Number of found documents: 62
Published from to

Smoking at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools in South Bohemian Region
Hochová, Tereza
2012 - Czech
The topic of this work is worldwide problem - smoking. The project's objective is to determine how many pupils at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools smoke. Also prove their knowledge about smoking and search for their best motivation to start this habit. The work is separated into two parts: theoretical and practical. In theoretical part is defined basic terminology and described diseases caused by tobacco and types of treatment of nicotine addiction. For practical part was used own questionnaire containing 21 questions. Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek. Keywords: cigarety; kouření; návyky; závislost; cigarettes; smoking; habits; addiction Available in digital repository of ZČU.
Smoking at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools in South Bohemian Region

The topic of this work is worldwide problem - smoking. The project's objective is to determine how many pupils at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools smoke. Also prove their knowledge ...

Hochová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Motor-functional preparation of tennis players during pre-season in South Bohemia region and Pilsen region
Smržová, Andrea
2015 - Czech
This thesis is in its written part focused on the theme of motor funcional preparation of tennis players older pupils. In this part my attention is concentrated on the characteristic of condition training in the pre race period. In this part I also deal with the issue of motion and motor skills in tennis. The main aim of the practical part of this thesis is to produce a collection of photographs showing the suitable exercises to gain motor skills in tennis. The second aim is to obtain information about motor functional preparation of tennis players (older pupils) in pre race period in Pilsen and South Bohemian region. Bakalářská práce je zaměřena v písemné části na motoricko-funkční přípravu tenistů-starších žáků, kde je má pozornost věnována hlavně charakteristice kondiční přípravy v předzávodním období. Dále se zabývám v této části pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční přípravy tenistů v předzávodním období u starších žáků v Plzeňském a Jihočeském kraji pomocí dotazníkového šetření. Keywords: motoricko-funkční příprava; tenis; předzávodní období; starší žáci ve věku 13-14let; motoric functional scheme training; tennis; prerace period; older pupils age 13-14 years Available in digital repository of ZČU.
Motor-functional preparation of tennis players during pre-season in South Bohemia region and Pilsen region

a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční ...

Smržová, Andrea
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Motoricko-funkční příprava tenistů v předzávodním období v Jihočeském a Plzeňském kraji
2015 -
Bakalářská práce je zaměřena v písemné části na motoricko-funkční přípravu tenistů-starších žáků, kde je má pozornost věnována hlavně charakteristice kondiční přípravy v předzávodním období. Dále se zabývám v této části pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční přípravy tenistů v předzávodním období u starších žáků v Plzeňském a Jihočeském kraji pomocí dotazníkového šetření. Keywords: motoricko-funkční příprava; tenis; předzávodní období; starší žáci ve věku 13-14let Available in the ZČU Library.
Motoricko-funkční příprava tenistů v předzávodním období v Jihočeském a Plzeňském kraji

a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.
2017 -
Anotace: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů v Jihočeském kraji, a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se momentálně nachází. Tento pohled by měl pomoci nahlédnout do probíhajícího uplatňování moci či využívání postavení, které samozřejmě nahrává výše postaveným klubům jak z hlediska finančních prostředků, tak i z toho vyplývajícího materiálního zajištění. Práce bude postavena na diskursivní analýze podle Michela Foucaulta. Cílem zjištění je, jestli (a jak) větší kluby využívají svého postavení k dosažení lepších prostředků ke své činnosti a na druhou stranu, zda své postavení používají také k tomu, aby poskytly jakousi pomocnou ruku (ať finanční, materiální, či přímo personální) menším klubům, které ji zcela jistě potřebují, jelikož se v tomto žebříčku nacházejí níže. Zde může docházet k opětovnému poskytování všemožných služeb, které jsou poté ve výsledku výhodné pro obě strany. Metodologie vychází z kvalitativních přístupů etnografie zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory, analýza dokumentů příslušných klubů. Keywords: amatérský fotbal; klub; interakce; diskurz; moc; vztahy Available in the ZČU Library.
Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.

Anotace: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů v Jihočeském kraji, a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji
2012 -
Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek. Keywords: cigarety; kouření; návyky; závislost Available in the ZČU Library.
Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji

Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Influence of state boundaries on transport connection between South Bohemian Region and State of Upper Austria
Kopáček, Tadeáš
2015 - Czech
KOPÁČEK Tadeáš, The Influence of Borders on the Transport Connection of the Southbohemian Region And the Federal Country of Upper Austria.Bachelor thesis. Plzeň, the Faculty of Economics ZČU, 45 pages. 2015. The thesis deals with the forms and development of the transport in the researched region in the historical period from the 19th century up to the present in relation to forming internal and external lines of border regions by means of historical geography. The spatial demarcation is coming from the administrative border between the region of South Bohemia and Upper Austria. The influence of the border capacity rate on the development of regional population density and economics is evidenced mostly by statistical and historical methods with series of graphics and map illustrations. The thesis proved the assumption that the field of transport enables to collect applicable data watched in time lines in common with watching the economic and settlement correlativity in both regional and international scale. The border competence which has passed through changes of all internal and external forms, including ethnic ones, is possible to record very well and makes also the base of suggested periodization. In the concrete border area there is well seen how the change of traditional north south orientation of the transport, specified by barrier external borders, has not broken down socioeconomic and settlement impacts. The information about the development of transport and its network, for instance, show very different development of towns of Ceske Budejovice and Linz as traditional regional centres. KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje dopravy na zkoumaném území v historickém nástinu od 19. století do současnosti je v práci pojednáváno ve vztahu k utváření vnitřních a vnějších hranic pohraničních regionů prostřednictvím historické geografie. Prostorové vymezení vychází z administrativní hranice Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Vliv míry propustnosti hranice na rozvoj osídlení a ekonomiky regionů je dokumentován převážně statistickými a historickými metodami s řadou grafických a mapových ilustrací. Práce potvrdila předpoklad, že oblast dopravy umožňuje soustředit relevantní údaje sledovatelné v časových řadách, stejně jako napomáhá sledovat hospodářské a sídelní souvztažností v regionálním i mezinárodním měřítku. Působnost hranic, které na zkoumaném území prošly přeměnou snad všech vnitřních a vnějších forem včetně hranic etnických, je dobře evidovatelná a tvoří také základ navržené periodizace. V konkrétním pohraničním prostoru je patrné, jak změna tradiční severojižní orientace dopravy, daná bariérovými vnějšími hranicemi, měla dosud nepřekonané socioekonomické a sídelní dopady. Údaje o vývoji dopravy a dopravní sítě např. ukazují velmi odlišný vývoj Českých Budějovic a Lince jako tradičních regionálních center. Keywords: doprava; pohraničí; hranice; Jihočeský kraj; Horní Rakousko; transport; border area; border; South bohemian region; Upper Austria Available in digital repository of ZČU.
Influence of state boundaries on transport connection between South Bohemian Region and State of Upper Austria

KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje ...

Kopáček, Tadeáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013
2013 -
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech. Keywords: evropské strukturální fondy; strukturální politika EU; dotazníkové šetření; srovnávací analýza; ROP Jihozápad; operační program Životní prostředí; operační program Doprava; Evropská unie Available in the ZČU Library.
Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013

Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Informovanost žen žijících ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje v souvislosti s účastí na mamografickém screeningu
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na mamografický screening u žen starší 45 let. Práce je rozdělená na rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis incidence karcinomu prsu v ČR, rizikové faktory, karcinomu prsu samotného a v neposlední řadě na mamografický screeningu. V teoretické části najdete i pacientské organizace a zdravotnické projekty. V empirické části práce jsou zpracována data z kvantitativního výzkumu, který zkoumal informovanost žen starších 45 let o mamografickém screeningu. Jako výstup jsme zvolily edukační leták pro zdravotní sestry. Keywords: karcinom prsu; prs; prevence karcinomu prsu; mamografický screening Available in the ZČU Library.
Informovanost žen žijících ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje v souvislosti s účastí na mamografickém screeningu

Bakalářská práce je zaměřena na mamografický screening u žen starší 45 let. Práce je rozdělená na rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis incidence karcinomu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Comparison of the impact of funds from the European Structural Funds in the South Bohemian Region in programming period 2007 - 2013
Jára, Zdeněk
2013 - Czech
The thesis is focused on the comparison of South Bohemia and Pilsen region of the impact of funds of European Structural Funds in the programming period 2007 - 2013. The comparison is performed by comparative analysis which is carried out by projects of selected operational programs and by a questionnaire survey of selected respondents, which was implemented in the Czech Budweis and in Pilsen. Comparing are the regions of interest by selected categories, such as the high of financial support for projects or awareness of respondents on the European Structural Funds. Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech. Keywords: evropské strukturální fondy; strukturální politika EU; dotazníkové šetření; srovnávací analýza; ROP Jihozápad; operační program Životní prostředí; operační program Doprava; Evropská unie; european structural funds; structural policy of European union; questionnaire survey; comparative analysis; ROP Southwest; operational program Transport; operational program Environmental; European union Available in digital repository of ZČU.
Comparison of the impact of funds from the European Structural Funds in the South Bohemian Region in programming period 2007 - 2013

Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací ...

Jára, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Doprava na Blatensku
2012 -
Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se službami vyššího řádu (České Budějovice, Plzeň) z jednotlivých obcí Svazku. Dále je práce zaměřena na zjištění postavení Blatenska v rámci dopravního systému Jihočeského kraje. Keywords: doprava; hromadná doprava; dostupnost; Blatensko; Jihočeský kraj Available in the ZČU Library.
Doprava na Blatensku

Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases