Used filters (4)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 330
Published from to

Jugend als Thema und charakteristisches Merkmal in ausgewählten Werken der Bewegung "Sturm und Drang" (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe) Mládí jako téma a charakteristický rys ve vybraných dílech hnutí "Sturm und Drang (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe)
BARBOŘÍKOVÁ, Marcela
2009 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jugend als Thema und charakteristisches Merkmal in ausgewählten Werken der Bewegung "Sturm und Drang" (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe) Mládí jako téma a charakteristický rys ve vybraných dílech hnutí "Sturm und Drang (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe)

BARBOŘÍKOVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Die Entwicklung Sachsens im wiedervereinten Deutschland
KUDRNOVÁ, Lenka
2009 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Entwicklung Sachsens im wiedervereinten Deutschland

KUDRNOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Hemingways Roman To Have And Have Not in der deutschen Übersetzung\nl\nl Hemingways Novel To Have And Have Not in a german translation.
VAZAČOVÁ, Štěpánka
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hemingways Roman To Have And Have Not in der deutschen Übersetzung\nl\nl Hemingways Novel To Have And Have Not in a german translation.

VAZAČOVÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Pflanzenwelt in Phraseologie und Volksweisheit aus kontrastiver deutsch - tschechischer Sicht.
SYNKOVÁ, Anežka
2008 - German
The paper presented assesses German phraseology including plant names and their consecutive translation into Czech. Subsequently, the idioms are divided into four groups according to the degree of correspondence, each being accompanied with an example. The graphs and tables attached for clearer summary. The conclusion has been devoted to the results of investigation and translation of idioms from the contrastive phraseology point of view. Práce se zabývá německými frazeologismy obsahujícími názvy rostlin a jejich českými ekvivalenty. Po klasifikaci frazeologismů následuje jejich rozdělení do čtyř skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým. U všech idiomů jsou uvedeny příkladové věty. Pro přehled uvádím statistické údaje v tabulkách a pomocí grafů. V závěru práce se věnuji výsledkům zkoumání a překladu frazeologismů z pohledu kontrastivní frazeologie. Keywords: phraseology; idioms; correspondence; plants Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pflanzenwelt in Phraseologie und Volksweisheit aus kontrastiver deutsch - tschechischer Sicht.

The paper presented assesses German phraseology including plant names and their consecutive translation into Czech. Subsequently, the idioms are divided into four groups according to the degree of ...

SYNKOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Landeskunde Österreichs im Deutschunterricht
BARTOŠOVÁ, Lucie
2009 - German
This diploma thesis deals with the Austrian studies in teaching German. It is divided into few thematic parts. The first part is devoted to the theoretical foundations of country studies in teaching foreign language. After that follow the individual chapters, that deal with the informations about the country, inhibitants, political and educational system, the Austrian German etc. Behind each chapter follow the relevant exercises, questions and tasks. Má diplomová práce se zabývá rakouskými reáliemi ve výuce němčiny. Práce je rozdělena do několika tematických částí. První část je věnována teoretickým základům reálií ve výuce cizího jazyka. Poté následují jednotlivé kapitoly zaobírající se informacemi o zemi, obyvatlstvu, politickém systému, školství, rakouské němčině apod. Za každou kapitolou následují příslušná cvičení, otázky a úkoly. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Landeskunde Österreichs im Deutschunterricht

This diploma thesis deals with the Austrian studies in teaching German. It is divided into few thematic parts. The first part is devoted to the theoretical foundations of country studies in teaching ...

BARTOŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).
ŽŮRKOVÁ, Kristýna
2014 - German
The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information on the Dominican monastery in České Budějovice and the manuscript itself. It is followed by the editorial process of the manuscript. The main part focuses on the analysis of these groups of verbs: Präteritopräsentien, Wurzelverben, kontrahierte Verben and a verb wollen and werden. Attention is also paid to the dialect features of the text since the manuscript was affected by the Bavarian dialect as demonstrated and proved by the analysis of the verb forms. Předkládaná diplomová práce analyzuje zvláštní skupiny sloves vyskytujících se v německém liturgickém textu, který byl zapsán v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. První část práce podává informace o dominikánském klášteře v Českých Budějovicích a rukopisu jako takovém. Na ni navazuje ediční zpracování rukopisu. Hlavní část se zaměřuje na rozbor těchto skupin sloves: Präteritopräsentien, Wurzelverben, Kontrahierte Verben a na analýzu sloves wollen a werden. Pozornost je také věnována nářečním rysům textu, neboť rukopis byl ovlivněn bavorským dialektem, což prokázala analýza slovesných tvarů. Keywords: linguistic analysis; liturgical text; manuscript; verbs; 15th century; Dominican monastery in České Budějovice; Bavarian dialect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).

The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information ...

ŽŮRKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch
KOUKALOVÁ, Petra
2017 - German
This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. Important part of this thesis is an explanation of the key concepts and determination of German language on the grounds of linguistic-sociological criterion. The main attention is paying to the dialects in the north of Germany. About this topic is also the practical part where is researched, how many people from Hamburg can speak local dialect. It was used the research in the form of questionnaire. Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí práce je vysvětlení pojmů a rozdělení německého jazyka na základě jazykově-sociologických kritérií. Hlavní pozornost je věnována dolnoněmeckým dialektům. Dolnoněmeckým dialektům se také věnuje praktická část práce, kde je zkoumáno, jak velké procento lidí, žijících a pocházejících z Hamburku, ovládá místní dialekt. Byla použita metoda dotazníku. Následně pak byla provedena analýza nasbíraných dat. Keywords: language; dialectology; dialect; Germany; German language; German dialects; Hamburg Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch

This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche
MACHOVÁ, Markéta
2018 - German
Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in general, which is rich on the derivative nouns and different kinds of noun-verb combinations. In contrary to verbal style, the nominal style occurs primarily in the written and professional language. However, some features are to be found even on level A1 and A2 and are used in everyday spoken language. The goal of this thesis is to analyse the textbooks for children and young adults and to find in what level occur the features of the nominal style in textbooks for secondary schools. Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním stylu, který je bohatý nejen na substantivní odvozeniny, nýbrž i četné verbo-nominální vazby. Nominální styl se oproti verbálnímu stylu prosazuje především v psaném a odborném jazyce. Některé prvky nominálního stylu se však objevují již na úrovni A1-A2 a užívají se i v každodenní mluvené komunikaci. Cílem práce je zanalyzovat učebnice určené pro děti a mládež a určit od jaké úrovně se prvky nominálního stylu objevují v učebnicích určených pro 2. stupeň základních škol. Keywords: word formation processes; derivative nouns; etymology of derivative nouns; nominal style; language economy; functional verbs; noun-verb combinations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche

Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o
MALÁ, Tereza
2017 - German
This bachelor work is dealing with contrastive analysis of German and Czech prepositions. In theoretic part I introduce prepositions as a part of speech in German and Czech language. Then I'm concentrating on cases which relate to prepositions and on meanings of prepositions. Finally, I'm dealing with comparison of cases in Czech and German language. In the empirical part, I'm focusing on the particular prepositions. Durch, für, von from German, z and o from Czech language. Then I do the contrastive analysis by the method of contrastive linguistics and I use the parallel corpus Intercorp, in which I search adequate number of examples for those prepositions. The main purpose of this work is doing the morphosyntactic and lexical analysis of contrastive usage of given prepositions, and then do the classification and systematization. Tato práce se zabývá kontrastivní analýzou německých a českých předložek. V teoretické části jsou předložky představeny jako slovní druh v němčině a v češtině. Dále se práce soustředí na pády, se kterými se předložky pojí a na významy předložek. V neposlední řadě se věnuji srovnání českých a německých pádů. Empirická část se práce věnuje konkrétním předložkám. Z německého jazyka jsou to předložky durch, für a von, z českého jazyka předložky z a o. Kontrastivní analýza je zpracována metodami korpusové lingvistiky a použiji při tom paralelní korpus Intercorp, ve kterém vyhledám dostatečný počet příkladů k výše zmíněným předložkám. Cílem práce je provést morfosyntaktickou a lexikální analýzu kontrastivního užití daných předložek, následně výsledky klasifikovat a systematizovat. Keywords: preposition; corpus Intercorp; contrastive analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Präpositionen am Beispiel von für, durch und von sowie z und o

This bachelor work is dealing with contrastive analysis of German and Czech prepositions. In theoretic part I introduce prepositions as a part of speech in German and Czech language. Then I'm ...

MALÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner
COUFALOVÁ, Markéta
2017 - German
This Bachelor thesis discusses Czech as a modern foreign language. It focuses on Czech language courses for foreigners, and on the teaching materials used there particularly Czech language text books for German-speaking foreigners. We are offered a deeper insight into Czech language courses in the Czech Republic and German-speaking countries; mainly Germany, Austria and Switzerland, based on a survey. Moreover, the thesis pays particular attention to teaching materials for German-speaking foreigners who are interested in learning Czech. In the end, the findings gathered from the survey research and analyses of Czech language teaching materials for foreigners will be put to good use; to create a draft of a vocabulary book with exercices for Czech language courses. Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků je nabídnut hlubší vhled do problematiky výuky češtiny pro cizince v ČR i v německy mluvících zemích, konkrétně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zvláštní pozornost je věnována výukovým materiálům pro německy mluvící cizince. Závěr práce tvoří náhled na tematicky řazený slovníček se cvičebnicí pro výuku češtiny. Pro jeho vytvoření jsou jako podklad použity poznatky získané z dotazníků a analýz učebních materiálů češtiny pro cizince. Keywords: Czech as a foreign language; Czech for foreigners; foreigners in the Czech Republic; German speaking foreigners; lessons of Czech language in German speaking countries; teaching materials; vocabulary book with exercises Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner

This Bachelor thesis discusses Czech as a modern foreign language. It focuses on Czech language courses for foreigners, and on the teaching materials used there particularly Czech language text books ...

COUFALOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases