Počet nalezených dokumentů: 35863
Publikováno od do

POVODNĚ V JIHOČESKÉM KRAJI
HRDÝ, Roman
2010 - český
Povodně v Jihočeském kraji První kapitola má obecný význam a představuji zde legislativu České republiky vztahující se ke krizovému řízení, k povodním, definici krizové situace, krizového stavu a kategorizaci událostí/katastrof, zahrnujících povodeň. Také se věnuji důležité roli ovlivňující průběh a následky povodní - urbanismu. Druhá část se váže k problematice povodní, jejich původu, klasifikaci, protipovodňovým opatřením a předpovědí spojených s Českým hydrometeorologickým ústavem, jehož funkce a činnosti jsou zde popsány. Meritem hlavní části diplomové práce jsou výstupy z terénního šetření v obcích Jihočeského kraje, které byly zasaženy povodněmi. Popisuji, porovnávám, analyzuji poslední velké povodně v letech 1997, 2002 a 2006 v České republice, resp. v Jihočeském kraji. Hodnotím jejich intensitu, vývoj (postup), meteorologické důvody a škody, které způsobily,zobecňuji faktory, které měly přímý dopad na rozsah škod, včetně sociálních a ekonomických dopadů. Tuto část uzavírám zmínkou o nebezpečí povodní ve světě. V poslední části diplomové práce zmiňuji názory klimatologů na globální oteplování a možnou příčinnou souvislost této hrozby s povodněmi. Výstupem je potvrzení/vyvrácení pracovní hypotézy, kterou jsem si stanovil v zadání diplomové práce. Floods in the South Bohemia Region The first chapter provides general information including the current legislation of the Czech Republic pertinent to crisis management, floods, crisis situation and crisis state definition, and the categorisation of events/disasters, including flood. The important role of urbanism which affects the course and consequences of floods is also discussed. The second part deals with the issue of floods, their origin, classification, floodprotection measures and forecasting as connected with the Czech Hydrometeorological Institute whose functions and procedures are described. The main part presents results of the field survey carried out in the municipalities affected by floods in the South Bohemia. I describe, compare and analyze the last great floods in the years 1997, 2002 and 2006 in the Czech Republic, or the South Bohemia Region. Their intensity, progress, meteorological reasons and damages which they caused are evaluated. I generalize the factors with a direct influence on the extent of damages, including social and economic impact. In conclusion of this part, the danger of floods in the world is also mentioned. In the final part of my thesis, climatologists{\crq} opinions on global warming and the possible causation of this threat with floods are presented. The result is the confirmation or invalidation of the working hypothesis which I set for my thesis. Klíčová slova: ČHMÚ; Globální oteplování; Krizové řízení; Povodeň; Protipovodňová opatření; Srážkové úhrny; Záplavové území.; CHMI; Global Warming; Crisis Management; Flood; Flood Prevention; Precipitation; Floodplain. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
POVODNĚ V JIHOČESKÉM KRAJI

Povodně v Jihočeském kraji První kapitola má obecný význam a představuji zde legislativu České republiky vztahující se ke krizovému řízení, k povodním, definici krizové situace, krizového ...

HRDÝ, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Nezaměstnanost absolventů v Jihočeském kraji
POLÁČKOVÁ, Lenka
2008 - český
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení nezaměstnanosti absolventů v Jihočeském kraji. Popsat trh práce v České republice a hlavní faktory ovlivňující trh práce v České republice. Práce se dále měla dotknout Státní politiky zaměstnanosti v České republice. Zmapování nezaměstnanosti v Jihočeském kraji se zaměřením na nezaměstnanost absolventů. Zjistit strukturu nezaměstnaných absolventů, jejich možnosti uplatnění na trhu práce v České republice, navrhnout možnosti na snížení nezaměstnanosti absolventů v Jihočeském kraji. Zkoumanou oblastí byl Jihočeský kraj, se sídlem v Českých Budějovicích, vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Informace jsem čerpala ze Zpráv o situaci na trhu práce jednotlivých Úřadů práce a z údajů Českého statistického úřadu. Při charakterizování trhu práce a jeho faktorů se vycházelo z údajů Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí z let 2002 - 2007. Pro zhodnocení nezaměstnanosti absolventů byly použity informace ze Zpráv o situaci na trhu práce Úřadů práce a z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí též za roky 2002 - 2007. The aim of my diploma paper is summing up of graduates´ unemployment in southern Bohemia. The purpose of the paper is to create a compact image of labour market in the Czech Republic and to describe main factors influencing this market in the Czech Republic. My paper should touch state unemployment policy, to chart unemployment in southern Bohemia with the reflection on graduates´ unemployment, chart the structure of unemployed graduates, their possibilities at the labour market in the Czech Republic, to propose possibilities for the decrease of graduates´ unemployment in southern Bohemia. My survey is based on the data from Labour Market Situation Report from several Bureaus of Labour, data from Czech Statistic Office and Ministry of Labour and Social Issues. The graduates themselves are one off the most risk companies from the people who are economically active. The claiming of these groups is worse. The graduates are disadvantaged in comparison with other job applicants {--} less praxes, missing work habits and lox experience. The graduates´ unemployment rage is highly influenced by economical situation in our country, total unemployment, free working station offer degree and rate between supply and demand. It is also influenced by educational structure of graduates at the same time. The employers´ interest in graduates has been increasing. The loss of people at qualified positions is very important {--} firms are forced to offer free positions even to the people with smaller or no praxes. Another reason for the increase is policy development itself, primarily in financial sphere, car industry and in services. Last but not least, graduates´ attractively has been increasing hand in hand with improving quality of their profiles. Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; státní politika zaměstnanosti; absolvent; míra nezaměstnanosti; labour market; unemployment; state policy of employment; graduate; rate of unemployment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Nezaměstnanost absolventů v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení nezaměstnanosti absolventů v Jihočeském kraji. Popsat trh práce v České republice a hlavní faktory ovlivňující trh práce v České republice. Práce se dále ...

POLÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Obraz kostlivce v jihočeských pověstech
VOSÁTKOVÁ, Andrea
2012 - český
Účelem mé bakalářské práce je zachytit rozdíly a najít shody v pověsti o chýnovském kostlivci, jež je zpracována ve více variacích. K rozboru jsem zvolila nejstarší podobu pověsti, kterou otiskl v časopise Český lid František Domorázek, další variantu zpracoval Radovan Krátký, a naposled pověst zaujala Hynka Klimka. Nejvyšší pozornost věnuji analýze hlavních motivů typických pro jednotlivá zpracování. Dále se pokusím charakterizovat postavy, které v pověsti vystupují, motivaci jejich jednání a mravní poučení z pověsti vyplývající. Neopomenu vysvětlit pojem pověst. Za cíl si kladu porovnat převážně pomocí motivů tři interpretace a najít podobné pověsti z koutů jižních Čech. The aim of my bachelor thesis is to capture the differences and to find the similarities in the legend of Skeleton of Chynov, which is compiled in many varieties. For the analysis I have chosen the oldest version of the legend, which was printed in the magazine Český lid by František Domorázek. Another adaptation was captured by Radovan Krátký. Finally, Hynek Klimek was also interested in this legend. I pay close attention to the analysis of the main motifs which are typical in individual adaptations. I also try to characterise the characters which appear in the legend, the motivation for their behaviour and moral lesson. Moreover, I explain the term of legend. The aim is to compare the three interpretations by means of motifs and to find similar legends of Southern Bohemia. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Obraz kostlivce v jihočeských pověstech

Účelem mé bakalářské práce je zachytit rozdíly a najít shody v pověsti o chýnovském kostlivci, jež je zpracována ve více variacích. K rozboru jsem zvolila nejstarší podobu pověsti, kterou otiskl v ...

VOSÁTKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Jihočeští pastýři poetických světů
STANĚK, Libor
2016 - český
Student Libor Staněk se bude ve své diplomové práci zabývat vybranými básníky žijícími vJihočeském kraji, jejichž tvůrčí činnost spadá do 90. let 20. století s přesahem do toho současného. Společným poetickým jmenovatelem autorů bude příklon k meditativní, spirituální a intimní poezii, přičemž bude vždy brán ohled na jejich osobitý přístup k dílu. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeští pastýři poetických světů

Student Libor Staněk se bude ve své diplomové práci zabývat vybranými básníky žijícími vJihočeském kraji, jejichž tvůrčí činnost spadá do 90. let 20. století s přesahem do toho současného. Společným ...

STANĚK, Libor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity
LIDOVÁ, Lenka
2014 - český
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce bylo tedy zjistit názory a postoje studentů Jihočeské univerzity na seniorskou populaci. Práce je složena ze dvou částí. Teoretické a praktické. V rámci teoretické části se zabývám problematikou stárnutí a stáří, konkrétně změnami, které s sebou toto životní období přináší. Dále se věnuji osobnosti studenta vysoké školy a jeho potřebám. Teoretická část této diplomové práce také zahrnuje poznatky o interpersonální percepci, čili o tom, jak se navzájem vnímají různí lidé. Dále popisuji problematiku předsudků a stereotypů a také o velice aktuální téma s názvem ageismus-neboli diskriminace na základě věku. Praktická část této práce je tvořena vlastním kvantitativním výzkumem. Ten zahrnuje popis použité metodiky, zkoumaného vzorku, výsledky a diskuzi nad nimi. Terénní sběr dat proběhl v únoru 2014 pomocí techniky sémantického diferenciálu. Výzkum byl realizován na Jihočeské univerzitě. Konkrétně jsem oslovila studenty z Teologické, Zdravotně sociální, Ekonomické a Zemědělské fakulty pomocí webového portálu www.mojeanketa.cz. Tyto fakulty byly vybrány pro zaměření svých nabízených oborů. Porovnávala jsem tedy názory studentů, jejichž obory jsou zaměřeny spíše do ekonomického (tržního, ziskového) sektoru, s názory studentů, kteří se zabývají studiem pomáhajících profesí, čili jejich následná praxe bude zaměřena spíše do neziskového sektoru. V rámci tohoto dotazníkového šetření bylo rozdáno celkem 400 záznamových archů (100 na každé vybrané fakultě), na kterých respondenti vyjádřili svůj názor na seniorskou populaci. Svůj názor studenti vyjadřovali v rámci hodnocení vlastností seniorské populace na škále od 1 do 5. Tato škála byla na každé straně ohraničena protichůdným významem. Jednalo se například o tyto vlastnosti: Krásný / ošklivý, hlučný / tichý, soběstačný / nesoběstačný apod. Pro diplomovou práci byla stanovena hypotéza, která říká, že studenti Jihočeské univerzity vnímají seniory pozitivně a provedený výzkum a z něj plynoucí výsledky ji potvrdil. Výsledky dále ukazují, že v hodnocení seniorské populace studenty z jednotlivých fakult není významně rozdílné. Tento fakt je obecně řečeno velice pozitivní, protože můžeme říci, že studenti Jihočeské univerzity nejsou zatíženi předsudky a stereotypy vůči seniorské populaci. Výsledky této práce jsou přínosné jako podklad při osvětové činnosti v rámci ageismu. Z těchto výsledků mohou být vyvozeny závěry, které povedou k zamyšlení. Tato práce může být také použita pro další vědecké zkoumání a publikační činnost. Abstract This diploma thesis named "Perception of the Elderly by the Students of the University of South Bohemia" provides a detailed insight into the senior population viewed by the university students. The aim of this work is to register the students' attitudes and the opinions to this issue. The work consists of two parts a theoretical and the practical. The theoretical part deals with issue of ageing process, namely with the changes which are carried by this life period. Further, this part looks at personalities of university students and their needs in general. Next, it covers a general knowledge about interpersonal perception among humans. This part also describes problems of prejudices and stereotypes connected with a very actual issue ageism. The practical part of this diploma thesis contains an own qualitative research which includes a description of used methodology, examined sample, outcomes and further discussion. These data were collected during a field research in February 2014. It was used a technology of semantic differential. The research was undertaken within the University of South Bohemia. Students of Faculty of Theology, Faculty of Health and Social Studies, Faculty of Economy and Faculty of Agriculture were asked to take a part in this study. They expressed their opinions via a web portal www.mojeanketa.cz. These faculties were chosen deliberately for their different fileds of studies. Thus, I compared the opinions of the students whose fields of studies are specialized either on the market and the business sector, or whose fields of studies are specialized on the help professions and, therefore, their further practice will be orientated to the non-profit sphere. Within this study there were distributed 400 record sheets in total (100 for each faculty) where the responders expressed their opinions. The opinions on the perception of the elderly were expressed within the scale from 1 to 5. The values of this scale has been of a contradictory character. For instance, there were these characteristics: beautiful/ugly, noisy/calm, self-sufficient/un-self-sufficient etc. There was also stated a hypothesis which has been predicted that the students of the University of South Bohemia perceive the elderly positively. The research proved this expectation. The outcomes also show that there is no big difference between the individual opinions of the students of different faculties. This result is actually very positive and, therefore, we can say that the students of the University of South Bohemia do not display any prejudices and stereotypes towards the senior population. The outcomes of this work might be very beneficial as sources for educational work beyond ageism. Further, there can be reached conclusions which will lead to reflection. This work can be used for further scientific investigations and publication activity. Klíčová slova: Klíčová slova: Stárnutí a stáří; Student vysoké školy; Interpersonální vnímání; Předsudky a stereotypy; Ageismus; Key words: Ageing process; University students; Interpersonal perception; Prejudices and stereotypes; Ageism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity

Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce ...

LIDOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity
POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2008 - český
Téma pitný režim je velmi diskutované téma. I přesto je mnoho lidí co pitný režim nedodržuje. Práce obsahuje souhrn dosavadních poznatků o pitném režimu, účincích na zdraví, vznik dehydratace, fyziologii tělních tekutin, příjem a výdej vody, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity. The topic {\clqq}Drinking Schedule`` is a question under debate. Although many people do not observe the drinking schedule. The thesis includes the summary of observations of the drinking schedule, health effects, dehydration beginning, body fluid physiology, water intake and output, nonalcoholic and alcoholic drink usability. The research part of the thesis surveys the state of a given problem of the drinking schedule by South Bohemia University students. Klíčová slova: dehydratace; kvantitativní výzkum; pitný režim; student; tekutiny; voda; dehydratation; quantitative research; drinking scgedule; student; liquids; water Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity

, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity.

POSPÍŠILOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Tělesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity
RŮŽIČKOVÁ, Lucie
2013 - český
Značná redukce fyzicky namáhavé práce v zaměstnání, ale i v mimopracovním čase, a převážně sedavý způsob trávení volného času vedly v poslední době k určitému fenoménu, výraznému poklesu pohybové aktivity v denním režimu lidí. Výsledkem je snižující se zdatnost populace a tím i snížení pracovní výkonnosti a samozřejmě zhoršování zdravotního stavu. Tělesná zdatnost úzce souvisí se vztahem člověka k pohybu a sportovním aktivitám a měla by se stát důležitou součástí zdravého životního stylu a podílet se na tvorbě zdravých návyků. Tělesná zdatnost je jedním z ukazatelů stavu kardiovaskulární soustavy, považuje se za určitý souhrn předpokladů člověka pro optimální reakci na jakoukoliv zátěž. Pravidelná cvičení a přirozená pohybová aktivita tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u studentek Jihočeské univerzity na základě zátěžového Ruffierova testu, druhým cílem bylo porovnat tělesnou zdatnost u jednotlivých skupin prezentujících fakulty Jihočeské univerzity. Stanovené cíle byly splněny. Pro dosažení vytyčených cílů byly vytvořeny, a provedeným výzkumem ověřeny, následující hypotézy: H1: Číselná hodnota Ruffierova testu tělesné zdatnosti je u studentek Pedagogické fakulty nižší než u studentek ostatních fakult. H2: Studentky s tělesnou zdatností dobrou hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 věnují týdenním pohybovým aktivitám více času než ostatní studentky. V diplomové práci byla k ověření hypotéz zvolena metoda testování, a to nepřímé zjišťování tělesné zdatnosti pomocí Ruffierova testu, který využívá změn hodnot srdeční frekvence před a po zátěži. Vychází ze známé skutečnosti, že při déle trvajícím a náročnějším zatížení dochází k určitému zvýšení srdeční frekvence. Srdeční frekvence byla snímána sporttesterem. Hodnoty srdečních frekvencí se dosadily do vzorce pro výpočet indexu Ruffierova testu a klasifikovaly se. Stanovily se průměry indexů jednotlivých fakult a porovnaly se. Metodika testování byla doplněna kvantitativním výzkumem, použita byla technika dotazníku. Dotazník se skládal z 13 otázek otevřeného a uzavřeného typu. Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Hypotéza H1 se potvrdila. Byly získány průměrné hodnoty indexu Ruffierovy zkoušky u Pedagogické fakulty a i u fakult ostatních. Hodnota 10,7 u Pedagogické fakulty je nižší než hodnota 13 u ostatních fakult, z čehož vyplývá, že průměrná tělesná zdatnost studentek Pedagogické fakulty je lepší než průměrná tělesná zdatnost dívek ostatních fakult. Hypotéza H2 potvrdila závislost času věnovaného cvičení a lepší tělesnou zdatností. Čím vícekrát dívky cvičí v týdnu déle jak 30 minut denně, tím je jejich index Ruffierovy zkoušky nižší. Předpoklad dobré zdatnosti hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 byl trochu nadnesený, testované dívky se pohybovaly většinou v rozmezí 10,1-15, což značí zdatnost slabou. Trend závislosti času, po který dívky v týdnu cvičí, a ukazatelem lepší zdatnosti však zůstává. Z toho plyne doporučení pohybovou monotónnost kompenzovat širším spektrem pohybových aktivit, více zařazovat sport do běžného života. Zdatný člověk je pohyblivý, přiměřeně vytrvalý, silný a může plnit každodenní úlohy s dostatečnými rezervami. Proces zvyšování tělesné zdatnosti je dlouhodobý, záměrný a měl by být cílem všech lidí každého věku. In last several years the amount of physical activities during our day time seriously decreased. That phenomenon was caused by reduction of physically demanding works in our jobs and sitting way of spending free time. The result of the previous fact is population fitness worsening and consequently worsening of the labour productivity and health condition. The fitness is tightly connected with the relationship between a man and a movement and sporting activities. It should become the important part of the healthy life style and influence the formation of proper manners of every single man. The fitness is one of the markers of the cardiovascular system condition. And it is considered to be the certain sum of preconditions for optimal reaction on the stress of whatever cause. The regular training, the physical activity and the daily reasonable energetic income are the safest and the least economically demanding ways how to prevent civilisation diseases. The first task of the theses was to assess the fitness of women students of The University of South Bohemia. The fitness was assessed on the base of Ruffier?s test. The second task was to compare the fitness of several groups of students which represented every single faculty of The University of South Bohemia. The both tasks were completed. Two hypotheses were settled and confirmed in purpose to reach the goal of the theses. H1: The numerological value of the Rufier?s test of women students of the Faculty of Education is lower than the result of women from the other faculties. H2: Women students whose result of Ruffier?s test is 0-5 are spending more time by performing physical activity than other students. In this theses, Ruffier?s test as a non-direct way of assessing the fitness has been chosen to confirm the both hypotheses. Ruffier?s test is a simple test to asses the fitness which uses changes of the hearth rate before and after exercising. The test is based on the general premise that the hard body exercising which last for a longer period of time is connected with the rising of heart rate. The heart rate was recorded by sport tester. Heart rate values were set into the pattern for counting the index of Ruffier?s test and consequently classified. Averages of the Ruffier?s index of each faculty were measured and compared. The questionnaire was ad to the Ruffier?s index for better assessing the fitness of students. The questionnaire was composed by thirteen questions. Some of questions were of open and some of close type. The questionnaires were anonymous. Hypothesis H1 was confirmed. The average value of the Ruffier?s index for women students of the pedagogical faculty was 10,7. And the average value of the Ruffier?s index for women students of other faculties was 13. It means the average fitness of women students of pedagogical faculty is better than the average fitness of women students of other faculties. Hypothesis H2 confirmed the correlation between the time spending by physical exercising and the better fitness. The more times weekly women students exercise for more than 30 minutes a day the lower value of the Ruffier?s index they have. The assumption of the average values of the Ruffier?s index of those women from 0 to 5 was overstated. Women student in this project had the average values from 10 to 15 which mean worse values of fitness. Despite the worse values of Ruffier?s index, the correlation between the spending time by exercising and better fitness was confirmed. To sum up, there is a recommendation to compensate the simple monotone physical activity by wide spectrum of physical activities. The sport should be introduced into the life style. The person with a good fitness has less problems with movement, can work for a longer time without break, is strong and capable to fulfil everyday tasks with reserves. The process of improving the fitness is a run for a long distance but it should be the goal of all people no matter of how old they are. Klíčová slova: Tělesná zdatnost; Pohybová aktivita; Zátěž; Tepová frekvence; Ruffierova zkouška; Physical fitness; Physical activity; Physical exercise; Heart rate; Ruffier´s test Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tělesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity

tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u ...

RŮŽIČKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje
COUFAL, Petr
2009 - český
Tato diplomová práce má za cíl analýzu současné situace v Jihočeském kraji z hlediska přílivu investic, zhodnotit možnosti získání investic a návrh opatření pro zlepšení podmínek jejich dalšího přílivu. The goal of this diploma work is to analyze the situation with direct foreign investment in South Bohemia.Than to analyze possibilities of investment condition and make some suggestions to improve the condition for its inflow. Klíčová slova: investice; jihočeský kraj; přímé zahraniční investice; Direct Foreign Investment; South Bohemia; investment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje

Tato diplomová práce má za cíl analýzu současné situace v Jihočeském kraji z hlediska přílivu investic, zhodnotit možnosti získání investic a návrh opatření pro zlepšení podmínek jejich ...

COUFAL, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji
DUŠEK, Daniel
2013 - český
Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období let 2007 - 2011 dle jednotlivých okresů kraje. Práce se rovněž zaměřila na identifikaci významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji a na zjištění zkušeností těchto podniků s pracovníky ze třetích zemí. Po zpracování literární rešerše věnující se především problematice pracovní migrace, byla na základě dat získaných z Českého statistického úřadu a Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích provedena analýza vývoje počtu cizinců ze třetích zemí v jednotlivých okresech Jihočeského kraje v letech 2007 ? 2011. Z dalších informací, získaných v tomto případě od Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, byl identifikován soubor pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji, který zahrnuje společnosti jak výrobní, tak zaměřující se na poskytování služeb. Zkoumané podniky byly vybrány na základě kritéria počtu zaměstnávaných cizinců z třetích zemí a oboru podnikání tak, aby byly ve výzkumu zastoupeny různé oblasti podnikání. Mezi respondenty se tedy dostaly firmy, které se v rámci podnikatelské činnosti v Jihočeském kraji věnují výrobě interiérů pro automobilový průmysl, povrchové úpravě kovů, zpracovatelskému průmyslu, pohostinství a dopravě. S personálními manažery nebo majiteli těchto pěti podniků byly poté provedeny polořízené rozhovory, týkající se problematiky zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v jejich firmách. Struktura rozhovoru byla koncipována tak, aby byly zjištěny jednak důvody vedoucí firmy k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, míra spokojenosti s jejich výkonem, způsoby získávání pracovníků ze třetích zemí a také názory respondentů na aktuální legislativní podmínky spojené se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí. Zjištěné informace byly následně zpracovány do pěti případových studií, z nichž se každá věnuje deskripci aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v konkrétním podniku. Na základě výsledků analýzy pracovní migrace do Jihočeského kraje lze konstatovat, že ve zkoumaném období se počet cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji pohyboval v rozmezí cca 6 000 ? 7 500 osob. Největší přírůstek byl v této kategorii cizinců vstupujících na trh práce zaznamenán v roce 2008. V dalších letech postupně docházelo k poklesu počtu cizinců v regionu, a to hlavně v důsledku rostoucí míry nezaměstnanosti, která byla ovlivněna globální ekonomickou krizí. Z hlediska národnostního složení skupiny cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji výrazně převažují občané Ukrajiny. Mezi další početněji zastoupené národnosti patří Vietnamci, Rusové a Moldavané. V rámci jednotlivých okresů Jihočeského kraje je nejvíce cizinců ze třetích zemí v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice. Ve většině okresů jsou cizinci ze třetích zemí nejčastěji reprezentováni již zmíněnými Ukrajinci. Výjimku tvoří pouze okresy Jindřichův Hradec a Prachatice, kde mezi cizinci převažují občané Vietnamu. Z hloubkových rozhovorů provedených se zástupci pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji vyplývá, že v těchto podnicích, kde jsou cizinci zaměstnáni nejčastěji na dělnických profesích, panuje s touto kategorií pracovníků spokojenost. Zaměstnavatelé kladně hodnotí zejména jejich přístup k práci, ochotu a velmi uspokojivé výkony při plnění zadaných úkolů. K přijímání cizinců vede zaměstnavatele převážně nezájem českých pracovníků o nabízené pozice, na které pohlíží jako podřadné a finančně špatně ohodnocené. Aktuální legislativní podmínky, které musejí jak cizinci, tak podniky splnit, aby zde mohl být pracovník ze třetí země zaměstnán, hodnotí zástupci firem jako oprávněné. Shodují se ovšem také na tom, že tyto předpisy mají v mnoha případech negativní vliv na plynulost procesu přijímání pracovníků ze třetích zemí. The aim of this work is a comprehensive overview of third-country nationals on the labour market in South Bohemian region. It is primarily focused on a comparison of the number of foreigners in the labour market in the period 2007 - 2011 according to various districts of the region. This work is also focused on identifying major employers of third-country nationals in South Bohemia and theirs experience with workers from third countries. Besides literature review dealing with the labour migration topic, the trend analysis of the third-country nationals number in the districts of South Bohemian region in the period 2007 ? 2011 was based on data from the Czech Statistical Office and the Regional Labour Office in České Budějovice. Then the set of five major South Bohemian region employers of third country workers was identified. It includes both manufacturing and services providing enterprises. The surveyed companies were selected based on the criteria of number of employed third country workers and the business sector too, so the research includes respondents from different areas of business (production of interiors for the automotive industry, metal finishing, processing industry, restaurants and transport). The structure of the interview with human resource managers or owners of these five companies about employment of third-country nationals was designed to detect reasons leading firms to employ third-country workers, the level of satisfaction with their performance, methods of recruitment foreign workers, as well as respondents' views on current legislative conditions associated with employment of third-country nationals.The obtained information was subsequently processed into five case studies, each of which deals with the description of the current situation in the employment of third-country nationals in a particular company. Based on the analysis of labor migration in South Bohemia, we can say that in the 2007 ? 2011 period, the number of third-country nationals in the labor market in South Bohemian region ranged from about 6 000 to 7 500 workers. The largest increase in the third-county workers quantity in the labour market was reported in 2008. In the following years there was a decline in the number of foreigners in the region, mainly due to rising unemployment, which was affected by the global economic crisis. In terms of ethnic composition of the of third-country workers group in the South Bohemian region, there prevail citizens of Ukraine. Other main nationalities in region are represented by Vietnamese, Russians and Moldovans. In most districts foreigners are most often represented by Ukrainians. The only exception are districts of Prachatice and Jindřichův Hradec where the Vietnamese are dominate. Five case studies with representatives of employers show that these companies where foreigners are employed mostly on blue-collar workers, are satisfied with this category of workers. Employers are especially pleased with third-country workers approach to work, willing and very satisfactory performance in their jobs. The admission of third-country nationals leading employers largely disregard Czech workers about the position, which are regarded as menial and poorly evaluated financially. The current legislative conditions associated with third country workers employment in a third country is evaluated as legitimate. However, respondents agree, that those provisions have negative impact on the continuity of the recruitment third-country nationals process. Klíčová slova: trh práce; Jihočeský kraj; cizinci ze třetích zemí; labour market; South Bohemian region; third-country nationals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji

Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období ...

DUŠEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Ekonomické aspekty brownfields v Jihočeském kraji
PŘIBYL, David
2012 - český
Smyslem této diplomové práce je poukázat na problematiku brownfields. Zelená louka je stále dominantní, protože investoři velmi často stojí o to, aby jejich stavba vznikla na místě, kde doposud nic nestálo, ale na druhou stranu mají brownfields své výhody i nevýhody. Obsahem této práce je obecné vymezení a definování pojmů tak, jak je vnímají organizace, které se problematikou zabývají. Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické regenerace vybraných brownfields v Jihočeském kraji spočívající v posouzení nákladů a přínosú souvisejících s regeneraci brownfields. Výběr brownfields byl uskutečněn na základě dostupnosti informací a vhodnosti daného vzorku k zhodnocení. The purpose of this thesis is to highlight the issue of brownfields. Green Meadow is still dominant because investors often care about making their edifice was built on the spot where now nothing happened, but on the other hand, brownfields have their advantages and disadvantages. The content of this paper is a general definition and the definition of terms as they are perceived by organizations that issue. The aim of this thesis is to evaluate the economic regeneration of brownfield sites in selected South Bohemian region consisting of the assessment of costs and benefits associated with brownfields. Brownfields selection was made based on the availability of information and the suitability of the sample for evaluation. Klíčová slova: ABC; Aspekty; Brownfields; Greenfields; Regenerace; Region; Jihočeský kraj; Potenciál; Investor; ABC; Aspects; Brownfields; Greenfields; Regeneration; Region; South Region; Potential; Investor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ekonomické aspekty brownfields v Jihočeském kraji

výhody i nevýhody. Obsahem této práce je obecné vymezení a definování pojmů tak, jak je vnímají organizace, které se problematikou zabývají. Cílem této diplomové práce je zhodnocení ekonomické ...

PŘIBYL, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze