Number of found documents: 15321
Published from to

Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku
Král, Petr; Prchal, Jiří
2022 - English
Keywords: vzácnozeminné sloučeniny; Ce2Pd2In; magnetický stav; hydrostatický tlak; jednoosý tlak; rare-earth intermetallics; Ce2Pd2In; magnetic state; hydrostatic pressure; uniaxial pressure Available in a digital repository NRGL
Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku

Král, Petr; Prchal, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního
Slabá, Zuzana; Vedral, Josef; Staša, Josef
2022 - Czech
1 Proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code Abstract The subject of the present thesis is the proceedings for the annulment of a measure of a general nature or its part according to § 101a et seq. of the Administrative Procedure Code. Although this procedure has been a part of the legal system since 2005, it is currently very topical, also in view of the numerous measures of a general nature issued and reviewed by the courts in connection with the occurrence of the coronavirus pandemic. The aim of this thesis is to describe the procedure for the annulment of a measure of a general nature or a part thereof in the light of the current state of legislation and the development of judicial case law. The interpretation is supplemented by an assessment of the legal regulation and the conclusions of the case law, through which the individual aspects of the measure of a general nature can be analysed in their interconnected context. The main core of the work, which is the judicial proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code, is preceded by a general interpretation of the concept of a measure of a general nature, without the definition of which the thesis could not be... Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního Abstrakt Tématem předkládané práce je řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle § 101a a násl. soudního řádu správního. Ačkoliv je toto řízení součástí právního řádu již od roku 2005, v současné době je velice aktuálním, a to i s ohledem na mnohost vydávaných a soudy přezkoumávaných opatření obecné povahy v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru. Záměrem práce je postupně popsat průběh řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části ve světle současného stavu právní úpravy a vývoje soudní judikatury. Výklad je doplňován o hodnocení právní úpravy a o závěry soudní judikatury, prostřednictvím kterých lze analyzovat jednotlivé aspekty soudního přezkumu opatření obecné povahy ve vzájemných souvislostech. Hlavnímu jádru práce, jímž je soudní řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního, předchází obecné pojednání o pojmu opatření obecné povahy, bez jehož vymezení by výklad nemohl být kompletním. Práce zároveň obsahuje některé aspekty kasační stížnosti a ústavního přezkumu rozhodnutí vydaného v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, které doplňují hlavní téma. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří částí. Tématem druhé části, zařazené za... Keywords: řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části; soudní přezkum opatření obecné povahy; opatření obecné povahy; proceedings for annulment of a measure of a general nature or part thereof; judicial review of a measure of a general nature; measure of a general nature Available in a digital repository NRGL
Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle soudního řádu správního

1 Proceedings for the annulment of a measure of a general nature or part thereof under the Administrative Procedure Code Abstract The subject of the present thesis is the proceedings for the annulment ...

Slabá, Zuzana; Vedral, Josef; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Multi-agentní hledání cest
Švancara, Jiří; Barták, Roman
2022 - English
Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared environment represented by a graph. The classical definition of MAPF is very simple and usually does not reflect the real world accurately. In this thesis, we try to add several attributes to the MAPF definition so that we overcome this shortcoming. This is done in several steps. First, we present an approach on how to model and solve MAPF via reduction to Boolean satisfiability using Picat programming language. This provides us with a useful model that can be easily modified to accommodate additional constraints. Secondly, we modify MAPF to portray a more realistic world. Specifically, we allow new agents to enter the shared environment during the execution of the found plan, and we relax the requirement on the homogeneousness of the shared environment. Lastly, we experimentally verify the applicability of the novel models on real robots in comparison with the classical MAPF setting. Zadáním multi-agentního hledání cest (MAPF z anglického multi-agent path finding) je nalézt nekonfliktní cesty pro neměnnou skupinu agentů, kteří se pohybují ve sdíleném prostředí. Každý z agentů je definován svojí výchozí a cílovou polohou. Tato běžná definice MAPF je velice jednoduchá a často nezohledňuje všechny parametry reálného světa, které je potřeba vyřešit, aby byl problém prakticky aplikovatelný. V této práci se snažíme tento nedostatek odstranit tím, že definici rozšíříme o několik parametrů. Toho dosáhneme v několika krocích. Nejprve představíme přístup k řešení MAPF pomocí převodu na splnitelnost Booleovských formulí. Tento přístup modelujeme v programovacím jazyce Picat, který nám poskytuje snadno upravitelný model, do kterého lze přidávat nové podmínky a omezení. Toho využijeme v dalším kroku, kdy upravíme původní zadání MAPF. Zaprvé povolíme, aby do sdíleného prostředí vstupovali noví agenti během exekuce již nalezeného plánu. Zadruhé relaxujeme požadavek na homogenitu sdíleného prostředí, které je běžně reprezentováno neohodnoceným grafem. V poslední části práce provedeme experimentální studii na skutečných robotech, abychom ověřili, že přidané atributy skutečně modelují situaci lépe než klasická definice. Keywords: Multi-agentní hledání cest; Splnitelnost; Prohledávání stavového prostoru; Reální roboti; Multi-agent Path Finding; Satisfiability; State Search; Real Robots Available in a digital repository NRGL
Multi-agentní hledání cest

Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared ...

Švancara, Jiří; Barták, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu
Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
2022 - Czech
Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for international protection in the Czech Republic. It covers the decision-making paragraphs of the Czech Asylum Act so that the reader can get an idea of the functioning of the asylum system in the Czech Republic. The work aims to be practical and in many places the study of selected cases focuses on controversial moments, in which the court comes to the opposite conclusion than the administrative body. The right to asylum is enshrined in Article 43 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Asylum Act is an integral part of the Czech legal system. In a detailed analysis of the merits of disputed cases, the submitted work will present the closest possible profile of an applicant for international protection, who is close in his fate to an asylum-relevant persecuted person, as well as a foreigner who is threatened with serious harm if returning to his country of origin or last permanent residence. The legal institute is always mentioned and subsequently disputes that have been intercepted by the Czech administrative courts during the review of the defendant decisions are traced to it. The selected... Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu Abstrakt Předložená práce rozebírá rozhodovací praxi českých soudů v případech zamítnutých žádostí o mezinárodní ochranu na území České republiky. Pokryty jsou v ní rozhodovací paragrafy českého zákona o azylu tak, aby si čtenář sám mohl učinit představu o fungování azylového systému v České republice. Práce si klade za cíl být praktickou a na mnoha místech se studiem vybraných případů zaměřuje na sporné momenty, u kterých dochází soud k opačným závěrům nežli správní orgán. Právo na azyl je zakotveno v čl. 43 Listiny základních práv a svobod a azylový zákon je nedílnou součástí českého právního řádu. Podrobným rozborem merita sporných případů předložená práce představí nejblíže zjistitelný možný profil žadatele o mezinárodní ochranu, který se blíží svým osudem azylově relevantně pronásledované osobě, tak i cizince, který je ohrožen vážnou újmou v případě návratu do země jeho původu či posledního trvalého bydliště. V teoretické části je vždy uveden právní institut a následně jsou k němu dohledány sporné případy, které zachytily české správní soudy při přezkumu žalovaných rozhodnutí. Vybraná judikatura je aktuální a probírané případy jsou vždy představeny s vysvětlením situace v zemi původu cizince, vznesenými výhradami, a pokud je to... Keywords: azyl; doplňková ochrana; soudní přezkum; asylum; subsidiary protection; judicial review Available in a digital repository NRGL
Negativní rozhodnutí o mezinárodní ochraně ve světle soudního přezkumu

Negative decisions on international protection in the light of judicial review Abstract The presented work analyzes the decision-making practice of Czech courts in cases of rejected applications for ...

Hrdlička, Vladan; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Přesné prostoročasy v modifikovaných teoriích gravitace
Karamazov, Michal; Švarc, Robert
2022 - English
In the review part of the thesis we summarize various modified theories of gravity, especially those that are characterized by additional curvature invariants in the Lagrangian density. Further, we review non-twisting geometries, especially their Kundt subclass. Finally, from the principle of least action we derive field equations for the case with the Lagrangian density corresponding to an arbitrary function of the curvature invariants. In the original part of the thesis we explicitly express particular components of the field equations for non-gyratonic Kundt geometry in generic quadratic gravity in arbitrary dimension. Then we discuss how this, in general fourth order, field equations restrict the Kundt metric in selected geome- trically privileged situations. We also analyse the special case of Gauss-Bonnet theory. 1 V rešeršní části této diplomové práce shrnujeme poznatky o modifikovaných teori- ích gravitace, především pak takových, které jsou charakterizovány dodatečnými křivostnímy invarianty v hustotě lagrangiánu. Dále uvádíme přehled o netwistu- jících geometriích, speciálně s důrazem na jejich Kundtovu podtřídu. Z principu nejmenší akce poté odvozujeme rovnice gravitačního pole v případě, kdy hustota lagrangiánu odpovídá obecné funkci křivostních invariantů. V rámci původní části této práce explicitně nalézáme jednotlivé složky rovnic pole pro negyratonovou Kundtovu geometrii v obecné kvadratické teorii gravitace v obecné dimenzi. Dis- kutujeme, jak rovnice pole omezují obecnou Kundtovu metriku ve vybraných ge- ometricky privilegovaných případech. Speciální pozornost pak věnujeme případu Gauss-Bonnetovy teorie. 1 Keywords: Obecná relativita; $f(R,\,R_{cd}^2,\,R_{cdef}^2)$ teorie; kvadratická gravitace; Gaussova-Bonnetova teorie; netwistující a bezshearové geometrie; Kundtovy prostoročasy; General relativity; $f(R,\,R_{cd}^2,\,R_{cdef}^2)$ theories; quadratic gravity; Gauss-Bonnet theory; non-twisting and shear-free geometries; Kundt spacetimes Available in a digital repository NRGL
Přesné prostoročasy v modifikovaných teoriích gravitace

In the review part of the thesis we summarize various modified theories of gravity, especially those that are characterized by additional curvature invariants in the Lagrangian density. Further, we ...

Karamazov, Michal; Švarc, Robert
Univerzita Karlova, 2022

Faktory ovlivňující využití moderních technologií ve výuce matematiky
Havelková, Veronika
2022 - Czech
The aim of this thesis is to explore the factors influencing the usage of modern technologies in teaching Mathematics. Modern technologies have been gradually earning their place in Czech schooling for a while now, but they are not always used in the way we might expect. To address such a question, upon consulting various literary sources, this thesis presents a model of factors which influence the usage of technologies in teaching Mathematics and aims to answer the following questions. What factors influence the intended usage of technologies in teaching Mathematics? How do these factors influence the intended usage of technologies in teaching Mathematics? What are the differences between the intended usage and the real usage and what factors influence them? How do these factors influence the real usage in teaching Mathematics? The individual factors have been further explored by a multiple-case study of three Czech Mathematics teachers during their teaching and subsequential interviews. It was the form of a multiple-case study which allowed for deeper observation of the mutual relationships between the individual factors in teachers with very different approaches to teaching and modern technologies. The differences between the considered cases then provided an insight into what could help... Cílem práce bylo hlubší prozkoumání faktorů ovlivňujících využití moderních technologií ve výuce matematiky. Moderní technologie se do škol v České republice dostávají postupně již delší dobu, ale jejich využití není vždy takové, jaké bychom možná očekávali. Proto byl na základě studia literatury sestaven v rámci této disertační práce model faktorů ovlivňujících využití moderních technologií ve výuce matematiky a cílem bylo zodpovědět následujících otázek. Jaké faktory ovlivňují plánované využití technologie v matematickém vzdělávání? Jak tyto faktory ovlivňují plánované použití ve výuce matematiky? Jaké jsou rozdíly mezi plánovaným použitím a skutečným použitím, jaké faktory je ovlivňují? Jak tyto faktory ovlivňují skutečné využití ve výuce matematiky? Jednotlivé faktory byly následně podrobně studovány v rámci mnohopřípadové studie tří českých učitelů matematiky na základě pozorování jejich hodin a provedených rozhovorů. Právě forma mnohopřípadové studie umožnila hlouběji pozorovat vzájemné vztahy jednotlivých faktorů u učitelů s velice odlišnými přístupy k výuce matematiky a k moderním technologiím. Odlišnost jednotlivých případů následně umožnila také ukázat, co by mohlo pomoci učitelům v procesu zařazování technologií do výuky matematiky i vzhledem k osobnostním odlišnostem jednotlivých... Keywords: moderní technologie; implementace technologií; učitelská přesvědčení; výuka matematiky; dynamická geometrie; modern technologies; technology implementation; teachers' beliefs; teaching mathematics; dynamic geometry Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující využití moderních technologií ve výuce matematiky

The aim of this thesis is to explore the factors influencing the usage of modern technologies in teaching Mathematics. Modern technologies have been gradually earning their place in Czech schooling ...

Havelková, Veronika
Univerzita Karlova, 2022

Legální a nelegální práce cizinců v České republice
Novakovská, Ivana; Štefko, Martin
2022 - Czech
The topic of this diploma thesis is legal and illegal work of foreigners in Czech Republic. Both legal and illegal work are related to the performance of dependent work. Therefore, the thesis begins with the definition of this term when the author describes the individual characters of dependent work stipulated not only by the law but also by applicable case law. At the end of the first part, several tests of employment which are helpful for the identification of the performance of dependent work are explained. The second part is devoted to the conditions of foreigners' stay and employment in the Czech Republic, divided into two groups of foreigners. Firstly, the citizens of the EU, EEA and Switzerland and their family members, especially regarding the free movement of workes stipulated by the Treaty on the Functioning of the European Union and the topic of posting workers in the context of the transnational provision of services. Secondly, the third-country nationals who may obtain a work permit, an employee's card, a blue card or a card of an internally transferred employee for the purpose of their employment on a certain working position within a certain employer, unless they have free acces to the czech labour market. The author presents also the governmental programmes of economic migration.... Tématem této diplomové práce je legální a nelegální práce cizinců v České republice. Jelikož se problematika jak zaměstnávání cizinců, tak i jejich výkonu nelegální práce vztahuje na výkon závislé práce, na začátek je analyzována definice pojmu závislé práce, kdy autorka popisuje jednotlivé definiční znaky a další podmínky výkonu závislé práce tak, jak jsou dány nejen zákonem, ale i příslušnou judikaturou. Na konec první části jsou vysvětleny testy zaměstnanosti, které napomáhají výkon závislé práce identifikovat. V druhé části se autorka zabývá podmínkami pobytu a zaměstnávání cizinců v České republice, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Jako první je skupina občanů EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, u kterých je rozebrána zejména svoboda volného pohybu pracovníků zakotvená ve Smlouvě o fungování evropské unie a neméně důležitá problematika vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb. Druhou skupinou jsou pak občané třetích zemí, kteří, pokud nedisponují volným vstupem na trh práce, mohou za účelem zaměstnání na určitém pracovním místě u určitého zaměstnavatele získat buď povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Představeny jsou také vládní programy ekonomické migrace. Následuje poslední, třetí... Available in a digital repository NRGL
Legální a nelegální práce cizinců v České republice

The topic of this diploma thesis is legal and illegal work of foreigners in Czech Republic. Both legal and illegal work are related to the performance of dependent work. Therefore, the thesis begins ...

Novakovská, Ivana; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy a biometriku
Tkadlec, Matěj; Morávek, Jakub; Koldinská, Kristina
2022 - Czech
PERSONAL DATA PROTECTION UNDER THE GDPR WITH FOCUS ON EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND BIOMETRICS ABSTRACT This thesis focuses on the very complex and legally complicated issue of personal data protection in the period since the GDPR Directive came into force, i.e. from May 2018 onwards. The adoption of this data protection regulation can certainly be described as one of the most pivotal moments in the history of European legislation, as there has never before been a unifying regulation so extensive that it forced all Member States to regulate such a peculiar area in exactly the same way. For this reason alone, both before and after the GDPR came into force, the topic of data protection has been the subject of numerous debates, as the regulation in question has brought about many significant changes that were previously unprecedented in the field of data protection. The purpose of this work was not to comprehensively discuss all these new institutes, rights and obligations and other parameters of the GDPR, but to describe only the most important ones in detail and then to focus on their specifics in employment relations, with a focus on biometrics. For this reason, the second part of the thesis first focuses on the situations in which an employer is obliged to process the personal data of its employees or... OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR SE ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY A BIOMETRIKU ABSTRAKT Tato rigorózní práce se věnuje velmi komplexní a právně složité problematice ochrany osobních údajů v období od nabytí účinnosti GDPR, tedy od května 2018 nadále. Přijetí tohoto nařízení o ochraně osobních údajů lze jistě označit za jeden z nejvíce zlomových momentů v historii evropského zákonodárství, neboť nikdy předtím neexistoval natolik rozsáhlý unifikační předpis, který by všechny členské státy donutil takto svébytnou oblast regulovat naprosto stejným způsobem. Již jen z toho důvodu se jak před nabytím účinnosti GDPR, tak po tomto okamžiku na téma ochrany osobních údajů vedou bohaté diskuze, neboť dotčené nařízení přineslo mnoho významných změn, které předtím na poli ochrany osobních údajů neměly obdoby. Účelem této statě přitom nebylo komplexně pojednat o všech těchto nových institutech, právech a povinnostech a dalších parametrech GDPR, ale zevrubně popsat pouze ty nejpodstatnější z nich a následně se zaměřit na jejich specifika v pracovněprávních vztazích, a to se zaměřením na biometriku. Z toho důvodu se druhá část práce nejdříve věnuje tomu, v jakých situacích je zaměstnavatel povinen zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců. To proto, že zpracování osobních údajů v rámci... Keywords: Nařízení GDPR; biometrické údaje; Ochrana osobních údajů; GDPR Directive; Biometric Data; Personal Data Protection Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy a biometriku

PERSONAL DATA PROTECTION UNDER THE GDPR WITH FOCUS ON EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND BIOMETRICS ABSTRACT This thesis focuses on the very complex and legally complicated issue of personal data protection ...

Tkadlec, Matěj; Morávek, Jakub; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2022

Vliv glukózy na expresi biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk.
Schmidtová, Kristína; Nachtigal, Petr; Fikrová, Petra
2022 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Glucose effects on the expression of biomarkers of endothelial dysfunction in endothelial cells Author: Kristína Schmidtová Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to determine whether the new monoclonal antibody carotuximab affects the expression of endoglin and its transcription factors (KLF6 and RELA), as well as the expression of enzyme MMP-14 and soluble endoglin, in human aortic endothelial cells that were exposed to high glucose levels over the period of 3 days. Methods: We used human aortic endothelial cells (HAEC), passage 5, and we exposed them to high glucose levels (45 mmol) for the period of 3 days and to carotuximab (300 μg/ml) for 12 hours. The results were compared with a control group which was exposed to normal glucose levels (5 mmol). Real-time PCR was used to measure the mRNA expression of endoglin, KLF6, RELA and MMP-14. Protein levels of endoglin and the enzyme MMP-14 were measured by flow cytometry. ELISA method was used to measure the level of soluble endoglin. Results: Gene expression of endoglin, transcription factors and the enzyme MMP-14 was significantly increased after... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov diplomovej práce: Vplyv glukózy na expresiu biomarkerov endotelové dysfunkcie u endotelových buniek Autor: Kristína Schmidtová Vedúci diplomovej práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či nová monoklonálna protilátka carotuximab ovplyvňuje expresiu endoglínu a jeho transkripčných faktorov (KLF6 a RELA) a taktiež expresiu enzýmu MMP-14 a hladinu solubilného endoglínu, u ľudských aortálnych endotelových buniek, ktoré boli po dobu 3 dní vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy. Metódy: V tejto diplomovej práci boli použité ľudské aortálne endotelové bunky (HAEC), ktoré boli po dobu 3 dní vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy (45 mmol) a po dobu 12 hodín vystavené pôsobeniu carotuximabu (300 μg/ml). Výsledky boli porovnávané s kontrolnou skupinou, ktorá bola vystavená normálnym hladinám glukózy (5 mmol). Metódou real-time PCR sme zmerali mRNA expresiu endoglínu, KLF6, RELA a MMP-14. Pomocou prietokovej cytometrie sme vyhodnotili proteínové hladiny endoglínu a enzýmu MMP-14. Pre meranie hladiny sEng sme použili metódu ELISA. Výsledky: Génová expresia endoglínu, transkripčných faktorov a enzýmu MMP-14 bola signifikantne zvýšená po... Available in a digital repository NRGL
Vliv glukózy na expresi biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Glucose effects on the expression of biomarkers of endothelial ...

Schmidtová, Kristína; Nachtigal, Petr; Fikrová, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání systémů sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké Británii a v České republice
Šmelhausová, Michaela; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
2022 - Czech
The topic of this rigorous thesis is comparison of social security systems for disabled people in the United Kingdom and the Czech Republic. The purpose was to analyse systems of both countries, compare them and evaluate quality of their setting with regard to effect that the help provided through these systems has on lives of disabled people. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focusing on social security system in a broader context, including a brief historical overview of the development of these systems in the United Kingdom and the Czech Republic. The second chapter is describing the social security system for disabled people in the United Kingdom. This chapter defines not only individual benefits provided by the government, but also other forms of help that are provided in the UK. The individual benefits that are described within this chapter are Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Attendance Allowance and Carer's Allowance. Furthermore this chapter also includes description of assitance provided for disabled people by the relevant authorities and a brief description of the issue of the parking badge provided for disabled people to help them with their mobility. The third chapter is dealing with the social security system for disabled people... Tématem této rigorózní práce je srovnání sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké Británii a v České republice. Cílem bylo analyzovat systémy obou zemí, jejich srovnání a zhodnocení jejich kvality nastavení s ohledem na život zdravotně postižené osoby. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na sociální zabezpečení v širším kontextu, a to včetně stručného historického exkurzu do vývoje sociálního zabezpečení ve Velké Británii a České republice. Druhá kapitola pojednává o systému sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené ve Velké Británii. V rámci této kapitoly jsou popsány nejen jednotlivé dávky, ale také další formy pomoci, které jsou v rámci tohoto systému zdravotně postiženým poskytovány. Příspěvky, které jsou v této kapitole rozebrány, jsou příspěvek na podporu osobní nezávislosti (Personal Independence Payment), příspěvek na podporu živobytí zdravotně postižené osoby (Disability Living Allowance), příspěvek na pečovatelskou službu (Attendance Allowance) a příspěvek pro pečující osobu (Carer's Allowance). Součástí této kapitoly je také popis pomoci poskytované zdravotně postiženým příslušnými úřady a stručný popis problematiky parkovacího průkazu. Třetí kapitola se zabývá systémem sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené v České republice.... Keywords: sociální zabezpečení - zdravotně postižená osoba - Velká Británie - Česká republika; Social security - disabled person - United Kingdom - Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Srovnání systémů sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké Británii a v České republice

The topic of this rigorous thesis is comparison of social security systems for disabled people in the United Kingdom and the Czech Republic. The purpose was to analyse systems of both countries, ...

Šmelhausová, Michaela; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases