Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 35857
Published from to

Physical fitness of female students at University of South Bohemia
RŮŽIČKOVÁ, Lucie
2013 - Czech
In last several years the amount of physical activities during our day time seriously decreased. That phenomenon was caused by reduction of physically demanding works in our jobs and sitting way of spending free time. The result of the previous fact is population fitness worsening and consequently worsening of the labour productivity and health condition. The fitness is tightly connected with the relationship between a man and a movement and sporting activities. It should become the important part of the healthy life style and influence the formation of proper manners of every single man. The fitness is one of the markers of the cardiovascular system condition. And it is considered to be the certain sum of preconditions for optimal reaction on the stress of whatever cause. The regular training, the physical activity and the daily reasonable energetic income are the safest and the least economically demanding ways how to prevent civilisation diseases. The first task of the theses was to assess the fitness of women students of The University of South Bohemia. The fitness was assessed on the base of Ruffier?s test. The second task was to compare the fitness of several groups of students which represented every single faculty of The University of South Bohemia. The both tasks were completed. Two hypotheses were settled and confirmed in purpose to reach the goal of the theses. H1: The numerological value of the Rufier?s test of women students of the Faculty of Education is lower than the result of women from the other faculties. H2: Women students whose result of Ruffier?s test is 0-5 are spending more time by performing physical activity than other students. In this theses, Ruffier?s test as a non-direct way of assessing the fitness has been chosen to confirm the both hypotheses. Ruffier?s test is a simple test to asses the fitness which uses changes of the hearth rate before and after exercising. The test is based on the general premise that the hard body exercising which last for a longer period of time is connected with the rising of heart rate. The heart rate was recorded by sport tester. Heart rate values were set into the pattern for counting the index of Ruffier?s test and consequently classified. Averages of the Ruffier?s index of each faculty were measured and compared. The questionnaire was ad to the Ruffier?s index for better assessing the fitness of students. The questionnaire was composed by thirteen questions. Some of questions were of open and some of close type. The questionnaires were anonymous. Hypothesis H1 was confirmed. The average value of the Ruffier?s index for women students of the pedagogical faculty was 10,7. And the average value of the Ruffier?s index for women students of other faculties was 13. It means the average fitness of women students of pedagogical faculty is better than the average fitness of women students of other faculties. Hypothesis H2 confirmed the correlation between the time spending by physical exercising and the better fitness. The more times weekly women students exercise for more than 30 minutes a day the lower value of the Ruffier?s index they have. The assumption of the average values of the Ruffier?s index of those women from 0 to 5 was overstated. Women student in this project had the average values from 10 to 15 which mean worse values of fitness. Despite the worse values of Ruffier?s index, the correlation between the spending time by exercising and better fitness was confirmed. To sum up, there is a recommendation to compensate the simple monotone physical activity by wide spectrum of physical activities. The sport should be introduced into the life style. The person with a good fitness has less problems with movement, can work for a longer time without break, is strong and capable to fulfil everyday tasks with reserves. The process of improving the fitness is a run for a long distance but it should be the goal of all people no matter of how old they are. Značná redukce fyzicky namáhavé práce v zaměstnání, ale i v mimopracovním čase, a převážně sedavý způsob trávení volného času vedly v poslední době k určitému fenoménu, výraznému poklesu pohybové aktivity v denním režimu lidí. Výsledkem je snižující se zdatnost populace a tím i snížení pracovní výkonnosti a samozřejmě zhoršování zdravotního stavu. Tělesná zdatnost úzce souvisí se vztahem člověka k pohybu a sportovním aktivitám a měla by se stát důležitou součástí zdravého životního stylu a podílet se na tvorbě zdravých návyků. Tělesná zdatnost je jedním z ukazatelů stavu kardiovaskulární soustavy, považuje se za určitý souhrn předpokladů člověka pro optimální reakci na jakoukoliv zátěž. Pravidelná cvičení a přirozená pohybová aktivita tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u studentek Jihočeské univerzity na základě zátěžového Ruffierova testu, druhým cílem bylo porovnat tělesnou zdatnost u jednotlivých skupin prezentujících fakulty Jihočeské univerzity. Stanovené cíle byly splněny. Pro dosažení vytyčených cílů byly vytvořeny, a provedeným výzkumem ověřeny, následující hypotézy: H1: Číselná hodnota Ruffierova testu tělesné zdatnosti je u studentek Pedagogické fakulty nižší než u studentek ostatních fakult. H2: Studentky s tělesnou zdatností dobrou hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 věnují týdenním pohybovým aktivitám více času než ostatní studentky. V diplomové práci byla k ověření hypotéz zvolena metoda testování, a to nepřímé zjišťování tělesné zdatnosti pomocí Ruffierova testu, který využívá změn hodnot srdeční frekvence před a po zátěži. Vychází ze známé skutečnosti, že při déle trvajícím a náročnějším zatížení dochází k určitému zvýšení srdeční frekvence. Srdeční frekvence byla snímána sporttesterem. Hodnoty srdečních frekvencí se dosadily do vzorce pro výpočet indexu Ruffierova testu a klasifikovaly se. Stanovily se průměry indexů jednotlivých fakult a porovnaly se. Metodika testování byla doplněna kvantitativním výzkumem, použita byla technika dotazníku. Dotazník se skládal z 13 otázek otevřeného a uzavřeného typu. Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Hypotéza H1 se potvrdila. Byly získány průměrné hodnoty indexu Ruffierovy zkoušky u Pedagogické fakulty a i u fakult ostatních. Hodnota 10,7 u Pedagogické fakulty je nižší než hodnota 13 u ostatních fakult, z čehož vyplývá, že průměrná tělesná zdatnost studentek Pedagogické fakulty je lepší než průměrná tělesná zdatnost dívek ostatních fakult. Hypotéza H2 potvrdila závislost času věnovaného cvičení a lepší tělesnou zdatností. Čím vícekrát dívky cvičí v týdnu déle jak 30 minut denně, tím je jejich index Ruffierovy zkoušky nižší. Předpoklad dobré zdatnosti hodnocenou indexem Ruffierova testu 0-5 byl trochu nadnesený, testované dívky se pohybovaly většinou v rozmezí 10,1-15, což značí zdatnost slabou. Trend závislosti času, po který dívky v týdnu cvičí, a ukazatelem lepší zdatnosti však zůstává. Z toho plyne doporučení pohybovou monotónnost kompenzovat širším spektrem pohybových aktivit, více zařazovat sport do běžného života. Zdatný člověk je pohyblivý, přiměřeně vytrvalý, silný a může plnit každodenní úlohy s dostatečnými rezervami. Proces zvyšování tělesné zdatnosti je dlouhodobý, záměrný a měl by být cílem všech lidí každého věku. Keywords: Tělesná zdatnost; Pohybová aktivita; Zátěž; Tepová frekvence; Ruffierova zkouška; Physical fitness; Physical activity; Physical exercise; Heart rate; Ruffier´s test Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Physical fitness of female students at University of South Bohemia

tvoří spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepší, nejbezpečnější a ekonomicky nejméně náročný způsob, jak předcházet civilizačním onemocněním. Prvním cílem práce bylo zjistit tělesnou zdatnost u ...

RŮŽIČKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Drinking Schedule of South Bohemian University Students
POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2008 - Czech
The topic {\clqq}Drinking Schedule`` is a question under debate. Although many people do not observe the drinking schedule. The thesis includes the summary of observations of the drinking schedule, health effects, dehydration beginning, body fluid physiology, water intake and output, nonalcoholic and alcoholic drink usability. The research part of the thesis surveys the state of a given problem of the drinking schedule by South Bohemia University students. Téma pitný režim je velmi diskutované téma. I přesto je mnoho lidí co pitný režim nedodržuje. Práce obsahuje souhrn dosavadních poznatků o pitném režimu, účincích na zdraví, vznik dehydratace, fyziologii tělních tekutin, příjem a výdej vody, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity. Keywords: dehydratace; kvantitativní výzkum; pitný režim; student; tekutiny; voda; dehydratation; quantitative research; drinking scgedule; student; liquids; water Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Drinking Schedule of South Bohemian University Students

, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity.

POSPÍŠILOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Perception of the Elderly by the Students of the University of South Bohemia
LIDOVÁ, Lenka
2014 - Czech
Abstract This diploma thesis named "Perception of the Elderly by the Students of the University of South Bohemia" provides a detailed insight into the senior population viewed by the university students. The aim of this work is to register the students' attitudes and the opinions to this issue. The work consists of two parts a theoretical and the practical. The theoretical part deals with issue of ageing process, namely with the changes which are carried by this life period. Further, this part looks at personalities of university students and their needs in general. Next, it covers a general knowledge about interpersonal perception among humans. This part also describes problems of prejudices and stereotypes connected with a very actual issue ageism. The practical part of this diploma thesis contains an own qualitative research which includes a description of used methodology, examined sample, outcomes and further discussion. These data were collected during a field research in February 2014. It was used a technology of semantic differential. The research was undertaken within the University of South Bohemia. Students of Faculty of Theology, Faculty of Health and Social Studies, Faculty of Economy and Faculty of Agriculture were asked to take a part in this study. They expressed their opinions via a web portal www.mojeanketa.cz. These faculties were chosen deliberately for their different fileds of studies. Thus, I compared the opinions of the students whose fields of studies are specialized either on the market and the business sector, or whose fields of studies are specialized on the help professions and, therefore, their further practice will be orientated to the non-profit sphere. Within this study there were distributed 400 record sheets in total (100 for each faculty) where the responders expressed their opinions. The opinions on the perception of the elderly were expressed within the scale from 1 to 5. The values of this scale has been of a contradictory character. For instance, there were these characteristics: beautiful/ugly, noisy/calm, self-sufficient/un-self-sufficient etc. There was also stated a hypothesis which has been predicted that the students of the University of South Bohemia perceive the elderly positively. The research proved this expectation. The outcomes also show that there is no big difference between the individual opinions of the students of different faculties. This result is actually very positive and, therefore, we can say that the students of the University of South Bohemia do not display any prejudices and stereotypes towards the senior population. The outcomes of this work might be very beneficial as sources for educational work beyond ageism. Further, there can be reached conclusions which will lead to reflection. This work can be used for further scientific investigations and publication activity. Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce bylo tedy zjistit názory a postoje studentů Jihočeské univerzity na seniorskou populaci. Práce je složena ze dvou částí. Teoretické a praktické. V rámci teoretické části se zabývám problematikou stárnutí a stáří, konkrétně změnami, které s sebou toto životní období přináší. Dále se věnuji osobnosti studenta vysoké školy a jeho potřebám. Teoretická část této diplomové práce také zahrnuje poznatky o interpersonální percepci, čili o tom, jak se navzájem vnímají různí lidé. Dále popisuji problematiku předsudků a stereotypů a také o velice aktuální téma s názvem ageismus-neboli diskriminace na základě věku. Praktická část této práce je tvořena vlastním kvantitativním výzkumem. Ten zahrnuje popis použité metodiky, zkoumaného vzorku, výsledky a diskuzi nad nimi. Terénní sběr dat proběhl v únoru 2014 pomocí techniky sémantického diferenciálu. Výzkum byl realizován na Jihočeské univerzitě. Konkrétně jsem oslovila studenty z Teologické, Zdravotně sociální, Ekonomické a Zemědělské fakulty pomocí webového portálu www.mojeanketa.cz. Tyto fakulty byly vybrány pro zaměření svých nabízených oborů. Porovnávala jsem tedy názory studentů, jejichž obory jsou zaměřeny spíše do ekonomického (tržního, ziskového) sektoru, s názory studentů, kteří se zabývají studiem pomáhajících profesí, čili jejich následná praxe bude zaměřena spíše do neziskového sektoru. V rámci tohoto dotazníkového šetření bylo rozdáno celkem 400 záznamových archů (100 na každé vybrané fakultě), na kterých respondenti vyjádřili svůj názor na seniorskou populaci. Svůj názor studenti vyjadřovali v rámci hodnocení vlastností seniorské populace na škále od 1 do 5. Tato škála byla na každé straně ohraničena protichůdným významem. Jednalo se například o tyto vlastnosti: Krásný / ošklivý, hlučný / tichý, soběstačný / nesoběstačný apod. Pro diplomovou práci byla stanovena hypotéza, která říká, že studenti Jihočeské univerzity vnímají seniory pozitivně a provedený výzkum a z něj plynoucí výsledky ji potvrdil. Výsledky dále ukazují, že v hodnocení seniorské populace studenty z jednotlivých fakult není významně rozdílné. Tento fakt je obecně řečeno velice pozitivní, protože můžeme říci, že studenti Jihočeské univerzity nejsou zatíženi předsudky a stereotypy vůči seniorské populaci. Výsledky této práce jsou přínosné jako podklad při osvětové činnosti v rámci ageismu. Z těchto výsledků mohou být vyvozeny závěry, které povedou k zamyšlení. Tato práce může být také použita pro další vědecké zkoumání a publikační činnost. Keywords: Klíčová slova: Stárnutí a stáří; Student vysoké školy; Interpersonální vnímání; Předsudky a stereotypy; Ageismus; Key words: Ageing process; University students; Interpersonal perception; Prejudices and stereotypes; Ageism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Perception of the Elderly by the Students of the University of South Bohemia

Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Percepce seniorů studenty Jihočeské univerzity" informuje o tom, jak studenti této vysoké školy vnímají seniorskou populaci. Cílem této práce ...

LIDOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Analysis of brownfields on the example of the South Bohemian region
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - Czech
This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. Keywords: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of brownfields on the example of the South Bohemian region

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Foreigners in the labour market in the South Bohemian region
DUŠEK, Daniel
2013 - Czech
The aim of this work is a comprehensive overview of third-country nationals on the labour market in South Bohemian region. It is primarily focused on a comparison of the number of foreigners in the labour market in the period 2007 - 2011 according to various districts of the region. This work is also focused on identifying major employers of third-country nationals in South Bohemia and theirs experience with workers from third countries. Besides literature review dealing with the labour migration topic, the trend analysis of the third-country nationals number in the districts of South Bohemian region in the period 2007 ? 2011 was based on data from the Czech Statistical Office and the Regional Labour Office in České Budějovice. Then the set of five major South Bohemian region employers of third country workers was identified. It includes both manufacturing and services providing enterprises. The surveyed companies were selected based on the criteria of number of employed third country workers and the business sector too, so the research includes respondents from different areas of business (production of interiors for the automotive industry, metal finishing, processing industry, restaurants and transport). The structure of the interview with human resource managers or owners of these five companies about employment of third-country nationals was designed to detect reasons leading firms to employ third-country workers, the level of satisfaction with their performance, methods of recruitment foreign workers, as well as respondents' views on current legislative conditions associated with employment of third-country nationals.The obtained information was subsequently processed into five case studies, each of which deals with the description of the current situation in the employment of third-country nationals in a particular company. Based on the analysis of labor migration in South Bohemia, we can say that in the 2007 ? 2011 period, the number of third-country nationals in the labor market in South Bohemian region ranged from about 6 000 to 7 500 workers. The largest increase in the third-county workers quantity in the labour market was reported in 2008. In the following years there was a decline in the number of foreigners in the region, mainly due to rising unemployment, which was affected by the global economic crisis. In terms of ethnic composition of the of third-country workers group in the South Bohemian region, there prevail citizens of Ukraine. Other main nationalities in region are represented by Vietnamese, Russians and Moldovans. In most districts foreigners are most often represented by Ukrainians. The only exception are districts of Prachatice and Jindřichův Hradec where the Vietnamese are dominate. Five case studies with representatives of employers show that these companies where foreigners are employed mostly on blue-collar workers, are satisfied with this category of workers. Employers are especially pleased with third-country workers approach to work, willing and very satisfactory performance in their jobs. The admission of third-country nationals leading employers largely disregard Czech workers about the position, which are regarded as menial and poorly evaluated financially. The current legislative conditions associated with third country workers employment in a third country is evaluated as legitimate. However, respondents agree, that those provisions have negative impact on the continuity of the recruitment third-country nationals process. Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období let 2007 - 2011 dle jednotlivých okresů kraje. Práce se rovněž zaměřila na identifikaci významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji a na zjištění zkušeností těchto podniků s pracovníky ze třetích zemí. Po zpracování literární rešerše věnující se především problematice pracovní migrace, byla na základě dat získaných z Českého statistického úřadu a Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích provedena analýza vývoje počtu cizinců ze třetích zemí v jednotlivých okresech Jihočeského kraje v letech 2007 ? 2011. Z dalších informací, získaných v tomto případě od Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, byl identifikován soubor pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji, který zahrnuje společnosti jak výrobní, tak zaměřující se na poskytování služeb. Zkoumané podniky byly vybrány na základě kritéria počtu zaměstnávaných cizinců z třetích zemí a oboru podnikání tak, aby byly ve výzkumu zastoupeny různé oblasti podnikání. Mezi respondenty se tedy dostaly firmy, které se v rámci podnikatelské činnosti v Jihočeském kraji věnují výrobě interiérů pro automobilový průmysl, povrchové úpravě kovů, zpracovatelskému průmyslu, pohostinství a dopravě. S personálními manažery nebo majiteli těchto pěti podniků byly poté provedeny polořízené rozhovory, týkající se problematiky zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v jejich firmách. Struktura rozhovoru byla koncipována tak, aby byly zjištěny jednak důvody vedoucí firmy k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, míra spokojenosti s jejich výkonem, způsoby získávání pracovníků ze třetích zemí a také názory respondentů na aktuální legislativní podmínky spojené se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí. Zjištěné informace byly následně zpracovány do pěti případových studií, z nichž se každá věnuje deskripci aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v konkrétním podniku. Na základě výsledků analýzy pracovní migrace do Jihočeského kraje lze konstatovat, že ve zkoumaném období se počet cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji pohyboval v rozmezí cca 6 000 ? 7 500 osob. Největší přírůstek byl v této kategorii cizinců vstupujících na trh práce zaznamenán v roce 2008. V dalších letech postupně docházelo k poklesu počtu cizinců v regionu, a to hlavně v důsledku rostoucí míry nezaměstnanosti, která byla ovlivněna globální ekonomickou krizí. Z hlediska národnostního složení skupiny cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji výrazně převažují občané Ukrajiny. Mezi další početněji zastoupené národnosti patří Vietnamci, Rusové a Moldavané. V rámci jednotlivých okresů Jihočeského kraje je nejvíce cizinců ze třetích zemí v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice. Ve většině okresů jsou cizinci ze třetích zemí nejčastěji reprezentováni již zmíněnými Ukrajinci. Výjimku tvoří pouze okresy Jindřichův Hradec a Prachatice, kde mezi cizinci převažují občané Vietnamu. Z hloubkových rozhovorů provedených se zástupci pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji vyplývá, že v těchto podnicích, kde jsou cizinci zaměstnáni nejčastěji na dělnických profesích, panuje s touto kategorií pracovníků spokojenost. Zaměstnavatelé kladně hodnotí zejména jejich přístup k práci, ochotu a velmi uspokojivé výkony při plnění zadaných úkolů. K přijímání cizinců vede zaměstnavatele převážně nezájem českých pracovníků o nabízené pozice, na které pohlíží jako podřadné a finančně špatně ohodnocené. Aktuální legislativní podmínky, které musejí jak cizinci, tak podniky splnit, aby zde mohl být pracovník ze třetí země zaměstnán, hodnotí zástupci firem jako oprávněné. Shodují se ovšem také na tom, že tyto předpisy mají v mnoha případech negativní vliv na plynulost procesu přijímání pracovníků ze třetích zemí. Keywords: trh práce; Jihočeský kraj; cizinci ze třetích zemí; labour market; South Bohemian region; third-country nationals Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Foreigners in the labour market in the South Bohemian region

Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období ...

DUŠEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Problems with Direct Foreign Investment Inflow in South Bohemia
COUFAL, Petr
2009 - Czech
The goal of this diploma work is to analyze the situation with direct foreign investment in South Bohemia.Than to analyze possibilities of investment condition and make some suggestions to improve the condition for its inflow. Tato diplomová práce má za cíl analýzu současné situace v Jihočeském kraji z hlediska přílivu investic, zhodnotit možnosti získání investic a návrh opatření pro zlepšení podmínek jejich dalšího přílivu. Keywords: investice; jihočeský kraj; přímé zahraniční investice; Direct Foreign Investment; South Bohemia; investment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problems with Direct Foreign Investment Inflow in South Bohemia

Tato diplomová práce má za cíl analýzu současné situace v Jihočeském kraji z hlediska přílivu investic, zhodnotit možnosti získání investic a návrh opatření pro zlepšení podmínek jejich ...

COUFAL, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Life of minority groups in South Bohemian and South Moravian region
HOREHLEĎOVÁ, Veronika
2012 - Czech
The thesis titled "The life of minorities in South Bohemian and South Moravian region" deals with problems of Romani minority groups and their education. Education and process of studying creates at present the key conditions for rising of the Romani ethnicity and their integration into society. In theoretical part is described the origin and dividing of Romani people and their historical connection in their progress in our country. There have been mentioned current problems concerning the Romani minority, as for example social exclusion, discrimination, etc. Other chapters refer to Romani culture, family and upbringing. The most substantial part of the thesis focuses on education and is lead in this direction. We also stated the current level of education among the Romani ethnicity. In the empirical part presents records of the research focused on education of Romani ethnicity in the secondary-studies area. Research was processed in the secondary analyses data system and the quantitative evaluation of questionnaire. The main aim of the thesis was to find out what kind of secondary schools pupils of Romani ethnicity prefer, whether they completed the education or finish it untimely. Whether pupils and students from the social disadvantaged background get help from assistant pedagogues for children during their studies. Furthermore we investigated if Romani students of grammar schools take advantage of grant from the state to study. The most preferred types of grammar schools among Romani were vocational schools. Only small amount of respondents chose vocational schools with the enclosure of finished leaving examination. Through that result had to be proved or disapproved the formulated hypothesis: Romani minority completes the secondary schools education. This hypothesise was disproved, as most of the Romani pupils did not complete their secondary school education. The thesis points out the factors which influence the Romani ethnicity attitude towards the education and the process of studying. Records of the thesis are beneficial for practice as the schools which were engaged in this research continue in cooperation with us. As a feedback we provided the records of this research to schools as they may use the information for better orientation what students expect from the education , how to approach it or the choice of study they prefer. At the same time the records of the research may be used as an informative and educational material for public and specialists. Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým předpokladem pro vzestup romského etnika a jeho začlenění do společnosti. V teoretické části této práce je popsána charakteristika, původ a dělení Romů a historické souvislosti vývoje Romů na našem území. Zmínili jsme současné problémy pojící se s romskou menšinou, jako jsou například sociální exkluze, diskriminace, aj. Další kapitoly byly věnovány romské kultuře, rodině a výchově. Nejpodstatnější kapitolou je vzdělávání, jelikož celá práce byla orientována tímto směrem. Uvedli jsme zde také současný stav vzdělanostní úrovně romského etnika. V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na vzdělávání romského etnika v oblasti středoškolského studia. Výzkum byl zpracován systémem sekundární analýzy dat a kvantitativního zhodnocení dotazníku. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké typy středních škol žáci romského etnika upřednostňují, zda studia dokončují nebo ukončují předčasně a zda jim během studia pomáhá asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Dále jsme zjišťovali, jestli romští studenti středních škol využívají státních dotací ke studiu. Preferovanými typy středních škol byly nejčastěji mezi Romy střední odborná učiliště. Jen malá část respondentů si vybírala obory ukončené maturitní zkouškou. Tento výsledek měl rovněž potvrdit nebo vyvrátit formulovanou hypotézu, která zní: Romská menšina dokončuje středoškolské vzdělání. Hypotéza byla vyvrácena, jelikož převážná většina romských žáků středních škol studium nedokončila. Práce poukazuje i na faktory ovlivňující postoje romského etnika ke vzdělání a vzdělávání. Výsledky práce jsou přínosné pro praxi. Se školami zapojenými ve výzkumu byla navázána spolupráce. Zpětnou vazbou jim byly poskytnuty výsledky výzkumu. Pro školy mohou tyto informace znamenat lepší orientaci v tom, co studenti od vzdělávání očekávají, jak k němu přistupují, jakým volbám studia dávají přednost. Zároveň mohou výsledky výzkumu posloužit jako informační a edukační materiál pro širokou veřejnost i odborníky Keywords: Menšina; Romové; vzdělávání; hodnoty; analýza dat; Minority; Roma; education; values; data analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Life of minority groups in South Bohemian and South Moravian region

Bakalářská práce s názvem "Život menšin v Jihočeském a Jihomoravském kraji" se zabývá problematikou romské menšiny a jejím vzděláváním. Vzdělání a vzdělávání je v současné době klíčovým ...

HOREHLEĎOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Profile of the internal visitor of South Bohemian Region
UJCOVÁ, Marie
2011 - Czech
The main aim of this thesis is through the analysis to monitor the domestic tourism in the Region of South Bohemia, to determine participant satisfaction and domestic tourism, and build its profile. A partial aim is to prepare the methodology of investigation of domestic tourism in a chosen area. A part of this thesis is a questioning, which was realised during the summer of 2010 in selected locations in the Region of South Bohemia. Locations were chosen deliberately (based on information from secondary sources). Specifically, the recreational area around the left bank of the Lipno lake, the State Castle and Chateau Český Krumlov, the State Chateau Hluboká, the State Chateau Červená Lhota, the Rosenberg Castle and the Tourist Information Centre Tábor. The outcome of this thesis is the profile of domestic visitor in the Region of South Bohemia and the methodology of build the profile of domestic visitor in an arbitrarily selected area. Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy sledovat výkony domácího cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, zjistit tak spokojenost účastníka domácího cestovního ruchu a sestavit jeho profil. Dílčím cílem je zpracovat metodiku šetření profilu účastníka domácího cestovního ruchu v určité zvolené oblasti. V rámci práce bylo provedeno dotazníkového šetření, které proběhlo v období léta roku 2010 ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje. Lokality byly vybrány záměrně (na základně informací ze sekundárních zdrojů) s ohledem na koncentraci návštěvníků. Konkrétně se jedná o rekreační oblast kolem levého břehu Lipenského jezera, dále Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní zámek Hluboká, Státní zámek Červená Lhota, Státní hrad Rožmberk a infocentrum Město Tábor. Výstupem diplomové práce je profil domácího návštěvníka jižních Čech a metodika sestavení profilu domácího návštěvníka, která může být aplikována na libovolně zvolenou oblast. Keywords: domácí návštěvník; Jihočeský kraj; turistické atraktivity Jihočeského kraje; metodika sestavení profilu domácího návštěvníka; the domestic visitor; the Region of South Bohemia; tourist attractions in the Region of South Bohemia; the methodology of profile a domestic visitor Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Profile of the internal visitor of South Bohemian Region

Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím analýzy sledovat výkony domácího cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, zjistit tak spokojenost účastníka domácího cestovního ruchu a ...

UJCOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Rural development in the south Bohemian region and its prospects
VLÁŠKOVÁ, Kateřina
2015 - Czech
The subject of the thesis, the Development of the rural region of South bohemia and his perspective" is to describe the issues of rural development, actors of rural development, in particular, Local action groups. The first part is focused on the description and the importance of Regional policies, their objectives, both in the past so the current programming period. Here are described the structural funds of the European union. Due to the focus of the work here is more described by the rural development Programme, axis IV. The LEADER, which was necessary for rural development actors. In the practical part are rozebráni Local action groups of the selected regions. At the conclusion of the work is the evaluation of the questionnaire survey and the evaluation of the local action groups. Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. První část je zaměřena na popis a význam Regionální politiky, jejich cílů jak v minulém tak současném programovacím období. Jsou zde popsány strukturální fondy Evropské unie. Vzhledem k zaměření práce je zde více popsán Program rozvoje venkova, osa IV. LEADER, které byla nezbytná pro aktéry rozvoje venkova. V praktické části jsou rozebráni Místní akční skupiny z vybraných regionů. V závěru práce je vyhodnoceno dotazníkové šetření a zhodnocení místních akčních skupin. Keywords: venkov; Regionální politika; Program rozvoje venkova; Místní akční skupiny.; rural; Regional policy; Rural development programme; Local action groups. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rural development in the south Bohemian region and its prospects

Předmětem bakalářské práce ,,Rozvoj venkova Jihočeského kraje a jeho perspektivy" je popsání problematiky rozvoje venkova a rozebrány aktéři rozvoje venkova především Místní akční skupiny. ...

VLÁŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

The market for dairy products in the South Bohemia Region
ROKOSOVÁ, Lenka
2013 - Czech
The thesis is focused on the market of dairy products in South Bohemia region. The work describes the kinds of milk, dairy products and their characteristics. There are also described innovative orientations, selling and a few dairy companies in the South Bohemia region. Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny inovační směry, způsoby prodeje a několik mlékárenských firem z Jihočeského regionu. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The market for dairy products in the South Bohemia Region

Bakalářská práce je zaměřena na trh s mléčnými výrobky v Jihočeském regionu. V bakalářské práci jsou popsány druhy mlék, mléčných výrobků a jejich charakteristiky. Dále jsou zde uvedeny ...

ROKOSOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases