Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 249
Publikováno od do

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen
BEČKOVÁ, Nikola
2016 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Klíčová slova: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland
LAURENČÍKOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly k růstu počtu kacířských skupin kolem roku 1000. Jako příklad uvádí katary a postup katolické církve vůči nim. Dále věnuje pozornost vzniku inkvizice, jejímu poslání a posílení její pozice díky papežským bulám. Poté se věnuje templářskému řádu a jeho zničení, kdy francouzský král úzce spolupracoval s inkvizicí. V další kapitole se autorka věnuje přechodu z kacířských procesů na procesy čarodějnické. Uvádí okolnosti, za kterých k tomuto přerodu došlo. V následující části své práce se autorka věnuje průběhu procesů v Německu až k jejich skončení v roce 1775. V závěrečné části uvádí možné příčiny vzniku procesů s čarodějnicemi i příčiny jejich skončení. The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the massive appearance of heretic groups around the year 1000. As example she mentions the Cathars and the actions the Church took against them. Further, she gives attention to the birth of Inquisition, its objective and the extension of its powers through papal bulls. After that, she turns to the Templars and their downfall {--} here, the French king cooperated with the Inquisition. In the next chapter, the author shows how the trials against heretics changed into witch-hunts. She names the possible circumstances under which this change took place. In the following part of the thesis, the author turns to the witch-hunts in Germany, their beginning and termination in 1775. In the last part she names possible reasons for the beginning and the termination of witch-hunts. Klíčová slova: Church; Cathars; Inquisition; Templars; witch-hunts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland

Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly ...

LAURENČÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - německý
V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. Klíčová slova: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Genius loci des Oberhron-Gebietes
MAZUREKOVÁ, Lýdia
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genius loci des Oberhron-Gebietes

MAZUREKOVÁ, Lýdia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
MATOUŠKOVÁ, Hana
2012 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, Williama Shakespearea a Miguela de Cervantes Saavedry. Vedle charakterizujících znaků romantiky jsou zde představeny poetiky romantických autorů, v jejichž dílech se motiv snu častokráte nachází, Novalise und E. T. A. Hoffmanna. Analýzou jejich děl Heinrich von Ofterdingen a Der Goldne Topf jsou zdůvodněny význam a důležitost snu v romantických dílech. The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced the romantic writers, William Shakespeare and Miguel de Cervantes Saavedra. In addition to the characterizing characteristic features of Romanticism is the poetics of the Romantic authors presented, in whose works the motive of a dream often occurs, i.e. Novalis and E. T. A. Hoffmann. An analysis of works Heinrich von Ofterdingen and Der Goldene Topf clarify the meaning and the importance of dreams in romantic works. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.
LYSÁ, Jitka
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.

LYSÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".
KOCMANOVÁ, Magdalena
2012 - německý
Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž hlavní důraz je kladen na rozbor ženských postav. Cílem je též snaha zodpovědět otázku, jakou úlohu tyto hrdinky hrají v intenci textu. The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the novel itself where the main emphasis is put on the analysis of the female characters. The aim of the bachelor thesis is also the attempt to answer the question which role the female protagonists actually have in the intention of the text. Klíčová slova: tradition; religion; Islam; fatalism; predestination; family; communication; freedom; suffering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".

Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž ...

KOCMANOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann
JÁNSKÁ, Veronika
2012 - německý
Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, der Diktatur und der Diskriminierung und mit ihrer Wirkung oder Einfluss auf die Hauptfiguren der Novelle, die mit allen Formen der Manipulation, egal ob als unterdrückte Opfer oder Tyrannen und Manipulatoren in Berührung kommen. Nicht zuletzt hat diese Arbeit zum Ziel festzustellen, ob sich die Formen der Manipulation irgendwie überschneiden und zusammenhängen oder ob sie auschließlich voneinander unabhängig existieren. The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination and their impact or influence on behaviour of the main character of the novella, who are confronted with all types of manipulation, either as tyrannized victims or as tyrants and manipulators. Last but not least, it is the objective of this bachelor thesis to investigate, whether the forms of manipulation overlap and are connected to each other, or whether they exist independently of each other. Klíčová slova: novella; manipulation; discrimination; dictatorship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze