Number of found documents: 20
Published from to

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
2015 -
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. Keywords: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály Available in the ZČU Library.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
2012 -
Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. Keywords: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky Available in the ZČU Library.
Soubor ručně paličkovaných autorských šperků

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nabídka komunitní péče v České republice
2014 -
Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách. Keywords: Česká republika; domácí péče; klient; komunita; komunitní péče; komunitní ošetřovatelství; komunitní plánování; primární péče Available in the ZČU Library.
Nabídka komunitní péče v České republice

v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Analýza zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni územních samosprávných celků
2017 -
Práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni obcí. Teoretická část popisuje problematiku veřejných statků jako komodit s nevylučitelným podílem veřejné spotřeby, včetně různých způsobů jejich zabezpečování. V charakteristice územních samosprávných celků je popsána struktura řízení obcí a krajů (základních, resp. vyšších ÚSC) a doplněna o přehled jejich hospodaření v letech 2014 a 2015. Praktická část představuje původní výzkum ve vybraných krajích (Plzeňském, Jihočeském a Středočeském) a obcích tří velikostních kategorií. V těchto lokalitách byl výzkum proveden formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení získaných dat z hlediska ekonomických přístupů obcí k veřejnému osvětlení přináší přehled rozdílů mezi jednotlivými kraji i mezi obcemi různé velikosti. Ukazuje se, že zásadním faktorem, který na ekonomickou efektivitu přístupů k veřejnému osvětlení má vliv, je velikost obce. V závěru práce jsou proto shrnuty výsledky výzkumu a z nich vyplývající doporučení pro praxi. Keywords: veřejné osvětlení; veřejný statek; územní samosprávné celky Available in the ZČU Library.
Analýza zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni územních samosprávných celků

, Jihočeském a Středočeském) a obcích tří velikostních kategorií. V těchto lokalitách byl výzkum proveden formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení získaných dat z hlediska ekonomických ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Graphic design and visual and print campaign of International festival of animated films Anifilm
Vondráková, Zuzana
2015 - Czech
The task of this thesis is to design visual and print campaign of International festival of animated films Anifilm, which is traditionally held in South Bohemian town Třeboň. Parts of this work are design of logo, ideological poster, program brochure, roadmap, invitations to opening of the festival, the festival accreditations, festival prize and advertising and promotional materials. Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. Keywords: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály; corporate identity; visual and print campaign; graphic design; computer graphic; international festival of animated films; anifilm; třeboň; logos; ideological posters; program brochures; roadmaps; invations; festival accreditations; festival prizes; advertising and promotional materials Available in digital repository of ZČU.
Graphic design and visual and print campaign of International festival of animated films Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Vondráková, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatenska
2017 -
Diplomová práce se věnuje sakrálnímu prostoru jihočeského regionu Blatenska. V práci jsou sledovány nejen projevy gotiky na vybraných sakrálních stavbách, ale i další vývoj a proměny staveb s postupem staletí. Jedna z prvních kapitol práce se zabývá gotickým slohem se zaměřením na oblast jižních Čech. Následuje představení řešeného regionu. Krátkým exkursem práce je kapitola o významné regionální osobnosti: děkanovi J. P. Hille. Předmětem výzkumu jsou tyto sakrální stavby: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, kostel sv. Václava v Kadově, kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích, kostel sv. Voršily v Újezdci, kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích. Výsledkem práce může být příspěvek k zvýšení regionálního povědomí v oblasti dané problematiky. Práce sleduje historický a architektonický vývoj konkrétních objektů. Vývoj sakrálních budov je vždy spjat s vývojem dané lokality. Keywords: sakrální prostor; gotika; blatná; blatensko; křesťanství; kostel; architektura; historie; kostel nanebevzetí panny marie v blatné; kostel sv. václava v kadově; kostel sv. petra a pavla v bělčicích; kostel sv. voršily v újezdci; kostel sv. bartoloměje v kocelovicích. Available in the ZČU Library.
Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatenska

Diplomová práce se věnuje sakrálnímu prostoru jihočeského regionu Blatenska. V práci jsou sledovány nejen projevy gotiky na vybraných sakrálních stavbách, ale i další vývoj a proměny staveb s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Contemporary Czech pop rock music scene and its application in teaching music education at the second grade of elementary school
Pilný, Josef
2015 - Czech
This thesis describes the musical environment in Czechoslovakia before and after 1989. It deals with the replay, concerts, availability of musical instruments and music CDs. It examines the contemporary pop-rock group traces their origin and history to the present. The research section explores how teachers at the elementary school South Bohemian Region of the music pay. At the end of work provides a model for teacher preparation. První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi. Keywords: přehrávky; koncert; hudební nástroj; hudební nosiče; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; modelová příprava; replay; concert; musical instrument; music media; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; model preparation Available in digital repository of ZČU.
Contemporary Czech pop rock music scene and its application in teaching music education at the second grade of elementary school

českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ...

Pilný, Josef
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Souvislost znalostí o epilepsii a míry stigmatizace u spolužáků dítěte s epilepsií
2018 -
Cílem této práce bylo analyzovat úroveň znalostí o epilepsii u spolužáků dítěte s tímto onemocněním, dále zjistit, jaká je vnímaná stigmatizace v těchto třídách a které faktory ovlivňují zjištěnou míru stigmatizace související s epilepsií. Celkem se výzkumu zúčastnilo 60 žáků s epilepsií (32 dívek a 28 chlapců) ve věku 8-15 let, navštěvujících běžné základní školy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Vedle nich dotazníky vyplnilo také 1049 spolužáků (485 dívek a 564 chlapců) z příslušných tříd. Byla potvrzena hypotéza, že znalosti dětí ve třídách navštěvovaných dítětem s epilepsií jsou vyšší ve srovnání s ostatními třídami. Dále jsme došli k závěru, že mezi vysokou mírou znalostí o epilepsii a nízkou mírou stigmatizace v rámci školní třídy není statisticky významná korelace. Míra stigmatizace ve třídách navštěvovaných žákem s epilepsií je však na mnohem nižší úrovni než ve třídách ostatních. Průměrná stigmatizace je nižší ve třídách, kde je většina žáků informována o epilepsii svého spolužáka, přičemž bylo prokázáno, že v těchto třídách míra stigmatizace související s epilepsií koreluje se sociometrickou pozicí žáka s epilepsií. Uvedené výsledky udávají první představu o dosud prakticky nezkoumaném tématu souvislostí znalostí o epilepsii a míry stigmatizace s ní související ve třídách, které navštěvují žáci s epilepsií a je možné na ně navázat v dalším výzkumu. Keywords: epilepsie; epileptický záchvat; dítě s epilepsií; znalosti o epilepsii; stigma; spolužáci Available in the ZČU Library.
Souvislost znalostí o epilepsii a míry stigmatizace u spolužáků dítěte s epilepsií

se výzkumu zúčastnilo 60 žáků s epilepsií (32 dívek a 28 chlapců) ve věku 8-15 let, navštěvujících běžné základní školy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Vedle nich dotazníky ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Aggregate authorial by hand make bobbin lace jewel
Tíková, Petra
2012 - Czech
The subject of my thesis is making of handmade authorial bobbin-lace jewellery. In the theoretical part I am concerned with the history of bobbin-lace in the Czech Republic with focusing on making laces in South Bohemia and its foreign influences. In the practical part I let myself inspired by flowers as the elements of nature, and by functionalism and geometric abstraction as their opposition. I have created six pieces of bobbin-lace jewellery. In the text below I describe particular bobbin-lace making technique and the problematic of subsequent care. Didactic part is dedicated to the ways of bobbin-lace teaching at art schools. I present projects of practical exercises divided in four thematic units according to the whole-year schedule. Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. Keywords: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky; bobbin lace; bobbin; nature; geometry; jewellery Available in digital repository of ZČU.
Aggregate authorial by hand make bobbin lace jewel

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Tíková, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Offer of community care in the Czech Republic
Vojtová, Pavla
2014 - Czech
This thesis deals with the range of community care in the Czech Republic. The theoretical part contains not just the history of community nursing but it also describes the importance of community and community nursing complemented by primary care. In the part of community nursing care there are described the most important areas which deal with issues of different communities in the Czech Republic. Finally community planning and home care are important part of the offer of community care in the Czech Republic. The practical part contains the set objectives and hypotheses of the thesis regarding the offer of community care in the Czech Republic. The empirical part is focused on the finding of level of knowledge and awareness about the community care in the Czech Republic within nurses in eight health care organizations in the South Bohemian region. Within the scope of research there was applied an exploratory research method a questionnaire. The collected data were analysed and presented in the tables. Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách. Keywords: Česká republika; domácí péče; klient; komunita; komunitní péče; komunitní ošetřovatelství; komunitní plánování; primární péče; Czech republic; home care; client; community; community care; community nursing; community planning; primary care Available in digital repository of ZČU.
Offer of community care in the Czech Republic

v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v ...

Vojtová, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases