Number of found documents: 539460
Published from to

Význam trvalé ztráty zrakové informace v posturální stabilitě - posturografická analýza
PROUZOVÁ, Michaela; MLÍKA, Radek; GAUL ALÁČOVÁ, Petra
2019 - Czech
Úvod: Zrak je jedním z pěti základních lidských smyslů. Při jeho trvalé ztrátě nemohou lidé získávat vizuální cestou potřebné informace o svém okolí, což se projevuje například ve snížené orientaci v prostoru nebo jako zhoršení rovnováhy a zvýšená nejistota nejen během pohybu. Cíl: Zjistit, jaký vliv na stabilitu jedince má trvalá ztráta zrakové komunikace, zda se od sebe významně liší schopnost udržení posturální stability vidících se zakrytýma očima a nevidomých jedinců. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 23 probandů, kteří byli rozděleni do dvou skupin na vidící (11 jedinců) a nevidomé (12 jedinců). Posturální stabilita jednotlivců byla měřena pomocí tři rozdílných testů: bipedální stoj, bipedální stoj s početním úkolem (dual-task) a bipedální stoj na měkké podložce a byly sledovány tři parametry: 95% Confidence Ellipse Area, COP Path Length a COP Average Velocity. Všechny prováděné úkony proběhly s vyloučením vizuální kontroly. Testování se uskutečnilo pomocí tlakové plošiny Zebris FDM-S Multifunction Force Measuring Plate?. Hodnoty získané měřením byly následně zprůměrovány a statisticky ohodnoceny, k čemuž bylo využito Mann-Whitney U testu. Výsledky: U zkoumaných skupin došlo ke statisticky významnému rozdílu v měřeném parametru 95% Confidence Ellipse Area při dual-task úkolu. U ostatních parametrů nebyly prokázány signifikantní rozdíly. Závěr: Výsledky ukazují, že není významný rozdíl mezi nevidomými probandy a jedinci bez poruchy zraku, kterým jsou zakryty oči. Tyto výsledky mohou naznačovat neúplnou kompenzaci vizuální deprivace ostatními senzorickými systémy. Introduction: Vision is one of the five basic human senses. With its permanent loss, people are not able to obtain visual information about their surroundings. This results for example in lower space orientation or degradation of balance control and higher uncertainty in movement. Objective: Determine how the permanent loss of visual information affects stability of individuals and whether there is a significant difference in the ability of maintaining postural stability between blindfolded seeing individuals and the blind. Methods: 23 subjects participated in the tests. They were divided into two groups - sighted (11 individuals) and blind (12 individuals). Postural stability was measured by three different tests: bipedal stance, bipedal stance combined with calculus task (dual-task) and bipedal stance on soft surface. Three parameters were observed: 95% Confidence Ellipse Area, COP Path Length and COP Average Velocity. All tasks were carried out with exclusion of visual control. Testing was realized using Zebris FDM-S Multifunction Force Measuring Plate?. All measured values were averaged and statistically evaluated using Mann-Whitney U test. Results: Statistically significant difference between tested groups was found in dual-task test in 95% Confidence Ellipse Area parameter. Other parameters did not show significant differences. Conclusion: The results are showing that there is no significant difference between blind and blindfolded seeing individuals. This suggests incomplete compensation of visual deprivation by other sensory systems. Keywords: posturální stabilita; rovnováha; stoj; nevidomost; zrak; postural stability; balance; stance; blindness; vision Available in digital repository of UPOL.
Význam trvalé ztráty zrakové informace v posturální stabilitě - posturografická analýza

Úvod: Zrak je jedním z pěti základních lidských smyslů. Při jeho trvalé ztrátě nemohou lidé získávat vizuální cestou potřebné informace o svém okolí, což se projevuje například ve snížené orientaci v ...

PROUZOVÁ, Michaela; MLÍKA, Radek; GAUL ALÁČOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání dynamických parametrů chůze u obézních a neobézních pacientů
SOCHORKOVÁ, Klára; HORÁK, Stanislav; KOLÁŘ, Petr
2019 - Czech
Úvod: Obezita spadá do skupiny civilizačních chorob a patří k nejzávažnějším zdravotním problémům v dnešní době. Vysoká tělesná hmotnost způsobuje řadu zdravotních komplikací a negativně působí také na pohybový aparát člověka. Cíl: Porovnat dynamické parametry chůze u neobézních jedinců a jedinců trpících obezitou různého stupně. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 20 probandů ve věkovém rozmezí 21-40 let. Tito jedinci byli rozděleni dle hodnoty BMI a obvodu v pase na dvě skupiny. Výzkumnou skupinu tvořilo celkem 10 probandů s průměrným BMI 34,03 ?3,88. V kontrolní skupině bylo také celkem 10 probandů, jejichž průměrné BMI bylo 21,63 ?2,48. Chůze byla hodnocena pomocí plantografické plošiny Footscan? (RSCcan International, Belgium). U všech účastníků byly provedeny tři měření, jejichž hodnoty byly následně zprůměrovány. K následnému vyhodnocení byly vybrány tři základní dynamické parametry chůze - doba trvání krokového cyklu, délka kroku a rychlost chůze. Data byla následně statisticky vyhodnocena neparametrickým Mann -Whitney U testem. Výsledky: U testovaných probandů nebyly prokázány žádné statisticky významné rozdíly v době trvání krokového cyklu mezi oběma skupinami (p = 0, 850). Ani parametry délka kroku a rychlost chůze nebyly statisticky významné. Závěr: U vybraných dynamických parametrů chůze nebyly prokázány výrazné rozdíly mezi skupinou neobézních jedinců a jedinců s obezitou. Introduction: Obesity belongs to a groupof lifestyle diseases and is one of the most serious health problems today. High body weight causes a number of health complications and also has a negative effect on the musculoskeletal system of human body. Objective: To compare the dynamic gait parameters in non-obese and obese individuals with different stages of the obesity. Methods: A total of 20 probands in the agerange of 21-40 years participated in the study. These individuals were divided in to two groups according to the BMI and waist circumference. There search group consisted of 10 probands (BMI 34.03 ? 3.88). There were also 10 probands in the control group (BMI 21.63 ? 2.48). Walking was assesse dusing a Footscan? plantographicplatform (RSCcan International, Belgium). Three measurements were made from all the participants, the values of which were subsequently averaged. Three basic walking parameters - the duration of the step cycle, step length and walking speed -were selected for subsequent evaluation. The data were then statistically evaluated by non-parametric Mann-Whitney U test. Results: There were no statistically significant differences in the duration of the step cycle between the two groups in the proband stested (p = 0, 850). Neither the step length and walking speed parameters were statistically significant. Conclusion:There were no significant differences between thegroup of non-obese individuals and obese individuals in selected dynamic gait parameters. Keywords: Obezita; body mass index; chůze; krokový cyklus; dynamické parametry chůze; Obesity; body mass index; gait; gait cycle; dynamic gait parameters Available in digital repository of UPOL.
Porovnání dynamických parametrů chůze u obézních a neobézních pacientů

Úvod: Obezita spadá do skupiny civilizačních chorob a patří k nejzávažnějším zdravotním problémům v dnešní době. Vysoká tělesná hmotnost způsobuje řadu zdravotních komplikací a negativně působí také ...

SOCHORKOVÁ, Klára; HORÁK, Stanislav; KOLÁŘ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Charakteristiky posturální stability u mladých dospělých s chronickými bolestmi zad
ŠTEFAŇÁKOVÁ, Mária; GAUL ALÁČOVÁ, Petra; VYSKOTOVÁ, Jana
2019 - Czech
Úvod: U jedincov s chronickými low back pain boli pozorované zmenené charakteristiky posturálnej stability. Cieľ: Zhodnotiť, aký vplyv má chronická low back pain na parametre posturálnej stability stoja u mladých dospelých. Metodika: Výskumu sa zúčastnilo 10 probandov s chronickou low back pain a 10 zdravých jedincov. Priemerný vek zúčastnených bol 22,75 rokov. Probandi s bolesťami vyplnili dotazník Oswestry Chronic Low Back Pain Disability Questionnaire. Meranie sa uskutočnilo na tenzometrickej plošine od firmy Zebris typu FDM XS. Meraný bol pokojný stoj v nasledujúcich variáciách: bipedálny stoj s otvorenými očami, bipedálny stoj so zatvorenými očami, stoj na dominantnej dolnej končatine s otvorenými očami, stoj na dominantnej dolnej končatine so zatvorenými očami a bipedálny stoj na molitanovej podložke. Výsledky: Vo všetkých variáciách bipedálneho stoja neboli preukázané výraznejšie rozdiely medzi skupinami. Tie sa objavili až v oboch prípadoch unilaterálneho stoja, kde boli zaznamenané aj štatisticky významne väčšie anterioposteriórne odchýlky u probandov s LBP (p=0,03). Záver: Aj napriek absencii ďalších signifikantných výsledkov, vo všetkých testovaných situáciách boli najvýraznejšie odchýlky vždy práve v predozadných odchýlkach stoja, čo môže napovedať o zmenených posturálnych stratégiách ľudí trpiacich chronickou low back pain. Introduction: Altered characteristics of postural stability were observed in subjects with chronic low back pain. Objectives: Evaluation of chronic low back pain impact on parameters of postural control in young adults. Methods: Ten subjects with chronic low back pain and ten healthy participants took part in our research. Average age was 22,75 years. Subjects with pain completed Oswestry Chronic Low Back Pain Disability Questionnaire. Measurement was performed on the force plate FDM XS from Zebris company. Quiet standing was tested in 5 variations: bipedal stance (opened eyes vs. closed eyes), dominant leg stance (opened eyes vs. closed eyes) and bipedal stance on foam. Results: There were not achieved any strong differences between groups in all variations of bipedal stance. Those appeared only in unilateral stance, where also statistically significant difference in anterioposterior deviations showed up (p=0,03). Conclusions: Despite of absence of further significant results, in all test situations strongest differences were found in anterioposterior deviations of centre of pressure, what suggests that subjects with low back pain has altered postural strategies. Keywords: posturálna stabilita; chronická bolesť chrbta; postúra; stoj; postural stability; chronic low back pain; posture; standing Available in digital repository of UPOL.
Charakteristiky posturální stability u mladých dospělých s chronickými bolestmi zad

Úvod: U jedincov s chronickými low back pain boli pozorované zmenené charakteristiky posturálnej stability. Cieľ: Zhodnotiť, aký vplyv má chronická low back pain na parametre posturálnej stability ...

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Mária; GAUL ALÁČOVÁ, Petra; VYSKOTOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě v představě povrchové elektromyografie
LIPPERTOVÁ, Klára; KOLÁŘOVÁ, Barbora; TOMSA, Marek
2019 - Czech
Úvod: Porucha chůze je jedním z největších problémů, se kterými se musí pacienti po cévní mozkové příhodě vypořádat, proto je obnova chůze hlavním cílem jejich rehabilitace. Cíl: Porovnání svalové aktivity a rychlosti během chůze na páse a po chodbě aspektem povrchové elektromyografie. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 9 probandů (6 žen, 3 muži) v průměrném věku 63,7 let v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody s následky poruchy chůze. Všichni z probandů byli schopni samostatné chůze a neměli kognitivní deficit. Měření probíhalo ve dvou situacích - chůze na páse a chůze po chodbě. Každý z probandů byl měřen 2x, před zahájením rehabilitace a po jejím ukončení. Měřeny byly tyto svaly: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius medialis, m. rectus femoris a m. biceps femoris na obou dolních končetinách. Dále byla porovnávána rychlost chůze na páse oproti chůzi po chodbě během každého měření. Výsledky: Během 2. měření došlo při chůzi na chodbě k signifikantně vyšší svalové aktivitě u m. tibialis anterior (p = 0,038) a m. gastrocnemius medialis (p = 0,020) na paretické dolní končetině a také m. rectus femoris (p=0,015) na neparetické dolní končetině. Dále došlo k signifikantnímu navýšení rychlosti během chůze na páse. Závěr: Výsledky této studie potvrzují signifikantně vyšší svalovou aktivitu během chůze na chodbě na obou dolních končetinách. Ovšem vyšších rychlosti chůze pacienti dosáhli během chůze na páse (p = 0,007). Introduction: Gait disorder is one of the biggest problems for patients with stroke, and therefore is recovery of gait is a major goal of their rehabilitation. Objective: Comparison of muscle activity of the lower limbs and velocity between walking on treadmill and walking on the ground. Methodics: For this study were recruited 9 probands (6 woman, 3 men) with the average age of 63,7 in subacute stage after stroke with gait disorder. Probands were able to walk independently and there was no cognitive deficit detected. These activities were measured in two situations - gait on a treadmill and overground walking. Probands were measured for two times, before the start of rehabilitation and after it´s end. We measured these muscles: m. tibialis anterior, m. gastrocnemis medialis, m. rectus femoris and m. biceps femoris for both lower limbs. We compared walking speed on treadmill gait vs. overground walking. Results: : In the 2nd measurement, we found a significant result in p TA (p = 0,038) and p GM (p = 0,020), and in np RF (p = 0,015), when there was an increase of muscle activity in ground-walking compared to walking on the treadmill. And also we detected increase of avarage gait speed on treadmill (p = 0,007). Conclusion: Higher muscle activity showed walking on the ground for both lower limbs. However, higher speed were achieved during gait on treadmill. Keywords: chodící pás; rehabilitace chůze; elektromyografie; analýza chůze; cévní mozková příhoda; treadmill; gait rehabilitation; electromyography; gait analysis; stroke Available in digital repository of UPOL.
Chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě v představě povrchové elektromyografie

Úvod: Porucha chůze je jedním z největších problémů, se kterými se musí pacienti po cévní mozkové příhodě vypořádat, proto je obnova chůze hlavním cílem jejich rehabilitace. Cíl: Porovnání svalové ...

LIPPERTOVÁ, Klára; KOLÁŘOVÁ, Barbora; TOMSA, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti snížení emisí metanu při pěstování rýže
FILIPSKÝ, Ivan; RULÍK, Martin; FROUZOVÁ, Jaroslava
2019 - Czech
Rýže je jednou z nejvýznamnějších potravin světa. Globální změna klimatu je velmi komplexní jev závisející na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří kupříkladu Milankovićovy cykly, změny sluneční aktivity, desková tektonika, mořské proudění, přítomnost aerosolů v atmosféře, vliv vegetačního krytu zemského povrchu či změny magnetické polarity Země. Jeden z klíčových vlivů na zemské klima má i skleníkový efekt. Ačkoliv je koncentrace metanu v atmosféře řádově nižší než oxidu uhličitého, molekula metanu má mnohonásobně vyšší potenciál absorbovat infračervené záření. Metan přirozeně vzniká při vulkanické činnosti a jako koncový produkt dekompozice organické hmoty působením metanogenních archeí. V aerobním prostředí může být metan oxidován metanotrofními bakteriemi. S rostoucí lidskou populací rostla i antropogenní produkce metanu, která dnes převažuje nad přirozenou produkcí. Produkce metanu rýžovišti je jedním z nejvýznamnějších antropogenních zdrojů metanu. Bylo zjištěno, že přerušované zaplavení půdy při pěstování rýže vede díky aerobním procesům ke snížení emisí metanu i k lepšímu prospívání rostlin rýže. Dále se ukázalo, že samotná přítomnost rostliny rýže významně zvyšuje emise metanu, pravděpodobně díky produkci kořenových exudátů a odumřelé biomasy rostlinou. Vedle vodního managementu má klíčový vliv i přítomnost organické hmoty v půdě. Hnojení organickým hnojivem tedy vede ke zvýšení produkce metanu. Další úkon, který může snížit produkci metanu rýžovištěm je aplikace anorganických hnojiv. Rozdíly v produkci obilek mezi jednotlivými ošetřeními ale nebylo možné stanovit kvůli technickým možnostem. Ideální management pro pěstování rýže s nízkou produkcí metanu a při zachováním výtěžku by pravděpodobně zahrnoval změny anaerobních podmínek v rýžovišti, jako např. aeraci vody či pěstování v brázdách. Dále je vhodné aplikovat anorganická hnojiva namísto organických a nevracet sklizenou biomasu do rýžoviště. Aplikace karbidu vápenatého v kapslích či využití systému Azolla-Anabaena mohou rovněž snížit emise metanu z rýžovišť. Rice is one of the world's important food crops. Global climate change is very complex phenomenon depending on many factors. These factors include Milankovitch cycles, changes in solar activity, plate tectonics, thermohaline circulation, presence of aerosols in the atmosphere, influence of the vegetation cover of the Earth's surface or the change of the Earth's magnetic polarity. One of the key effects on the Earth's climate is the greenhouse effect. Although the concentration of methane in the atmosphere is lower than that of carbon dioxide, the methane molecule has a much higher potential to absorb infrared radiation. Methane is naturally produced by volcanic activity and as a terminal product of organic matter decomposition by methanogenic archaea. In an aerobic environment, methane can be oxidized by metanotrophic bacteria. With the growing human population, anthropogenic methane production has also grown and which now prevails over the natural production. Rice paddy methane production is one of the most important anthropogenic sources of methane. It has been found that the intermittent flooding of the soil during rice cultivation, due to aerobic processes, leads to a mitigation of methane emissions as well as a better growth of the plants. Furthermore, the presence of the rice plant has been shown to significantly increase methane emissions, probably due to the plant's production of root exudates and dead biomass. In addition to water management, the presence of organic matter in the soil is also crucial. Thus, fertilization with organic fertilizer leads to increased methane production. However, differences in the production of caryopses between treatments could not be determined due to technical possibilities. Ideal management for rice cultivation with low methane production and yield maintenance would likely involve changes in anaerobic conditions in the rice paddy such as water aeration or ridge cultivation. Moreover, it is advisable to apply inorganic fertilizers instead of organic and not to return harvested biomass to the paddy. The application of o encapsulated calcium carbide or the use of the Azolla-Anabaena cultivation system can also reduce methane emissions from paddy fields. Keywords: pěstování rýže; změna klimatu; skleníkový efekt; emise metanu; rice cultivation; climate change; greenhouse effect; methane emission Available in digital repository of UPOL.
Možnosti snížení emisí metanu při pěstování rýže

Rýže je jednou z nejvýznamnějších potravin světa. Globální změna klimatu je velmi komplexní jev závisející na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří kupříkladu Milankovićovy cykly, změny sluneční ...

FILIPSKÝ, Ivan; RULÍK, Martin; FROUZOVÁ, Jaroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium vybraných terpenoidů v genofondu měsíčku lékařského
SESTRIENKOVÁ, Adela Marína; TARKOWSKÁ, Danuše; BÉRES, Tibor
2019 - Czech
Měsíček lékařský (Calendulla officinalis L.) je významnou léčivou rostlinou s výraznými protizánětlivými účinky. Extrakt z úborů je součástí celé řady přípravků používaných v kožním lékařství. Látky zodpovědné za účinky patří do skupiny pentacyklických triterpenů, z nichž nejvýznamnější jsou monoestery faradiolu. V rámci teoretické části byla vypracována rešerše na téma Měsíček lékařský, významné obsahové látky v něm obsažené, jejich biosyntéza, význam a metody používané k jejich analýze. Praktická část je zaměřena na vývoj kvantifikačních metod. Ty byly využity ve srovnání vybraných genotypů měsíčku z kolekce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Calendula officinalis L. is an important medicinal plant with significant anti-inflammatory activity. Extracts of the flower heads are widely used in dermatology. The most important anti-inflammatory compounds are the esters of a pentacyclic triterpendiol - faradiol. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on important compounds of pot marigold as well as their biosynthesis and methods used for their analysis. In the practical part, methods for quantification of faradiol are introduced to assess selected genotypes of pot marigold from the collection of the Crop Research Institute. Keywords: Měsíček lékařský; faradiol; ultravysoce účinná kapalinová chromatografie; hmotnostní spektormetrie; marigold (Calendula officinalis L.); faradiol; ultrahigh-performance liquid chromatography; mass spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Studium vybraných terpenoidů v genofondu měsíčku lékařského

Měsíček lékařský (Calendulla officinalis L.) je významnou léčivou rostlinou s výraznými protizánětlivými účinky. Extrakt z úborů je součástí celé řady přípravků používaných v kožním lékařství. Látky ...

SESTRIENKOVÁ, Adela Marína; TARKOWSKÁ, Danuše; BÉRES, Tibor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Faktory ovlivňující stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků
ABRAHAMOVÁ, Petra; MIKŠOVÁ, Zdeňka; FILIPČÍKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňujících stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, specifikou řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví a stabilizací NLZP. Výzkumné šetření je provedeno metodou kvantitativního šetření s využitím modifikovaného dotazníku, který obsahuje 30 otázek zaměřených na zjištění stabilizačních faktorů, demografických údajů a celkové pracovní spokojenosti NLZP. Výzkumný soubor tvoří 120 respondentů-všeobecných sester, porodních asistentek a dětských sester z lůžkových oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Výsledky výzkumného šetření nepotvrzují předpoklad míry významnosti stabilizačního faktoru finančního ohodnocení před interpersonálními vztahy a pracovním prostředím. je potvrzen korelační vztah mezi vybranými demografickými údaji-věkovou kagorií, pracovní pozicí a pracovní spokojeností NLZP. The aim of thesis is to summarize and research factors influencing the stabilization of nurses in the Czech Republic. The theoretical part deals with the issue of human resources management, the specifics of human resources management in health care and the stabilization of nurses. The research is carried out using a quantitative survey method using a modified questionnare, which contains 30 questions aimed at finding stabilization factors, demografphic data and nurses satisfaction. The research group consists of 120 respondents-general nurses, midwifes and child nurses from the in-patient departments of the Masaryk Hospital in Ústí nad Labem. The results of the research do not confirm the presumption of the significance of the financial valuation stabilization factor against interpersonal relationships and the working environment. Significant correlation relationship between selected demographic data-age, job position and nursing satisfaction is confirmed. Keywords: stabilizace personálu; všeobecná sestra; stabilizační faktory; řízení lidských zdrojů; stabilization of staff; general nurse; factor of stabilization; human resource management Available in digital repository of UPOL.
Faktory ovlivňující stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků

Cílem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňujících stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů, ...

ABRAHAMOVÁ, Petra; MIKŠOVÁ, Zdeňka; FILIPČÍKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP
ŠABATOVÁ, Marie; DOBEŠOVÁ, Zdena; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě dat z dostupných zdrojů, kterými byla Studijní agenda Univerzity Palackého v Olomouci (Informační Systém STudijní AGendy - IS STAG), data z Katedry geoinformatiky a data z provedeného dotazníkového šetření byly provedeny prostorové i neprostorové analýzy, vedoucí ke zjištění zajímavých informací k řešené problematice. Rešerše odborných příspěvků vedla k vhodnému výběru metod zpracování datových podkladů a k přípravě dotazníkového šetření, které bylo cíleno na uchazeče, studenty a absolventy Katedry geoinformatiky. Vybrané podklady a náměty poskytli také pracovníci Katedry. Výsledky získané zpracováním dat a provedenými analýzy jsou zpracovány do podoby kartografických a infografických vizualizací, které jsou kromě uvedení v textu práce uspořádány také do podoby propagační brožury o Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky práce jsou prezentovány na webových stránkách a v podobě posteru. Všechny výstupy jsou k dispozici na přiloženém DVD. The main aim of the thesis is to analyse and visualize the spatial differentiation of students and graduates of the Department of Geoinformatics of Palacký University in Olomouc. Based on data from available sources, which were the Study agenda of Palacký University in Olomouc, data from the Department of Geoinformatics, and data from the questionnaire survey, spatial and non-spatial analyses were carried out. The research of scientific contributions led to a suitable selection of methods of data processing and to the design of the questionnaire survey, which was aimed at applicants, students and graduates of the Department of Geoinformatics, Palacký University Olomouc. The selected documents and suggestions were also provided by the Department staff. The results obtained by data processing and analyses are processed into cartographic and infographics visualizations, which are also presented in the form of a promotional brochure about the Department of Geoinformatics, Palacký University in Olomouc. The results of the work are presented on the website and in the poster. All outputs are available on the enclosed DVD. Keywords: Katedra geoinformatiky UP; prostorová diferenciace; analýza; vizualizace; infografika; Department of Geoinformatics; Palacký University Olomouc; spatial differentiation; analyses; visualization; infographics Available in digital repository of UPOL.
Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě dat z dostupných zdrojů, ...

ŠABATOVÁ, Marie; DOBEŠOVÁ, Zdena; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Testování disagregačních metod v GIS
ZAPLETAL, Jan; PÁSZTO, Vít; BURIAN, Jaroslav
2019 - Czech
Práce je zaměřena na testování vybraných disagregačních metod za účelem přepočtu vybraných statistických ukazatelů do nižších územních jednotek. Hlavním cílem práce je pro vybrané statistické ukazatele - počet obyvatel, podíl nezaměstnaných osob a průměrnou hrubou mzdu provést přepočet v několika úrovních podrobnosti a výsledky zhodnotit na referenčních datech, která jsou dostupná na detailní úrovni. Pro každý statistický ukazatel navrhnout vhodná pomocná data, jejich váhy a vhodnou velikost buňky pro přepočet. Disagregace statistických dat byla testována v rámci dvou testovacích území. Pro každý statistický ukazatel bylo v rámci testovacích území použito několik typů pomocných dat. Výsledkem práce jsou vizualizace všech příkladů přepočtených dat. Tyto vizualizace jsou dostupné v digitální podobě v projektu ArcGIS for Desktop přiloženém na DVD. Dalšími výsledky jsou zhodnocení a porovnání přesnosti přepočtů pomocí jednotlivých typů pomocných dat. Vybrané vizualizace jsou ve formě map přiloženy v tištěné podobě. Výsledky jsou prezentovány na informačním posteru a na webových stránkách bakalářské práce. This thesis is focused on testing various data disaggregation methods in order to disaggregate selected statistical indicators to smaller spatial units. The main goal is to recalculate selected statistical indicators - population, unemployment rate and average gross wage in several levels of detail and to evaluate the results on the reference data available at the detailed level. For each statistical indicator, this thesis recommends convenient ancillary data, their weights and appropriate cell size for disaggregation. Statistical data disaggregation was examined for two testing areas. Several types of ancillary data were used for each statistical indicator within the testing areas. The results of the work are the visualisations of all example of the disaggregated data. These visualisations are available in digital form in the ArcGIS for Desktop project as a part of the DVD appendix. Other results are the evaluation and comparison of the accuracy of data disaggregation using several types of ancillary data. Selected examples of visualisations are provided as printed maps. The results of the thesis are presented on the poster and the website of the thesis. Keywords: disagregace;pomocná data;srovnání;vizualizace; disaggregation;ancillary data;comparison;visualisation Available in digital repository of UPOL.
Testování disagregačních metod v GIS

Práce je zaměřena na testování vybraných disagregačních metod za účelem přepočtu vybraných statistických ukazatelů do nižších územních jednotek. Hlavním cílem práce je pro vybrané statistické ...

ZAPLETAL, Jan; PÁSZTO, Vít; BURIAN, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro
KAŠPAROVÁ, Tereza; RÁROVÁ, Lucie; KVASNICA, Miroslav
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá antiproliferačními účinky derivátů narciklasinu. Nejbohatším zdrojem alkaloidu narciklasinu jsou rostliny z čeledi Amaryllidaceae. Teoretická část shrnuje poznatky o nádoru děložního hrdla, charakterizuje alkaloidy čeledi Amaryllidaceae, naznačuje jejich účinek na buňky a shrnuje proces programové buněčné smrti. V praktické části bakalářské práce byla studována aktivita nových derivátů narciklasinu na buněčnou linii HeLa odvozenou od nádoru děložního hrdla. Určení aktivity probíhalo pomocí metod Western blotting, součástí byla i průtoková cytometrie a test aktivity caspas 3/7. Vše bylo provedeno za účelem studia vlivu nových derivátů na apoptosu a buněčný cyklus. The bachelor thesis deals with anti-proliferative effects of derivatives of narciclasine. The family Amaryllidaceae is the richest source of the alkaloid narciclasine. The theoretical part summarizes the knowledge about cervical carcinoma, characterises alkaloid of the family Amaryllidaceae, their effect on cells and summarizes the process of program cell death. The practical part of bachelor thesis studied the activity of new derivatives of narciclasine with cell line HeLa (derived from cervical cancer). Activity determination was performed using Western blotting, including flow cytometry and caspase test, all for the purpose of studying the effect leading to apoptosis and the cell cycle. Keywords: Apoptosa; nádor děložního hrdla; narciklasin; průtoková cytometrie; western blot; caspasy; Apoptosis; cervical cancer; narciclasine; flow cytometry; western blotting; caspases Available in digital repository of UPOL.
Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro

Bakalářská práce se zabývá antiproliferačními účinky derivátů narciklasinu. Nejbohatším zdrojem alkaloidu narciklasinu jsou rostliny z čeledi Amaryllidaceae. Teoretická část shrnuje poznatky o nádoru ...

KAŠPAROVÁ, Tereza; RÁROVÁ, Lucie; KVASNICA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases