Used filters (4)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 330
Published from to

Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland
ONDRÁČEK, Robert
2017 - German
The aim of this bachelor thesis is to explore the trade relationship between Czech firms and the support they are receiving from the state, particularly focusing on the trade with Germany as it is the most lucrative destination for the Czech export. Firstly, the thesis will analyse the foreign trade of the Czech Republic in relation to Germany from the historical perspective as well as the wide range of products which are being exported, and then explain why the market there is so crucial for the Czech economy. Secondly, the focus will be held on the economic diplomacy and their practitioners with regards to international relations. Thirdly, the last part explores the governmental agenda set up for the trade support, aka CzechTrade, which directly encourages Czech firms and entrepreneurs to engage with the foreign trade as well as to explore their options on developing their businesses abroad; focusing mainly on the representation of CzechTrade on the German market. To conclude this study, a questionnaire of the Czech firms and their personal experiences with the German market and CzechTrade will be presented at the end to express their input on this matter. Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část této práce se zaměřuje na zahraniční obchod České republiky vůči Spolkové republice Německo, a to jak z historického pohledu, tak i z pohledu vyvážených druhů zboží a perspektivních oblastí pro český export. Druhá část je věnována ekonomické diplomacii a jejím aktérům na poli mezinárodních obchodních vztahů. Třetí a zároveň hlavní část práce se zabývá vládní agenturou na podporu obchodu CzechTrade, která přímo podporuje české firmy a podnikatele při vstupu na zahraniční trh a při aktivitách směřujících k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Důraz je kladen především na zastoupení CzechTradu v Německu. Důležitou část práce představuje také dotazníkový průzkum mezi českými firmami, které mají se službami agentury na německém trhu osobní zkušenost. Keywords: CzechTrade; support of export; Germany Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland

The aim of this bachelor thesis is to explore the trade relationship between Czech firms and the support they are receiving from the state, particularly focusing on the trade with Germany as it is the ...

ONDRÁČEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten
ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
2019 - German
The following Master thesis "A Comparative Analysis of Anglicisms in German Standard Varieties" focuses on the matter of English lexical borrowing in German which is currently very topical and provokes mixed reactions both from laymen and linguists. First, the thesis introduces the fundamental knowledge of language change focusing on its internal and external causes. Furthermore, the three German standard varieties are characterised - German Standard German, Austrian German and Swiss German. The third chapter is devoted to the concrete influence of English lexical borrowings on German. Moreover, the empirical part presents a comparative analysis based on a collection of anglicisms from 100 newspaper articles from national online newspapers for each of the varieties. At the end of the analysis, current tendencies concerning the use of anglicisms and the particularities of the individual standard varieties are defined. To conclude with, the thesis deals with the critical reception of anglicisms in the public discourse and presents the matter from the point of view of sociolinguistics. Předkládaná diplomová práce "Komparativní analýza anglicismů v německých standardních varietách" se soustředí na problematiku anglických lexikálních výpůjček v současné němčině, která je v současnosti velmi aktuální a vyvolává smíšené reakce v řadách jak laické veřejnosti, tak jazykovědců. Diplomová práce nejprve představí základní poznatky k tématu proměny jazyka, zvláště pak její příčiny vně i uvnitř jazyka. Následně jsou blíže charakterizovány tři národní variety spisovné němčiny - německá, rakouská a švýcarská. Třetí kapitola je věnována konkrétnímu vlivu anglických lexikálních výpůjček na němčinu. V empirické části se diplomová práce soustředí na komparativní analýzu anglicismů, které byly pro každou z národních variet sesbírány na základě 100 novinových článků ze tří nadregionálních online periodik. V závěru analýzy jsou stanoveny aktuální tendence v používání anglicismů a specifika jednotlivých variet v tomto ohledu. V poslední kapitole se práce věnuje kritické recepci anglicismů u veřejnosti a představuje problematiku anglických lexikálních výpůjček v němčině z pohledu sociolingvistiky. Keywords: Language Change; Lexical Borrowing; Anglicism; German Standard German; Austrian German; Swiss German Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komparative Analyse von Anglizismen in den deutschen Standardvarietäten

The following Master thesis "A Comparative Analysis of Anglicisms in German Standard Varieties" focuses on the matter of English lexical borrowing in German which is currently very topical and ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute
TOUŠEK, Filip
2019 - German
This Master thesis deals with the topic of the German minority in the village Lenora. As the life in Lenora was very closely connected to the local glassworks, the thesis provides a brief history of glass in the Bohemian Forest and the glassworks in Lenora as well as the historical context in the country dating from the establishment of Czechoslovakia and the analysis of the life in Lenora. The thesis also describes the situation after the expulsion of Germans from Czechoslovakia because many Germans stayed in Lenora even after the expulsion due to their employment in the glassworks. In addition to the history of Germans in Lenora, interviews with several contemporary witnesses were made. After the expulsion, the population in Lenora changed significantly, which was the reason for dedicating one chapter to the topic of remigration. The last chapter informs about the current state of affairs concentrating on the society Heimatkreis Prachatitz administered by Germans who lived in the district of Prachatice. Tato diplomová práce se zabývá tématem německé menšiny v obci Lenora. Protože byl život v Lenoře úzce spojen se zdejší sklárnou, je v práci popsána i historie skla na Šumavě a lenorské sklárny. Od založení Československa je vždy popsán kontext celého Československa, a až poté je analyzován život v Lenoře. Práce informuje také o situaci po odsunu, protože v Lenoře zůstalo kvůli sklárně hodně Němců. Pro doplnění historie Němců v Lenoře byly provedeny s několika pamětníky rozhovory. Po odsunu se obyvatelstvo v Lenoře hodně proměnilo, proto byla napsána i jedna kapitola o reemigraci. Poslední kapitola informuje o dnešním stavu. Přičemž je zde popsán spolek Heimatkreis Prachatitz, který je spravován od Němců, kteří žili v prachatickém okrese. Keywords: Lenora; glassworks; German minority; contemporary witnesses; expulsion of Germans from Czechoslovakia. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geschichte der deutschen Minderheit Lenoras bis heute

This Master thesis deals with the topic of the German minority in the village Lenora. As the life in Lenora was very closely connected to the local glassworks, the thesis provides a brief history of ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Einfluss der figurativen Sprache auf den Einzelnen und die Gesellschaft
KUTHAN, Petr
2014 - German
Figurative language is an important means of rhetoric that is used in all forms and types of texts (from journalistic texts to elements of user interfaces). The primary purpose of this bachelor thesis is to determine how figurative speech in general may affect and how it does affect the individual and the society as a whole, based on journalistic text examples covering the Czech Republic´s presidential elections in prestigious German online media. The definition of figurative speech will be developed. The role of figurative language in our everyday lives, politics and learning process will be described. Figurativní jazyk je důležitým prostředkem rétoriky, jenž je používán ve všech formách a variantách textů (od textů publicistických až po prvky uživatelských rozhraní). Bakalářská práce ukáže na vybraných žurnalistických příkladech s tematikou české prezidentské volby v renomovaných německých online-médiích, jak figurativní řeč všeobecně může působit a působí na jedince a společnost. Teoreticky bude rozvinuta definice figurativního jazyka a budou taktéž popsány jeho role v našem každodenním životě, v procesu učení a v neposlední řadě v politice. Keywords: figurative language; rhetoric; metaphor; media; politics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Einfluss der figurativen Sprache auf den Einzelnen und die Gesellschaft

Figurative language is an important means of rhetoric that is used in all forms and types of texts (from journalistic texts to elements of user interfaces). The primary purpose of this bachelor thesis ...

KUTHAN, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

"DIE WAND" INTERMEDIAL VERSTANDEN. EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEM ROMAN VON MARLEN HAUSHOFER UND DESSEN FILMISCHER UMSETZUNG VON JULIAN PÖLSLER.
CHLAŇOVÁ, Kamila
2014 - German
This work aims to compare the literary piece "Die Wand" written by Marlen Haushofer and the following film adaptation of the book created by Julian Pölsler. The theme of the work is to find out how much the film adaptation matches its literary model and how much the film as a medium converts the literary technique to the visual form. The main attention is paid to the description of the book and the film and the following summary of the differences between the book and the adaptation. The work deals not only with the analysis of the literary piece converted to the film form by Julian Pölsler, but also briefly with the meaning of the terms "intermedialität" and "anti-heimatliteratur". Tato bakalářská práce je zaměřená na porovnání literárního díla "Die Wand" od Marlen Haushofer a následného převedení knihy na filmové plátno režisérem Julianem Pölslerem. Cílem práce je zjištění, do jaké míry je filmová adaptace knihy identická s literární předlohou a do jaké míry film jako médium převádí literární postup do vizuální podoby. Hlavním těžištěm je popis knihy a filmu a následné shrnutí rozdílů mezi předlohou a jejím filmovým zpracováním. Práce se nezabývá pouze rozborem literárního díla, které Julian Pölsler převedl do filmové podoby, ale přiblíží také význam termínů Intermedialita a Anti-Heimatliteratur. Keywords: Marlen Haushofer; The Wall; Julian Pölsler; Intermedia; Anti-heimatliteratur; Martina Gedeck Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"DIE WAND" INTERMEDIAL VERSTANDEN. EIN VERGLEICH ZWISCHEN DEM ROMAN VON MARLEN HAUSHOFER UND DESSEN FILMISCHER UMSETZUNG VON JULIAN PÖLSLER.

This work aims to compare the literary piece "Die Wand" written by Marlen Haushofer and the following film adaptation of the book created by Julian Pölsler. The theme of the work is to find out how ...

CHLAŇOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Python, Samba, Rodel und Paprika
SOUKUPOVÁ, Lucie
2014 - German
The grammatical gender variants of German substantives. A case study using the examples of Python, Samba, Rodel and Paprika corroborated by corpus. This bachelor's thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. The analysis of variation in gender of the nouns will be accomplished in four examples of nouns Python, Samba, Rodel and Paprika. Above all, the thesis will be focused on semantic and regional distribution of this variation. I have used the corpus DeReKo and its tools (COSMAS II) during writing the thesis. In the theoretical part I further outline the benefits of methods in corpus linguistics for the research of contemporary language. In the practical part I made a corpus analysis of the nouns mentioned above. Rodová variace německých substantiv. Případová korpusová studie provedena na příkladu slov Python, Samba, Rodel a Paprika. Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Python, Samba, Rodel a Paprika bude provedena analýza kolísání rodu těchto substantiv, přičemž bude pozornost soustředěna především na sémantickou a diatopickou distribuci tohoto kolísání. Pro práci byl využit korpus DeReKo a jeho nástroje (COSMAS II). V teoretické části práce bude nastíněn přínos metod korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části pak bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Python, Samba, Rodel und Paprika

The grammatical gender variants of German substantives. A case study using the examples of Python, Samba, Rodel and Paprika corroborated by corpus. This bachelor's thesis deals with the newest ...

SOUKUPOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen
BEČKOVÁ, Nikola
2016 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der deutschen und tschechischen Phraseologismen

BEČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Wenzel Jaksch und seine politischen Diskurse
PRŠÍN, Marek
2015 - German
In dieser Arbeit widme ich mich Wenzel Jaksch, einer der bedeutenden, aber vergessenen regionalen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung seiner politischen Linie zu schildern. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Beschreibung der wichtigsten Wendepunkte in seiner Karriere und der Abgrenzung seiner Politik gegenüber den politischen Akteuren, die eine wichtige historische Rolle spielten und gleichzeitig in eine Auseinandersetzung mit der Politik von Wenzel Jaksch traten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die Schilderung der Ereignisse vom Londoner Exil und die Begründung des Misserfolges von Wenzel Jaksch in seinen Verhandlungen mit Edvard Beneš vor dem Hintergrund Jakschs politischer Konzeption. Jakschs inneres politisches Programm, das sich schon zu einer Zeit gestaltete, als sein Autor auf der Startlinie seiner politischen Karriere stand, war nicht zeitgemäß. Vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse versuche ich, das demokratische Programm dieses Politikers zu schildern, welches in gewissem Maße die moderne Sozialdemokratie mitgestaltet und bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. V této práci se zaměřuji na osobnost Wenzela Jaksche, jednu z významných, leč zapomenutých regionálních osobností 20. století. Cílem této práce je zmapovat vývoj jeho politické linie. Především se v této práci zaměřuji na zlomové body v jeho kariéře a vymezení jeho politiky vůči politickým aktérům, kteří hráli významnou historickou roli a současně se střetávali s politikou Wenzela Jaksche. Důležitou součástí této práce je vylíčení událostí londýnského exilu a zdůvodnění Jakschova neúspěchu v jednání s Edvardem Benešem na pozadí Jakschovy politické koncepce. Jakschův vnitřní politický program, který se formoval již v době, kdy jeho autor stál na startovní čáře své politické kariéry, nebyl přiměřený době svého vzniku. Na pozadí historických událostí se pokouším vylíčit tento nadčasový a demokratický politický program tohoto politika, který do jisté míry utvářel moderní sociální demokracii. Keywords: Wenzel Jaksch; Sudeten German social democracy; Edvard Beneš; exile in London; expulsion of Sudeten Germans; Czechoslovakia; federalism; people´s socialism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Wenzel Jaksch und seine politischen Diskurse

In dieser Arbeit widme ich mich Wenzel Jaksch, einer der bedeutenden, aber vergessenen regionalen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung seiner politischen ...

PRŠÍN, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN IN DER KARLSBADER REGION
SCHRÖCKOVÁ, Anna Maria
2015 - German
My bachelor thesis deals with the development of Germans living in the region of Karlovy Vary. The following thesis is divided into four main chapters that process the development from the first settlement till the expulsion. The first aim of this bachelor thesis are to describe the particular periods the Germans spent on the territory which now belongs to the Czech Republic. The other aim is to specify particular relations during this period. The first really important populating took place in the 12th and 13th century. Since then the Germans kept settling in the region of Karlovy Vary. Till the beginning of the 19th century Czechs and Germans lived peacefully as neighbors. Approximately in the middle of the 19th century the question of nationality and establishing a new state started showing up. In the 1920s the Sudeten Germans and the Czech Republic totally mentally split up. In 1939 the Second World War started and the consequences of its end led to the expulsion of the Sudeten Germans from the Czech Republic. This time period is supplemented by six interviews with Sudeten Germans form the Karlovy Vary region which helps to understand the stories of the Germans. Práce se zabývá vývojem Němců v Karlovarském regionu. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají vývojem od prvního osídlení až po odsun. Cíle této bakalářské práce jsou přiblížení jednotlivých časových období, které Němci strávili na území dnešní České Republiky a upřesnění jednotlivých spojitostí během tohoto období. První opravdu důležité osídlení proběhlo ve 12. a 13. století. Od této doby se Němci v Karlovarském regionu dále více usazovali. V průběhu doby žili Němci a Češi v sousedství, ale od poloviny 19. století se začala čím dál tím častěji objevovat národnostní otázka a nápad jednoho samostatného státu. Ve 20. letech 20. století došlo k úplnému mentálnímu oddělení sudetských Němců od České republiky. V roce 1939 začala II. Světová válka, jejíž konec v roce 1945 vyústil v odsun sudetských Němců z republiky. Tato doba je doplněna šesti rozhovory, které byly vedeny se šesti sudetskými Němci z Karlovarského regionu, čímž jsou osudy sudetských Němců více přiblíženy. Keywords: Development; Germans; Sudeten Germans; Sudeten; expulsion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN IN DER KARLSBADER REGION

My bachelor thesis deals with the development of Germans living in the region of Karlovy Vary. The following thesis is divided into four main chapters that process the development from the first ...

SCHRÖCKOVÁ, Anna Maria
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.
BARTÁKOVÁ, Stanislava
2015 - German
This thesis is divided into two parts a theoretical and a practical one. The main topics of the thesis are the most common grammar mistakes of Czech pupils who learn German as a foreign language. The theoretical part explains terms such as mistake, error or contrastive linguistics, categorizes the errors and presents the reasons for those errors. The main part consists of a corpus analysis of texts written by Czech learners. Their errors are analysed, compared and explained. Graphics show the development of those errors in different learning process stages. Last but not least a questionnaire to explore the teachers' awareness of those errors and their correction will be provided. Bakalářská práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část, se zabývá nejčastějšími morfosyntaktickými chybami českých mluvčích v německy psaném textu. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, jako je chyba nebo kontrastivní lingvistika, kategorizuje chyby a uvádí příčiny vzniku chyb. Stěžejní část práce však tvoří korpusová analýza textů napsané českými žáky. Jejich chyby jsou zde analyzovány, srovnávány mezi sebou a hlavně se práce snaží uvést příčiny daných chyb. Grafy ukazují vývoj chyb v jednotlivých stádiích učení se němčiny. Poslední částí je malý dotazník, který zkoumá povědomí učitelů o častých chybách a jejich korektuře. Keywords: mistake; error; corpus analysis; interference; intraference; mistakes correction Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Morphosyntax-Fehler tschechischer Deutschlernender bei der schriftlichen Textproduktion - eine quantitative und qualitative Korpusanalyse.

This thesis is divided into two parts a theoretical and a practical one. The main topics of the thesis are the most common grammar mistakes of Czech pupils who learn German as a foreign language. The ...

BARTÁKOVÁ, Stanislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases