Number of found documents: 62
Published from to

Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Prachatice
2015 -
Bakalářská práce shrnuje informace o dochovaných sakrálních památkách v jihočeském městě Prachatice. Krátce je představena historie města. Převážnou část práce tvoří ucelený přehled sakrálních památek a významných křesťanských osobností, které k místům náleží. Keywords: křesťanství; sakrální stavby; Prachatice Available in the ZČU Library.
Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Prachatice

Bakalářská práce shrnuje informace o dochovaných sakrálních památkách v jihočeském městě Prachatice. Krátce je představena historie města. Převážnou část práce tvoří ucelený přehled ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Evaluation of Websites of Selected Hospitals
Tran, René
2012 - Czech
The main purpose of this work was the website evaluation of hospitals from Karlovarský, Plzeňský and Jihočeský districts. The evaluation criteria were based on the WebTop100 methodology. Primary categories were Usefulness, Graphic Design, Technical Solution, Marketing and Added Value for Users. The overall result was quite bad. The average was only 57,94%, which is really low. The biggest deficiencies were in the Added Value for Users, the Marketing and the Usefulness. The hospitals should try to get it better. Práce měla za úkol zhodnotit kvalitu internetových prezentací nemocničních zařízení v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. K tomuto hodnocení byla použita upravená metodika WebTop100. Hlavní sledované kategorie byly Použitelnost, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky výzkumu byly celkově špatné, celkový průměr 57,94% to potvrzuje. Velké nedostatky měly nemocnice v kategoriích Přínos pro uživatele, Marketing a Použitelnost. Nemocnice by se tudíž měly na tyto oblasti zaměřit a spravit nápravu. Keywords: internet; internetový marketing; hodnocení internetové prezentace; nemocnice; internetová stránka; internet; internet marketing; evaluation of webpage; research; hospital; website Available in digital repository of ZČU.
Evaluation of Websites of Selected Hospitals

Práce měla za úkol zhodnotit kvalitu internetových prezentací nemocničních zařízení v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. K tomuto hodnocení byla použita upravená metodika WebTop100. ...

Tran, René
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Podnikatelský plán pro zavedení nového výrobku/služby na trh
2021 -
Tato bakalářská práce je shrnutím základních poznatků potřebných k založení podnikatelské činnosti v oblasti online marketingu. V aktuální době, kdy se svět potýká s globální epidemií COVID-19, která nutí firmy přehodnotit své marketingové strategie přesunout své investice do internetové reklamy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V první části naleznete definice základních pojmů, kterými jsou podnikání, podnikatel, náležitosti a struktura podnikatelského plánu a představení oboru online marketingu. V navazující části čtenáři naleznou vypracovaný konkrétní podnikatelský plán SEO konzultanta se zaměřením na Plzeňský a Jihočeský kraj. Za využití SWOT, PEST analýzy a Porterova modelu konkurenčních sil byla vyhodnocena životnost a konkurenceschopnost projektu. V poslední řadě byla vymyšlená strategie růstu podnikatelského záměru k rozšíření sortimentu služeb s minimálními nároky na podnikatele. Keywords: podnikání; podnikatel; podnikatelský plán; online marketing; seo konzultant Available in the ZČU Library.
Podnikatelský plán pro zavedení nového výrobku/služby na trh

oboru online marketingu. V navazující části čtenáři naleznou vypracovaný konkrétní podnikatelský plán SEO konzultanta se zaměřením na Plzeňský a Jihočeský kraj. Za využití SWOT, PEST analýzy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ladislav Stehlík - author of my region
Kyliánová, Lucie
2012 - Czech
I have devoted my bachelor thesis to Ladislav Stehlík, the author of my region. Ladislav Stehlík was a poet and a prosaist who was born in Southern Bohemian town Bělčice. His most famous piece of work is a trilogy ?Země zamyšlená? which describes the region of South Bohemia. The aim of my work is to map Ladislav Stehlík's relationship to Southern Bohemian region, especially to his home town. V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je trilogie Země zamyšlená, která je pojata jako místopis jižních Čech. Cílem mé práce je zmapovat vztah Ladislava Stehlík k jihočeské krajině, zejména pak k jeho domovu. Keywords: Ladislav Stehlík; básník; prozaik; Bělčice; Myslív; Země zamyšlená; Jižní Čechy; básník domova; Ladislav Stehlík; poet; prosaist; Bělčice; Myslív; Země zamyšlená; South Bohemia; poet of home Available in digital repository of ZČU.
Ladislav Stehlík - author of my region

V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je ...

Kyliánová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi
2012 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neodkladné resuscitace spojenou s přednemocniční neodkladnou péčí a jejím potupným vývojem až do přítomnosti. Teoretická část seznamuje s vývojem reanimace, rozpoznáváním náhlé zástavy oběhu, funkcí srdce, jako čerpadla, pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou zpracované statistické údaje z Plzeňského a Jihočeského kraje ohledně počtu a úspěšnosti resuscitací v přednemocniční neodkladné péči v nich provedených. Keywords: guidelines; přednemocniční neodkladná péče; resuscitace Available in the ZČU Library.
Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi

srdce, jako čerpadla, pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci 2010 - výuka resuscitace a program časné defibrilace pro občany
2015 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou základní neodkladné resuscitace bez a s použitím přístroje AED. Veškeré uvedené postupy jsou v souladu s doporučeními Guidelines z roku 2010. Tyto postupy jsou autorkou popsány v teoretické části práce, která se zabývá resuscitací jak dětí, tak i dospělých. Výzkumná část práce má za úkol zjistit znalosti veřejnosti ohledně problematiky základní neodkladné resuscitace a informovanost občanů o existenci a možnosti použití AED. Také porovnává tyto vědomosti v povědomí občanů Jihočeského a Plzeňského kraje. Keywords: resuscitace; automatizovaná externí defibrilace; první pomoc; bls; základní neodkladná resuscitace Available in the ZČU Library.
Doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci 2010 - výuka resuscitace a program časné defibrilace pro občany

, která se zabývá resuscitací jak dětí, tak i dospělých. Výzkumná část práce má za úkol zjistit znalosti veřejnosti ohledně problematiky základní neodkladné resuscitace a informovanost občanů o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zhodnocení kvality internetových prezentací vybraných nemocničních zařízení
2012 -
Práce měla za úkol zhodnotit kvalitu internetových prezentací nemocničních zařízení v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. K tomuto hodnocení byla použita upravená metodika WebTop100. Hlavní sledované kategorie byly Použitelnost, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky výzkumu byly celkově špatné, celkový průměr 57,94% to potvrzuje. Velké nedostatky měly nemocnice v kategoriích Přínos pro uživatele, Marketing a Použitelnost. Nemocnice by se tudíž měly na tyto oblasti zaměřit a spravit nápravu. Keywords: internet; internetový marketing; hodnocení internetové prezentace; nemocnice; internetová stránka Available in the ZČU Library.
Zhodnocení kvality internetových prezentací vybraných nemocničních zařízení

Práce měla za úkol zhodnotit kvalitu internetových prezentací nemocničních zařízení v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. K tomuto hodnocení byla použita upravená metodika WebTop100. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Podnikatelský plán
2019 -
Předložená bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu nově vznikající firmy WoodNature s.r.o. Tato firma bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v Jihočeském kraji se sídlem v Českých Budějovicích, kde bude mít i dílnu. Práce je rozdělena na několik částí. Teoretická část se bude věnovat uvedení do tématu a seznámení s pojmy jako je podnikatel, podnikání a podnik. Praktická část navazuje na teoretickou část a věnuje se zpracování podnikatelského plánu firmy WoodNature s.r.o. Podnikatelský plán obsahuje analýzu trhu, analýzu konkurence, technicko-ekonomický výzkum, SWOT analýzu, Porterův model pěti sil a PEST analýzu. Keywords: podnikatelský plán; porterův model pěti sil; swot analýza; pest analýza; smart; analýza trhu; analýza konkurence; technicko-ekonomický výzkum Available in the ZČU Library.
Podnikatelský plán

Předložená bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu nově vznikající firmy WoodNature s.r.o. Tato firma bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v Jihočeském kraji se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice
2015 -
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem průmyslové výroby v okrese Prachatice. Práce popisuje rozvoj průmyslu od období industrializace až po současnost, konkrétně se zaměřuje na změny ve struktuře před rokem 1989 a v roce 2011, ale i na změny prostorové. Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice je porovnáván s ostatními okresy Jihočeského kraje. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá rozborem literatury, metodikou a krátkou charakteristikou okresu Prachatice. Druhá část se věnuje historickému průmyslu do roku 1948. Třetí část je zaměřena na průmyslu do roku 1989 a následnou transformaci České ekonomiky a změny v průmyslové výrobě do roku 2011. Průmysl je hodnocen podle dat o zaměstnanosti a datech o průmyslových subjektech. Keywords: průmysl; okres prachatice; průmyslové subjekty; transformace; přímé zahraniční investice Available in the ZČU Library.
Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice

, ale i na změny prostorové. Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice je porovnáván s ostatními okresy Jihočeského kraje. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá rozborem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Proměna každodenního života v paměti obyvatel Sepekova
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou každodennosti v jihočeské obci Sepekov v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Každodennost je proměnlivá a flexibilní, přizpůsobuje se aktuálnímu dění, ovlivňují ji velké dějiny a zároveň i dílčí změny, týkající se například prostoru. Vybrané období je charakteristické změnou politického a ekonomického režimu v roce 1989, což vedlo k mnoha změnám ve společnosti. Cílem práce je charakterizovat proměny ve vybraných aspektech každodennosti, konkrétně v oblasti školní výuky, zaměstnání, volného času, spolkové činnosti, výjimečných dnů, víry a mezilidských vztahů v obci, které se odrážejí v individuální, ale především v kolektivní paměti obyvatel. Další část práce se zabývá vnímáním Sepekova obyvateli. Keywords: kolektivní paměť; sepekov; venkov; každodennost Available in the ZČU Library.
Proměna každodenního života v paměti obyvatel Sepekova

Tato bakalářská práce se zabývá proměnou každodennosti v jihočeské obci Sepekov v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Každodennost je proměnlivá a flexibilní, přizpůsobuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases