Počet nalezených dokumentů: 154
Publikováno od do

Ödön von Horváth's Jugend ohne Gott - ein autobiographischer Roman?
HAZUCHOVÁ, Šárka
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá románem Mládí bez Boha spisovatele Ödöna von Horvátha a jeho možnými autobiografickými prvky. Zkoumá tedy souvislosti mezi autorovým životem a tímto literárním dílem. První část této práce se koncentruje na pozadí vzniku románu. Shrnuje tak autorův život v souvislosti s historickými událostmi v letech 1933-1937. Zabývá se také vlastní historií vzniku tohoto díla. V neposlední řadě jsou zde uvedeny i dokumenty související s mladými lidmi v Třetí říši. Druhá část se už zcela koncentruje na analýzu otázky autobiografie. Počáteční kapitola pojednává o literárním žánru autobiografie a její románové formě. Nedílnou součást této práce tvoří také stručný obsah románu, který vedle životopisu autora tvoří základ pro následnou analýzu tématu této práce. Práce je zakončena obecnou literární analýzou. This bachelor thesis deals with the novel Youth without God written by Ödön von Horváth and its possible autobiographical features. It explores the connections between the author?s life and this literary work. The first part concentrates on the background of the novel?s origin. It summarizes the author?s life in connection with historical events during the years 1933-1937. It also deals with the history of novel?s own origin. Last but not least, there are also mentioned the documents related to the youth in the Third Reich. The second part concentrates fully on the analysis of the matter of autobiography. The initial chapter deals with the literary genre ?autobiography? and its novel form. An inseparable part of this thesis also constitutes a brief summary of the novel, which, next to the author?s biography is a basis for the following analysis of the thesis? theme. The thesis is concluded with a general literary analysis. Klíčová slova: Horváth; autobiography; novel; Jugend ohne Gott Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ödön von Horváth's Jugend ohne Gott - ein autobiographischer Roman?

Tato bakalářská práce se zabývá románem Mládí bez Boha spisovatele Ödöna von Horvátha a jeho možnými autobiografickými prvky. Zkoumá tedy souvislosti mezi autorovým životem a tímto literárním dílem. ...

HAZUCHOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Reflexion der niederösterreichischen Landesausstellung 2009: Österreich. Tschechien. Geteilt - Getrennt - Vereint
FRAŇKOVÁ, Eva
2013 - německý
Bakalářská práce reflektuje první přeshraniční Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009: Česko. Rakousko. Rozděleni - Odloučeni - Spojeni. Práce se zabývá hlubším kontextem historických, kulturních, hospodářských a demografických témat, na která jedinečná výstava v rámci společné česko-rakouské historie poukázala. Zároveň je velký důraz kladen na zjištění úspěšnosti této výstavy v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem a jejího přínosu pro jednotlivé regiony na poli rozvoje infrastruktury a cestovního ruchu. This thesis reflects the first cross-border Lower Austrian Provincial Exhibition 2009: Czech Republic. Austria. Divided - Separated - United. This thesis deals with a deep context of historical, cultural, economic and demographical topics, which this unique exhibition presenting mutual Czech-Austrian history pointed out. At the same time, the thesis focuses on analysing the success of this across-the-border cooperation project between the Czech Republic and Austria and its benefits for individual regions in the areas of infrastructure development and travelling. Klíčová slova: cross-border Provincial Exhibition; relationships between Czech Republic and Austria; success of the first cross-border Provincial Exhibition; reflection of the Lower Provincial Exhibition 2009; Czech Republic; Austria; division; separation; connection; borderlines in heads Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Reflexion der niederösterreichischen Landesausstellung 2009: Österreich. Tschechien. Geteilt - Getrennt - Vereint

Bakalářská práce reflektuje první přeshraniční Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009: Česko. Rakousko. Rozděleni - Odloučeni - Spojeni. Práce se zabývá hlubším kontextem historických, kulturních, ...

FRAŇKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
TLAČILOVÁ, Jitka
2012 - německý
Die Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit den Motiven des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik im Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die literarische Epoche ist hier zusammen mit dem Begriff ?Traum? und seiner Motive charakterisiert. Nach der Charakteristik des Motivs des Traumes folgt die Analyse des Motivs des Traumes in zwei bedeutende Werke von den Autoren Novalis und Friedrich Hölderlin. Die Werke sind Hymnen an die Nacht und Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. The bachelor thesis deals with the subjects of dreams in selected works German Romanticism on turn 18. and 19. century. The concept of dreams is here characterized together with this periode of literature. After the charactisc followed an analysis of a dream in two significant works from Novalis and Friedrich Hölderlin. These works are Hymnen an die Nacht and Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Klíčová slova: Motif of the dream; german romanticism; Novalis; Hölderlin; freedom; fatal love; Middle ages; religion; Greece; death Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Motiv des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

Die Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit den Motiven des Traumes in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik im Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Die literarische Epoche ist hier zusammen ...

TLAČILOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Vorleser". Ein Vergleich zwischen Buch und Film.
RIBOLOVÁ, Veronika
2012 - německý
Téma této bakalářské práce zní "Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby." První část je věnována autorovi Bernhardu Schlinkovi a souvislostem mezi jeho životem a elementy v románu. Ve druhé části je interpretován román a jeho hlavní postavy. Dále jsou zde popsány vztahy mezi hlavními postavami. Ve třetí části je podrobně analyzován film z hlediska rozdílnosti a jeho následné srovnání s předlohou. V analýze filmu je použita formální metoda, která představí hlavní prvky filmu. Pozornost je zaměřena na přesnost zfilmování a na jeho zpracování poselství z knihy. The topic of this bachelor thesis is "Bernhard Schlink´s "Der Vorleser". A comparison between book and film." The first part is dedicated to the author and to the connections between his life and the elements in the novel. In the second part the main characters and their relationship are interpreted. The third part introduces an analysis from the perspective of differences and is afterwards compared with the literary model. The formal method, as the main instrument of the film analysis, is used to the precise interpretation of the elements in the film version. The attention is pointed at the accuracy of the film version and its adaptation of the main message of the novel. Klíčová slova: literary analysis; film analysis; comparison; matter of collective guilt; matter of generational conflict; love affair Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Vorleser". Ein Vergleich zwischen Buch und Film.

Téma této bakalářské práce zní "Der Vorleser" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby." První část je věnována autorovi Bernhardu Schlinkovi a souvislostem mezi jeho životem a elementy v ...

RIBOLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht
HRUŠKOVÁ, Lucie
2013 - německý
In meiner Arbeit Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht werde ich mich mit Gründen beschäftigen, warum es gut ist, Lieder im DaF-Unterricht zu benutzen und gleichzeitig auch mit der Erklärung, dass ein Lied als ein Mittel dient und deshalb müssen wir immer ein konkretes Ziel haben, das wir erreichen möchten. Mögliche Ziele werden in den Kapiteln zusammen mit vorgeschlagenen Übungen in Arbeitsblätter gezeigt. Als Beispiele werden zwei aktuelle deutsche Lieder didaktisiert. In my bachelor?s thesis Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht I am concerned with reasons why using songs in German lessons is useful. At the same time I will explain that a song is a tool and we always have to have a specific aim which we would like to reach. Possible aims are demonstrated in individual chapters together with suggested tasks which are presented as worksheets. Two current songs are used as a sample. Klíčová slova: Songs; German as a foreign language; Music; Listening Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht

In meiner Arbeit Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte deutschsprachiger Lieder im Deutsch als Fremdsprache Unterricht werde ich mich mit Gründen beschäftigen, warum es gut ist, Lieder im ...

HRUŠKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

INTERREG IV - Ziel 3, Idee und Praxis grenzüberschreitender Projekte
ŠVARCOVÁ, Klára
2013 - německý
Tato práce se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie. Na základě literární rešerše budou popsány obecné aspekty, vývoj a formy přeshraniční spolupráce. Oblastní vymezení přeshraniční spolupráce se pro potřeby této práce vymezuje na česko-německou a česko-rakouskou hranici. Jako doklad skutečné praxe přeshraniční spolupráce budou použity 4 projekty, které jsou financovány v rámci politiky soudržnosti Evropské unie z Cíle 3 pro programovací období 2007-2013. The work focuses on the cross-border cooperation in the framework of the European Union. On the basis of the literary research are the general aspects, development and forms of cross-border cooperation described. The space limitation of cross-border cooperation for the need of this work is determined on the German-Czech and Czech-Austrian border. As evidence of actual practice 4 projects are used, which are funded from the Objective 3 of cohesive policy of the EU in the period 2007-2013. Klíčová slova: Cross-border cooperation; projects and programs; the European Union; the cohesive policy; INTERREG. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
INTERREG IV - Ziel 3, Idee und Praxis grenzüberschreitender Projekte

Tato práce se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie. Na základě literární rešerše budou popsány obecné aspekty, vývoj a formy přeshraniční spolupráce. Oblastní vymezení ...

ŠVARCOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Willy Brandt und die deutsche Wiedervereinigung
HAMERNÍKOVÁ, Simona
2015 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá životem a politickou činností Willyho Brandta a procesem německého znovusjednocení. Práce popisuje politiku Willyho Brandta v době rozdělení Německa, jeho zahraniční politiku jako spolkového kancléře a jeho nepřímý vliv na pozdější znovusjednocení Německa díky postupnému sbližování se s východním blokem. Zároveň se zabývá vztahy Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky od jejich rozdělení až po jejich znovusjednocení, stejně jako jednotlivými fázemi celého sjednocovacího procesu i událostmi, jež mu předcházely. V neposlední řadě hodnotí také ekonomické a společenské dopady znovusjednocení. This thesis deals with Willy Brandt, his political activity and with the process of the German reunification. It describes Willy Brandt's politics during the division of Germany, his foreign policy as a federal Chancellor and the influence of his approach of the Eastern Bloc on the later reunification. It also deals with relations between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic, since their division to their reunification and with single phases of the whole unification process. At the end it evaluates economic and social impacts of the reunification. Klíčová slova: Willy Brandt; Federal Republic of Germany; German Democratic Republic; Berlin Wall; the German reunification; Ostpolitik; East-West German relations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Willy Brandt und die deutsche Wiedervereinigung

Tato bakalářská práce se zabývá životem a politickou činností Willyho Brandta a procesem německého znovusjednocení. Práce popisuje politiku Willyho Brandta v době rozdělení Německa, jeho zahraniční ...

HAMERNÍKOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
SCHWARZOVÁ, Jana
2015 - německý
Tato bakalářská práce se věnuje Česko-německému fondu budoucnosti, který vznikl na základě Česko-německé deklarace. Práce se popisuje jeho vznik, činnost a poskytuje také všeobecné zhodnocení jeho přínosu. Nejprve je uveden stručný vývoj česko-německých vztahů. Rovněž jsou přiblížena určitá témata, se kterými se Česko-německá Deklarace a následně i Fond budoucnosti vyrovnávaly. Dále se práce zaměřuje na účel Fondu a způsob jeho spravování a financování. Kromě toho práce poskytuje také přehled činnosti Fondu. Důležitou část této bakalářské práce tvoří zhodnocení jeho přínosu a otázka, zda je Fond stále aktuální. This bachelor's thesis deals with the Czech-German Future Fund, which was based on the Czech-German Declaration. The thesis describes its establishment, activities and also provides a general evaluation of its benefits. Firstly, there is a short development of the Czech-German relations stated. Several selected topics, which the Declaration and also the Fund had to cope with, are broached as well. Subsequently, the thesis focuses on the purpose of this foundation, the way of its management and financing. Moreover, the thesis provides an overview of the Fund's activities. A significant part of this thesis is the evaluation of its benefits as well as the question, whether the Fund is still relevant. Klíčová slova: Czech-German Future Fund; Czech-German Declaration; Czech Republic; Federal Republic of Germany; Czech-German relations; cross-border cooperation; projects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Tato bakalářská práce se věnuje Česko-německému fondu budoucnosti, který vznikl na základě Česko-německé deklarace. Práce se popisuje jeho vznik, činnost a poskytuje také všeobecné zhodnocení jeho ...

SCHWARZOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.
BARÁKOVÁ, Karolína
2016 - německý
Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude analyzovat, jak je vybudován vztah mezi realitou a fikcí v díle. Studentka také bude zkoumat, jakými prostředky se snaží literární dílo v době, kdy je knižní próza pro děti a mládež spíše na ústupu, poutat pozornost čtenáře v konkurenci nových médií. Bachelor thesis Tintenwelt-trilogy Fictional world in modern literature for children and young people will focus on the popular trilogy. It will map the fictional world of the novel as a model and will analyze how the relationship is built between reality and fiction in the work. The student will also examine how the literary work is trying to attract the attention of the reader in times when fiction books for children and young people are retreating. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.

Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude ...

BARÁKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - německý
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Klíčová slova: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze