Počet nalezených dokumentů: 336
Publikováno od do

Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht
MELICHEROVÁ, Petra
2014 - německý
Tato diplomová práce se zabývá rozborem reprezentativních próz německé popové literatury 90. let, a sice Faserland Christiana Krachta, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot Sibylle Berg, Königinnen Elke Naters a Soloalbum Benjamina von Stuckrad-Barre. První část práce je zaměřena na charakteristiku popové literatury, na niž navazuje stručné shrnutí důležitých literárních mezníků, jež vedly ke vzniku moderního popu. Následuje krátký vhled do dělení německého jazyka, charakteristika anglicizmů a triviální literatury, jejichž objasnění je nezbytnou součástí pro budoucí analýzu popových děl. Na tu se zaměřuje hlavní část práce, ve které dochází nejen k rozboru literárních znaků a jazykových prostředků, ale i ke shrnutí životopisných dat výše zmíněných autorů. Cílem analýzy je zjistit, zda existuje jednotná poetika literárního popu. Diplomovou práci pak uzavírají úvahy k didaktizaci textů a konkrétní návrhy práce s nimi ve výuce němčiny jako cizího jazyka. This thesis deals with analysis of representative works of German pop literature from 1990s Faserland by Christian Kracht, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot by Sibylle Berg, and Königinnen Elke Naters and Soloalbum by Benjamin von Stuckrad-Barre. The first part of the thesis contains characterization of pop literature followed by brief summary of significant milestones which led to the foundation of modern pop. In the next chapter varieties of the German language are discribed and characteristics of Anglicisms and trivial literature are introduced. The main part of the thesis is based on the analysis of the above mentioned books with focus on literary and linguistic features, including biographical data of the authors. The aim of this analysis is to find out whether there are similarities in the poetics of pop literature. The thesis also includes suggestions and concrete examples for using the literary texts in the process of teaching German as a foreign language. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá rozborem reprezentativních próz německé popové literatury 90. let, a sice Faserland Christiana Krachta, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot Sibylle Berg, ...

MELICHEROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Vliv znalostí žáků získaných osvojováním angličtiny na písemný projev v němčině
MIKULÁŠKOVÁ, Michaela
2013 - německý
Hlavním cílem této diplomové práce je prokázat vliv znalostí anglického jazyka na písemný projev v jazyce německém. V teoretické časti se budu zabývat historickým vývojem obou jazyků s důrazem na události, které tento vývoj v průběhu let formovaly, protože vzhledem k těmto událostem se každý jazyk vyvíjel trochu jiným směrem. V následné kapitole jsou poté oba jazyky porovnány a vyzdviženy nejdůležitější odlišnosti. Práce se dále zabývá problematikou anglicismů v německém jazyce, mnohojazyčností a transferem, jehož prostřednictvím dochází k přenosu informací z jednoho jazyka do druhého. Poslední kapitola této části práce je věnována chybě. Empirická část práce, která bezprostředně navazuje, doplňuje teoretické poznatky získané srovnáním obou jazyků v praxi. Na základě opravy německých písemných prací žáků na úrovni 2. stupně základních škol s důrazem na chyby způsobené interferencí z anglického jazyka práce předkládá nejen zajímavá vyhodnocení dle různých kritérií, ale zároveň dokazuje vliv znalostí angličtiny na německý písemný projev. Práce následně uvádí jednotlivé jazykové okruhy, ve kterých se interferenční chyby žáků vyskytovaly nejčastěji, a rozebírá a komentuje autentické chyby vybrané z prací žáků. Poslední část práce obsahuje různé didaktické materiály, které mohou učitelé německého jazyka využít, jestliže chtějí u žáků předejít tomuto druhu chyb. The main aim of this diploma thesis is to prove the impact of pupil?s acquired knowledge of English on their writing in German. In the theoretical part the historical development of both languages is shown with the emphasis on such historical events that determined this development. It is because of these events that each language developed in a different way. In the next chapter both languages are compared and the most important differences are pointed out. Next chapters are about Anglicisms in German, multilingualism and transfer, on this basis information are transferred from one language to another. The topic of last chapter in this part is ?error?. The practical part supports the theoretical knowledge gained by languages-comparing in a practical situation. On the basis of the corrections of upper primary school level German essays with the emphasis on the errors caused by the interference for English the practical part presents not only interesting results gained from many points of view, it also proves the impact of pupil?s acquired knowledge of English on their writing in German. Subsequently, the particular language areas are presented in which this type of errors was the most common. The authentically chosen errors are also commented on. The last part of the work includes various kinds of didactic material that can be used by such teachers of the German language who want to prevent this type of mistakes in their lessons. Klíčová slova: mistakes; another foreign language; historical development; interference; transfer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vliv znalostí žáků získaných osvojováním angličtiny na písemný projev v němčině

Hlavním cílem této diplomové práce je prokázat vliv znalostí anglického jazyka na písemný projev v jazyce německém. V teoretické časti se budu zabývat historickým vývojem obou jazyků s důrazem ...

MIKULÁŠKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze
NOVOTNÁ, Květa
2013 - německý
Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako společensko-kriticky laděné. Jedná se o eseje Die Wunderbaren Jahre a dále o básnické sbírky Sensible Wege a Zimmerlautstärke a báseň Die Mauer. Práce si klade za cíl prozkoumat formy literární kritiky jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska stylistického a tematického. Analytické části práce předchází výčet historických mezníků z padesátileté existence NDR a dopad těchto událostí na literaturu, dále je uveden funkční životopis autora včetně stručné charakteristiky jeho kontaktů k československé neoficiální kulturní scéně. Kapitoly analytické části jsou věnovány vybraným dílům, kde je pomocí konkrétních citací z textu poukazováno na kritiku totalitního režimu. The theme of this dissertation is the social criticism of totalitarian regime in chosen texts of a significant East German dissents´ representative and writer Reiner Kunze, which are usually marked as socio-critical. The issue deals with the essays Die Wunderbaren Jahre and then collections Sensible Wege and Zimmerlautstärke and the poem Die Mauer. The main objective of this dissertation is to examine the forms of literary criticism from the lexical, stylistic and thematic point of view. The theoretical background is created by the list of historical milestones of the existence of Democratic Republic of Germany and deals with the impact of these events on literature. In the following part of this dissertation the functional authors´ biography is presented; including a brief characteristic of his connections with Czechoslovakian unofficial cultural scene. The chapters of the analytical part occupy with chosen literary works. The criticism of the totalitarian regime is substantiated in particular text quotations. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Dichter und seine Zeit. Formen der Gesellschaftskritik bei Reiner Kunze

Tématem této práce jsou formy kritiky totalitního režimu ve vybraných textech významného představitele východoněmeckého disentu a spisovatele Reinera Kunzeho, jež jsou obvykle označovány jako ...

NOVOTNÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.
MÜLLEROVÁ, Lenka
2012 - německý
Autorka se bude ve své práci zabývat velmi diskutovaným problémem integrace etnických menšin na území Spolkové republiky Německo. V bakalářské práci se zaměří převážně na velmi početnou tureckou menšinu žijící na tomto území. V první části práce se bude autorka zabývat převážně jejich historií a bude zkoumat, kdy, jak a za jakých podmínek se Turci dostali do Německa. Druhá část práce bude věnována jejich každodennímu životu, kde na příkladu vybraných odvětví jako vzdělání, náboženství, uplatnění na pracovním trhu či bytové situaci bude upozorněno nejen na jejich problémy, ale také na jejich úspěchy. Autorka se v závěru práce pokusí nastínit, jakým směrem se bude tato problematika dále vyvíjet. V závěru práce budou zhodnoceny dosavadní zjištěné poznatky. The author of this study deals with a current topic of integration of ethnic minorities in Germany. The study is mainly focused on the Turkish minority living in Germany. The first part of the study will be concentrate on the history of this minority, which will research when, how and under which circumstances they came to Germany. The second part focuses on their everyday life problems. In different sectors such as education, religion, labour market or all day life will point out their problems and successes. At the end of the study the results will be summarised. Klíčová slova: integration; migration; minority; Islam; Turks in Germany; Gastarbeiter Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN IN DEUTSCHLAND. CHANCEN UND PROBLEME AM BEISPIEL VON TÜRKEN.

Autorka se bude ve své práci zabývat velmi diskutovaným problémem integrace etnických menšin na území Spolkové republiky Německo. V bakalářské práci se zaměří převážně na velmi početnou tureckou ...

MÜLLEROVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3
LAŠTOVKA, Ondřej
2012 - německý
Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ZŠ při osvojování němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce je zaměřena na popis sémantizace slovní zásoby a na charakte-ristiku lexikálních strategií z hlediska L3. Na základě poznatků terciární didaktiky jsou prezentována a analyzována kritéria volby slovní zásoby. V praktické části práce je provedena analýza dvou učebních souborů používaných na českých ZŠ. ?Spaß mit Max 1? a ?Planet 1 ? Deutsch für Jugendliche? jsou analyzo-vány z hlediska volby slovní zásoby, jejího způsobu prezentace a procvičování a ex-plicitně uváděných lexikálních strategií. Závěrem byly vypracovány takové meto-dické postupy, které usnadní žákům ZŠ osvojování si slovní zásoby v němčině na základě jejich stávajících znalostí a dovedností získaných studiem angličtiny. The diploma thesis ?Application of lexical strategies in learning German language as a second language? deals with the processes of acquiring vocabulary and lexical strategies, which pupils should use while learning German as a further foreign language after English. The theoretical part focuses on the description of semantization and the characteristics of lexical strategies in terms of tertiary language. On the basis of tertiary didactics are presented and analyzed criteria for vocabulary selection. In the practical part two sets of textbooks used at Czech schools were analyzed. ?Spaß mit Max 1? and ?Planet 1 - Deutsch für Jugendliche? were analyzed in terms of vocabulary selection, its presentation and practice, and explicit presented lexical strategies. Finally, there were elaborated such methods which helps pupils at lower secondary schools to acquire vocabulary in German on the basis of their knowledge and skills acquired by learning English. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3

Diplomová práce na téma ?Uplatnění lexikálních strategií při osvojování německého jazyka jako L3? se zabývá procesy osvojování slovní zásoby a lexikálními strate?giemi, které by mohli uplatňovat žáci ...

LAŠTOVKA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.
BARÁKOVÁ, Karolína
2016 - německý
Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude analyzovat, jak je vybudován vztah mezi realitou a fikcí v díle. Studentka také bude zkoumat, jakými prostředky se snaží literární dílo v době, kdy je knižní próza pro děti a mládež spíše na ústupu, poutat pozornost čtenáře v konkurenci nových médií. Bachelor thesis Tintenwelt-trilogy Fictional world in modern literature for children and young people will focus on the popular trilogy. It will map the fictional world of the novel as a model and will analyze how the relationship is built between reality and fiction in the work. The student will also examine how the literary work is trying to attract the attention of the reader in times when fiction books for children and young people are retreating. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.

Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude ...

BARÁKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.
LENCOVÁ, Vladimíra
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.

LENCOVÁ, Vladimíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten
VAŇKOVÁ, Jana
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten

VAŇKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?
VEBROVÁ, Petra
2007 - německý
Cílem práce je nastínit, jaké faktory mohou ovlivňovat rozhodování mladých žen mít nebo nemít dítě, co považují při svém rozhodování za důležité apod. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. První kapitola informuje o současné situaci v české populaci (vývoj porodnosti{\dots}). Další tři kapitoly se zabývají různými aspekty, které mohou mít vliv na rozhodování se mladých žen o dítěti. Samostatně stojí kapitola o postavení dítěte ve společnosti a jeho významu pro rodiče. Teoretická část je zakončena kapitolou, která vypovídá o situaci, kdy žena nemá dítě vůbec (dobrovolně i nedobrovolně). Praktická část {--} výzkum, či spíše sonda pomocí hloubkového rozhovoru {--} by pak měla na konkrétních odpovědích 12 žen přiblížit, co je pro ně samotné důležité v souvislosti s jejich rozhodováním se pro nebo proti dítěti. Dále jsou zde zmíněny jejich názory na manželství, dobrovolnou bezdětnost apod. The target of the thesis is to sketch out which factors can influence the decisions of young women to have or not to have a child, what the women consider important at the decision making, etc. The thesis consists of a theoretical as well as of the practical part. First chapter informs about the current situation in the Czech population (the natality trend {\dots}). Next three chapters deal with various aspects, which might influence the decision of young women about a child. The chapter about the role of a child in society and its importance for parents stands separately. The theoretical part ends with chapter, that predicates about a situation when woman has no child ever (voluntarily or involuntarily). The practical part {--} the research, or better a probe by a depth interview {--} should show on the particular answers of 12 women, what is important for them at the decision for or against having a child. Further on there are mentioned their opinions on marriage, voluntary childlessness, etc. Klíčová slova: population trend; family policy; family strategy; role of child; childlessness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Co ovlivňuje rozhodnutí mladých žen mít nebo nemít děti?

Cílem práce je nastínit, jaké faktory mohou ovlivňovat rozhodování mladých žen mít nebo nemít dítě, co považují při svém rozhodování za důležité apod. Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. ...

VEBROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945
JANOVSKÝ, Petr
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945

JANOVSKÝ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze