Počet nalezených dokumentů: 154
Publikováno od do

Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland
LAURENČÍKOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly k růstu počtu kacířských skupin kolem roku 1000. Jako příklad uvádí katary a postup katolické církve vůči nim. Dále věnuje pozornost vzniku inkvizice, jejímu poslání a posílení její pozice díky papežským bulám. Poté se věnuje templářskému řádu a jeho zničení, kdy francouzský král úzce spolupracoval s inkvizicí. V další kapitole se autorka věnuje přechodu z kacířských procesů na procesy čarodějnické. Uvádí okolnosti, za kterých k tomuto přerodu došlo. V následující části své práce se autorka věnuje průběhu procesů v Německu až k jejich skončení v roce 1775. V závěrečné části uvádí možné příčiny vzniku procesů s čarodějnicemi i příčiny jejich skončení. The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the massive appearance of heretic groups around the year 1000. As example she mentions the Cathars and the actions the Church took against them. Further, she gives attention to the birth of Inquisition, its objective and the extension of its powers through papal bulls. After that, she turns to the Templars and their downfall {--} here, the French king cooperated with the Inquisition. In the next chapter, the author shows how the trials against heretics changed into witch-hunts. She names the possible circumstances under which this change took place. In the following part of the thesis, the author turns to the witch-hunts in Germany, their beginning and termination in 1775. In the last part she names possible reasons for the beginning and the termination of witch-hunts. Klíčová slova: Church; Cathars; Inquisition; Templars; witch-hunts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland

Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly ...

LAURENČÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - německý
V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. Klíčová slova: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Genius loci des Oberhron-Gebietes
MAZUREKOVÁ, Lýdia
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genius loci des Oberhron-Gebietes

MAZUREKOVÁ, Lýdia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
MATOUŠKOVÁ, Hana
2012 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, Williama Shakespearea a Miguela de Cervantes Saavedry. Vedle charakterizujících znaků romantiky jsou zde představeny poetiky romantických autorů, v jejichž dílech se motiv snu častokráte nachází, Novalise und E. T. A. Hoffmanna. Analýzou jejich děl Heinrich von Ofterdingen a Der Goldne Topf jsou zdůvodněny význam a důležitost snu v romantických dílech. The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced the romantic writers, William Shakespeare and Miguel de Cervantes Saavedra. In addition to the characterizing characteristic features of Romanticism is the poetics of the Romantic authors presented, in whose works the motive of a dream often occurs, i.e. Novalis and E. T. A. Hoffmann. An analysis of works Heinrich von Ofterdingen and Der Goldene Topf clarify the meaning and the importance of dreams in romantic works. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.
LYSÁ, Jitka
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.

LYSÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".
KOCMANOVÁ, Magdalena
2012 - německý
Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž hlavní důraz je kladen na rozbor ženských postav. Cílem je též snaha zodpovědět otázku, jakou úlohu tyto hrdinky hrají v intenci textu. The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the novel itself where the main emphasis is put on the analysis of the female characters. The aim of the bachelor thesis is also the attempt to answer the question which role the female protagonists actually have in the intention of the text. Klíčová slova: tradition; religion; Islam; fatalism; predestination; family; communication; freedom; suffering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".

Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž ...

KOCMANOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann
JÁNSKÁ, Veronika
2012 - německý
Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, der Diktatur und der Diskriminierung und mit ihrer Wirkung oder Einfluss auf die Hauptfiguren der Novelle, die mit allen Formen der Manipulation, egal ob als unterdrückte Opfer oder Tyrannen und Manipulatoren in Berührung kommen. Nicht zuletzt hat diese Arbeit zum Ziel festzustellen, ob sich die Formen der Manipulation irgendwie überschneiden und zusammenhängen oder ob sie auschließlich voneinander unabhängig existieren. The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination and their impact or influence on behaviour of the main character of the novella, who are confronted with all types of manipulation, either as tyrannized victims or as tyrants and manipulators. Last but not least, it is the objective of this bachelor thesis to investigate, whether the forms of manipulation overlap and are connected to each other, or whether they exist independently of each other. Klíčová slova: novella; manipulation; discrimination; dictatorship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.
BARTÁKOVÁ, Stanislava
2015 - německý
Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část, se zabývá nejčastějšími morfosyntaktickými chybami českých mluvčích v německy psaném textu. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, jako je chyba nebo kontrastivní lingvistika, kategorizuje chyby a uvádí příčiny vzniku chyb. Stěžejní část práce však tvoří korpusová analýza textů napsané českými žáky. Jejich chyby jsou zde analyzovány, srovnávány mezi sebou a hlavně se práce snaží uvést příčiny daných chyb. Grafy ukazují vývoj chyb v jednotlivých stádiích učení se němčiny. Poslední částí je malý dotazník, který zkoumá povědomí učitelů o častých chybách a jejich korektuře. This thesis is divided into two parts a theoretical and a practical one. The main topics of the thesis are the most common grammar mistakes of Czech pupils who learn German as a foreign language. The theoretical part explains terms such as mistake, error or contrastive linguistics, categorizes the errors and presents the reasons for those errors. The main part consists of a corpus analysis of texts written by Czech learners. Their errors are analysed, compared and explained. Graphics show the development of those errors in different learning process stages. Last but not least a questionnaire to explore the teachers' awareness of those errors and their correction will be provided. Klíčová slova: mistake; error; corpus analysis; interference; intraference; mistakes correction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.

Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část, se zabývá nejčastějšími morfosyntaktickými chybami českých mluvčích v německy psaném textu. Teoretická část vysvětluje hlavní ...

BARTÁKOVÁ, Stanislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem
ŠMÍDLOVÁ, Anežka
2014 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem

ŠMÍDLOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze