Number of found documents: 248
Published from to

Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)
BEDNÁŘOVÁ, Helena
2007 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)

BEDNÁŘOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray
DOMÁNKOVÁ, Lucie
2010 - German
The topic of this diploma thesis is the motif of a Double-goer and related elements in Die Elixiere des Teufels by E. T. A. Hoffmann and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. We can divide it into 5 basic parts. The first and the second parts describe the development of the gothic novel, its main motifs and the motif of a Double-goer. The third part analyses these motifs in Die Elixiere des Teufels, whereas the fourth part has the same task in The Picture of Dorian Gray. Then, the related elements and differences in both works are pointed out in the last part. Das Thema dieser Diplomarbeit ist Doppelgängertum und Verwandschaftselemente in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray. Die ganze Arbeit ist in 5 Hauptkapitel geteilt. Die ersten zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Entstehung und den Hauptmotiven des Schauerromans, dann auch mit dem Motiv des Doppelgängertums. Das dritte Kapitel analysiert diese Motive im Werk Die Elixiere des Teufels, während das vierte Kapitel die gleiche Aufgabe im Werk The Picture of Dorian Gray hat. Auf beiden Werken werden nach diesen zwei Analysen Verwandschaftselemente und Unterschiede unter dem Einfluss des Zeitabstands gezeigt. Keywords: Double-goer; Die Elixiere des Teufels; The Picture of Dorian Gray; Gothic novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray

The topic of this diploma thesis is the motif of a Double-goer and related elements in Die Elixiere des Teufels by E. T. A. Hoffmann and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. We can divide it ...

DOMÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Antike Dramen Franz Grillparzers
KŘÍŽOVÁ, Petra
2011 - German
The central theme of this dissertation is the leitmotif of split personalities in Franz Grillparzer´s dramas. Because of the strict censorship are they set in ancient times. These dramas are Sappho, Das goldene Vlie? and Des Meeres und der Liebe Wellen. The first chapter gives the reader basic information about social-historical background in the first half of 19 century in Austria - the time of these dramas genesis. The next chapter describes how social fragmentation in Austria reflects the acting of ancient characters that represent only allegorically contemporary citizens of Austrian Monarchy. After the analysis of behaviour the main characters follows the chapter that summarizes the result of individual analysis and shows similarity and dilemma by acting characters in all of dramas. Ústředním tématem této diplomové práce je motiv vnitřní rozpolcenosti postav v dramatech Franze Grillparzera, která byla kvůli přísné cenzuře zasazena do období antiky. Jedná se o dramata Sappho, Das goldene Vlie? a Des Meeres und der Liebe Wellen. První kapitola poskytuje čtenáři základní informace o společensko-historickém pozadí 1. poloviny 19. století v Rakousku, tedy o době vzniku interpretovaných her. Následující kapitola zachycuje, jak se společenská roztříštěnost v Rakousku odráží v jednání jednotlivých antických postav, které pouze alegoricky zastupují soudobé občany Rakouské monarchie. Po rozboru chování hlavních hrdinů je diplomová práce zakončená kapitolou shrnující výsledky jednotlivých analýz a ukazující podobnosti a dilemata při jednání postav ze všech dramat. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antike Dramen Franz Grillparzers

The central theme of this dissertation is the leitmotif of split personalities in Franz Grillparzer´s dramas. Because of the strict censorship are they set in ancient times. These dramas are Sappho, ...

KŘÍŽOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin
SOSNA, František
2011 - German
This diploma work occupies itself with the novel Die andere Seite by the writer and illustrator Alfred Kubin. The work consists of two separate parts. In the theoretical part, the author?s biography and individual literary movements of the end of the 19th century are dealt with. In the practical part, the attention is given to the interpretation of the characteristics of fictitious worlds in which the plot of the novel is set. At the same time the functions and roles of individual persons, places, and motifs of the novel are explained. The work is complemented by a short analysis of the illustrations with which the author himself provided the book. The goal is to analyse both the literary as well as the graphical depiction of fantastic realities of the novel. Another aim of the work is to reveal possibilities of the interpretation of the novel?s title. Následující práce se zabývá románem Die andere Seite spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina. Práce obsahuje dvě samostatné části. V teoretické části je zpracovávána autorova biografie a jednotlivé literární směry konce 19. století. V praktické části je pak pozornost věnována interpretaci charakteristiky fiktivních světů, v kterých se děj románu odehrává. Zároveň jsou objasněny funkce a role jednotlivých osob, míst a motivů románu. Práce je doplněna krátkou analýzou ilustrací, kterými dílo opatřil sám autor. Cílem je tedy analyzovat jak literární tak grafické ztvárnění fantastických realit románu. Dále si práce klade za cíl odhalit možnosti interpretace samotného názvu románu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin

This diploma work occupies itself with the novel Die andere Seite by the writer and illustrator Alfred Kubin. The work consists of two separate parts. In the theoretical part, the author?s biography ...

SOSNA, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan
ČMEJLOVÁ, Lucie
2011 - German
This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg Bachman, in consequence of it this thesis applies not only with work Simultan, but also with works from Todesarten cycle. The term of victim and connected terms of perpetrator and liberator are described in the second chapter. There is also the analysis of the term ,,simultan?, the whole collection of stories were called after it. Another chapters analyzes the stories ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? and ,,Das Gebell?. There are described the perspective of narration and the theme of victim in comparison with other works of Todesarten cycle. Tato diplomová práce se zabývá tématem ženy jako oběti ve sbírce povídek Simultan rakouské autorky Ingeborg Bachmannové. Motiv oběti se prolíná pozdější autorčinou tvorbou, proto se práce zaměřuje nejen na sbírku Simultan, ale zmiňuje i další díla z cyklu Todesarten. Ve druhé kapitole je rozebrán pojem oběť a s tím související výrazy jako pachatel a zachránce. Rozebrán je zde také pojem ,,simultánně?, podle kterého je celá sbírka nazvána. V dalších kapitolách jsou postupně analyzovány povídky ,,Simultan?, ,,Probleme Probleme?, ,,Ihr glücklichen Augen? a ,,Das Gebell?. Popsána je zde perspektiva vyprávění a téma oběti s porovnáním s ostatní tvorbou z cyklu Todesarten. Keywords: Ingeborg Bachmann; Simultan; woman; victim; perpetrator; liberator Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Frau als Opfer? Zur Typologie der Frauenfiguren in Ingeborg Bachmanns Simultan

This diploma thesis deal with the theme: woman as victim in a collection of stories Simultan from the Austrian author Ingeborg Bachmann. The motif of a victim occurs the later work of Ingeborg ...

ČMEJLOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"
GRÖSLOVÁ, Hana
2011 - German
The topic of my diploma work is the analysis of verbal valence in the Czech textbook "Německy s úsměvem" ("German with a Smile"). The theoretical part is dealing with the verbal valence first, examining the verb as a part of speech and the valence itself. It deals with grammar from the DaF-point of view (DaF = teaching German as foreign language). The theoretical part is closed by a brief characteristic of exercise typology with selected exercise types for the valence practise. The main point of the work is the analysis of the verbal valence ? excerption, presentation and practice of verbal valence in the selected part of the textbook. The results of individual parts of the analysis are evaluated and statistically processed then. The analysis is followed by the list of problems detected with my own solution. Tématikou této diplomové práce je analýza slovesné valence v české učebnici "Německy s úsměvem". Teoretická část se nejprve zabývá slovesnou valencí, v jejímž rámci zkoumá slovní druh sloveso a problematiku valence. Dále se věnuje gramatice z pohledu didaktiky DaF. Na závěr teoretické části je připojena stručná charakteristika typologie cvičení, kterou doplňuje výběr vhodných typů cvičení k nácviku slovesné valence. Jádro práce pak tvoří analýza slovesné valence, kterou představuje excerpce, prezentace a procvičení slovesné valence ve vybraném úseku učebnice. Výsledky jednotlivých částí analýzy jsou dále vyhodnoceny a statisticky zpracovány. Za vyhodnocením následuje soupis zjištěných problémů, na základě nichž je pak vytvořen vlastní návrh k jejich řešení. Keywords: analysis; verbal valence; verb; valence; valence theory; german as foreign language; didactics; grammar; exercise typology; excerption of verbal valence; presentation of verbal valence; practice of verbal valence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"

The topic of my diploma work is the analysis of verbal valence in the Czech textbook "Německy s úsměvem" ("German with a Smile"). The theoretical part is dealing with the verbal valence first, ...

GRÖSLOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Junges erzählen (The Young Tell Storys)
LORENCOVÁ, Mirka
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Junges erzählen (The Young Tell Storys)

LORENCOVÁ, Mirka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - German
Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Keywords: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.
SUCHANOVÁ, Eva
2010 - German
This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The second practical part provides a detailed analysis of diverse situations in life as they appear from male and female viewpoints. The paper aims to examine the textbook so as to prove or disprove a hypothesis predicting that the book's conception creates a stereotypical image of men and women. To support the thesis, the author prepared a questionnaire and distributed it among a target group of 50 secondary school students in an attempt at seeking their opinions. Keywords: gender; pragmalinguistic analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.

This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The ...

SUCHANOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer
PEŠTOVÁ, Alžběta
2007 - German
This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other interesting places in its neighbourhood. The first part concerns the excursion organization and its purpose is to propose a detailed itinerary of each day, to calculate the transport, accommodation, food and entrance ticket costs. Further it concerns the phone numbers, adresses and e-mail adresses of all used services. The second part is created as a brief tourist guide. Its first chapter aims to describe the town of Amberg, its history, interesting sights and tourist attractions, further the pastime activities and some of the traditional events. The second chapter describes interesting places in the neighbourhood of Amberg, its attractions and a few historical facts. At the end the photographs of the sights are enclosed. V této bakalářské práci je sestaven návrh pětidenního poznávacího zájezdu do Ambergu a dále vytvořen stručný a přehledný turistický průvodce zaměřený na Amberg a další zajímavá místa v jeho okolí. V první části, která se zabývá návrhem poznávacího zájezdu, je sestaven podrobný harmonogram jednotlivých dní, dále pak přesné výpočty nákladů na dopravu, ubytování, stravování a vstupy do jednotlivých muzeí a turistických cílů. Kromě toho tato část zahrnuje také telefonní čísla, adresy a e-mailové adresy poskytovatelů využívaných služeb. Druhá část práce představuje stručného turistického průvodce. Jeho první kapitola zahrnuje město Amberg, jeho vývoj a historii, turistické zajímavosti a pamětihodnosti, dále pak možnosti aktivit ve volném čase a některé tradiční slavnosti, které se zde konají. Druhá kapitola popisuje vybraná místa v okolí Ambergu, turistické zajímavosti, které se zde nachází, a některé informace z jejich historie. V závěru této bakalářské práce jsou přiloženy fotografie popsaných památek, plán města a mapa oblasti. Keywords: excursion; Amberg; Oberpfalz; tourist-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Exkursion nach Amberg und seine Umgebung Ein kleiner Reiseführer

This baccalaureate thesis introduces a project of a five-day excursion to the town of Amberg and further creates a brief and well-arranged tourist guide, that describes the town of Amberg and other ...

PEŠTOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases