Number of found documents: 774
Published from to

The Criminality of Children and Youth with Paying Attention to Particularities in the Southern Bohemia's Community
BLÁHA, Roman
2011 - Czech
Keywords: nezletilí; mladiství; trestný čin; trestná činnost; prevence; skutek; nápad; statistika; underage; adolescent; delict; criminal act; preventiv; act; idea; statistics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Criminality of Children and Youth with Paying Attention to Particularities in the Southern Bohemia's Community

BLÁHA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje
CÍLEK, Tomáš
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje

CÍLEK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Smoking and alcohol use in children at primary schools in the South-Bohemian Region
KASTNEROVÁ, Markéta
2009 - Czech
Keywords: Kouření; alkohol; děti; prevence.; Smoking; alcoholism; children; prevention. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smoking and alcohol use in children at primary schools in the South-Bohemian Region

KASTNEROVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to the celebration of liturgy in South Bohemian Region
DEMEL, Zdeněk
2007 - Czech
The dissertation concerns with the restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to restrictions on the celebration of liturgy in South Bohemian Region. Facts that have been gathered from the literature and primarily from the secretaries for the church affairs reports, that have been preserved in the archive funds of Regional National Committee and the South Bohemian Regional National Committee, prove convincingly that the state authorities imposed restrictions on life, pastoral ministry, and the church liturgical celebrations systematically. Předložená disertační práce se zabývá omezováním církevního života ze strany československého státu v období 1948 - 1989, přičemž je zvláštní pozornost věnována omezování slavení liturgie v oblasti jižních Čech. Fakta shromážděná z literatury a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že orgány státní správy plánovitě omezovaly život, pastoraci a slavení liturgie církví. Keywords: církevní život; slavení liturgie; omezování; československý stát; jihočeský region; hlášení církevních tajemníků; Church life; the celebration of liturgy; restrictions; the State of Czechoslovakia; South Bohemian Region; reports by the secretaries for the church affairs. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to the celebration of liturgy in South Bohemian Region

a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že ...

DEMEL, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Feding ecology of the otter (\kur{Lutra Lutra}) in the sites of European importance in South Bohemia (sites of community importance)
BRŮČKOVÁ, Marie
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Feding ecology of the otter (\kur{Lutra Lutra}) in the sites of European importance in South Bohemia (sites of community importance)

BRŮČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

The issue concerning injuries within specialized medical care provided to children and juveniles in South Bohemia
KUČEROVÁ, Božena
2008 - Czech
Keywords: Úrazy dětí; náklady na zdravotní péči; četnost výskytu úrazů; struktura úrazů dětí; Úmluva o právech dítěte.; Injuries in children; medical care cost; number of occurrence of injuries; structure of injuries in children; Convention on the rights of the child. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The issue concerning injuries within specialized medical care provided to children and juveniles in South Bohemia

KUČEROVÁ, Božena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Main driving forces of land use change in different agriculture production areas of South Bohemian region
PEČENKA, Jiří
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Main driving forces of land use change in different agriculture production areas of South Bohemian region

PEČENKA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome
HANUŠOVÁ, Jaroslava
2009 - Czech
The purpose of this thesis titled ``The competence of students from selected faculties of Charles University to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome{\crq}q is to identify the readiness of selected future specialists (final year students specialising in the relative area) to prevent Child Sexual Abuse (CSA) syndrome. In the theoretical part of this work fundamental definitions, as well as terms relevant to Child Sexual Abuse syndrome (CSA), or Child Abuse and Neglect syndrome (CAN) are mentioned. Furthermore, some aspects of epidemiological indicators are presented showing us proof of Child Sexual Abuse (CSA) syndrome in common populations and therefore a need to address this problem. In the practical part of this thesis quantitative interviews were used, which were implemented by Computer Aided Web Interviewing (CAWI). The subject group was a convenience sample of 579 students in there final year (2007/2008) of studying. Students from the following faculties participated: Charles University {--} 1., 2., 3. Medical faculty, Medical faculty in Hradec Kralove, Medical faculty in Plzen, Faculty of Law, Pedagogic faculty, faculty of Philosophy and Human resources faculty. Five hundred seventy nine respondents studying in academic year of 2007/2008 on selected faculties of Charles University were contacted. The questionnaire that was used comprised of different parts, in which both closed as well as open-ended type of questions were used. The scale was used in the analyses of the primary outcome measures. The absolute frequency, relative frequency, cumulative frequency, independent chi square, analysis of variance medium and sample standard deviation were determined. Both tables and graphs were used to show the frequencies distribution Based on results a standard of minimal knowledge/training was established based on the results. Recommendations were made as to the means for facilitating functional interdisciplinary collaborations. The recommendations presented in this thesis are fundamental and are intended to be used by University professors at of the above mentioned Universities. The standard includes fundamental terminology and logistics. The ultimate goal of this work is that it be applied, and that new and relevant information be added by specific faculties. Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků (studentů pátých ročníků) k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí. V teoretické části práce jsou zmíněny pouze základní definice, pojmy k problematice syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (syndromu CSA), popř. syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndromu CAN), dále jsou zde uvedeny některé epidemiologické ukazatele, které svědčí o tom, že syndrom CSA (popř. syndrom CAN) se v běžné populaci vyskytuje a je potřeba, aby odborníci disponovali znalostmi, kompetencemi z této problematiky. V praktické části je využita metoda kvantitativního dotazníkové šetření realizovaného technikou Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Výběrový soubor je stanoven metodou náhodného stratifikovaného výběru. Byli kontaktováni studenti pátých ročníků těchto fakult Univerzity Karlovy - 1., 2., 3. lékařské fakulty; Lékařské fakulty v Hradci Králové; Lékařské fakulty v Plzni; Právnické fakulty; Pedagogické fakulty; Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií. Bylo osloveno celkem 579 respondentů studujících v akademickém roce 2007/2008 na vybraných fakultách Univerzity Karlovy. Vlastní dotazník je vnitřně strukturován do částí, jsou v něm využity jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Při vyhodnocování je využita dle typu vztahu, který můžeme mezi hodnotami zjišťovat ordinální (bodová, známkovací) škála, která umožňuje stanovit pořadí výsledků. Je určena absolutní četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, chí kvadrát test nezávislosti, analýza rozptylu, medián a výběrová směrodatná odchylka. Rozdělení četností jsem vyjádřila tabulkami a grafy. Na základě zjištěných informací je vypracován standard minimálních znalostí, jehož součástí je i návrh na fungování interdisciplinární spolupráce. Standart prezentovaný v této disertační práci lze označit jako bazální a je určen pro vysokoškolské učitele na všech uvedených fakultách. Standard obsahuje výčet základního pojmosloví a souvislostí. Předpokládá se, že na každé fakultě na úrovni jednotlivých oborů bude materiál vhodně doplněn a rozpracován o další potřebné informace, které mají přímou souvislost ke studované specializaci. Keywords: Syndrom sexuálního zneužívání dětí; syndrom týraného; zneužívaného a zanedbávaného dítěte; komerční sexuální zneužívání; interdisciplinární spolupráce; Univerzita Karlova.; Child Sexual Abuse Syndrome; Child Abuse and Neglect Syndrome; Commercional sexual exploration of children; Interdisciplinary cooperation; Charles University. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skills of students from selected faculties of Charles University for the prevention of Child Sexual Abuse Syndrome

Cílem disertační práce {\clq}qKompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí`` je zjistit připravenost vybraných budoucích odborníků ...

HANUŠOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Adventitious sprouting of short-lived plants in natural populations
MALÍKOVÁ, Lenka
2011 - Czech
Disturbance is one of most important selective factor causing removal of plant biomass. Man-made habitats are characterized by strong and unpredictable disturbances, providing bare soil surface colonized by plants with short life cycle. Populations of the short-lived plants are, however, vulnerable to the strong disturbance removing all stem parts with reserve axillary meristems in the case it occurs before plant flowering and fruiting. Nevertheless, 2 % of annual and 14 % of biennial plants are able to overcome meristem limitation by adventititous sprouting from hypocotyle or/and roots. This thesis is composed of four original studies describing the occurrence of adventitious sprouting in natural populations of 22 monocarpic weeds of Central Europe and one species in Indonesia. The studied phenomenon was analyzed in relation to various environmental factors and plant traits in the field and in experimental conditions. Disturbance je jednim z nejdulezitejsich selektivních factorů způsobující odstranění rostlinné biomasy. Stanoviště pozměněné člověkem jsou charakterizovány silnými a nepředvídatelnými disturbancemi, které vytvářejí holé půdní povrchy a jsou kolonizovány rostlinami s ktátkým životním cyklem. Populace krátkověkých rostlin jsou však citlivé k silnému narušení, při kterém rostlina ztrácí všechny všechny nadzemní části včetně rezervních axilárních meristémů. V případě, že tato disturbanc objeví před kvetením a dozráním semen, rostlina obvykle zahyne. Nicméně, 2 % jednoletých a 14 % dvouletých rostlin jsou schopné překonat tuto situaci adventivním odnožováním z hypokotylu a/nebo kořenů. Tato práce se skládá ze čtyř originálních studií popisující výskyt adventivního odnožování v přírodních populací u 22 monokarpických plevelů ve střední Evropě a jeden druh v Indonésii. Tento jev byl analyzován ve vztahu k různým environmentálním faktorům a charakteristikám rostliny. Chování dvou druhů bylo ověřováno v experimentálních podmínkách. Keywords: disturbance; jednoleté rostliny; dvouleté rostliny; adventivní odnožování; monokarpické byliny; plevelné druhy; kořeny; hypokotyl; Ellenbergovy indikační hodnoty; potenciální banka pupenů; bet-hedging strategie; invasivní druhy; mechanická kontrola; disturbance; annuals; biennials; adventitious sprouting; monocarpic herbs; weedy species; roots; hypocotyle; Ellenberg indicator values; potential bud bank; bet-hedging strategy; invasive species; mechanical control Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Adventitious sprouting of short-lived plants in natural populations

Disturbance is one of most important selective factor causing removal of plant biomass. Man-made habitats are characterized by strong and unpredictable disturbances, providing bare soil surface ...

MALÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

The need of holistic approach concerning the treatment of child diagnosed with cerebral palsy
ŠLECHTOVÁ, Dana
2011 - Czech
Keywords: dětská mozková obrna; celoživotní postižení; postižení tělesné; smyslové; mentální; holistické pojetí péče; komprehenzivní rehabilitace; péče zdravotní; péče sociální; vzdělávání a výchova; socializace; rodina; začlenění do společnosti; cerebral Palsy; lifelong disablement; disablement - physical; sensitive; mental; holistic concept of treatment and care; comprehensive rehabilitation; medical care; social care; schooling and education; process of socialization; family; integration into society Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The need of holistic approach concerning the treatment of child diagnosed with cerebral palsy

ŠLECHTOVÁ, Dana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases