Počet nalezených dokumentů: 250
Publikováno od do

Das politische System Deutschlands - Der Bundestag
BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
2014 - německý
Předmětem bakalářské práce je popsání politického systému Spolkové republiky Německo se zaměřením na Spolkový sněm. Autorka v teoretické části stručně shrne politický systém a dělbu moci ve Spolkové republice Německo a poté se zaměří na Spolkový sněm, jeho organizaci, úkoly a volební systém. V praktické části se bude autorka věnovat komparaci volebního systému do Spolkového sněmu a volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V návaznosti na konání řádných voleb do Spolkového sněmu a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2013 budou srovnány volební výsledky. Dále bude provedena komparace legislativního procesu ve Spolkové republice Německo a v České republice, přičemž budou vyhodnoceny údaje o počtu návrhů zákonů a průběhu jejich schvalování v obou státech v posledním volebním období. The subject of this Bachelor thesis is to describe the political system of the Federal Republic of Germany with a focus on the Bundestag. The author summarizes in the theoretical part the political system and the separation of powers in the Federal Republic of Germany and then focuses she on the German Bundestag, its organization, functions and electoral system. In the practical part, the author will deal with a comparison of the electoral system in the German Bundestag and the electoral system to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. In connection with holding of regular elections to the German Bundestag and early elections to the Chamber of Deputies in the fall 2013, the election results will be compared. The legislative process in the Federal Republic of Germany and in the Czech Republic will be compared, the data about the number of bills and on their progress in both countries in the last electoral term will be evaluated. Klíčová slova: Federal Republic of Germany; political system; separation of powers; The German Bundestag; electoral system; legislative procedure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das politische System Deutschlands - Der Bundestag

Předmětem bakalářské práce je popsání politického systému Spolkové republiky Německo se zaměřením na Spolkový sněm. Autorka v teoretické části stručně shrne politický systém a dělbu moci ve Spolkové ...

BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Zpracování projektové dokumentace v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko: Příprava studijní cesty "Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte"
MRÁZOVÁ, Dominika
2015 - německý
Bakalářská práce Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte se zabývá zmapováním hlavního tyrolského města, jeho historie a pamětihodností a následným zpracováním projektu studijní cesty do Innsbrucku pro dvanáct studentů. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o Rakouské republice, dále je pozornost věnována spolkové republice Tyrolsko a jejímu hlavnímu městu Innsbrucku. Součástí teoretické části je dále představení programu AKTION Česká republika- Rakousko a v krátkosti nastíněné obecné zásady přípravy projektů a projektového managementu. Praktická část se zabývá samotnou realizací projektu, zpracováním studijní cesty, zajištěním dopravy, ubytování, sestavením harmonogramu pobytu včetně výpočtu nákladů. This bachelor's thesis Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte provides an overview of the history and sights of the capital city of Tirol and then proceeds to design a project of a study tour to Innsbruck for twelve students. The theoretical part consists of basic information on Austria, further focusing on the Federal Republic of Tirol and its capital city, Innsbruck. It also introduces the AKTION Czech Republic-Austria partnership program and briefly outlines general principles of projects preparation and project management. The second, practical part, deals with the project realization: organizing the study tour, arranging the transfer and accommodation, and creating the time schedule, including cost calculation. Klíčová slova: Austria; Tirol; Innsbruck; history of the city Innsbruck; sights of the city Innsbruck; project documentation; project; study tour; Aktion Czech Republic-Austria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zpracování projektové dokumentace v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko: Příprava studijní cesty "Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte"

Bakalářská práce Die Renaissancestadt Innsbruck. Erlebte Kultur- und Kunstgeschichte se zabývá zmapováním hlavního tyrolského města, jeho historie a pamětihodností a následným zpracováním projektu ...

MRÁZOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Egon Schiele und Krumau
HRABALOVÁ, Renata
2014 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Egon Schiele und Krumau

HRABALOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.
HOVORKOVÁ, Pavla
2015 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou překladu šesti lexémů (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) z němčiny do češtiny. Teoretická část se zaměřuje na korpusovou lingvistiku, přičemž je velká pozornost věnována analýze paralelního korpusu InterCorp, problematice slovotvorby (s důrazem na spřahování) a přejímání slov (včetně kalkování). V praktické části je provedena analýza vybraných slov, která vychází z dokladů z korpusu InterCorp. Cílem je zjistit, jaké ekvivalenty se v češtině vyskytují a zda jsou upřednostňovány doslovné překlady. Zohledněna je i vhodnost používaných ekvivalentů. This work deals with the analysis of translation of six lexemes (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) from German to Czech. The theoretical part focuses on corpus linguistics. It pays attention to the analysis of the parallel corpus InterCorp, problems of word formation (with an emphasis on word composition) and loanwords (including a calque). In the practical part the selected words are analysed that come out of the records from the corpus InterCorp. The aim is to find out which equivalents occur in Czech and whether literal translations are preferred. It is also taken into account if the equivalent use is appropriate. Klíčová slova: corpus linguistics; InterCorp; equivalence; calquing; word composition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analyse der Übersetzung von deutschen Lexemen "nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso" ins Tschechische. Eine INTERCORP-gestützte Analyse.

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou překladu šesti lexémů (nichtsdestoweniger, kopfüber, infolge, aufgrund, wahrscheinlich, sowieso) z němčiny do češtiny. Teoretická část se zaměřuje na ...

HOVORKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers
HESOVÁ, Šárka
2014 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu Rozhoupaný dech od Herty Müllerové a kvalitou jejího jazyka. Ze začátku obsahuje krátké kapitoly, které patří k úvodu, jako životní příběh autorky, její nucené přestěhování se z Rumunska do Německa nebo krátká charakteristika její literatury. Práce se zmíní i o existencialismu, který autorku nemálo ovlivnil a nezapomene srovnat její romány s literaturou Franze Kafky. Hlavním úkolem je především práce s jazykem. Podle literární teoretické vědy Gerarda Genetteho analyzuje způsob vyprávění, téma a motiv románu. Následuje stylistická analýza, podrobné studium slovní zásoby, lingvistických kategorií, frazeologismů a práce s intertextualitou. Práce je zakončená oceněním jejího naprosto originálního svědectví o životě v pracovním lágru - tak přehlížené části evropské historie, na niž se raději zapomnělo, a toto svědectví je postaveno do protikladu s její dokonalou prací s jazykem i samotným slovem. This bachelor's thesis deals with the literary analysis of the novel Atemschaukel written by Herta Müller. It concentrates mainly on the quality of her language. At the start it contains short chapters, which belong to the introduction, such as author's life, her forced removal from Romania to Germany or the short characteristic of her literature. This thesis speaks about existentialism, which sways the author a lot and doesn't forget to compare the author's novels with the literature of Franz Kafka. The main task is primarily the work with the language. According to literal - theoretical science of Gerard Genette it analyzes narrative strategy, theme and motive of the novel. It follows stylistic analysis, detailed research of vocabulary, of linguistic categories, of phrases and the work with the theory of text. The task is concluded with an appreciation of her absolutely original evidence about life in a work camp and this evidence is built in the opposite to the author's perfect work with the language and word itself. Klíčová slova: Herta Müller; work camp; Atemschaukel; Rozhoupaný dech; Radka Denemarkova; novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Funktion der Sprache im Roman Herta Müllers

Tato bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu Rozhoupaný dech od Herty Müllerové a kvalitou jejího jazyka. Ze začátku obsahuje krátké kapitoly, které patří k úvodu, jako životní příběh ...

HESOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Biskuit, Keks, Marzipan und Nougat
MACHOVÁ, Markéta
2014 - německý
Autorka se v práci zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Za pomoci korpusu DeReKo provádí analýzu kolísání rodu u slov Biskuit, Keks, Marzipan a Nougat, přičemž vztahuje svoji pozornost především na jeho diatopickou a sémantickou distribuci. Ve své práci se soustředí mimo jiné na etymologii daných slov. Výsledky analýzy porovnává s údaji, které nám poskytují vybrané slovníky. V teoretické části se věnuje historii, metodám a potenciálu korpusové lingvistiky. V praktické části provádí analýzu výše uvedených substantiv. The grammatical gender variants of German substantivs. A case study using the examples of Biskuit, Keks, Marzipan and Nougat corroborated by corpus. This thesis focuses on the newest trends in development of morphological system of German nouns. The author analyses four substantivs Biskuit, Keks, Marzipan and Nougat on the basis of DeReKo. The attention is drawn to the regional and semantic distribution of this variants. Furthermore, the thesis deals with etymology of the loan words. The results of the corpus analysis are compared with data in certain dictionaries. The theoretical part relates to the methods of corpus linguistic and stress out the advantages of work with the corpus. The practical part includes the analysis of above mentioned substantivs. Klíčová slova: corpus linguistic; corpus; rationalism; substantiv; gender; DeReKo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Biskuit, Keks, Marzipan und Nougat

Autorka se v práci zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Za pomoci korpusu DeReKo provádí analýzu kolísání rodu u slov Biskuit, Keks, Marzipan a Nougat, ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.
ČERVENKOVÁ, Nikola
2014 - německý
Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und Englisch verglichen, es folgt die Beschreibung der Situation des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen in der Tschechischen Republik wie auch eine Analyse von dem Spracherwerb. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, wie man die schon erworbenen Englischkenntnisse beim Erlernen der deutschen Sprache positiv nutzen kann. This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is comparison of the English and German language and the description of the situation of learning foreign language at primary schools in the Czech Republic. The language acquisition is also mentioned. The second part is based on quantitative survey of how learners can use the acquired English knowledge during the learning of German and benefit from it. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.

Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und ...

ČERVENKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel
KLUIBR, Zdeněk
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena terminologie základních pojmů, které s přejímáním souvisí. Jsou zde uvedeny také základní údaje nejvýznamnějšího německého magazínu Der Spiegel, ze kterého vychází praktická část. Dále je zde popsána historie přejímání slov. Praktická část je tedy zpracována na základě magazínu Der Spiegel. Je sestavena a rozčleněna především dle rodu a přípon. Příklady jsou uvedeny z korpusu nalezených slov. This bachelor's thesis focuses on the topic of adopting words from English into German, in other words anglicisms. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains explanations of basic terms connected with the word adoption. Also presented are fundamental data of the most significant German magazine Der Spiegel, which serves as the basis for the practical part. Furthermore, there is a summary of the history of word adoption. The second part of the thesis is practical and created on grounds of the above mentioned magazine Der Spiegel. This part is composed and divided mainly according to voices and suffixes. Stated examples are from the corpus of found words. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Anglizismen im Bereich der politischen Berichterstattung in der gegenwärtigen deutschen Presse am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel

Tato bakalářská práce se zabývá přejímáním slov z anglického jazyka do německého jazyka anglicizmy. Práce je rozdělena do teoretické části a praktické části. V teoretické části je vysvětlena ...

KLUIBR, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Judith Hermanns Erzählband "Nichts als Gespenster" und seine Interpretation aus tschechischer und deutscher Sicht
SÝKOROVÁ, Anna
2015 - německý
Interpretace díla se řadí k důležitým procesům v literatuře. Tato bakalářská práce se zabývá interpretací konkrétního literárního díla, a to povídkového souboru Judith Hermann Nichts als Gespenster. Dílo náleží do německé literatury 21. století. Základ bakalářské práce tvoří interpretace všech sedmi povídek uvedeného souboru, které se společně zabývají různými úhly pohledů, postavami a jejich jednotlivým vystupováním. Po porovnání textů je možné nalézt mezi povídkami vzájemné podobnosti a stejně tak rozdíly, které jednotlivé povídky odlišují. Důležitým doplněním interpretací je srovnání německého originálu s českým překladem, po němž dochází k zajímavým zjištěním jak v oblasti jazyka, tak na literární rovině. Důležitou roli hrály pro práci také recenze, které nabízejí reflexi čtenářů, jež otevírá široké spektrum názorů, s nimiž je pak možné dále pracovat. Interpretation belongs to one of the key principles in the literary studies. This bachelor thesis presents an interpretation of one particular literary sample, the book Nichts als Gespenster by Judith Hermann. This literary work belongs to the German literature of the 21st century. The main basis of this bachelor research is constituted by the interpretation of all seven short stories from the above-mentioned book. Moreover, it will deal with different points of view that are presented by characters and their behaviour. The interpretation and the comparison of all seven stories would provide an opportunity not only to indicate their similar features, but also to reveal differences between them. An important part of the interpretation is constituted by the comparison between the original German text and the text translated in the Czech language. It enables the new discoveries both in the fields of linguistics and literature. Moreover, the readers' reviews play a considerably important part for this thesis as they provide their reflection on the text that brings even wider spectrum of views to work with. Klíčová slova: Interpretation; Nichts als Gespenster; Judith Hermann; Czech translation; Reviews Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Judith Hermanns Erzählband "Nichts als Gespenster" und seine Interpretation aus tschechischer und deutscher Sicht

Interpretace díla se řadí k důležitým procesům v literatuře. Tato bakalářská práce se zabývá interpretací konkrétního literárního díla, a to povídkového souboru Judith Hermann Nichts als Gespenster. ...

SÝKOROVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Kulturhauptstädte Europas: Linz 2009 und Pilsen 2015
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2016 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá evropskými hlavními městy kultury Linzem (titul v roce 2009) a Plzní (titul v roce 2015), porovnání jejich projektů, které jsou a budou pro společnost přínosné i po ukončení roku s titulem Evropské hlavní město kultury. První část této práce je věnována titulu Evropské hlavní město kultury jako takovému a jeho historii i podmínkám udělení titulu včetně uvedení rozdílů mezi podmínkami, jež musela města Linz a Plzeň splnit. Druhá část je zaměřena na program a projekty obou těchto měst. Zároveň je zaměřena na spolupráci a vzájemnou inspiraci těchto měst. Třetí, poslední a zároveň hlavní část, se zabývá porovnáním projektů obou těchto měst, které pokračují/budou pokračovat i po ukončení uděleného titulu Evropského hlavního města kultury. Zvláštní pozornost je ve třetí části práce věnována budovám Ars Electronica v Linzi a Novému divadlu i průmyslové zóně DEPO2015 v Plzni. Klíčová slova: Evropské hlavní město kultury; Udržitelnost This bachelor thesis deals with the European capital cities of culture Linz (2009) and Pilsen (2015), comparing their programs that will be sustainable for both cities after the year as the European capital city of culture. The first part of this thesis is devoted to the title the European capital city of culture itself, its history, and also the conditions and legal lines for winning the title. The differences between the conditions for Pilsen and Linz are compared, which had to meet both cities. The second part is focused on the program and projects from both cities. Special attention is given to the symbolic new buildings of two cities - the Ars Electronica in Linz and the building of the New Theatre and DEPO2015 in Pilsen that are sustainable for both cities. The last part is focused on the comparison of projects in both cities. This part is oriented on the cooperation and inspiration of Pilsen of Linz and on the results of titles from both cities. European capital cities of culture; sustainability Klíčová slova: European capital cities of culture; sustainability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kulturhauptstädte Europas: Linz 2009 und Pilsen 2015

Tato bakalářská práce se zabývá evropskými hlavními městy kultury Linzem (titul v roce 2009) a Plzní (titul v roce 2015), porovnání jejich projektů, které jsou a budou pro společnost přínosné i po ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze