Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 856
Publikováno od do

Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji
ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji

ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hlavní překážky v integračním procesu cizinců ze třetích zemí v České republice - Studie: České Budějovice, Jihočeský kraj
BENEŠOVÁ, Markéta
2013 - anglický
Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problematiku současného fenoménu migrace a jejích důsledků pro Českou republiku. Cílem teoretické části práce je nastínit způsoby migrace v České republice od konce druhé světové války až do současnosti, přiblížit legislativní rámec, který upravuje právní pobyt cizinců na území České republice a nabídnout přehled současné integrační politiky a její aplikace. Práce je zaměřená zejména na občany mimo země EU, a to zejména lidí vietnamského nebo ukrajinského původu. Cílem výzkumné části je podrobně prozkoumat výše uvedených národností, jejich integrační mechanismy a životní podmínky v České republice. This master thesis focuses on the actual problematic of contemporary migration phenomenon and its consequences for the Czech Republic. The aim of the theoretical part is to outline migration patterns in the Czech Republic since the end of the World War II up to the present-day situation, summarize the legislative framework which encompasses the legal stay of the foreigners in the Czech Republic and overview the actual integration Policy and its application. The paper examines in particular the conditions for the non EU nationals, in particular the people with Vietnamese or Ukrainian origin. The aim of the research part is to explore closely the above mentioned nationalities, their integration mechanisms and life conditions in the Czech Republic. Klíčová slova: Migrace; Imigrant; Integrační politika; Cizinci ze třetích zemí; Integrace cizinců Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hlavní překážky v integračním procesu cizinců ze třetích zemí v České republice - Studie: České Budějovice, Jihočeský kraj

Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problematiku současného fenoménu migrace a jejích důsledků pro Českou republiku. Cílem teoretické části práce je nastínit způsoby migrace v České republice od ...

BENEŠOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

The Native Speaker English Teacher in the Czech Republic/Rodilí mluvčí vyučující angličtinu na českých školách
VĚTROVCOVÁ, Martina
2010 - anglický
Diplomová práce se zabývá situací rodilých mluvčí vyučujících anglický jazyk na českých školách. Teoretická část se nejprve zaměřuje na role, kvality, autonomii a zodpovědnost učitelů a porovnává autoritu rodilých mluvčí v České republice a v anglicky mluvících zemích. Dále definuje pojem rodilý mluvčí anglického jazyka, věnuje se faktorům ovlivňujícím rozdíly mezi rodilými mluvčími a českými učiteli, zabývá se kvalifikací a pracovními příležitostmi rodilých mluvčích v České republice a nastiňuje problematiku kulturního šoku a překonávání kulturních rozdílů ve vyučování. V praktické části se pomocí rozhovorů s řediteli škol snaží zjistit jejich názor na danou problematiku a prostřednictvím dotazníku pro rodilé mluvčí se snaží zmapovat jejich postoje vůči českým žákům, míru kvalifikace, důvody pro příchod do České republiky, působnost na českých školách a spokojenost se současnou situací v České republice. This diploma work deals with the situation of Native Speaker English teachers at Czech schools. The theoretical part focuses on the roles, autonomy and responsibilities of teachers and compares the authority of Native Speakers to the authority of Czech teachers. Further, it defines the term English Native speaker, follows the factors which influence the differences between Native Speakers and Czech teachers, deals with the qualification of and job openings for Native speakers in the Czech Republic, and outlines the problems of cultural shock and bridging of cultural differences in lessons. On the practical part, it tries to enquire the opinions of school directors about the existing problems. It intends to chart the attitudes of Native speakers towards Czech learners, the degree of qualification, reasons for coming to and leaving the Czech Republic, fields of action at Czech schools and the rate of satisfaction with the current situation in the Czech Republic. Klíčová slova: učitel; rodilí mluvčí; český učitel; anglický jazyk; kvalifikace; ředitel; základní škola; střední škola; univerzita; soukromá jazyková škola; postoje; dotazník; rozhovor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The Native Speaker English Teacher in the Czech Republic/Rodilí mluvčí vyučující angličtinu na českých školách

Diplomová práce se zabývá situací rodilých mluvčí vyučujících anglický jazyk na českých školách. Teoretická část se nejprve zaměřuje na role, kvality, autonomii a zodpovědnost učitelů a porovnává ...

VĚTROVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Analýza finanční pomoci Afghánistánu
SIDDIQUI, Ajmal
2014 - anglický
Tato práce se zaměřuje na finanční pomoc ze zahraničí a její dopady na veřejný život v Afghánistánu v letech 2002 až 2012. Cílem této práce bylo provedení analýzy této pomoci a určení odlišností a vzájemných vztahů jak na úrovni národní, tak i na úrovní jednotlivých provincií. Práce měla ukázat, na základě vybraných parametrů, do jaké míry zahraniční pomoc pomohla veřejnosti zlepšit své základní životní podmínky. Práce se zabývá těmi provinciemi, které obdržely největší částku z dané finanční pomoci, a analýza měla ukázat souvislosti zahraniční pomoci vzhledem k počtu doktorů ve veřejných nemocnicích, celkovou výši peněz investovaných do dopravní infrastruktury a počet veřejných i soukromých univerzit v následujících provinciích: Balkh, Ghazni, Heart, Helmand, Kabul, Kandahar, Kunar, Nangarhar, Paktika a Paktya. Tato bakalářská práce byla rozdělena do několika částí. První část popisuje teoretické pozadí i zdroje nezbytných informací pro provedení analýzy, a stejně tak objasňuje nejdůležitější výrazy, které jsou důležité pro pochopení celého konceptu této práce. Také obsahuje historické informace o zahraniční pomoci a politické a ekonomické informace o Afganistánu. Druhá část definuje metodologii této práce, popisuje použité kvantitativní výzkumné metoda, a vysvětluje jejich konkrétní použití v části praktické. Poslední částí práce část praktická, ve které je pro analýzu dat použita jednoduchá lineární regrese a test normality provedený v softwaru STATISTICA. Pomocí těchto metod a vytvořených modelů byla získaná data interpretována a byly formulovány závěry práce. Po analýze a interpretaci se dá usoudit, že tři modely dávaly smysl a čtvrtý nikoli. Ty tři smysluplné modely ukázaly, že počet doktorů ve veřejných nemocnicích a počet veřejných i soukromých univerzit mají silnou souvislost se zahraniční pomocí. Z toho vyplývá, že mezi lety 2002 až 2012 zahraniční pomoc pomohla a zdokonalila veřejný život na národní i provinční úrovni a rovněž zlepšila základní životní podmínky. Čtvrtý model je obnos převedených peněz, a je poměrně zřetelné, že to má slabou souvislost se zahraniční pomocí. To znamená, že v letech 2002 až 2012 nebyla zahraniční pomoc v tomto odvětví až tak efektivní, a díky poznaným důvodům to je kvůli korupci na vládní úrovni, bezpečnostním výzvám a přehodnocování projektů. Tak jako tak se dá říci, že zahraniční pomoc byla jasně hlavní tažnou silou zdokonalování veřejného života v Afghánistánu. This thesis is focused on foreign aid and its effect on the life of the public from 2002 until 2012 in Afghanistan. The aims of this thesis were to show the relationships among variables and the dependence on Foreign Aid at the National level and Provincial level, and, also, to show whether or not foreign aid has helped the public to increase their general living standards. The thesis looked at the ten top provinces that received the highest amount of aid and analysis was made to show the relationships between Foreign Aid verses the Number of Doctors in public Hospitals, the Amount of Transportation Money and the Number of Public and Private universities in the following provinces: Balkh, Ghazni, Heart, Helmand, Kabul, Kandahar, Kunar, Nangarhar, Paktika and Paktya. This bachelor thesis was divided into separated parts. The first part describes the theoretical background and way of gaining necessary information and also explains the most important words, which are important for understanding the whole concept of the thesis. It includes historical information about foreign aid, political information and economical information about the country. The second part defines the methodology of this thesis, which is the quantitative research method and explains the methods which were used in the practical part. The last part of this thesis describes the practical part,, which is the analysis of simple linear regression and normality test done in the STATSITCA software by using the data provided and the models were interpreted to give the final result of the thesis. It can be concluded, after analysis and interpretation of the models, that three of the models have sense and the fourth one doesn't have sense. The three models with sense show that the Number of Doctors in Public Hospitals and the Number of Public and Private universities have a strong relationship with Foreign Aid. This means that, from 2002 until 2012, foreign aid helped and improved the life of the public on a national level and a provincial level and increased their general living standards. The fourth model is the Amount of Transportation Money and it can be seen quite clearly that it has a weak relationship with Foreign aid. This means that, from 2002 until 2012, foreign aid was not so effective in this sector due to the identified reasons of: security challenges, corruption in the government offices and sub-contracting the projects. Overall, it can be said that foreign aid was clearly a major driving force in the improvement of the lives of the general public in Afghanistan. Klíčová slova: jednoduchá lineární regrese; počet doktorů ve veřejných nemocnicích; celková výše peněz investovaných do dopravní infrastruktury; počet veřejných a soukromých univerzit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza finanční pomoci Afghánistánu

pomoci, a analýza měla ukázat souvislosti zahraniční pomoci vzhledem k počtu doktorů ve veřejných nemocnicích, celkovou výši peněz investovaných do dopravní infrastruktury a počet veřejných i ...

SIDDIQUI, Ajmal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material
MYŠKOVÁ, Eva
2014 - anglický
We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material originated from New Town of Prague (Czech Republic) from 18th/19th century. The ability to use molecular method to detect microsporidia extends the range of paleoparasitological inquiry, and could contribute to a better understanding of parasites shared between human and animals. Klíčová slova: ancient DNA; paleoparasitology; Microsporidia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material

We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material ...

MYŠKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms
ŠORF, Michal
2014 - anglický
The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two yearling roach and perch individuals introduced into mesocosms represented the fish treatment, which was compared to cyclopoid copepods (initial abundance of 2 ind.L-1) and a control with no initial addition of predators. Our results clearly support the hypothesis that planktivorous fish feeding leads to the suppression of large-bodied cladocerans. In the presence of fish, the cladoceran community changed from a dominance of large-bodied Daphnia spp. at the beginning to dominance by the smaller Bosmina longirostris at the end of the experiment. The overall strong effect of fish over cyclopoid predation suggests the main role of fish predation in the forming of zooplankton communities and in turn impacting phytoplankton biomass in mesocosms. Klíčová slova: predation; zooplankton; perch; roach; mesocosms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms

The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two ...

ŠORF, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
SÝKOROVÁ, Miroslava
2015 - anglický
Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Klíčová slova: pohlavní chromosomy; obaleč jablečný; adaptivní evoluce; chromosomální fúze; resistence k insekticidům; BAC-FISH; qPCR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests

Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the ...

SÝKOROVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies
TICHÁNEK, Filip
2016 - anglický
V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly klíčové faktory ovlivňující složení, diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev vážek na studovaném území. V práci pak navrhujeme řadu doporučení pro obnovu podobných post-těžebních území. In the work, we studied the biodiversity of dragonflies and damselflies (Odonata) at 53 sections (30 m) of an extraordinarily dense system of drainage ditches at a large lignite spoil heap in the Czech Republic. Using generalized linear models and canonical correspondence analyses we identified crucial factors affecting dragonfly communities and suggested implications for restoration ecology practise. Klíčová slova: Ochrana biodiverzity; odvodňovací kanály; sladkovodní biotopy; vážky; post-industriální stanoviště; ekologie obnovy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies

V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly ...

TICHÁNEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection
TÝCOVÁ, Anna
2016 - anglický
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Klíčová slova: mRNA target; RNA decay; biolistic plant inoculation; transgenote; Nicotiana benthamiana; Solanum lycopersicum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms ...

TÝCOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
LATZEL, Vít
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?

LATZEL, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze