Number of found documents: 299
Published from to

Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan
Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
2016 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je věnováno osobnímu životu tohoto umělce - jeho dětství, vzdělání, vstupu do manželství, vlivům, které na něho působily, včetně války a studijního pobytu v Paříži a samozřejmě také podrobnému popisu jeho tvůrčí umělecké činnosti. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o tom, jak se Kojanovo dílo řadí do širšího kontextu české krajinomalby. Základním podkladem pro napsání této práce byly archivní dokumenty z Kojanova osobního fondu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Cílem práce je shrnout stav dosavadního bádání a poskytnout tak čtenáři co nejvíce informací týkajících se Kojanovy osobnosti a jeho výtvarného díla. Klíčová slova: Jan Kojan, malíř, život, dílo, krajinomalba, jižní Čechy This thesis focuses on the life and work of Jan Kojan, the painter from South Bohemia who lived and created in 1886 - 1951. The thesis is divided into seven chapters. The first six chapters are focused on the personal life of the artist - his childhood, education, marriage, influences which affected him, including war and educational stay in Paris and it is also focused on detailed description of his creative artistic activity. The final seventh chapter deals with inclusion of the Kojan's work to the wide context of the Czech landscape painting. The basic resources for writing this thesis were archives from Kojan's personal fund which is placed in State Regional Archives in Třeboň. The aim of this work is to summarize the state of the previous research and to provide for the reader as much as possible information related to Kojan's character and his visual work. Klíčová slova: Jan Kojan, painter, life, work, landscape, South Bohemia Keywords: Jan Kojan; malíř; život; dílo; krajinomalba; jižní Čechy; Jan Kojan; painter; life; work; landscape; South Bohemia Available in a digital repository NRGL
Life and work of the South Bohemian painter Jan Kojan

Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je ...

Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
Univerzita Karlova, 2016

Construction of Tradition as a way of Construction of Identities? Ethnographic Study of the non-governmental Folklore Organization Kovářovan of South Bohemia
Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
2011 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Construction of Tradition as a way of Construction of Identities? Ethnographic Study of the non-governmental Folklore Organization Kovářovan of South Bohemia

Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2011

Differentiation of Local Elites Stability in Municipalities and Micro-regions in the South Bohemia Region
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Keywords: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Available in a digital repository NRGL
Differentiation of Local Elites Stability in Municipalities and Micro-regions in the South Bohemia Region

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region
Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
2021 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné politiky a s ní související potřeby rodin s dětmi, které ještě nenastoupily do předškolního vzdělávání. Charakterizuje podmínky a formy institucionální péče o děti do šesti let, s důrazem na formy rané péče o děti v České republice, a to včetně aktuálních změn, které jsou v současné době plánovány příslušnými ministerstvy. Mapuje situaci a počet zařízení v Jihočeském kraji. Cílem výzkumné části práce je poskytnout obraz dostupnosti institucionální péče o děti v raném věku v Jihočeském kraji a zmapovat potřeby rodin v oblasti zajištění institucionální péče o děti v raném věku. Hlavní metodou výzkumu je dotazníkové šetření mezi rodiči v Jihočeském kraji, které je doplněno rozhovory s vybranými rodiči-respondenty. KLÍČOVÁ SLOVA Rodina Rodinná politika Raná péče o děti Dítě v raném věku Rodiče The Diploma thesis deals with the issue of availability of early Childhood Care in the South Bohemia region. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis if current family policy, which is key in this situation, and the related needs of families with children who have not entered preschool education yet. It describes the conditions and forms of institutional care for children under six years of age, with emphasis on forms of early childcare in the Czech Republic, including current changes that are currently planned by the competent ministry. It maps the situation and the number of facilities in the South Bohemian Region. The aim of the research part of the thesis is to provide a summary of the availability of institutional care for children at an early age in the South Bohemian region and to map the needs of families in the provision of institutional care for children at an early age. The main method of research is a questionnaire survey among parents in the South Bohemian Region, which is supplemented by interviews with selected parents-respondents. KEY WORDS Family Family policy Early care Early childhood Parents Keywords: Rodina; Rodinná politiky; Péče o děti v raném věku; Dítě v raném věku; Rodiče; Family; Family policy; Early care; Early childhood; Parents Available in a digital repository NRGL
Institutional care of children at an early age in the South Bohemian Region

Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné ...

Neradová, Zuzana; Loudová Stralczynská, Barbora; Nožičková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present
Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
2010 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Violin Playing in the South Bohemian Region - Tradition and Present

Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
Univerzita Karlova, 2010

The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.
Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) České Budějovice a ORP Prachatice. Zájmové oblasti se od sebe liší několika specifiky, kdy mezi hlavní patří geografická vertikální a horizontální poloha. Cílem práce je analyzovat způsob využití venkovských brownfields a spolupráci aktérů na jejich revitalizaci. Metodologická východiska práce jsou založena na hodnocení brownfields v zájmovém území a následné analýze problematiky jejich revitalizace a to pomocí rozhovorů s místními aktéry. Rozhovory proběhly se zástupci veřejného a soukromého sektoru vybraných obcí, kde se nachází brownfields. Výsledky byly vyhodnoceny za jednotlivé ORP a následně proběhla jejich komparace, při níž byly zjištěny některé pravidelnosti. Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, týkají se rozdílnosti provázanosti vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci vybraných ORP. Částečně byla potvrzená hypotéza předpokládající rozdíly ve způsobu využití jednotlivých brownfields podle polohy v rámci kraje i vůči obci. Částečně byla potvrzena rovněž hypotéza, týkající se rozdílnosti intenzity zájmu využití brownfields, která je ovlivněna rozdílnou polohou brownfields. Klíčová slova:... The thesis deals with the problematic of revitalisation related to brownfields in the selected administrative units of South Bohemian region. The case territory includes the municipality with extended powers of České Budějovice and the municipality with extended powers of Prachatice. Those case territories differ in few elements, mainly in regards with vertical and horizontal geographic position. The purpose of the thesis is to analyse how the rural brownfields are utilised, the thesis also focuses on the way stakeholders cooperate with each other during the revitalization of the brownfields. The methodology of the thesis is based on brownfields evaluation in the above mentioned territory, followed by a detailed analysis of the recovery issues by interviewing local stakeholders. The interviews were held with representatives of privat and public sector in the selected municipalities, where the brownfields were located. After evaluating the results for individual municipalities with extended powers, a comparison was done based on witch some regularities were found. The results of the research confirmed the hypotheses about the differences in interconnections between public and privat sector in different municipalities with extended powers. The hypothesis, assuming differences in the way of... Keywords: revitalizace; veřejná správa; rozvoj; venkovský brownfields; revitalization; public administration; development; rural brownfields Available in a digital repository NRGL
The possibilities and problems of rural brownfields revitalization in the Region of South Bohemia.

Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace brownfields ve vybraných správních celcích Jihočeského kraje. Případové území se skládá z obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) ...

Marhounová, Simona; Perlín, Radim; Kubeš, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Population development of district towns in the South Bohemian Region
Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
2023 - Czech
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace Population development of district towns in the South Bohemian Region Abstract The aim of the thesis is to analyse and describe the population development in the seven largest cities of the South Bohemia Region in the period 1997-2021. The thesis draws on individual and anonymised data to analyse the basic demographic indicators of fertility, mortality and migration. The work compares the cities with each other as well as compares the development with the national average. Among other things, the thesis examines the development documents of cities, especially their efforts to address demographic issues. Moreover, the analysis shows that most cities, with the exception of Písek, tend to lose population, but with different intensity and timing. In all cities fertility intensity and mortality evolve similarly with minimal differences. Finally, the city management is currently trying to address demographic issues in most cities. Keywords: population development, towns, fertility, mortality, migration Keywords: populační vývoj; města; plodnost; úmrtnost; migrace; population development; towns; fertility; mortality; migration Available in a digital repository NRGL
Population development of district towns in the South Bohemian Region

Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce ...

Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia
Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
2010 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje teoretickou i praktickou část. V rámci teoretické části je ve dvou kapitolách představena problematika e-governmentu a e-participace. Z hlediska egovernmentu jsou sledována východiska na národní i mezinárodní úrovni a popsány konkrétní příklady implementace v České republice. Rozebrány jsou také výsledky průzkumu o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, který každoročně provádí Český statistický úřad. Problematika e-participace je řešena ve druhé kapitole. Definovány jsou jednotlivé termíny, představeny významné programy a projekty, popsány okolnosti vzniku a využitelnosti metodiky pro zapojování veřejnosti a rozebrány vybrané nástroje e-participace s uvedením konkrétních příkladů tzv. dobré praxe. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu nástrojů využívaných v obcích s rozšířenou působností spadajících pod Jihočeský kraj, která vychází z předem stanovených kritérií uspořádaných do několika bloků v rámci šablony. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek, grafů i slovních komentářů. The thesis analyses and evaluates the tools of e-participation in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia. The thesis is divided into three main chapters and it contains the theoretical as well as the practical part. The theoretic part consists of two chapters, introducing the problematics of e-government and e-participation. E-government topic is introduced from the national as well as international level and the specific examples of the implementation in the Czech Republic are described. The results of the survey of the ICT usage in the public sector of the Czech Republic are also analysed. The topic of e-participation is analysed in the second chaprter. The practical part of the thesis includes the analysis of the e-participation tools in the municipalities with extended powers of the Region of South Bohemia, which is based on the criterions set in the several blocks of the pattern. The results of the analyses are presented through tables, graphs and comments. Available in a digital repository NRGL
E-participation Tools Analysis in Municipalities with Extended Powers of the Region of South Bohemia

Tématem diplomové práce je analýza a zhodnocení využívání nástrojů e-participace v obcích s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol a obsahuje ...

Podhradská, Martina; Pekárek, Aleš; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2010

Differentiation of Local Elites Stability in Municipalities and Micro-regions in the South Bohemia Region
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Keywords: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Available in a digital repository NRGL
Differentiation of Local Elites Stability in Municipalities and Micro-regions in the South Bohemia Region

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods
Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
2007 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Modelling the influence of anthropogennic changes of Blanice river channel on course of floods

Sitař, Jan; Langhammer, Jakub; Jeníček, Michal
Univerzita Karlova, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases