Počet nalezených dokumentů: 154
Publikováno od do

Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest
KOLESOVÁ, Andrea
2017 - německý
Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na hlavní postavy zmíněných děl. Práce bude srovnávat život dvou žen a poukáže na jejich těžké postavení v dané době. Představí autory zmíněných děl a krátce charakterizuje umělecký směr, který je pro oba autory společný. This thesis named Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest tries to analyse two works, Madame Bovary and Effi Briest, and concentrates on main figures of above mentioned works. The work will compare the life of the two women and it will point out their hard position in that time. The thesis introduces authors of these works and it will characterize the artistic movement common for both authors. Klíčová slova: Madame Bovary; Effi Briest; Gustave Flaubert; Theodor Fontane; Realism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest

Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na ...

KOLESOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů
PETRLÍKOVÁ, Lucie
2019 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Proměny vybraných pohádek v 1. třetině 19. století v německo-českém kontextu na příkladu vybraných textů bratří Grimmů

PETRLÍKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert
MAREŠOVÁ, Anna
2019 - německý
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt beschrieben, anschließend die deutsche Bevölkerung in Vimperk in der Tschechoslowakei, das heißt von dem Jahr 1918 über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die darauffolgende Vertreibung bis in die Zeit nach der Vertreibung. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, warum einige Deutsche in Vimperk bleiben mussten und nicht vertrieben wurden. Der zweite Teil fokussiert sich sowohl auf die in Vimperk verbliebenen deutschen Einwohner als auch auf die nun in Deutschland lebenden. Viele dieser Vertriebenen wohnen in der nahen Partnerstadt Freyung. Dieser Teil besteht aus Gesprächen mit Zeitzeugen, die miteinander verglichen und vor allem in Bezug auf die Zeit der Vertreibung analysiert werden. This thesis deals with the life of the German population in the small town of Vimperk in the first half of the twentieth century. The first part describes the emergence of the town and then depicts the life of its population in the period since the Czechoslovak Republic, ie.from 1918, through World War II to the following expulsion of the German population until the end of the year 1946. The thesis tries to answer the question, why some Germans were allowed to stay in post-war Czechoslovakia and were not expelled. The second part is devoted to the German minority, which still lives in Vimperk and also to those who left it and now live on the other side of the border in the nearby town of Freyung. This part consists of a transcript of collected interviews with some of the contemporary witnesses that are being compared to each other and analyzed regarding the period of the expulsion. Klíčová slova: resettlement; Bohemian forest; Vimperk; Czech; German; language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Geschichte der deutschen Bevölkerung in Vimperk im 20. Jahrhundert

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Bevölkerung in der Stadt Vimperk im 20. Jahrhundert und mit deren Vertreibung im Jahre 1946. Im ersten Teil wird kurz die Gründung der Stadt ...

MAREŠOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

ISMAIL KADARE DER ZERRISSENE APRIL UND GÜNTER GRASS IM KREBSGANG. AUF DER SUCHE NACH GESCHICHTE.
PRENAJ, Donika
2016 - německý
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání literárního díla Krvavý duben od Ismaila Kadareho a díla Jako rak od Güntera Grasse. Tématem této bakalářské práce je porovnání děl dvou autorů různých národností - albánské a německé. Tituly, které budou v následující práci analyzovány, se vzájemně shodují svým kontextem, tématem a hlavními motivy. Cílem práce bude interpretace těchto románů a následné porovnání, kde se zaměřím na společné znaky, odlišnosti a v závěru bude kladen důraz též na celkovou tvorbu obou spisovatelů. Práce bude vypracována v německém jazyce. This bachelor work deals with the comparison of the literary work Der zerrissene April by Ismail Kadare and Im Krebsgang by Günter Grass. The theme of this work is to compare the work of two authors of different nationalities - Albanian and German. Titles, which are going to be analysed in the following work, mutually agree to its context, the themes and the main motives. The goal will be the interpretation of these novels and the subsequent comparison, which will focus on the common features and differences and in the end will also focus on the overall work of both writers. This work will be written in German. Klíčová slova: Ismail Kadare; Der zerrissene April; Günter Grass; Im Krebsgang; Roman; Novella; Comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
ISMAIL KADARE DER ZERRISSENE APRIL UND GÜNTER GRASS IM KREBSGANG. AUF DER SUCHE NACH GESCHICHTE.

Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání literárního díla Krvavý duben od Ismaila Kadareho a díla Jako rak od Güntera Grasse. Tématem této bakalářské práce je porovnání děl dvou autorů různých ...

PRENAJ, Donika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Rache oder Verzeihung in Jurek Beckers "Bronsteins Kinder"
KUBOVÁ, Andrea
2017 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem díla Bronsteins Kinder německého spisovatele židovského původu Jurka Beckera. Nejprve je představen historický kontext, který slouží pro lepší pochopení románu, jehož hlavním cílem je odpověď na otázku: "Co se dělo s přeživšími Židy v NDR po druhé světové válce?" Poté se práce zaměří na představení autora a konečně na samotné dílo s hlavním tématem "Pomsta nebo odpuštění", kde Jurek Becker poskytuje obraz dvou generací, které rozdělují zážitky z koncentračního tábora, a tím vytváří rozdílný pohled na tuto tematiku. Po podrobnějším rozebrání díla s interpretací následuje zaměření se na důležité prvky, které tvoří děj románu. This bachelor thesis deals with the analysis of the work Bronsteins Kinder written by a German author of Jewish birth Jurek Becker. The historical context is introduced at first to enable better understanding of the novel, whose main task is the answer to the question: "What happened with Jews who survived in the GDR after the World War II?" Then, the thesis is focused on introduction of the author and finally on the work itself with the main theme "Revenge or Forgiveness", where Jurek Becker offers a view of two generations which are separated by experiences from a concentration camp and so creates a different view of this subject matter. After more detailed analysis of the work with the interpretation, it follows focusing on the important elements which constitute the plot of the novel. Klíčová slova: Jurek Becker; Bronsteins Kinder; survivor Jews; Holocaust; the question of guilt and responsibility; GDR; revenge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rache oder Verzeihung in Jurek Beckers "Bronsteins Kinder"

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem díla Bronsteins Kinder německého spisovatele židovského původu Jurka Beckera. Nejprve je představen historický kontext, který slouží pro lepší pochopení ...

KUBOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache
KOUKALOVÁ, Petra
2016 - německý
Předmětem bakalářské "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" je srovnání německých dialektů obecně se standardní podobou německého jazyka. V teoretické části je popsán vývoj, historie a základní rozdělení dialektů. Následuje popis vývoje standardního jazyka a jeho srovnání s regionální řečí - s dialekty. V praktické části práce je zkoumáno, jak velké procento mladých lidí ve SRN mluví dialektem a je zde také zkoumáno, zda dialekty, podobně jako dříve latina, vymírají či nikoli. Získaná data jsou zanalyzována, vyhodnocena a porovnána s výsledky dřívějších studií, na jejichž základě lze stanovit vývoj dialektů v následujícím období. The thesis deals of this bachelor´s work "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" is the comparison of the dialects of German language with the standard German language. The theoretical part describes the development, history and the basic division of the dialects. In the following part there will be the description of the development of the standard German language and their comparison. In the practical part is researched, how many young people in the Germany speak with the dialect. There is researched too, if the dialects, similarly to Latin, die out or not. The data are analysed, evaluated and compared with the results of the earlier studies. On the basis of the researches results can be the following development determine. Klíčová slova: deutsche Dialekte; Gegenwartssprache; comparison of the dialects German language´s; standard German language; German language; division of the dialects; the development of the German language; dialects; Germany; the developments of the dialects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache

Předmětem bakalářské "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache" je srovnání německých dialektů obecně se standardní podobou německého jazyka. V teoretické části je popsán vývoj, historie a základní ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Die deutsche Minderheit in Tschechien und ihre Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov
FISCHBÖCK, David
2018 - německý
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der deutschen Minderheit in Tschechien und ihrer Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov. Im ersten, theoretischen, Teil wird einerseits die Geschichte der Stadt Krummau von dem Jahr 1918 bis in die Gegenwart, andererseits aber auch die gemeinsame Geschichte der deutsch-tschechischen Bevölkerung der Stadt vom Ende des 1. Weltkrieges bis in die Nachkriegszeit beschrieben. Nebenbei werden manche spezifische Themen wie z.B.die Entstehung des Namens der Stadt Český Krumlov, die deutsch-tschechische Kultur der Region am Beispiel von bekannten Künstlern, die mit der Stadt Krummau oder der Region des Böhmerwaldes verbunden sind, oder die einzelnen Aspekte der Vertreibung der deutschen Minderheit aus der Tschechoslowakei, in eigenen Kapiteln beschrieben. Im zweiten, praktischen, Teil dieser Arbeit wurde eine Forschung am Gymnázium Český Krumlov durchgeführt, die zeigen sollte, wie gut die Schüler der Maturaklassen ihre eigene Geschichte und die Geschichte der Stadt Krummau kennen. Neben den Kenntnissen über die Geschichte und das Thema der Vertreibung wurde im letzten Teil meiner Forschung auch die Einstellung der Schüler dem Deutschunterricht und der deutschen Sprache allgemein gegenüber untersucht, da es für mich interessant ist zu vergleichen, wie in einer früher ausschließlich deutschsprachigen Region die deutsche Sprache heutzutage betrachtet wird. This bachelor thesis deals with the topic of the German minority in the Czech Republic and with how the topic is being presented in schools on the example of the town Český Krumlov. The first, practical part concerns itself not only with the history of the town Český Krumlov from 1918 until present day, but it also describes the joint Czech-German history of the town inhabitants from the time after the first World War until the post-war period. Furthermore, some specific topics like the origin of the name Český Krumlov, the Czech-German culture, the region of the Bohemian Forest or some specific aspects of the expulsion of the German minority from Czechoslovakia are described in standalone chapters. In the second, theoretical part of this thesis, I made a survey on the grammar school Gymnázium Český Krumlov, which was meant to determine how much the students of the graduating classes know about their own history and the history of Český Krumlov. Apart from the historical knowledge, the last part of my survey tried to find out whether the students enjoy learning German and how they view the langue itself. This was done because I find it interesting to show and compare how the German language is viewed by contemporary youth in a formerly exclusively German speaking region. Klíčová slova: Český Krumlov; Krumlov; expulsion; German Minority; Czech-German history Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die deutsche Minderheit in Tschechien und ihre Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der deutschen Minderheit in Tschechien und ihrer Thematisierung im Schulunterricht am Beispiel der Stadt Český Krumlov. Im ersten, theoretischen, ...

FISCHBÖCK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Anglizismen im Deutschen: Sprachwandel oder Sprachverfall?
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
2017 - německý
Bakalářská práce na téma "Anglizismen im Deutschen: Sprachwandel oder Sprachverfall?" se zabývá aktuálním jazykovým trendem lexikálních výpůjček z jazyka anglického do jazyka německého. V teoretické části jsou vymezeny základní principy a teorie změny jazyka s důrazem na změny lexikální, pojmy anglicismus a lexikální výpůjčka. V druhé části práce je pozornost věnována kritické reflexi anglicismů u německé veřejnosti a anketám Wort, Unwort und Jugendwort des Jahres. Tato kapitola je také doplněna o korpus monitorující výskyt anglicismů ve výsledcích těchto anket. Praktická část této bakalářské práce představuje vlastní analýzu výskytu anglických výpůjček v německém tisku ze synchronní perspektivy. K tomuto účelu byly vybrány dva zdroje, a to seriózní periodikum zastoupené magazínem Die Zeit a bulvární tisk reprezentovaný deníkem Bild. Výzkum tak nabízí srovnání četnosti použití anglicismů v seriózním a bulvárním tisku. Výsledky doprovází sémantická kategorizace nalezených výrazů a popis stylistických a sociokulturních tendencí vyplývajících z jejich použití. This bachelor thesis named "Anglicisms in German: Language Change or Language Degradation?" is concerned with the current language trend of English loan words in German. The theoretical part of the thesis provides a definition of the basic principles and theories concerning the language change with a special focus on the changes in the field of vocabulary as well as of the concepts of Anglicisms and borrowing. The second part focuses on the critical reflexion of Anglicisms among the German public and on the surveys Wort, Unwort and Jugendwort des Jahres. This chapter is also accompanied by a corpus monitoring the occurrence of Anglicisms in the results of these surveys. The practical part of this thesis is represented by the analysis of the occurrence of English loan words in German press from the synchronic point of view. For this purpose, two sources were chosen, namely the quality press represented by the magazine Die Zeit and a tabloid represented by the daily newspaper Bild. The analysis therefore provides a comparison of the frequency of the use of Anglicisms in the quality press and in a tabloid. The results are accompanied by the semantic categorisation of the expressions found and the description of stylistic and sociocultural tendencies following from their usage. Klíčová slova: German; language change; language degradation; loan words; Anglicism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Anglizismen im Deutschen: Sprachwandel oder Sprachverfall?

Bakalářská práce na téma "Anglizismen im Deutschen: Sprachwandel oder Sprachverfall?" se zabývá aktuálním jazykovým trendem lexikálních výpůjček z jazyka anglického do jazyka německého. V teoretické ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels
ŠIMEČKOVÁ, Marie
2019 - německý
Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). Zaměřuje se na trojí metaforiku člověka a lidství jako expresionistické programové zobrazování člověka - jedince, lidské společnosti v autorově současnosti a lidského společenství v utopiích a vizích. V teoretické části práce bude představen kontext expresionismu v německy psané a evropské literatuře na počátku 20. století, praktická část bude analyzovat vybraná díla a dokumentovat Werflův expresionismus jako součást onoho uměleckého kontextu i jako odraz dobových společenských nálad a očekávání. The bachelor thesis examines early poetry collections of Franz Werfel Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) and the novel Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig (1920). It focuses on the three-dimensional metaphor of man and humanity as an expressionist programmatic representation of man - the individual, the human society in the author's present and the human community in utopias and visions. In the theoretical part, the context of Expressionism in German and European literature at the beginning of the 20th century will be presented. The practical part will analyze selected works and document Werfel's expressionism as part of the artistic context as well as reflection of contemporary social moods and expectations. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Bilder von Mensch und Menschheit im frühen Werk Franz Werfels

Bakalářská práce zkoumá rané básnické sbírky Franze Werfla Der Weltfreund (1911), Wir sind (1913), Einander - Oden, Lieder, Gestalten (1915) a novelu Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig ...

ŠIMEČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Entlehnungen aus romanischen Sprachen im Deutschen im Bereich der Architektur, der Mode und des Bankwesens
SASSMANNOVÁ, Lenka
2017 - německý
Předložená bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z románských jazyků v německém jazyce. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní terminologii výpůjček, dále proces a příčiny přejímání slov do německého jazyka. V praktické části se nachází vyhledané výpůjčky z francouzštiny, italštiny a španělštiny v německém jazyce oblasti bankovnictví, módy a architektury. Výpůjčky jsou blíže analyzovány podle morfologických, fonetických a ortografických změn. This bachelor's thesis deals with loanwords from the Romance languages in German. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the basic terminology of loanwords and the process and causes of the adoption of words into the German language. The practical part includes some examples of the loanwords adopted into the German language from the French, Italian, and Spanish languages and related to the fields of banking industry, fashion and architecture, which were looked up in the Pfeifer's Etymologisches Wörterbuch (1993) or in the DWDS dictionary. The loanwords are analyzed as regards the morphological, phonetic and orthographic changes. Klíčová slova: loanword; foreign word; adoption; Romance languages; German language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entlehnungen aus romanischen Sprachen im Deutschen im Bereich der Architektur, der Mode und des Bankwesens

Předložená bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z románských jazyků v německém jazyce. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní terminologii výpůjček, dále ...

SASSMANNOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze