Počet nalezených dokumentů: 152
Publikováno od do

"DIE WAND" INTERMEDIAL VERSTANDEN. EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEM ROMAN VON MARLEN HAUSHOFER UND DESSEN FILMISCHER UMSETZUNG VON JULIAN PÖLSLER.
CHLAŇOVÁ, Kamila
2014 - německý
Tato bakalářská práce je zaměřená na porovnání literárního díla "Die Wand" od Marlen Haushofer a následného převedení knihy na filmové plátno režisérem Julianem Pölslerem. Cílem práce je zjištění, do jaké míry je filmová adaptace knihy identická s literární předlohou a do jaké míry film jako médium převádí literární postup do vizuální podoby. Hlavním těžištěm je popis knihy a filmu a následné shrnutí rozdílů mezi předlohou a jejím filmovým zpracováním. Práce se nezabývá pouze rozborem literárního díla, které Julian Pölsler převedl do filmové podoby, ale přiblíží také význam termínů Intermedialita a Anti-Heimatliteratur. This work aims to compare the literary piece "Die Wand" written by Marlen Haushofer and the following film adaptation of the book created by Julian Pölsler. The theme of the work is to find out how much the film adaptation matches its literary model and how much the film as a medium converts the literary technique to the visual form. The main attention is paid to the description of the book and the film and the following summary of the differences between the book and the adaptation. The work deals not only with the analysis of the literary piece converted to the film form by Julian Pölsler, but also briefly with the meaning of the terms "intermedialität" and "anti-heimatliteratur". Klíčová slova: Marlen Haushofer; The Wall; Julian Pölsler; Intermedia; Anti-heimatliteratur; Martina Gedeck Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"DIE WAND" INTERMEDIAL VERSTANDEN. EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEM ROMAN VON MARLEN HAUSHOFER UND DESSEN FILMISCHER UMSETZUNG VON JULIAN PÖLSLER.

Tato bakalářská práce je zaměřená na porovnání literárního díla "Die Wand" od Marlen Haushofer a následného převedení knihy na filmové plátno režisérem Julianem Pölslerem. Cílem práce je zjištění, do ...

CHLAŇOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Python, Samba, Rodel und Paprika
SOUKUPOVÁ, Lucie
2014 - německý
Rodová variace německých substantiv. Případová korpusová studie provedena na příkladu slov Python, Samba, Rodel a Paprika. Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Python, Samba, Rodel a Paprika bude provedena analýza kolísání rodu těchto substantiv, přičemž bude pozornost soustředěna především na sémantickou a diatopickou distribuci tohoto kolísání. Pro práci byl využit korpus DeReKo a jeho nástroje (COSMAS II). V teoretické části práce bude nastíněn přínos metod korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části pak bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. The grammatical gender variants of German substantives. A case study using the examples of Python, Samba, Rodel and Paprika corroborated by corpus. This bachelor's thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. The analysis of variation in gender of the nouns will be accomplished in four examples of nouns Python, Samba, Rodel and Paprika. Above all, the thesis will be focused on semantic and regional distribution of this variation. I have used the corpus DeReKo and its tools (COSMAS II) during writing the thesis. In the theoretical part I further outline the benefits of methods in corpus linguistics for the research of contemporary language. In the practical part I made a corpus analysis of the nouns mentioned above. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Python, Samba, Rodel und Paprika

Rodová variace německých substantiv. Případová korpusová studie provedena na příkladu slov Python, Samba, Rodel a Paprika. Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji ...

SOUKUPOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen
BEČKOVÁ, Nikola
2016 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Einfluss der figurativen Sprache auf den Einzelnen und die Gesellschaft
KUTHAN, Petr
2014 - německý
Figurativní jazyk je důležitým prostředkem rétoriky, jenž je používán ve všech formách a variantách textů (od textů publicistických až po prvky uživatelských rozhraní). Bakalářská práce ukáže na vybraných žurnalistických příkladech s tematikou české prezidentské volby v renomovaných německých online-médiích, jak figurativní řeč všeobecně může působit a působí na jedince a společnost. Teoreticky bude rozvinuta definice figurativního jazyka a budou taktéž popsány jeho role v našem každodenním životě, v procesu učení a v neposlední řadě v politice. Figurative language is an important means of rhetoric that is used in all forms and types of texts (from journalistic texts to elements of user interfaces). The primary purpose of this bachelor thesis is to determine how figurative speech in general may affect and how it does affect the individual and the society as a whole, based on journalistic text examples covering the Czech Republic´s presidential elections in prestigious German online media. The definition of figurative speech will be developed. The role of figurative language in our everyday lives, politics and learning process will be described. Klíčová slova: figurative language; rhetoric; metaphor; media; politics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Einfluss der figurativen Sprache auf den Einzelnen und die Gesellschaft

Figurativní jazyk je důležitým prostředkem rétoriky, jenž je používán ve všech formách a variantách textů (od textů publicistických až po prvky uživatelských rozhraní). Bakalářská práce ukáže na ...

KUTHAN, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch
KOUKALOVÁ, Petra
2017 - německý
Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí práce je vysvětlení pojmů a rozdělení německého jazyka na základě jazykově-sociologických kritérií. Hlavní pozornost je věnována dolnoněmeckým dialektům. Dolnoněmeckým dialektům se také věnuje praktická část práce, kde je zkoumáno, jak velké procento lidí, žijících a pocházejících z Hamburku, ovládá místní dialekt. Byla použita metoda dotazníku. Následně pak byla provedena analýza nasbíraných dat. This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. Important part of this thesis is an explanation of the key concepts and determination of German language on the grounds of linguistic-sociological criterion. The main attention is paying to the dialects in the north of Germany. About this topic is also the practical part where is researched, how many people from Hamburg can speak local dialect. It was used the research in the form of questionnaire. Klíčová slova: language; dialectology; dialect; Germany; German language; German dialects; Hamburg Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch

Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland
ONDRÁČEK, Robert
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část této práce se zaměřuje na zahraniční obchod České republiky vůči Spolkové republice Německo, a to jak z historického pohledu, tak i z pohledu vyvážených druhů zboží a perspektivních oblastí pro český export. Druhá část je věnována ekonomické diplomacii a jejím aktérům na poli mezinárodních obchodních vztahů. Třetí a zároveň hlavní část práce se zabývá vládní agenturou na podporu obchodu CzechTrade, která přímo podporuje české firmy a podnikatele při vstupu na zahraniční trh a při aktivitách směřujících k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Důraz je kladen především na zastoupení CzechTradu v Německu. Důležitou část práce představuje také dotazníkový průzkum mezi českými firmami, které mají se službami agentury na německém trhu osobní zkušenost. The aim of this bachelor thesis is to explore the trade relationship between Czech firms and the support they are receiving from the state, particularly focusing on the trade with Germany as it is the most lucrative destination for the Czech export. Firstly, the thesis will analyse the foreign trade of the Czech Republic in relation to Germany from the historical perspective as well as the wide range of products which are being exported, and then explain why the market there is so crucial for the Czech economy. Secondly, the focus will be held on the economic diplomacy and their practitioners with regards to international relations. Thirdly, the last part explores the governmental agenda set up for the trade support, aka CzechTrade, which directly encourages Czech firms and entrepreneurs to engage with the foreign trade as well as to explore their options on developing their businesses abroad; focusing mainly on the representation of CzechTrade on the German market. To conclude this study, a questionnaire of the Czech firms and their personal experiences with the German market and CzechTrade will be presented at the end to express their input on this matter. Klíčová slova: CzechTrade; support of export; Germany Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland

Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část ...

ONDRÁČEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner
COUFALOVÁ, Markéta
2017 - německý
Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků je nabídnut hlubší vhled do problematiky výuky češtiny pro cizince v ČR i v německy mluvících zemích, konkrétně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zvláštní pozornost je věnována výukovým materiálům pro německy mluvící cizince. Závěr práce tvoří náhled na tematicky řazený slovníček se cvičebnicí pro výuku češtiny. Pro jeho vytvoření jsou jako podklad použity poznatky získané z dotazníků a analýz učebních materiálů češtiny pro cizince. This Bachelor thesis discusses Czech as a modern foreign language. It focuses on Czech language courses for foreigners, and on the teaching materials used there particularly Czech language text books for German-speaking foreigners. We are offered a deeper insight into Czech language courses in the Czech Republic and German-speaking countries; mainly Germany, Austria and Switzerland, based on a survey. Moreover, the thesis pays particular attention to teaching materials for German-speaking foreigners who are interested in learning Czech. In the end, the findings gathered from the survey research and analyses of Czech language teaching materials for foreigners will be put to good use; to create a draft of a vocabulary book with exercices for Czech language courses. Klíčová slova: Czech as a foreign language; Czech for foreigners; foreigners in the Czech Republic; German speaking foreigners; lessons of Czech language in German speaking countries; teaching materials; vocabulary book with exercises Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner

Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků ...

COUFALOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei
SVOBODA, Lucia
2018 - německý
In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by downregulation with RNA interference. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Characterization of mitochondrial proteins in Trypanosoma brucei

In this thesis proteins Tb927.2.3030 and Tb927.11.4870 are localized by in-situ tagging, im-munofluorescence microscopy and cell fractionation. Their essentiality for growth is deter-mined by ...

SVOBODA, Lucia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Die deutsche Minderheit in Moldawien - eine Spurensuche
NASTAS, Daniela
2018 - německý
Ve své bakalářské práci se budu zabývat někdejší německou menšinou, která žila na území mé domoviny Moldávie, v historické oblasti nazývané Besarábie. Na základě odborné literatury budu v teoretické části své práce popisovat historický vývoj této německé menšiny, která na začátku 19. století osidlovala různé oblasti Besarábie. Tato německá menšina měla ve svých řadách také několik známých osobností, kterým se budu věnovat na konci teoretické části. Mnohočetné informace o německých kolonistech jsem získala při své návštěvě Moldávie, kterou blíže popíšu v praktické části. Obzvláště zajímavá je obrázková příloha, v níž jsem pomocí několika fotografií představila tři různé vesnice. In my bachelor thesis I will deal with a former German minority living in the territory of my country of Moldavia, in a historical area called Bessarabia. Based on professional literature, in the theoretical part I will describe the historical development of this German minority, which inhabited various areas of Bessarabia in the early 19th century. This German minority also had several well-known personalities who will be involved in the theoretical part. I gained a lot of information about German colonies when visiting Moldova, which I will describe in more detail in the practical part. Especially interesting is the pictorial attachment, in which I presented three different villages with the help of several photographs. Klíčová slova: German minority; Moldavia; Bessarabia; German colonies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die deutsche Minderheit in Moldawien - eine Spurensuche

Ve své bakalářské práci se budu zabývat někdejší německou menšinou, která žila na území mé domoviny Moldávie, v historické oblasti nazývané Besarábie. Na základě odborné literatury budu v teoretické ...

NASTAS, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o
MALÁ, Tereza
2017 - německý
Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou německých a českých předložek. V teoretické části jsou předložky představeny jako slovní druh v němčině a v češtině. Dále se práce soustředí na pády, se kterými se předložky pojí a na významy předložek. V neposlední řadě se věnuji srovnání českých a německých pádů. Empirická část se práce věnuje konkrétním předložkám. Z německého jazyka jsou to předložky durch, für a von, z českého jazyka předložky z a o. Kontrastivní analýza je zpracována metodami korpusové lingvistiky a použiji při tom paralelní korpus Intercorp, ve kterém vyhledám dostatečný počet příkladů k výše zmíněným předložkám. Cílem práce je provést morfosyntaktickou a lexikální analýzu kontrastivního užití daných předložek, následně výsledky klasifikovat a systematizovat. This bachelor work is dealing with contrastive analysis of German and Czech prepositions. In theoretic part I introduce prepositions as a part of speech in German and Czech language. Then I'm concentrating on cases which relate to prepositions and on meanings of prepositions. Finally, I'm dealing with comparison of cases in Czech and German language. In the empirical part, I'm focusing on the particular prepositions. Durch, für, von from German, z and o from Czech language. Then I do the contrastive analysis by the method of contrastive linguistics and I use the parallel corpus Intercorp, in which I search adequate number of examples for those prepositions. The main purpose of this work is doing the morphosyntactic and lexical analysis of contrastive usage of given prepositions, and then do the classification and systematization. Klíčová slova: preposition; corpus Intercorp; contrastive analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o

Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou německých a českých předložek. V teoretické části jsou předložky představeny jako slovní druh v němčině a v češtině. Dále se práce soustředí na pády, se ...

MALÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze