridního pohonu stejného modelu. Dalším úkolem je analyzovat, zda je hybridní model ekonomicky výhodný pro flotilu 30 vozidel.The subject of this bachelor thesis is to determine economic and ecological benefit of truck (class 9) fleet hybridization based on results of the simulation using IGNITE software, and analyze operating costs and impact on the environment in terms of produced emissions by comparison of the simulation results of conventional and hybrid model of the same model. Additionally, it I analyze if it is economically feasible to perform the hybridization of the fleet of 30 vehicles. Keywords: Elektromobil; hybridní automobil; nákladní vozidlo; modelovaní; simulaci; software; Electromobiles; hybrid vehicle; modeling; simulation; software Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel

Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní ...

Bouchner Petr; Viktoriia Vaneeva; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku
Čarská Zuzana; David Hudec; Nováček Ondřej
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního okolí. Dále je práce zaměřena na zvýšení bezpečnosti připojujících se vozidel z vedlejších komunikací na hlavní silniční průtah I/11 procházející náměstím a zlepšení uspořádání parkovacích míst v prostoru náměstí.The main subject of the bachelor thesis "Improving of the Masarykovo náměstí in the Žamberk" is creation of multiple variants for improving conditions for pedestrians and cyclists in the whole area of the square and its immediate surroundings. Further is the thesis focused on increasing of safety of vehicles connecting from secondary roads to the primary road I/11, which is going through the square and improvment of parking spaces arrangement in the area of the square. Keywords: cyklistická doprava; humanizace prostoru; náměstí; parkování; dopravní průzkum; veřejný prostor; územní plánování; zklidňování dopravy; cyclist; transport; humanization of the area; square; parking; traffic survey; public space; spatial planning; traffic calming Available in digital repository of ČVUT.
Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku

Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního ...

Čarská Zuzana; David Hudec; Nováček Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases