Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 44
Published from to

Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2008 - Slovak
ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix complete this work.The first chapter is devoted to a crisis. It gives the definition of the term crisis and identification of reasons for such situation, explains the typology of various crises from several aspects. The second chapter concentrates on the course of crisis and on adaptation to the crisis in progress at different stages.Determinants affecting reaction to a crisis are mentioned here too. The third chapter is focused on the possibilities of both formal and informal.help in case of crisis. Special attention is paid to intervention in the course of crisis, i.e. to formal help in crisis, its different stages and forms. Important role in the course of crisis is played by an interventionist, a person working in crisis intervention. Therefore, one subchapter is devoted to the qualification and personality demands made on these people and the risks which the work of crisis interventionalist brings. Final theoretical chapter analyses the crisis originating from certain losses and crisis intervention during particular aspects of loss. Empirical part of this bachelor thesis is devoted to research oriented to getting information how the common adult population is informed about forms and possibilities of help and consultancy in crisis situation. The most extensive subchapter is devoted to the analysis and interpretation of established results of research work. ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá kapitola je venovaná kríze. Obsahuje vymedzenie pojmu krízy a identifikáciu príčin tejto situácie, objasňuje typológiu jednotlivých kríz z viacerých hľadísk. V druhej kapitole je pozornosť sústredená na samotný priebeh krízy a adaptáciu na krízovú situáciu prebiehajúcu vo viacerých fázach. Tiež sú tu uvedené aj determinanty, ktoré ovplyvňujú reakciu na krízu. Tretia kapitola je zameraná na možnosti pomoci v krízovej situácii a to tak formálnej ako aj neformálnej. Najväčšia pozornosť je venovaná krízovej intervencii, to znamená formálnej pomoci v kríze, jej etapám a formám. Dôležitú úlohu v krízovej intervencii zohráva aj krízový intervent, teda pracovník v krízovej intervencii. Preto je jedna podkapitola venovaná práve kvalifikačným a osobnostným požiadavkám kladeným na týchto ľudí a rizikám, ktoré obnáša práca krízového interventa. Záverečná teoretická kapitola rozoberá krízu prameniacu z určitých strát a krízovú intervenciu pri jednotlivých aspektoch straty. Empirická časť práce je venovaná prieskumu, zameranému na zistenie informovanosti bežnej dospelej populácie o formách a možnostiach pomoci a poradenstva v krízovej situácii. Najrozsiahlejšou je podkapitola venovaná analýze a interpretácii zistených výsledkov prieskumu. Keywords: crisis; identification of the crisis; causes of the crisis; typology of the crisis; course of the crisis; informal help in the crisis; crisis intervention; phases of the crisis intervention; crisis interventionist; aspects of the loss Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice

ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole
REDLICH, Peter
2008 - Slovak
Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased moving and sport activities lead to higher risk of knee joint injury. In monitored period (2001 {--} 2006), imaging methods of knee joint examinations experienced immense development which would continue in near future. Native skiagraphic examinations remain an inseparable part of algorithm of imaging methods. Though, methods without the use of ionizing radiation: magnetic resonance and ultrasound gain ground. In monitored period, the number of examinations with magnetic resonance markedly increased and continuation of this trend can be expected. That is especially because this method is noninvasive and the diagnostic yield is considerable. In 2001 to 2006, there were carried out totally 35 691 knee examinations for 23 602 667 points at total rate 21 006 565 Kč. Total number of native skiagraphic examinations is almost the same. I noted forceful growth of magnetic resonance examination in 2003 {--} 2006.The numbers of other examinations are without expressive changes. The total price of separate examinations is relatively the same but the total price of magnetic resonance examination is thanks to increasing number of examinations quite high. The results showed that despite of increasing number of magnetic resonance examinations, corresponding decrease of ionizing radiation examination doesn´t happen. Kolenný kĺb je najväčším a najzložitejším kĺbom pohybového aparátu. Jeho výnimočnosť spočíva v jeho zložitej anatomickej stavbe a staticko {--} dynamickej funkcii. Predlžujúci sa ľudský život a zvýšená pohybová a športová aktivita vedie k zvýšenému riziku poškodenia kolenného kĺbu. Zobrazovacie metódy pri vyšetrení kolenného kĺbu prekonali v sledovanom období (2001 {--} 2006) obrovský rozvoj, ktorý bude v blízkej dobe určite pokračovať. Natívne skiagrafické vyšetrenie je aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou algoritmov zobrazovacích metód. Do popredia sa však dostávajú metódy bez použitia ionizujúceho žiarenia : magnetická rezonancia a ultrazvuk. V sledovanom období výrazne stúpol počet vyšetrení magnetickou rezonanciou a dá sa očakávať, že tento trend bude pokračovať. Hlavne preto, že toto vyšetrenie je neinvazívne, diagnostická výťažnosť značná. V rokoch 2001 až 2006 bolo na Klinike zobrazovacích metód Fakultnej nemocnici v Motole prevedených celkom 35 691 vyšetrení kolena v sume 23 602 667 bodov, v celkovej hodnote 21 006 565 Kč. Celkový počet natívnych skiagrafických vyšetrení je relatívne rovnaký. Zaznamenal som prudký nárast natívnych vyšetrení magnetickou rezonanciou v rokoch 2003 - 2006. Počty ostatných vyšetrení sa výrazne nemenia. Celková cena jednotlivých vyšetrení je relatívne rovnaká, avšak celková cena vyšetrení magnetickou rezonanciou je kvôli vysokému nárastu počtu vyšetrení značne vysoká. Výsledky ukázali, že aj napriek stúpajúcemu počtu vyšetrení magnetickou rezonanciou nedochádza k adekvátnemu úbytku vyšetrení ionizujúcim žiarením. Keywords: algorithm; artrography; price; magnetic resonance; computer tomography; ultrasound; radiography Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole

Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased ...

REDLICH, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Spirituálna dimenzia kultu Božieho milosrdenstva v denníku sv. Faustíny Kowalskej
TURICOVÁ, Aneta
2011 - Slovak
The thesis deals with the spiritual dimension of the cult of Divine Mercy in the Diary of St. Faustina Kowalska. The central point of her spirituality is Divine Mercy. Discovering of God in this mystery and contemplation of it in everyday life are keys to understanding ways of the apostle of Divine Mercy to Christian perfection. This path leads through the child trust in God and the merciful love of neighbour. The mission of sister Faustina bears respect for Divine Mercy in the new forms that Je Práce se zabývá spirituální dimenzí kultu Božího milosrdenství v Deníku svaté sestry Faustýny Kowalské. Ústředním bodem její spirituality je Boží milosrdenství. Poznávání Boha v tomto tajemství a rozjímání nad ním v každodenním živote jsou klíčem k pochopení cesty apoštolky Božího milosrdenství ke křesťanské dokonalosti. Tato cesta vede přes dětskou důvěru k Bohu a milosrdnou lásku k bližnímu. Poslání sestry Faustýny nese úctu k Božímu milosrdenství v nových formách, které jí Ježíš zjevil a odpo Keywords: Key words: Faustina Kowalska; mercy; God; cult of Divine Mercy; trust; deeds of mercy; love; pity; forgiveness; reconciliation; human; justice; human depravity; sin. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spirituálna dimenzia kultu Božieho milosrdenstva v denníku sv. Faustíny Kowalskej

The thesis deals with the spiritual dimension of the cult of Divine Mercy in the Diary of St. Faustina Kowalska. The central point of her spirituality is Divine Mercy. Discovering of God in this ...

TURICOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku
LICHÝ, Radoslav
2010 - Slovak
The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown bear habitat and to propose realistic recommendations for additional protection and possible management. On the basis of sociological investigations, we found the position of nature protection, senior management of nature conservation and hunting organizations to the current issue. Through media monitoring, we found the level of public awareness on the issue of brown bear in Slovakia. hľadať Cieľom práce bolo na základe dostupných štatistických údajov a terénnych šetrení zhodnotiť vývoj početnosti stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Vyhodnotiť zmeny biotopu medveďa hnedého a navrhnúť reálne doporučenia pre ďalšiu ochranu a prípadné hospodárenie. Na základe sociologického šetrenia sme zistili postoj ochrany prírody, vrcholového managementu ochrany prírody a poľovníckych organizácií k aktuálnej problematike. Prostredníctvom monitoringu médií sme zistili úroveň informovanosti verejnosti o problematike medveďa hnedého na Slovensku. Keywords: brown bear; population; management; protection; regulation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown ...

LICHÝ, Radoslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Akumulácia a toxicita selénu v riasach druhu Scenedesmus quadricauda
UMYSOVÁ, Dáša
2011 - Slovak
Three strains of the green alga Scenedesmus quadricauda were selected to be specifically resistant to the presence of high concentrations of inorganic Se. The strain SeIV was found to be resistant to high doses of selenite, the strain SeVI was resistant to selenate, and the strain Se(IV+VI) to the presence of both Se compounds. It has been shown that both the dose and chemical form of Se are the critical factors in the cellular response. In this PhD. thesis are results from experiments with the resistant strains (activity of thioredoxin reductase, content of selenium and selenomethionine, effect of sulphur deficiency). Vyselektovali sme tri kmene zelenej riasy Scenedesmus quadricauda rezistentné voči vysokým koncentráciám anorganického selénu v médiu. Sledovali sme rastové krivky divokého kmeňa a Se-rezistentných kmeňov v prítomnosti seleničitanu (Na2SO3), selenanu (Na2SO4) a oboch foriem selénu v médiu. Kmeň SeIV je rezistentný voči vysokým koncentráciám seleničitanu v médiu, avšak selenan na neho pôsobí rovnako toxicky ako na divoký typ. Kmeň SeVI je rezistentný voči selenanu, ale citlivý na prítomnosť seleničitanu v médiu. Z týchto výsledkov vyplýva, že kmeň rezistentný voči jednej forme selénu ( napr. seleničitanu) nemusí byť rezistentný voči inej forme selénu (napr. selenanu) v médiu. Preto sme vyselektovali kmeň SeIV+VI, ktorý je rezistentný voči obom formám selénu. Zistili sme, že dávka aj chemická forma selénu sú rozhodujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi odpoveď buniek. Táto práca sa zaoberá vyhodnotením pokusov s vyselektovanými kmeňmi (aktivita TR, množstvo selénu a selenometionínu, vplyv nedostatku síry v živnom roztoku). Keywords: Scenedesmus quadricauda; selenium; selenite; selenate; TR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Akumulácia a toxicita selénu v riasach druhu Scenedesmus quadricauda

Three strains of the green alga Scenedesmus quadricauda were selected to be specifically resistant to the presence of high concentrations of inorganic Se. The strain SeIV was found to be resistant to ...

UMYSOVÁ, Dáša
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících
ŠINDLER, Martin
2015 - Slovak
Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with sampling Schlott-Bauer method in a volume of 20 and 60 liters. The samples were divided into taxonomic groups and species, classified in so-called filterable zooplankton over 500 m. From the pond water parameters was monitored oxygen, pH, temperature, transparency and acid neutralizing capacity and their impact on production in ponds. Control fish out in each month showed a direct correlation with the increase in biomass Common carp (Cyprinus carpio) on the abundance of filterable zooplankton comparing the pond no. 1 and 3. Stocking was fed with feed wheat (Triticum) during the season. The abundance of zooplankton was different in different ponds and gradually changed by increasing fish stocking. A greater abundance of filterable zooplankton of Daphnia - Cladocera and lower species was noticed in the pond no. 1 as in the pond no. 3. With the increasing biomass of fish stocking has been demonstrated reduced of filtrable zooplankton where the number of small zooplankton (< 500 m) ind.l-1. Zooplankton was represented particularly by species Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. In order copepods - Copepoda were seen mainly nauplius and copepod stages of type Acanthocyclops americanus, rotifers were represented mainly by Brachionus sp. and Polyartha sp.. Increased abundance of filterable zooplankton has a impact on the final amount of biomass of fish stocking expressed by growth SGR (% .day-1) and a reduction coefficient relative FCR. Due to intensive farming combined with farming of poultry during the last decades has been observated accelerated eutrophication process of reducing the size of the littoral zone with a share of macrophytes. Pravidelným vzorkovaním zooplanktónu približne v dvojtýždňových intervaloch od apríla do októbra 2014, bola sledovaná dynamika zooplanktónu a meniace sa parametre rybničnej vody na Boheľovských rybníkoch, odoberaním vzoriek Schlott-Baurovou metódou v objeme 20 a 60 l. Vzorky boli rozdelené do taxonomických skupín a druhov, triedené na tkz. filtrovateľný zooplanktón nad 500 m. Z rybničných parametrov vody bol sledovaný kyslík, pH, teplota, priehľadnosť a kyselinová neutralizačná kapacita a ich vplyv na produkciu v rybníkoch. Kontrolnými odlovmi v jednotlivých mesiacoch bola dokazovaná priama závislosť prírastku biomasy kapra rybničného (Cyprinus carpio) na abundancii filtrovateľného zooplanktónu s porovnaním rybníka č. 1 a 3. Počas sezóny bola obsádka prikrmovaná kŕmnou pšenicou (Triticum). Abundancia zooplanktónu bola v jednotlivých rybníkoch rozdielna a postupne sa menila podľa narastajúcej rybej obsádky. V rybníku č. 1 bola zaznemenaná väčšia abundancia filtrovateľného zooplanktónu perloočiek Cladocera a nižšia druhová početnosť ako v rybníku č. 3. Narastajúcou biomasou rybej obsádky bola dokázaná znížená abundancia fitrovatelného zooplanktónu, kde prevažoval počet drobného zooplanktónu (< 500 m) ind.l-1. Zooplanktón bol zastúpený najmä druhmi Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. V rade klanonožcov (Copepoda) boli zachytené prevažne naupliové a kopepoditové štádia druhu Acanthocyclops americanus, vírnici boli zastúpení hlavne Brachionus sp. a Polyartha sp.. Zvýšená abundancia filtrovateľného zooplanktónu, má vplyv na konečný objem biomasy rybej obsádky vyjadrená rastom SGR (%.deň-1) a zníženia koeficientu RKK. Vplyvom intenzívneho hospodárenia spojeného s chovom hydiny počas posledných dekád bol viditeľný zrýchlený proces eutrofizácie so znížením veľkosti litorálneho pásma s podielom makrofytov. Keywords: abundance; carp biomass; control fish out; littoral; natural food; pond water parameters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících

Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie
MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
2012 - Slovak
Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, using connection with the fine art for the people in advanced old age. The aim is to feed the emotions of people in late old age through the art therapy program and provide joy and satisfaction of creating in the last moments of life. Bakalárska práca predkladá pohľad na emocionálnu saturáciu prostredníctvom arteterapie. Práca je prezentáciou aplikácie arteterapeutického programu, ktorý zakomponováva Rožnovskú arteterapiu a pri tom využíva súvislosť s výtvarným umením u ľudí v pokročilej starobe. Cieľom práce je nasýtiť emóciami ľudí v neskorej starobe prostredníctvom arteterapeutického programu a poskytnúť radosť a uspokojenie z tvorby v posledných chvíľach života. Keywords: Emotions; Emotional saturation. Art Therapy. Elements of fine art. Late age. Dying. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie

Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, ...

MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině
KAMENSKÁ, Barbora
2015 - Slovak
This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is to describe ingressive and inchoate verbal periphrases and thereafter to analyse them according to corpus of Spanish royal academy CREA. The verbal periphrases will be investigated in various functional styles of language such as: fiction, journalist, technical, and colloquial style. On the basis of obtained results we will find out the frequency of every single verbal periphrases in every researched functional style of language. The observations are summarized in graphs and tables. In the end of the thesis the results will be compared with the theory of Czech, Slovak and Spanish linguists. Bakalářská práce je zaměřena na výzkum frekvence a užití opisných slovesných vazeb vyjadřujících počátek děje v různých funkčních stylech. Cílem této práce je popis jednotlivých ingresivních a inchoativních opisných slovesných vazeb a jejich následná analýza podle korpusu Španělské královské akademie CREA. Opisné slovesné vazby budou zkoumány na různých stylech, kterými jsou: beletrie, publicistický, odborný a hovorový styl. Na základě daných výsledků budeme zjišťovat u každé opisné slovesné vazby její frekvenční užití v každém funkčním stylu. Výsledky budou zaznamenány v tabulkách a grafech. Na závěr práce budou zjištěné výsledky (na základě korpusu CREA) porovnány s teorií českých, slovenských a španělských lingvistů. Keywords: verbal periphrases; Beggining of Verbal Action; frequency analysis; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině

This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is ...

KAMENSKÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.
STRMEŇOVÁ, Radka
2015 - Slovak
In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses. The aim of the thesis is to examine the frequency of use of conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses, and use of verb tenses and moods in such sentences. To achieve this goal, the work is divided into two sections, theoretical and practical. In the first, theoretical section, we focus on studying this problem from the perspective of selected authors from both Czech and Spanish linguistic community. In the subsequent, practical section, the set goal is achieved by analysis of journalistic texts, the results of which we will compare with the theoretical knowledge described in the first section. In the conclusion we again summarize the results of our study, which are supplemented by résumé in Spanish language. V této závěrečné práci se primárně zabýváme vyjadřováním podmínkových vztahů v současné španělštině, přičemž důraz je kladen hlavně na spojky a spojkové výrazy v podmínkových větách. Cíl práce představuje zkoumání frekvence užití podmínkových spojek a spojkových výrazů a použití slovesných časů a způsobů v daných větách. Ke splnění tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V první, teoretické části se zaměřujeme na studium této problematiky z perspektivy vybraných autorů, tak české, jakož i španělské lingvistické obce. V následné praktické části dochází k uskutečnění stanoveného cíle prostřednictvím analýzy publicistických textů, jejíž výsledky porovnáme s teoretickými poznatky uvedenými v první části. V závěru ještě jednou shrneme výsledky našeho zkoumání, které jsou doplněny o resumé ve španělském jazyce. Keywords: conditional sentences; conjunctions; conjunctive phrases; verb tenses; verb moods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.

In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional ...

STRMEŇOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Pripravenosť zložiek integrovaného záchranného systému na mimoriadne udalosti s veľkým počtom ranených a obetí v Slovenskej republike.
PAVKOVIČOVÁ, Andrea
2014 - Slovak
The main topic of the thesis is the readiness for emergencies with a large number of injured and victims of the bodies of IRS in the SR. The work is divided into two main parts, theoretical and empirical. In the theoretical part of the work several bodies of the IRS in the SR, which participate during rescue and clean-up operations, are introduced. The basic bodies of the rescue system are described in detail, other bodies and bodies of the Police Force are described in brief. The work also includes categories of emergencies and brief information of disaster medicine as well. At the end, the theoretical part addresses the problem of sorting the injured by history through the categories and types of selection, sorting methods "START" and JumpSTART, a sorting card, and organization of activities in the place of an event associated with the "triage" procedures. Empirical part consists of research to determine theoretical knowledge of selected bodies of the IRS on the issue of triage. The main aim of this work was to determine the theoretical readiness of selected bodies of the IRS Fire and Rescue Service and Emergency Medical Service in the SR, confirm the need for continuous training and the organization of tactical exercises focused on mass disaster and work out and propose the same procedure of sorting the injured in incidents with a large number of injured and victims. Two hypotheses related to the theoretical readiness of selected bodies associated with sorting the injured in an emergency were established. The first assumption was that paramedics have better scope of theoretical knowledge about handling with emergencies, particularly sorting the injured than members of the Fire and Rescue Service. The second assumption was that the bodies of IRS have better knowledge about the system of sorting the injured "START" than the system "JumpSTART". Basic statistic method that allowed confirmation or refutation of hypotheses two-stage test is described in the chapter too. The methodology describes a method of data collection using a questionnaire, describes the statistical methods in detail and enriches it with the determination of basic empirical parameters and their comparison. The found discrepancies were expressed as a percentage. Data to confirm hypotheses were collected from paramedics and members of the Fire and Rescue Service. Only one hypothesis was confirmed. Empirical investigation showed that theoretical knowledge about the issue "triage" are at a much higher level in paramedics than members of the Fire and Rescue Service. Another observation was that the selected bodies do not show a difference in knowledge about the classification of adults and children, when considered together. There would be a big difference if they were compared individually. The results identified weaknesses in knowledge particularly among members of the Fire and Rescue Service and, therefore, detailed procedure for "triage" in emergencies was proposed. It will serve as a tool primarily for members of the Fire and Rescue Service as well as a study material for university graduates in the field of emergency health care. The need for emergency medical service was designed rescue bag with aids for primary triage. The need for continuous training was observed, particularly among members of the Fire and Rescue Service, who lack the information and skills. Organizing tactical exercises especially for paramedics with the possibility of cooperation with members of the Fire and Rescue Service was proposed as well. In the light of these findings, we recommend making effort to address the deficiencies in the theoretical preparedness through the organizing of continuing education, prepare similar questionnaires for verifying knowledge after the seminars, organize training of practical skills and verify knowledge through participation in exercises on dealing with catastrophe, together with the other emergency bodies. Hlavnou témou diplomovej práce bola pripravenosť zložiek IZS na mimoriadne udalosti s veľkým počtom ranených a obetí v SR. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, a to časť teoretickú a empirickú. V teoretickej časti prináša práca priblíženie zložiek IZS v SR, ktoré môžu zasahovať pri mimoriadnej udalosti. Základné záchranné zložky v rámci dôležitosti sú opísané podrobnejšie, ostatné záchranné zložky a útvary Policajného zboru sú spomenuté v skratke. Ďalej práca obsahuje rozdelenie mimoriadnych udalostí a zmienku o medicíne katastrof. V poslednom bode je teoretická časť zameraná na problematiku triedenia ranených od histórie, cez kategórie a typy triedenia, metódy triedenia START a JumpSTART, triediacu kartu a organizáciu činností na mieste mimoriadnej udalosti spojenej s problematikou triage. Empirickú časť tvorí výskum zameraný na zistenie teoretických vedomostí vybraných zložiek IZS na problematiku triage. Hlavnými cieľmi práce bolo zistiť teoretickú pripravenosť vybraných zložiek IZS - Hasičského a záchranného zboru a záchrannej zdravotnej služby na mimoriadne udalosti v SR, potvrdiť potrebu stáleho vzdelávania a organizovania taktických cvičení zameraných na hromadné nešťastia a vytvoriť návrh rovnakého postupu triedenia ranených pri mimoriadnych udalostiach s veľkým počtom ranených a obetí. Boli stanovené dve hypotézy, ktoré sa zameriavajú na teoretickú pripravenosť vybraných zložiek spojenú s triedením postihnutých pri mimoriadnej udalosti. Prvý predpoklad bol, že rozsah teoretických vedomostí o riešení mimoriadnych udalostí zameraný na postupy triedenia pacientov bude vyšší u zdravotníckych záchranárov ako u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a druhý predpoklad, že systém triedenia pacientov START ovládajú zložky IZS lepšie ako systém JumpSTART. Kapitola zároveň popisuje základnú štatistickú metódu, ktorá umožnila potvrdenie alebo vyvrátenie stanovených hypotéz dvojvýberový t-test. Metodika popisuje spôsob zberu dát pomocou dotazníka, popisuje bližšie použité štatistické metódy a obohacuje ich o stanovenie elementárnych empirických parametrov a ich komparáciu. Zistené rozdiely znalostí boli vyjadrené v percentách. Dáta pre potvrdenie hypotéz boli zhromaždené od zdravotníckych záchranárov a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Potvrdená hypotéza bola len jedna. Empirické šetrenie ukázalo, že teoretické vedomosti o problematike triage sú na oveľa vyššej úrovni u zdravotníckych záchranárov ako u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Ďalším objavom bolo, že vybrané zložky nevykazujú rozdiel vo vedomostiach o triedení dospelých a detí, ak sú posudzované spoločne. Pri porovnávaní jednotlivo by opäť vznikol veľmi veľký rozdiel. Výsledky identifikovali slabiny vo vedomostiach hlavne u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, a preto bol vytvorený návrh presného postupu triage pri mimoriadnych udalostiach. Bude slúžiť ako pomôcka hlavne pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a tiež ako študijný materiál pre absolventov vysokoškolského štúdia urgentná zdravotná starostlivosť. Pre potreby záchrannej zdravotnej služby bola navrhnutá záchranárska taška s pomôckami na primárnu triage. Potvrdila sa aj potreba stáleho vzdelávania v danej problematike a to hlavne u príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú o danú problematiku ochudobnení a organizovania taktických cvičení hlavne u zdravotníckych záchranárov s možnosťou spolupráce s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru. Záverom vzhľadom na tieto zistenia je odporučenie vyvinúť snahu o napravenie nedostatkov v teoretickej pripravenosti pomocou organizovania sústavného vzdelávania v danej problematike, pripravovať podobné dotazníky na overovanie vedomostí po odborných seminároch. Zabezpečiť nácvik praktických zručností a overovanie si vedomostí možnosťou väčšej účasti na cvičeniach týkajúcich sa riešenia hromadných nešťastí spoločne s ostatnými záchrannými zložkami. Keywords: Integrated Rescue System; Emergency; Disaster Medicine; Sorting; START; JumpSTART Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pripravenosť zložiek integrovaného záchranného systému na mimoriadne udalosti s veľkým počtom ranených a obetí v Slovenskej republike.

The main topic of the thesis is the readiness for emergencies with a large number of injured and victims of the bodies of IRS in the SR. The work is divided into two main parts, theoretical and ...

PAVKOVIČOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases