Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 57
Publikováno od do

Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji
TOMKOVÁ, Blanka
2007 - francouzský
Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení úrovně cestovního ruchu v regionu a vytvoření návrhu strategie cestovního ruchu kraje s cílem zvýšit atraktivitu regionu a přilákat tak zvolené segmenty turistů. The target of this diploma thesis with the topic {\clqq}The prospects of tourism in the region of South Bohemia`` is to analyze the region with regard on tourism and its both sides - supply and demand. The basis of this analysis suggests products of tourism that would increase the attraction of the region and draw attention of more tourists to this place. Klíčová slova: tourism; the region of South Bohemia; SWOT analysis; field research; strategy; agrocultural tourism Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové ...

TOMKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)
LISÝ, Bohumír
2008 - francouzský
Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). The diploma thesis aims at the books of the French writer and philosopher of the 18th century, François-Marie Aroeutte, Voltaire, that have been preserved in book collections of the chosen castle libraries (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)

Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven ...

LISÝ, Bohumír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Les éditions tch\`{e}ques des Fables de Jean de La Fontaine et leur illustration
SEIFERT, Jiří
2007 - francouzský
Práce se obecně zabývá rozborem českých vydání Bajek Jeana de La Fontaina a jejich ilustrací. V úvodu jsou stručně nastíněny život a dílo tohoto klasicistního básníka a jeho přínos literatuře 17. století. Dále se diplomová práce věnuje vrcholnému dílu bajkaře, jaké události ho dovedli k psaní bajek, co jimi zamýšlel a jak byly přijímány čtenáři. Jelikož jsou Bajky dílem, kde je od prvního vydání jedním ze základních rysů ilustrace, je zde krátce nastíněna její historie v literárních dílech a poté zejména v samotných Bajkách. Důraz je kladen na dodržování původního záměru La Fontaina na recepci díla v různých časových obdobích a na originalitu jednotlivých ilustrátorů. Na konci teoretické části jsou uvedeny stručné popisy nejúspěšnějších francouzských ilustrátorů bajek s názornými ukázkami. Praktická část se soustřeďuje na analýzu veškerých českých vydání bajek, rozdělením na ilustrované a neilustrované edice a podrobnému popisu vybraných ilustrovaných titulů. V závěrečné části je zhodnoceno v čem spočívá originalita těchto českých vydání za pomoci jednotlivých analýz. The diploma work is focused on analysis of illustrations in the Czech editions of fables of the French writer Jean de La Fontaine. The first part is based on theoretical approach, dealing with the definition of the fable as well as with the classicist writer{\crq}s life, his literary work, his contribution to the literature of the 17th century and events that influenced them fundamentally. The diploma work makes the reader acquainted with the acceptation of Fables by the public and what La Fontaine intended to tell them by his literary work. Because the Fables are the kind of genre where the illustration is one of the basic elements, the diploma work presents also a brief history of illustration in the literary work, especially in the Fables and concentrates on how the illustrations correspond to writer´s intention. This work deals also with the most successful French Fables illustrators. The practical part of this work consists in analysis of all the Czech editions, their division in illustrated and non illustrated editions and the detailed description of chosen illustrated titles and their common features and differences. The last part evaluates the originality of these editions and the results of the analysis. Klíčová slova: fables; ilustration; Jean de La Fontaine; author´s intention; originality; character Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les éditions tch\`{e}ques des Fables de Jean de La Fontaine et leur illustration

Práce se obecně zabývá rozborem českých vydání Bajek Jeana de La Fontaina a jejich ilustrací. V úvodu jsou stručně nastíněny život a dílo tohoto klasicistního básníka a jeho přínos literatuře 17. ...

SEIFERT, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Evropský konvent
SCHAFFEROVÁ, Ivana
2003 - francouzský
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Evropský konvent

SCHAFFEROVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003

Le double intéret, documentaire et littéraire, des nouvelles Colomba et Carmen de Prosper Mérimée (Dvojí cíl, dokumentární a literární, novel Colomba a Carmen od Prospera Mériméea)
PEŠKOVÁ, Zuzana
2008 - francouzský
Cílem této diplomové práce je srovnání literárního a dokumentárního pojetí novely Colomba od francouzského spisovatele Prospera Mériméa. V úvodu této práce je představen život a dílo tohoto autora. Téma Korsiky v literárních dílech francouzských autorů tvoří další část diplomové práce. Zásadní dílo, které je úzce spjato s Colombou, Notes d´un voyage en Corse, je krátce představeno před vlastní analýzou novely. Vlastní analýza Colomby je rozdělena na čtyři části. Zvlášť je pozornost soustředěna na prostředí, na obyvatele Korsiky, kteří se tam narodili a kteří tam pouze žijí, a na umělecké pojetí této novely. Ve všech těchto částech je kladen důraz na prolínání skutečných faktů a vymyšleného příběhu. V závěru práce je představeno a porovnáno několik českých překladů Colomby. The aim of this diploma theses is the comparaison of the literary and the documentary conception of the novella Colomba by Prosper Mérimée, a French writer. In the introduction of this work there is presented a life and the work of this writer. The topic of Corsica in the literary work of other French writers forms another part of the diploma theses. The basic work, which is closely connected with Colomba, Notes d´un voyage en Corse, is shortly presented just before the analysis of the novella. The analysis of Colomba is devided into four parts. The attention is concentrated on the environment, on inhabitants of Corsica who were born there or who only live there and on the artistic conception of this novella. In each of these parts the stress is concentrated on the penetration of real facts and a fictional story. At the end of the theses there are presented and compared some Czech translations of Colomba. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Le double intéret, documentaire et littéraire, des nouvelles Colomba et Carmen de Prosper Mérimée (Dvojí cíl, dokumentární a literární, novel Colomba a Carmen od Prospera Mériméea)

Cílem této diplomové práce je srovnání literárního a dokumentárního pojetí novely Colomba od francouzského spisovatele Prospera Mériméa. V úvodu této práce je představen život a dílo tohoto autora. ...

PEŠKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques
KRČKOVÁ, Martina
2017 - francouzský
Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného spojení s analyzovaným jevem. Termín katafora je vymezen na základě odborné literatury a později analyzován ve vybraném korpusu žurnalistických textů. The theme of this thesis writen in french is one of the ways of referring in the text called cataphora. Firstly, the work deals begin with the theoretical part, which contains the theory of text linguistics because of a close connection with the analyzed phenomenon. Then, the cataphora term is defined on the basis of literature and later analyzed in the selected corpus of journalistic texts. Klíčová slova: cataphora; reference; coreference; diaphora; journalistic texts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cataphore et son fonctionnement dans les textes journalistiques

Tématem této diplomové práce psané ve francouzštině je jeden ze způsobů odkazování v textu nazvaný katafora. Práce se zabývá teoretickou částí, která obsahuje textovou lingvistiku z důvodu těsného ...

KRČKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat
RIOUAL, Émeline
2013 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Capitaine Houat

RIOUAL, Émeline
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Argumentační a strukturní analýza reklamních tiskovin francouzských a českých cestovních agentur
HŮLOVÁ, Petra
2013 - francouzský
Diplomová práce se zabývá analýzou reklamních tiskovin lyžařských středisek. Práce je rozdělena na část teoretickou, která představuje charakteristiky reklamního diskurzu, a část praktickou, která se věnuje analýze francouzských a českých cestovních katalogů, brožur a prospektů. Analýza se zaměřuje na jazykové prostředky, jejichž užití je typické pro reklamní diskurz. The focus of present thesis is the analysis of advertising press of ski centres. The thesis is divided into two parts; the first and theoretical part presents typical facets of advertising discourse, the second and practical part includes the analysis of French and Czech travel agencies catalogues, booklets and leaflets. The analysis focuses on the language means typically used for purposes of advertising discourse. Klíčová slova: discourse analysis; advertising discourse; argumentation; persuasion; travel agency catalogue; brochure; leaflet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Argumentační a strukturní analýza reklamních tiskovin francouzských a českých cestovních agentur

Diplomová práce se zabývá analýzou reklamních tiskovin lyžařských středisek. Práce je rozdělena na část teoretickou, která představuje charakteristiky reklamního diskurzu, a část praktickou, která se ...

HŮLOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Link Company.
MOUSQUETON, Vivien
2010 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Link Company.

MOUSQUETON, Vivien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza
KOPECKÁ, Eliška
2017 - francouzský
Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji základní lingvistické pojmy. Dále konfrontuji francouzské a české pojetí valence, poté vymezuji pojem dislokace. V praktické části analyzuji vyhledané výsledky v paralelním korpusu a přihlížím k jejich tématické roli. Také se soustředím na české ekvivalenty a překlad. The aim of this work is to introduce dislocation as a specific syntacic process and to describe its function and use. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theorethical part, I introduce basic linguistic terms. Then, I confront the French concept of valence with the Czech concept of valence, and I delineate the term of dislocation. In the practical part, I analyse the results found in the parallel language corpus with regard to its thematic role. I also focus on Czech equivalents and translation. Klíčová slova: valence; dislocation; discourse; theme; parallel corpus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza

Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve ...

KOPECKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze