Počet nalezených dokumentů: 930
Publikováno od do

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
2012 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
Univerzita Karlova, 2012

Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje
CÍLEK, Tomáš
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje

CÍLEK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Kriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitě
BLÁHA, Roman
2011 - český
Klíčová slova: nezletilí; mladiství; trestný čin; trestná činnost; prevence; skutek; nápad; statistika; underage; adolescent; delict; criminal act; preventiv; act; idea; statistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitě

BLÁHA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách jihočeského kraje
KASTNEROVÁ, Markéta
2009 - český
Klíčová slova: Kouření; alkohol; děti; prevence.; Smoking; alcoholism; children; prevention. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách jihočeského kraje

KASTNEROVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Omezování církevního života ze strany československého státu v období 1945-1989 se zvláštním zřetelem ke slavení liturgie v jihočeském regionu
DEMEL, Zdeněk
2007 - český
Předložená disertační práce se zabývá omezováním církevního života ze strany československého státu v období 1948 - 1989, přičemž je zvláštní pozornost věnována omezování slavení liturgie v oblasti jižních Čech. Fakta shromážděná z literatury a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že orgány státní správy plánovitě omezovaly život, pastoraci a slavení liturgie církví. The dissertation concerns with the restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to restrictions on the celebration of liturgy in South Bohemian Region. Facts that have been gathered from the literature and primarily from the secretaries for the church affairs reports, that have been preserved in the archive funds of Regional National Committee and the South Bohemian Regional National Committee, prove convincingly that the state authorities imposed restrictions on life, pastoral ministry, and the church liturgical celebrations systematically. Klíčová slova: církevní život; slavení liturgie; omezování; československý stát; jihočeský region; hlášení církevních tajemníků; Church life; the celebration of liturgy; restrictions; the State of Czechoslovakia; South Bohemian Region; reports by the secretaries for the church affairs. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Omezování církevního života ze strany československého státu v období 1945-1989 se zvláštním zřetelem ke slavení liturgie v jihočeském regionu

a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že ...

DEMEL, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Potravní ekologie vydry říční (\kur{Lutra Lutra}) vybraných Evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji.
BRŮČKOVÁ, Marie
2015 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Potravní ekologie vydry říční (\kur{Lutra Lutra}) vybraných Evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji.

BRŮČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Problematika úrazů v rámci specializované zdravotní péče poskytované dětem a mládeži v Jihočeském kraji
KUČEROVÁ, Božena
2008 - český
Klíčová slova: Úrazy dětí; náklady na zdravotní péči; četnost výskytu úrazů; struktura úrazů dětí; Úmluva o právech dítěte.; Injuries in children; medical care cost; number of occurrence of injuries; structure of injuries in children; Convention on the rights of the child. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problematika úrazů v rámci specializované zdravotní péče poskytované dětem a mládeži v Jihočeském kraji

KUČEROVÁ, Božena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hlavní příčiny změn ve využívání krajiny v rozdílných zemědělských výrobních oblastech Jihočeského kraje
PEČENKA, Jiří
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hlavní příčiny změn ve využívání krajiny v rozdílných zemědělských výrobních oblastech Jihočeského kraje

PEČENKA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd
Pišta, František
český
Klíčová slova: podzolové půdy; jihočeské lesy; studie Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd

Pišta, František
Mendelova univerzita v Brně

Kompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí
HANUŠOVÁ, Jaroslava
2009 - český
Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků (studentů pátých ročníků) k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí. V teoretické části práce jsou zmíněny pouze základní definice, pojmy k problematice syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndromu CSA), popř. syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndromu CAN), dále jsou zde uvedeny některé epidemiologické ukazatele, které svědčí o tom, že syndrom CSA (popř. syndrom CAN) se v běžné populaci vyskytuje a je potřeba, aby odborníci disponovali znalostmi, kompetencemi z této problematiky. V praktické části je využita metoda kvantitativního dotazníkové šetření realizovaného technikou Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Výběrový soubor je stanoven metodou náhodného stratifikovaného výběru. Byli kontaktováni studenti pátých ročníků těchto fakult Univerzity Karlovy - 1., 2., 3. lékařské fakulty; Lékařské fakulty v Hradci Králové; Lékařské fakulty v Plzni; Právnické fakulty; Pedagogické fakulty; Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií. Bylo osloveno celkem 579 respondentů studujících v akademickém roce 2007/2008 na vybraných fakultách Univerzity Karlovy. Vlastní dotazník je vnitřně strukturován do částí, jsou v něm využity jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Při vyhodnocování je využita dle typu vztahu, který můžeme mezi hodnotami zjišťovat ordinální (bodová, známkovací) škála, která umožňuje stanovit pořadí výsledků. Je určena absolutní četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, chí kvadrát test nezávislosti, analýza rozptylu, medián a výběrová směrodatná odchylka. Rozdělení četností jsem vyjádřila tabulkami a grafy. Na základě zjištěných informací je vypracován standard minimálních znalostí, jehož součástí je i návrh na fungování interdisciplinární spolupráce. Standart prezentovaný v této disertační práci lze označit jako bazální a je určen pro vysokoškolské učitele na všech uvedených fakultách. Standard obsahuje výčet základního pojmosloví a souvislostí. Předpokládá se, že na každé fakultě na úrovni jednotlivých oborů bude materiál vhodně doplněn a rozpracován o další potřebné informace, které mají přímou souvislost ke studované specializaci. The purpose of this thesis titled ``The competence of students from selected faculties of Charles University to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome{\crq}q is to identify the readiness of selected future specialists (final year students specialising in the relative area) to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome. In the theoretical part of this work fundamental definitions, as well as terms relevant to Child Sexual Abuse syndrome (CSA), or Child Abuse and Neglect syndrome (CAN) are mentioned. Furthermore, some aspects of epidemiological indicators are presented showing us proof of Child Sexual Abuse (CSA) syndrome in common populations and therefore a need to address this problem. In the practical part of this thesis quantitative interviews were used, which were implemented by Computer Aided Web Interviewing (CAWI). The subject group was a convenience sample of 579 students in there final year (2007/2008) of studying. Students from the following faculties participated: Charles University {--} 1., 2., 3. Medical faculty, Medical faculty in Hradec Kralove, Medical faculty in Plzen, Faculty of Law, Pedagogic faculty, faculty of Philosophy and Human resources faculty. Five hundred seventy nine respondents studying in academic year of 2007/2008 on selected faculties of Charles University were contacted. The questionnaire that was used comprised of different parts, in which both closed as well as open-ended type of questions were used. The scale was used in the analyses of the primary outcome measures. The absolute frequency, relative frequency, cumulative frequency, independent chi square, analysis of variance medium and sample standard deviation were determined. Both tables and graphs were used to show the frequencies distribution Based on results a standard of minimal knowledge/training was established based on the results. Recommendations were made as to the means for facilitating functional interdisciplinary collaborations. The recommendations presented in this thesis are fundamental and are intended to be used by University professors at of the above mentioned Universities. The standard includes fundamental terminology and logistics. The ultimate goal of this work is that it be applied, and that new and relevant information be added by specific faculties. Klíčová slova: Syndrom sexuálního zneužívání dětí; syndrom týraného; zneužívaného a zanedbávaného dítěte; komerční sexuální zneužívání; interdisciplinární spolupráce; Univerzita Karlova.; Child Sexual Abuse Syndrome; Child Abuse and Neglect Syndrome; Commercional sexual exploration of children; Interdisciplinary cooperation; Charles University. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí

Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků ...

HANUŠOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze