Počet nalezených dokumentů: 250
Publikováno od do

Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.
SMOLÍKOVÁ, Nicole
2016 - německý
Bakalářská práce se zabývá postojem mluvčích města Freiburgu a jeho okolí k tamějšímu dialektu, k ostatním dialektům, ale také ke standardní varietě jazyka. V teoretické části jsou rozebrány pojmy standard, hovorový jazyk a dialekt, které jsou důležité pro dotazníkové šetření, jež je součástí praktické části předkládané práce. Během výzkumu vyjadřují respondenti své názory na současnou jazykovou situaci, dávají ale také najevo svá očekávání ohledně budoucího vývoje. Zkoumanou problematiku ilustrují grafy, jež se soustředí na výše uvedené vztahy a postoje z pohledu pohlaví, věku a původu mluvčích. This thesis is concerned with the attitude of speakers (people) from 'Freiburg' and the local dialect, other dialects and also standard language. The theoretical section of the thesis provides analysis of the terms: standard language, colloquial language and dialect. These terms are important for the questionnaire research, which is submitted within the practical section of the thesis. In addition, the thesis also gives consideration to both the present and possible future of this dialect and standard language. Supporting graphics illustrate these relationships and attitudes of the speakers (people) from the perspective of their gender, age and origin. Klíčová slova: Freiburg; dialect of Freiburg; standard language; collowuial language; questionnaire research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Einstellung der Sprecher zum Dialekt in der Umgebung von Freiburg. Ein soziolinguistischer Beitrag zur Beziehung von Standardsprache, Umgangssprache und Dialekt.

Bakalářská práce se zabývá postojem mluvčích města Freiburgu a jeho okolí k tamějšímu dialektu, k ostatním dialektům, ale také ke standardní varietě jazyka. V teoretické části jsou rozebrány pojmy ...

SMOLÍKOVÁ, Nicole
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Modelle von Integration in die deutsche Gesellschaft
ROCHNYAK, Kristina
2018 - německý
Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, das Integrationsniveau der italienischen Arbeitsmigranten mit dem der ehemaligen DDR-Bürger im heutigen Deutschland zu vergleichen. Dazu wurden Daten des Statistisches Bundesamts und der Repräsentativbefragungen benutzt. Danach wurden die Ergebnisse der Interviews über die Wahrnehmung der Italiener und Ostdeutschen analysiert. Die berufliche Situation so wie das Ausbildungsniveau der Zuwanderer wurden beurteilt, als Schlüsselfaktoren für die Integration. Um die Lage der Ostdeutschen im vereinigten Deutschland ausführlich zu präsentieren, wurde die "Theorie Sozialer Desintegration" von Wilhelm Heitmeyer verwendet, wo die Anerkennung und Benachteiligung die zentralen Konzepte sind. Aus der Untersuchung ist hervorgegangen, dass die Mehrheit der italienischen Arbeitsmigranten und ihrer Nachfolger stark mit Deutschland verbunden sind und in der Augen den Deutschen als nahestehende Kultur gesehen; werden wegen der langen Aufenthaltsdauer werden Italiener als "dazugehörig" empfunden. Die Ostdeutsche dagegen haben weniger Erfolg im beruflichen Leben und sehen sich "als Bürger zweiter Klasse". Das subjektive Gefühl der Benachteiligung gegenüber Westdeutschen ist unter Ostdeutschen sehr verbreitet, was wiederum zur moralischen Spaltung der beiden deutschen Nationen führt. Die Ergebnisse des Vergleiches zeigen, dass obwohl die Ostdeutschen keine Ausländer im vollen Sinne des Wortes sind, immer noch viele Probleme ihrer Integration bleiben, die gelöst werden müssen; für viele italienischen Migranten ist die BRD eine zweite Heimat geworden, meistens werden sie nicht als Ausländer wahrgenommen, was für eine gut gelungene Integration spricht. The goal of this undergraduate thesis is to compare the level of integration of Italian labour immigrants with that of East Germans in today's Germany. For this purpose, the data from Federal Statistical Office of Germany and the representative survey were used. Also, the results of the interview concerning the perception of the Italians and East Germans were analysed. The career as well as the level of education of the immigrants were assessed, as key factors for the integration. In order to dive a detailed presentation on the todays position of East Germans the Theory of Social Disintegration, which was developed by Professor Heitmeyer, was applied. For this theory, such concepts as Recognition and Discrimination are basic. The research showed that the majority of Italian immigrants and their successors have strong connections with Germany and are perceived to be culturally akin to Germans. East Germans, in contrast show lower success in their professional life; and consider themselves as "second- class citizens". The feeling of discrimination against West Germans is very spread among East Germans, which in turn leads to a moral split in the German community. The result of the comparison showed that even though East Germans are not immigrants in the full sense of the word, there are still a lot of problems for their integration which have to be solved. For the majority of Italian immigrants Germany has became a second homeland, usually they are not seen as immigrants, which serves as evidence for successful integration. Klíčová slova: Immigration- Italians- Labor migrants- East Germans- Integration- Discrimination Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Modelle von Integration in die deutsche Gesellschaft

Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, das Integrationsniveau der italienischen Arbeitsmigranten mit dem der ehemaligen DDR-Bürger im heutigen Deutschland zu vergleichen. Dazu wurden Daten des ...

ROCHNYAK, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse
HEJNOVÁ, Anna
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou jazycích, poté je zde modalita představena kontrastivně. Práce je zaměřena zejména na problematiku modálních sloves, modálních částic a slovesných tvarů vyjadřujících modalitu. Praktická část práce se zabývá vlastním výzkumem, který je věnován kontrastivnímu srovnání modality v češtině a němčině. Za tímto účelem je vytvořen korpus paralelních textů v češtině a němčině. Vzhledem k povaze zkoumaného jevu jsou využity české a německé odborné texty narativního typu, jež nabízí dostatečné množství textového materiálu ve standardní varietě daného jazyka, zároveň jsou však díky esejistickým prvkům stylisticky rozmanité a nabízí dostatek materiálu pro zkoumaný jev. This bachelor thesis deals with the contrastive analysis of modality and its expression in Czech and German. The theoretical part of the thesis introduces the problem of modality and the possibility of its expression in both languages; then modality is presented contrastively. The focus is mainly on modal verbs, modal particles and verb forms expressing modality. The practical part deals with the research itself, which is devoted to the contrastive comparison of modality in Czech and in German. For this purpose a corpus of parallel texts in Czech and German is created. Due to the character of the discussed phenomenon, Czech and German narrative texts are used, which offer sufficient amount of text stylistically diverse thanks to the essayistic elements; they also offer plenty of material for the analysed phenomenon. Klíčová slova: modality; modal verbs; modal particles; epistemic modality; voluntative modality; dynamic modality; alethic modality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Modalität im Deutschen und Tschechischen. Eine kontrastive Analyse

Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou modality a jejího vyjádření v češtině a němčině. V teoretické části práce je nejprve představena modalita a možnosti jejího vyjádření v obou ...

HEJNOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau
ONDRÁČKOVÁ, Ivana
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá Evropským regionem Dunaj-Vltava, Euregiem a vzájemnou spoluprací zúčastněných částí regionu v oblasti kultury a turismu, vysokých škol, vědy a podnikání. Na těchto čtyřech zmíněných úrovních probíhá již řadu let vzájemná kooperace na mnoha projektech. První část této diplomové práce je věnována historii a popisu Euregia a Evropského regionu Dunaj-Vltava obecně. Zároveň popisuje rozdíly mezi těmito uspořádáními a vymezuje pojem region. Další část se věnuje kooperaci v rámci regionu na již zmiňovaném území a popisuje dosavadní aktivity organizací, podniků, vysokých škol a kulturních institucí v rámci společných přeshraničních projektů. Tato část je rozdělena na několik kapitol, které se podrobněji věnují zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním Rakouskem a Jihočeským krajem. This diploma thesis deals with the European Region Danube-Moldau, EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel and the cooperation of the participating partner regions in the fields of culture and tourism, science and research, universities and companies. For many years, cross-border cooperation works in all these areas. The first part of the thesis deals with the history of the Danube-Moldau region and the history of EUREGIO in general and also describes the differences between the two institutions as well as their structure. The next part describes the cooperation within the European region as well as the previous activities of companies, colleges and universities and the cultural and tourism institutions. The cooperation in each area is described in more detail in a separate chapter. The third, and thus the last part, assesses cooperation within the framework of the Danube-Moldova European Region, and only between two partner regions of Southern Bohemia and Upper Austria. Klíčová slova: European Region Danube-Moldau; EUREGIO; cooperation; region; project; cluster Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kooperation im Bereich Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft - ein Vergleich am Beispiel von Südböhmen und Oberösterreich im Rahmen EUREGIO Bayerischer Wald Böhmerwald Unterer Inn/Mühlviertel und Europaregion Donau-Moldau

zmiňovaným kooperačním oblastem. Poslední část této diplomové práce hodnotí spolupráci v rámci regionu, která probíhá pouze mezi partnerskými regiony Evropského regionu Dunaj-Vltava a sice Horním ...

ONDRÁČKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice
CAPŮRKOVÁ, Jana
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die aktuellen Schicksale der deutschen Vertriebenengemeinschaft aus der Region von Prachatice

CAPŮRKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland
SOLOMKOVÁ, Štěpánka
2019 - německý
Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné polohy při společné hranici těchto dvou států také bohatou historií a kulturou, která spojuje české i německé aspekty. Významnou roli při realizaci projektů přeshraničního charakteru hraje Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis, které poskytuje především finanční podporu z dispozičního fondu ČR-Bavorsko, jenž je zároveň spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Česko-německá spolupráce se v daném regionu zaměřuje především na oblast kultury, vzdělávání či cestovního ruchu. Práce se soustředí zároveň i na činnost dvou následujících spolků, a to Svazu Němců - Region Chebsko se sídlem v Chebu a Bund der Eghalanda Gmoin e.V. se sídlem v Marktredwitz. Hlavním úkolem těchto institucí je zachovávat a pečovat o kulturní, historické a jazykové dědictví chebského regionu. The main aim of the thesis is to document the development and current situation of cross-border cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany in region Chebsko (Egerland). Not only that this region has an advantageous position next to the mutual border of these two countries, but it also has a rich history and culture, which connects the Czech and German aspects. The association called Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis plays a significant role in the realization of projects with cross-border impact. It provides especially financial support from a disposal fund, the Czech Republic - Bavaria, which is also co-financed by the European Regional Development Fund. The Czech-German cooperation in the region is mostly aimed at the culture, education, and tourism. The thesis also aims at the activity of the following associations: Svaz Němců - Region Chebsko based in Cheb and Bund der Eghalanda Gmoin e.V. based in Marktredwitz. The main goal of these institutions is to maintain and care of the cultural, historic and linguistic heritage of the region Chebsko. Klíčová slova: Chebsko; History and Culture of region Chebsko; cross-border cooperation; Euregio Egrensis; regional policy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Egerland

Cílem práce je zdokumentovat vývoj a současný stav přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Chebsko (Egerland). Tento region disponuje kromě výhodné ...

SOLOMKOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kultur und Öffentlichkeit am Beispiel des Egon Schiele Art Zentrums
ONDRÁČEK, Robert
2019 - německý
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi galerií a veřejností. V rámci zkoumání jsou zohledněny všechny aspekty, které jsou pro fungování galerie existenčně důležité. První část práce je zaměřena na ekonomickou stránku fungování galerií, přičemž je kladen důraz především na marketing a management. V další části se práce naopak zaměřuje především na sociální aspekty galerie. Vedle návštěvnického publika je také kriticky nahlíženo na dělení umělecké sféry na komerční a nekomerční a k závěru se výzkum zaměřuje na pojem "sociálně angažované umění". Poslední část práce hodnotí dosavadní výzkum na praktických příkladech, a to především na příkladu Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově. The aim of this this diploma thesis is to explore the relationship between the art galleries and the public. The key focus is to analyze indispensable approaches galleries should employ in order to survive on the cultural market. Firstly, the thesis discusses the economic aspects with the particular focus on the value added to the management and marketing of galleries. The next part deals with the social aspects. In addition to the gallery visitors and the influence of gallery interior on the visitor, the division of art on commercial and non-commercial sphere is explored. Furthermore, the term "socially engaged art" will be specified. The final discussion then shows the previous research by presenting practical examples to illustrate the importance of the issue, particularly focusing on the Egon Schiele Art Center in Český Krumlov. Klíčová slova: Egon Schiele Art Center; management of art galleries; socially engaged art; UNES-CO; cultural tourism; art; culture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kultur und Öffentlichkeit am Beispiel des Egon Schiele Art Zentrums

Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi galerií a veřejností. V rámci zkoumání jsou zohledněny všechny aspekty, které jsou pro fungování galerie existenčně důležité. První část práce je zaměřena ...

ONDRÁČEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten
VAŇKOVÁ, Jana
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Mutter-Tochter-Konflikt in Elfriede Jelineks Romanen Klavierspielerin und Die Kinder der Toten

VAŇKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.
LENCOVÁ, Vladimíra
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Bild der österreichischen Gesellschaft in ausgewählten Werken von Arthur Schnitzler.

LENCOVÁ, Vladimíra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945
JANOVSKÝ, Petr
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklung der deutschen Automobilindustrie nach 1945

JANOVSKÝ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze