Počet nalezených dokumentů: 245
Publikováno od do

"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".
KOCMANOVÁ, Magdalena
2012 - německý
Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž hlavní důraz je kladen na rozbor ženských postav. Cílem je též snaha zodpovědět otázku, jakou úlohu tyto hrdinky hrají v intenci textu. The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the novel itself where the main emphasis is put on the analysis of the female characters. The aim of the bachelor thesis is also the attempt to answer the question which role the female protagonists actually have in the intention of the text. Klíčová slova: tradition; religion; Islam; fatalism; predestination; family; communication; freedom; suffering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".

Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž ...

KOCMANOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann
JÁNSKÁ, Veronika
2012 - německý
Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, der Diktatur und der Diskriminierung und mit ihrer Wirkung oder Einfluss auf die Hauptfiguren der Novelle, die mit allen Formen der Manipulation, egal ob als unterdrückte Opfer oder Tyrannen und Manipulatoren in Berührung kommen. Nicht zuletzt hat diese Arbeit zum Ziel festzustellen, ob sich die Formen der Manipulation irgendwie überschneiden und zusammenhängen oder ob sie auschließlich voneinander unabhängig existieren. The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination and their impact or influence on behaviour of the main character of the novella, who are confronted with all types of manipulation, either as tyrannized victims or as tyrants and manipulators. Last but not least, it is the objective of this bachelor thesis to investigate, whether the forms of manipulation overlap and are connected to each other, or whether they exist independently of each other. Klíčová slova: novella; manipulation; discrimination; dictatorship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray
DOMÁNKOVÁ, Lucie
2010 - německý
Das Thema dieser Diplomarbeit ist Doppelgängertum und Verwandschaftselemente in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray. Die ganze Arbeit ist in 5 Hauptkapitel geteilt. Die ersten zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Entstehung und den Hauptmotiven des Schauerromans, dann auch mit dem Motiv des Doppelgängertums. Das dritte Kapitel analysiert diese Motive im Werk Die Elixiere des Teufels, während das vierte Kapitel die gleiche Aufgabe im Werk The Picture of Dorian Gray hat. Auf beiden Werken werden nach diesen zwei Analysen Verwandschaftselemente und Unterschiede unter dem Einfluss des Zeitabstands gezeigt. The topic of this diploma thesis is the motif of a Double-goer and related elements in Die Elixiere des Teufels by E. T. A. Hoffmann and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. We can divide it into 5 basic parts. The first and the second parts describe the development of the gothic novel, its main motifs and the motif of a Double-goer. The third part analyses these motifs in Die Elixiere des Teufels, whereas the fourth part has the same task in The Picture of Dorian Gray. Then, the related elements and differences in both works are pointed out in the last part. Klíčová slova: Double-goer; Die Elixiere des Teufels; The Picture of Dorian Gray; Gothic novel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray

Das Thema dieser Diplomarbeit ist Doppelgängertum und Verwandschaftselemente in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray. Die ganze Arbeit ist in 5 ...

DOMÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Antike Dramen Franz Grillparzers
KŘÍŽOVÁ, Petra
2011 - německý
Ústředním tématem této diplomové práce je motiv vnitřní rozpolcenosti postav v dramatech Franze Grillparzera, která byla kvůli přísné cenzuře zasazena do období antiky. Jedná se o dramata Sappho, Das goldene Vlie? a Des Meeres und der Liebe Wellen. První kapitola poskytuje čtenáři základní informace o společensko-historickém pozadí 1. poloviny 19. století v Rakousku, tedy o době vzniku interpretovaných her. Následující kapitola zachycuje, jak se společenská roztříštěnost v Rakousku odráží v jednání jednotlivých antických postav, které pouze alegoricky zastupují soudobé občany Rakouské monarchie. Po rozboru chování hlavních hrdinů je diplomová práce zakončená kapitolou shrnující výsledky jednotlivých analýz a ukazující podobnosti a dilemata při jednání postav ze všech dramat. The central theme of this dissertation is the leitmotif of split personalities in Franz Grillparzer´s dramas. Because of the strict censorship are they set in ancient times. These dramas are Sappho, Das goldene Vlie? and Des Meeres und der Liebe Wellen. The first chapter gives the reader basic information about social-historical background in the first half of 19 century in Austria - the time of these dramas genesis. The next chapter describes how social fragmentation in Austria reflects the acting of ancient characters that represent only allegorically contemporary citizens of Austrian Monarchy. After the analysis of behaviour the main characters follows the chapter that summarizes the result of individual analysis and shows similarity and dilemma by acting characters in all of dramas. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antike Dramen Franz Grillparzers

Ústředním tématem této diplomové práce je motiv vnitřní rozpolcenosti postav v dramatech Franze Grillparzera, která byla kvůli přísné cenzuře zasazena do období antiky. Jedná se o dramata Sappho, Das ...

KŘÍŽOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin
SOSNA, František
2011 - německý
Následující práce se zabývá románem Die andere Seite spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina. Práce obsahuje dvě samostatné části. V teoretické části je zpracovávána autorova biografie a jednotlivé literární směry konce 19. století. V praktické části je pak pozornost věnována interpretaci charakteristiky fiktivních světů, v kterých se děj románu odehrává. Zároveň jsou objasněny funkce a role jednotlivých osob, míst a motivů románu. Práce je doplněna krátkou analýzou ilustrací, kterými dílo opatřil sám autor. Cílem je tedy analyzovat jak literární tak grafické ztvárnění fantastických realit románu. Dále si práce klade za cíl odhalit možnosti interpretace samotného názvu románu. This diploma work occupies itself with the novel Die andere Seite by the writer and illustrator Alfred Kubin. The work consists of two separate parts. In the theoretical part, the author?s biography and individual literary movements of the end of the 19th century are dealt with. In the practical part, the attention is given to the interpretation of the characteristics of fictitious worlds in which the plot of the novel is set. At the same time the functions and roles of individual persons, places, and motifs of the novel are explained. The work is complemented by a short analysis of the illustrations with which the author himself provided the book. The goal is to analyse both the literary as well as the graphical depiction of fantastic realities of the novel. Another aim of the work is to reveal possibilities of the interpretation of the novel?s title. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin

Následující práce se zabývá románem Die andere Seite spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina. Práce obsahuje dvě samostatné části. V teoretické části je zpracovávána autorova biografie a jednotlivé ...

SOSNA, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.
BARTÁKOVÁ, Stanislava
2015 - německý
Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část, se zabývá nejčastějšími morfosyntaktickými chybami českých mluvčích v německy psaném textu. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, jako je chyba nebo kontrastivní lingvistika, kategorizuje chyby a uvádí příčiny vzniku chyb. Stěžejní část práce však tvoří korpusová analýza textů napsané českými žáky. Jejich chyby jsou zde analyzovány, srovnávány mezi sebou a hlavně se práce snaží uvést příčiny daných chyb. Grafy ukazují vývoj chyb v jednotlivých stádiích učení se němčiny. Poslední částí je malý dotazník, který zkoumá povědomí učitelů o častých chybách a jejich korektuře. This thesis is divided into two parts a theoretical and a practical one. The main topics of the thesis are the most common grammar mistakes of Czech pupils who learn German as a foreign language. The theoretical part explains terms such as mistake, error or contrastive linguistics, categorizes the errors and presents the reasons for those errors. The main part consists of a corpus analysis of texts written by Czech learners. Their errors are analysed, compared and explained. Graphics show the development of those errors in different learning process stages. Last but not least a questionnaire to explore the teachers' awareness of those errors and their correction will be provided. Klíčová slova: mistake; error; corpus analysis; interference; intraference; mistakes correction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.

Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část, se zabývá nejčastějšími morfosyntaktickými chybami českých mluvčích v německy psaném textu. Teoretická část vysvětluje hlavní ...

BARTÁKOVÁ, Stanislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Wort und Bild in der Werbung
MATOUŠKOVÁ, Klára
2013 - německý
Tato diplomová práce se zabývá tendencemi ve vývoji tištěných reklam jak z jazykového tak obrazového hlediska. V teoretické části je charakterizována reklama jako taková a její obrazová a textová složka. Dále je popsán jazyk reklamy se všemi typickými lexikálními a syntaktickými jevy. Praktická část je založena na výběrovém korpusu reklam na potraviny z německého magazínu ?Der SPIEGEL? z let 1990 až 2010. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a v jaké míře se reklama v průběhu daného časového období změnila. Použité jazykové prostředky jsou dále zhodnoceny z hlediska jejich působení na čtenáře. This thesis deals with trends in printed advertising, with focus on linguistic, as well as visual features. In the theoretical part, some characteristics of advertising are introduced. Furthermore, the language of advertising and typical lexical and syntactical means is described. The practical part is based on an analysis of a corpus of advertisements from the German magazine ?Der SPIEGEL? which were published during the years 1990 - 2010. The aim of the thesis was to find out if and how advertisement has changed during those two decades. It also discusses the question which effect the specific use of language had on the readers. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Wort und Bild in der Werbung

Tato diplomová práce se zabývá tendencemi ve vývoji tištěných reklam jak z jazykového tak obrazového hlediska. V teoretické části je charakterizována reklama jako taková a její obrazová a textová ...

MATOUŠKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem
ŠMÍDLOVÁ, Anežka
2014 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Eine Analyse zum Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an Grundschulen im tschechischen Schulsystem

ŠMÍDLOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Max Brod ve stínu
ILLYOVÁ, Lenka
2013 - německý
Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, jež byla Brodovi svěřena po Kafkově smrti, zastínila celý jeho další život i tvorbu. V celé práci je dodržena chronologická posloupnost. První část je věnována předválečné etapě Brodova života, další pak osvětluje meziválečné období, a konečně poslední je následně zaměřena na období poválečné a současnost. Jsou zkoumána nejen jednotlivá Brodova díla a jejich kritiky, ale samozřejmě také i kritiky, pocházející od tohoto německy píšícího autora Pražského kruhu samotného. Dále je pak pozornost ubírána směrem k Brodově činnosti v Prager Tagblattu, a v neposlední řadě k zahraničnímu působení v Tel Avivu. My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published Kafka?s books after his dead, put his next whole life and his works into the shade. Everything in the thesis builds up chronologically. The first part is dedicated to his life before the World War I., next part is about his life between the Wars and finally the last part is focused on postwar period and the present. There are examined Brod?s individual works and criticism of his works and obviously also the criticisms, which wrote this german-writing member Prag´s circle himself. There are also concerned his activity in Prager Tagblatt and his foreign working in Tel Aviv. Klíčová slova: Max Brod; publishing Kafka?s books; shade; Prag´s circle; Tel Aviv Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Max Brod ve stínu

Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, ...

ILLYOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Fremdwörter in der österreichischen Presse
KOPNICKÁ, Simona
2013 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Fremdwörter in der österreichischen Presse

KOPNICKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze