Number of found documents: 27
Published from to

Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2008 - Slovak
ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix complete this work.The first chapter is devoted to a crisis. It gives the definition of the term crisis and identification of reasons for such situation, explains the typology of various crises from several aspects. The second chapter concentrates on the course of crisis and on adaptation to the crisis in progress at different stages.Determinants affecting reaction to a crisis are mentioned here too. The third chapter is focused on the possibilities of both formal and informal.help in case of crisis. Special attention is paid to intervention in the course of crisis, i.e. to formal help in crisis, its different stages and forms. Important role in the course of crisis is played by an interventionist, a person working in crisis intervention. Therefore, one subchapter is devoted to the qualification and personality demands made on these people and the risks which the work of crisis interventionalist brings. Final theoretical chapter analyses the crisis originating from certain losses and crisis intervention during particular aspects of loss. Empirical part of this bachelor thesis is devoted to research oriented to getting information how the common adult population is informed about forms and possibilities of help and consultancy in crisis situation. The most extensive subchapter is devoted to the analysis and interpretation of established results of research work. ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá kapitola je venovaná kríze. Obsahuje vymedzenie pojmu krízy a identifikáciu príčin tejto situácie, objasňuje typológiu jednotlivých kríz z viacerých hľadísk. V druhej kapitole je pozornosť sústredená na samotný priebeh krízy a adaptáciu na krízovú situáciu prebiehajúcu vo viacerých fázach. Tiež sú tu uvedené aj determinanty, ktoré ovplyvňujú reakciu na krízu. Tretia kapitola je zameraná na možnosti pomoci v krízovej situácii a to tak formálnej ako aj neformálnej. Najväčšia pozornosť je venovaná krízovej intervencii, to znamená formálnej pomoci v kríze, jej etapám a formám. Dôležitú úlohu v krízovej intervencii zohráva aj krízový intervent, teda pracovník v krízovej intervencii. Preto je jedna podkapitola venovaná práve kvalifikačným a osobnostným požiadavkám kladeným na týchto ľudí a rizikám, ktoré obnáša práca krízového interventa. Záverečná teoretická kapitola rozoberá krízu prameniacu z určitých strát a krízovú intervenciu pri jednotlivých aspektoch straty. Empirická časť práce je venovaná prieskumu, zameranému na zistenie informovanosti bežnej dospelej populácie o formách a možnostiach pomoci a poradenstva v krízovej situácii. Najrozsiahlejšou je podkapitola venovaná analýze a interpretácii zistených výsledkov prieskumu. Keywords: crisis; identification of the crisis; causes of the crisis; typology of the crisis; course of the crisis; informal help in the crisis; crisis intervention; phases of the crisis intervention; crisis interventionist; aspects of the loss Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice

ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
MICHEL, Tomáš
2013 - Slovak
Bachelor thesis deals with personnel radiation exposure in interventional procedures in patients with different BMI. Therefore we have decided to clarify the hypothesis to what extent the impact of BMI on patient radiation exposure of personnel. The thesis is divided into 2 parts: In the theoretical part of the thesis deals with the hitherto known in the field of radiation protection in workplaces with ionizing radiation. The information obtained from the State Office for Nuclear Safety and National Radiation Protection Institute we detail the current methods of protection against ionizing radiation, radiation protection, which is based on three basic principles defined by international institutions and the legal system in all developed countries: 1. The justification of exposure 2. Optimization of protection 3. Establishment of exposure In the second part of the thesis devoted to a particular hypothesis of proof. Hypothesis is that the BMI of the patient greatly affects the radiation exposure of personnel for interventional procedures. Statistical analysis the thesis consists of two parts. The first part is a set of patients after PTA pelvic arteries and the second part is a set of patients after biliary drainage. To calculate the statistical dependence, we chose a simple linear correlation (Pearson r), resulting will be a regression line. The base set includes about 100 patients, after examining and identifying the data needed to calculate the radiation dependence, we had about half of the patients discarded for the following reasons: - We were unable to verify information in the database RO. - We were unable to verify the values for BMI. - Patients who were treated in 2006, we scrapped because they were treated to another type of angiographic device that worked in very different dose rates. - PTA in pelvic arteries undergoing different type of exercise intervention, for example: diagnosis of aortic arch, carotid arteries and examination of the lower extremities. The most serious limits of the study, however, include the use of different protective shield in each case, which brings to the measurements and calculations greatest uncertainty. It shows especially when comparing sets DZC sets and PTA, in terms of the relationship BMI and dose of physician. The DZC is used for practical reasons, only a limited, would have bothered himself transferred power. The PTA is quite the contrary, investigating may preferably between himself and the radiation field to insert shield in the form of protective Plexiglas absorbance, which is part of angiographic complete. Above all this, we explain why statistical significance BMI and dose of physician for DZC is traceable, while at the PTA it is not. From a statistical perspective, the relationship of BMI and dose impacting on patient at DZC relatively very tight at the PTA was a little less tight. This fact can be explained by the fact that the measurement data is not affected so many uncertain variables such as dose measurements in the apron. The correction of different difficulty of performance was used dividing the total fluoroscopic doses with a total time of fluoroscopy. The expression of experts on radiation protection initially resulted transferred to study with skepticism. Surprise, but was relatively strong statistical dependence in relation BMI and dose of both entities in DZC. In terms of number of patients and the homogeneity of each group is more of a pilot study. Group of patients with DZC need of the above reasons, considered more representative than the group of patients with PTA. From the findings we can confirm the existence of a correlation between the dose and the patient's constitution and staff performing interventional radiology procedures. These established facts may be relevant to the protection of personnel and should be taken into account in the design of radiological measures. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou radiačnej záťaže personálu u intervenčných výkonov u pacientov s rozličnou hodnotou BMI. Rozhodli sme sa preto objasniť hypotézu do akej miery ma BMI pacienta vplyv na radiačnú záťaž personálu. Bakalárska práca je rozdelená na 2 časti: V teoretickej časti sa práca zaoberá doposiaľ známymi poznatkami o radiačnej ochrane na pracoviskách s ionizujúcim žiarením. Z informácii získaných zo Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť a Štátneho úradu radiačnej ochrany sme podrobne opísali súčasne spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením, zabezpečenie radiačnej ochrany, ktoré vychádza z troch základných princípov, definovaných medzinárodnými inštitúciami a ustanovených v právnom systéme všetkých vyspelých krajín: 1. Odôvodnenosť ožiarenia 2. Optimalizácia ochrany 3. Stanovenie limitov ožiarenia V druhej časti sa práce venuje konkrétnemu dokazovaniu hypotézy. Hypotéza spočíva v tom, že BMI pacienta výrazne ovplyvňuje radiačnú záťaž personálu v rámci jednotlivých intervenčných výkonov. Štatistické spracovanie v bakalárskej prací sa skladá z dvoch častí. V prvej časti je súbor pacientov po PTA panvových tepien a druhej časti je súbor pacientov po drenáži žlčových ciest. Na výpočet štatistickej závislosti sme zvolili jednoduchú lineárnu koreláciu (Pearsonovo r) a výsledkom bude regresná priamka. Základný súbor obsahoval cca 100 pacientov, po preskúmaní a zisťovaní údajov potrebných na výpočet radiačnej závislosti, sme museli približne polovicu pacientov vyradiť z nasledujúcich dôvodov: - nemohli sme verifikovať údaje v databáze RO. - nemohli sme verifikovať hodnoty pre výpočet BMI. - pacienti, ktorí boli liečení v roku 2006 sme vyradili z dôvodu, že boli liečení na inom type angiografického prístroja, ktorý pracoval pri úplne odlišných dávkových príkonov. - pri PTA panvových tepien podstúpili aj iný typ intervenčného výkonu, napr. diagnostika oblúku aorty, krčných tepien a vyšetrenie dolných končatín. Medzi najzávažnejšie limity štúdie však patrí rozdielne používanie ochranného štítu v jednotlivých prípadoch, ktoré vnáša do merania a výpočtov najväčšiu mieru neistoty. Ukazuje sa to predovšetkým pri porovnávaní súboru DŽC a súboru PTA, z hľadiska vzťahu BMI a lekárskej dávky. U DŽC sa používa z praktických dôvodov len obmedzene, vadil by totiž samotnému prevedeniu výkonu. U PTA je to celkom naopak, vyšetrujúci môže s výhodou medzi seba a radiačné pole vložiť tienidlo v podobe ochranného absorpčného plexiskla, ktoré je súčasťou angiografického kompletu. Predovšetkým týmto sme si vysvetľovali, prečo štatistická závislosť BMI a lekárskej dávky je u DŽC sledovateľná, zatiaľ čo u PTA tomu tak nie je. Zo štatistického hľadiska bol vzťah BMI a dávky dopadnutej na pacienta u DŽC relatívne veľmi tesný, u PTA bol o niečo menej tesný. Túto skutočnosť si vysvetľujeme tým, že meranie dát nie je ovplyvnené toľkými neurčitými premennými ako je u merania dávky na zástere. Ku korekcii rozdielnej obťažnosti jednotlivých výkonov bolo použite lomenie celkových skiaskopických dávok celkovou dobou skiaskopie. Z vyjadrenia odborníkov na radiačnú ochranu zo začiatku vyplývala k prevádzanej štúdii veľká skepsa. Prekvapením, ale bola pomerne silná štatistická závislosť vo vzťahu BMI a dávky oboch subjektov u DŽC. Z hľadiska množstva pacientov a homogenity jednotlivých skupín ide skôr o pilotnú štúdiu. Skupinu pacientov s DŽC musíme z výše uvedených dôvodov pokladať za reprezentatívnejší ako skupinu pacientov s PTA. Zo zistených skutočností môžeme potvrdiť existenciu závislosti medzi konštitúcii nemocného a dávkou personálu vykonávajúceho intervenčné rádiologické výkony. Tieto zistene skutočnosti môžu mať význam pre ochranu personálu a mali by byť brané v úvahu pri návrhu protiradiačných opatrení. Keywords: BMI; radiation exposure; dose personnel; statistical significance; dose patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii

Bachelor thesis deals with personnel radiation exposure in interventional procedures in patients with different BMI. Therefore we have decided to clarify the hypothesis to what extent the impact of ...

MICHEL, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících
ŠINDLER, Martin
2015 - Slovak
Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with sampling Schlott-Bauer method in a volume of 20 and 60 liters. The samples were divided into taxonomic groups and species, classified in so-called filterable zooplankton over 500 m. From the pond water parameters was monitored oxygen, pH, temperature, transparency and acid neutralizing capacity and their impact on production in ponds. Control fish out in each month showed a direct correlation with the increase in biomass Common carp (Cyprinus carpio) on the abundance of filterable zooplankton comparing the pond no. 1 and 3. Stocking was fed with feed wheat (Triticum) during the season. The abundance of zooplankton was different in different ponds and gradually changed by increasing fish stocking. A greater abundance of filterable zooplankton of Daphnia - Cladocera and lower species was noticed in the pond no. 1 as in the pond no. 3. With the increasing biomass of fish stocking has been demonstrated reduced of filtrable zooplankton where the number of small zooplankton (< 500 m) ind.l-1. Zooplankton was represented particularly by species Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. In order copepods - Copepoda were seen mainly nauplius and copepod stages of type Acanthocyclops americanus, rotifers were represented mainly by Brachionus sp. and Polyartha sp.. Increased abundance of filterable zooplankton has a impact on the final amount of biomass of fish stocking expressed by growth SGR (% .day-1) and a reduction coefficient relative FCR. Due to intensive farming combined with farming of poultry during the last decades has been observated accelerated eutrophication process of reducing the size of the littoral zone with a share of macrophytes. Pravidelným vzorkovaním zooplanktónu približne v dvojtýždňových intervaloch od apríla do októbra 2014, bola sledovaná dynamika zooplanktónu a meniace sa parametre rybničnej vody na Boheľovských rybníkoch, odoberaním vzoriek Schlott-Baurovou metódou v objeme 20 a 60 l. Vzorky boli rozdelené do taxonomických skupín a druhov, triedené na tkz. filtrovateľný zooplanktón nad 500 m. Z rybničných parametrov vody bol sledovaný kyslík, pH, teplota, priehľadnosť a kyselinová neutralizačná kapacita a ich vplyv na produkciu v rybníkoch. Kontrolnými odlovmi v jednotlivých mesiacoch bola dokazovaná priama závislosť prírastku biomasy kapra rybničného (Cyprinus carpio) na abundancii filtrovateľného zooplanktónu s porovnaním rybníka č. 1 a 3. Počas sezóny bola obsádka prikrmovaná kŕmnou pšenicou (Triticum). Abundancia zooplanktónu bola v jednotlivých rybníkoch rozdielna a postupne sa menila podľa narastajúcej rybej obsádky. V rybníku č. 1 bola zaznemenaná väčšia abundancia filtrovateľného zooplanktónu perloočiek Cladocera a nižšia druhová početnosť ako v rybníku č. 3. Narastajúcou biomasou rybej obsádky bola dokázaná znížená abundancia fitrovatelného zooplanktónu, kde prevažoval počet drobného zooplanktónu (< 500 m) ind.l-1. Zooplanktón bol zastúpený najmä druhmi Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, D. parvula, D. ambigua. V rade klanonožcov (Copepoda) boli zachytené prevažne naupliové a kopepoditové štádia druhu Acanthocyclops americanus, vírnici boli zastúpení hlavne Brachionus sp. a Polyartha sp.. Zvýšená abundancia filtrovateľného zooplanktónu, má vplyv na konečný objem biomasy rybej obsádky vyjadrená rastom SGR (%.deň-1) a zníženia koeficientu RKK. Vplyvom intenzívneho hospodárenia spojeného s chovom hydiny počas posledných dekád bol viditeľný zrýchlený proces eutrofizácie so znížením veľkosti litorálneho pásma s podielom makrofytov. Keywords: abundance; carp biomass; control fish out; littoral; natural food; pond water parameters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv zooplanktonu na produkci kapra na Boheľovských rybnících

Zooplankton dynamics and the changing parameters of pond water in Bohelov ponds was monitored by regular sampling of zooplankton at approximately weekly intervals from April to October 2014 with ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek
URBANOVÁ, Simona
2018 - Slovak
Expression plasmids of the TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 genes were generated by molecular cloning. Recombinant proteins TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 were expressed in E. coli, affinity purified, and used to raise antisera in rabbits. The specifity of generated polyclonal antibodies was tested by Western blot analysis. Expresné plazmidy génov TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli vyhotovené molekulárnym klonovaním. Rekombinantné proteíny TbRISP, TbCOXIV a TbNDUFA6 boli exprimované v E. coli, afinitne purifikované a použité k získaniu antiséra z králikov. Špecifickosť generovaných polyklonálnych protilátok bola testovaná Western blot analýzou. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita \kur{Trypanosoma brucei} za účelem tvorby protilátek

Expression plasmids of the TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 genes were generated by molecular cloning. Recombinant proteins TbRISP, TbCOXIV and TbNDUFA6 were expressed in E. coli, affinity purified, and ...

URBANOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině
KAMENSKÁ, Barbora
2015 - Slovak
This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is to describe ingressive and inchoate verbal periphrases and thereafter to analyse them according to corpus of Spanish royal academy CREA. The verbal periphrases will be investigated in various functional styles of language such as: fiction, journalist, technical, and colloquial style. On the basis of obtained results we will find out the frequency of every single verbal periphrases in every researched functional style of language. The observations are summarized in graphs and tables. In the end of the thesis the results will be compared with the theory of Czech, Slovak and Spanish linguists. Bakalářská práce je zaměřena na výzkum frekvence a užití opisných slovesných vazeb vyjadřujících počátek děje v různých funkčních stylech. Cílem této práce je popis jednotlivých ingresivních a inchoativních opisných slovesných vazeb a jejich následná analýza podle korpusu Španělské královské akademie CREA. Opisné slovesné vazby budou zkoumány na různých stylech, kterými jsou: beletrie, publicistický, odborný a hovorový styl. Na základě daných výsledků budeme zjišťovat u každé opisné slovesné vazby její frekvenční užití v každém funkčním stylu. Výsledky budou zaznamenány v tabulkách a grafech. Na závěr práce budou zjištěné výsledky (na základě korpusu CREA) porovnány s teorií českých, slovenských a španělských lingvistů. Keywords: verbal periphrases; Beggining of Verbal Action; frequency analysis; corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Opisné slovesné vazby vyjadřující počátek slovesného děje v současné španělštině

This Bachelor Thesis is focused on the research of frequency and the use of verbal periphrases expressing the beginning of an action in various functional styles of language. The aim of this thesis is ...

KAMENSKÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.
STRMEŇOVÁ, Radka
2015 - Slovak
In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses. The aim of the thesis is to examine the frequency of use of conjunctions and conjunctive phrases in conditional clauses, and use of verb tenses and moods in such sentences. To achieve this goal, the work is divided into two sections, theoretical and practical. In the first, theoretical section, we focus on studying this problem from the perspective of selected authors from both Czech and Spanish linguistic community. In the subsequent, practical section, the set goal is achieved by analysis of journalistic texts, the results of which we will compare with the theoretical knowledge described in the first section. In the conclusion we again summarize the results of our study, which are supplemented by résumé in Spanish language. V této závěrečné práci se primárně zabýváme vyjadřováním podmínkových vztahů v současné španělštině, přičemž důraz je kladen hlavně na spojky a spojkové výrazy v podmínkových větách. Cíl práce představuje zkoumání frekvence užití podmínkových spojek a spojkových výrazů a použití slovesných časů a způsobů v daných větách. Ke splnění tohoto cíle je práce rozčleněna na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. V první, teoretické části se zaměřujeme na studium této problematiky z perspektivy vybraných autorů, tak české, jakož i španělské lingvistické obce. V následné praktické části dochází k uskutečnění stanoveného cíle prostřednictvím analýzy publicistických textů, jejíž výsledky porovnáme s teoretickými poznatky uvedenými v první části. V závěru ještě jednou shrneme výsledky našeho zkoumání, které jsou doplněny o resumé ve španělském jazyce. Keywords: conditional sentences; conjunctions; conjunctive phrases; verb tenses; verb moods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování podmínkových vztahů v současné španělštině.

In this final thesis, we are primarily concerned with an expression of conditional relations in contemporary Spanish with emphasis placed mainly on conjunctions and conjunctive phrases in conditional ...

STRMEŇOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku
LICHÝ, Radoslav
2010 - Slovak
The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown bear habitat and to propose realistic recommendations for additional protection and possible management. On the basis of sociological investigations, we found the position of nature protection, senior management of nature conservation and hunting organizations to the current issue. Through media monitoring, we found the level of public awareness on the issue of brown bear in Slovakia. hľadať Cieľom práce bolo na základe dostupných štatistických údajov a terénnych šetrení zhodnotiť vývoj početnosti stavu populácie medveďa hnedého na Slovensku. Vyhodnotiť zmeny biotopu medveďa hnedého a navrhnúť reálne doporučenia pre ďalšiu ochranu a prípadné hospodárenie. Na základe sociologického šetrenia sme zistili postoj ochrany prírody, vrcholového managementu ochrany prírody a poľovníckych organizácií k aktuálnej problematike. Prostredníctvom monitoringu médií sme zistili úroveň informovanosti verejnosti o problematike medveďa hnedého na Slovensku. Keywords: brown bear; population; management; protection; regulation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj populácie medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

The intention was on the basis of available statistical data and field investigations to assess the development status of the population size of brown bears in Slovakia. To evaluate changes in brown ...

LICHÝ, Radoslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie
MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
2012 - Slovak
Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, using connection with the fine art for the people in advanced old age. The aim is to feed the emotions of people in late old age through the art therapy program and provide joy and satisfaction of creating in the last moments of life. Bakalárska práca predkladá pohľad na emocionálnu saturáciu prostredníctvom arteterapie. Práca je prezentáciou aplikácie arteterapeutického programu, ktorý zakomponováva Rožnovskú arteterapiu a pri tom využíva súvislosť s výtvarným umením u ľudí v pokročilej starobe. Cieľom práce je nasýtiť emóciami ľudí v neskorej starobe prostredníctvom arteterapeutického programu a poskytnúť radosť a uspokojenie z tvorby v posledných chvíľach života. Keywords: Emotions; Emotional saturation. Art Therapy. Elements of fine art. Late age. Dying. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Emocionálna saturácia v kontexte arteterapie

Bachelor thesis presents a view of emotional saturation with the help of art therapy. The work presents the application of art therapy program, which is involving so called Roznovska art therapy, ...

MIHALOVIČOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole
REDLICH, Peter
2008 - Slovak
Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased moving and sport activities lead to higher risk of knee joint injury. In monitored period (2001 {--} 2006), imaging methods of knee joint examinations experienced immense development which would continue in near future. Native skiagraphic examinations remain an inseparable part of algorithm of imaging methods. Though, methods without the use of ionizing radiation: magnetic resonance and ultrasound gain ground. In monitored period, the number of examinations with magnetic resonance markedly increased and continuation of this trend can be expected. That is especially because this method is noninvasive and the diagnostic yield is considerable. In 2001 to 2006, there were carried out totally 35 691 knee examinations for 23 602 667 points at total rate 21 006 565 Kč. Total number of native skiagraphic examinations is almost the same. I noted forceful growth of magnetic resonance examination in 2003 {--} 2006.The numbers of other examinations are without expressive changes. The total price of separate examinations is relatively the same but the total price of magnetic resonance examination is thanks to increasing number of examinations quite high. The results showed that despite of increasing number of magnetic resonance examinations, corresponding decrease of ionizing radiation examination doesn´t happen. Kolenný kĺb je najväčším a najzložitejším kĺbom pohybového aparátu. Jeho výnimočnosť spočíva v jeho zložitej anatomickej stavbe a staticko {--} dynamickej funkcii. Predlžujúci sa ľudský život a zvýšená pohybová a športová aktivita vedie k zvýšenému riziku poškodenia kolenného kĺbu. Zobrazovacie metódy pri vyšetrení kolenného kĺbu prekonali v sledovanom období (2001 {--} 2006) obrovský rozvoj, ktorý bude v blízkej dobe určite pokračovať. Natívne skiagrafické vyšetrenie je aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou algoritmov zobrazovacích metód. Do popredia sa však dostávajú metódy bez použitia ionizujúceho žiarenia : magnetická rezonancia a ultrazvuk. V sledovanom období výrazne stúpol počet vyšetrení magnetickou rezonanciou a dá sa očakávať, že tento trend bude pokračovať. Hlavne preto, že toto vyšetrenie je neinvazívne, diagnostická výťažnosť značná. V rokoch 2001 až 2006 bolo na Klinike zobrazovacích metód Fakultnej nemocnici v Motole prevedených celkom 35 691 vyšetrení kolena v sume 23 602 667 bodov, v celkovej hodnote 21 006 565 Kč. Celkový počet natívnych skiagrafických vyšetrení je relatívne rovnaký. Zaznamenal som prudký nárast natívnych vyšetrení magnetickou rezonanciou v rokoch 2003 - 2006. Počty ostatných vyšetrení sa výrazne nemenia. Celková cena jednotlivých vyšetrení je relatívne rovnaká, avšak celková cena vyšetrení magnetickou rezonanciou je kvôli vysokému nárastu počtu vyšetrení značne vysoká. Výsledky ukázali, že aj napriek stúpajúcemu počtu vyšetrení magnetickou rezonanciou nedochádza k adekvátnemu úbytku vyšetrení ionizujúcim žiarením. Keywords: algorithm; artrography; price; magnetic resonance; computer tomography; ultrasound; radiography Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývoj algoritmov zobrazovacích metód v diagnostike kolenného kĺbu v rokoch 2001 až 2006 vo Fakultnej Nemocnici v Motole

Knee joint is the biggest and the most complex joint of moving system. Its exceptionality embodies in difficult anatomical structure and static-dynamic function. Elongated human life and increased ...

REDLICH, Peter
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu
HRITZOVÁ, Petra
2019 - Slovak
The topic of this bachelor thesis is the European Union language regime in practice. The aim is to compare the availability of documents in Slovak, Czech, French and English on the website of the European Parliament. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part is consisting of four chapters. The first chapter focuses on the presentation of the European Union with its institutional framework. The second chapter deals with the particular institution that I chose. First of all, the history of the European Parliament is presented, the structure of the institution is described and in the end of this chapter, the main functions of the European Parliament are mentioned. The following chapter is crucial. The beginning refers to the multilingualism in the European Union in general and afterwards it is characterized the language regime in the European Parliament. The last two chapters are more technical. The penultimate chapter concentrates on visual aspect of the web pages of the European Parliament. The last chapter analyzes the availability of documents of parliamentary committees in the European Parliament in Slovak, Czech, French and English languages. Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho parlamentu. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na predstavenie Európskej únie aj s jej inštitucionálnym rámcom. Druhá kapitola pojednáva o konkrétnej inštitúcii, ktorú som si vybrala. Najprv je predstavená história Európskeho parlamentu, ďalej je popísaná štruktúra daného orgánu a na konci tejto kapitoly sú spomenuté hlavné funkcie Európskeho parlamentu, ktorými disponuje. Nasledujúca kapitola je kľúčová. Začiatok sa týka mnohojazyčnosti v Európskej únii a neskôr je charakterizovaný jazykový režim v Európskom parlamente. Posledné dve kapitoly sú viac technické. Predposledná kapitola je zameraná na vizualizáciu webových stránok Európskeho parlamentu. V poslednej kapitole je vykonaná analýza dostupnosti dokumentov parlamentných výborov v Európskom parlamente v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine. Keywords: European Union; European Parliament; institutional framework; multilingualism; availability of documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu

The topic of this bachelor thesis is the European Union language regime in practice. The aim is to compare the availability of documents in Slovak, Czech, French and English on the website of the ...

HRITZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases