Number of found documents: 135
Published from to

Zwischen Expressionismus und Realismus. Franz Werfels gesellschaftskritische Prosawerke der 20er Jahre .
KROULÍKOVÁ, Eva
2006 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwischen Expressionismus und Realismus. Franz Werfels gesellschaftskritische Prosawerke der 20er Jahre .

KROULÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Jugend als Thema und charakteristisches Merkmal in ausgewählten Werken der Bewegung "Sturm und Drang" (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe) Mládí jako téma a charakteristický rys ve vybraných dílech hnutí "Sturm und Drang (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe)
BARBOŘÍKOVÁ, Marcela
2009 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jugend als Thema und charakteristisches Merkmal in ausgewählten Werken der Bewegung "Sturm und Drang" (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe) Mládí jako téma a charakteristický rys ve vybraných dílech hnutí "Sturm und Drang (J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, J. M. R. Lenz: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung, F. Schiller: Kabale und Liebe)

BARBOŘÍKOVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Die Entwicklung Sachsens im wiedervereinten Deutschland
KUDRNOVÁ, Lenka
2009 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Entwicklung Sachsens im wiedervereinten Deutschland

KUDRNOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Pflanzenwelt in Phraseologie und Volksweisheit aus kontrastiver deutsch - tschechischer Sicht.
SYNKOVÁ, Anežka
2008 - German
The paper presented assesses German phraseology including plant names and their consecutive translation into Czech. Subsequently, the idioms are divided into four groups according to the degree of correspondence, each being accompanied with an example. The graphs and tables attached for clearer summary. The conclusion has been devoted to the results of investigation and translation of idioms from the contrastive phraseology point of view. Práce se zabývá německými frazeologismy obsahujícími názvy rostlin a jejich českými ekvivalenty. Po klasifikaci frazeologismů následuje jejich rozdělení do čtyř skupin podle stupně shody německého frazeologismu s českým. U všech idiomů jsou uvedeny příkladové věty. Pro přehled uvádím statistické údaje v tabulkách a pomocí grafů. V závěru práce se věnuji výsledkům zkoumání a překladu frazeologismů z pohledu kontrastivní frazeologie. Keywords: phraseology; idioms; correspondence; plants Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pflanzenwelt in Phraseologie und Volksweisheit aus kontrastiver deutsch - tschechischer Sicht.

The paper presented assesses German phraseology including plant names and their consecutive translation into Czech. Subsequently, the idioms are divided into four groups according to the degree of ...

SYNKOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Landeskunde Österreichs im Deutschunterricht
BARTOŠOVÁ, Lucie
2009 - German
This diploma thesis deals with the Austrian studies in teaching German. It is divided into few thematic parts. The first part is devoted to the theoretical foundations of country studies in teaching foreign language. After that follow the individual chapters, that deal with the informations about the country, inhibitants, political and educational system, the Austrian German etc. Behind each chapter follow the relevant exercises, questions and tasks. Má diplomová práce se zabývá rakouskými reáliemi ve výuce němčiny. Práce je rozdělena do několika tematických částí. První část je věnována teoretickým základům reálií ve výuce cizího jazyka. Poté následují jednotlivé kapitoly zaobírající se informacemi o zemi, obyvatlstvu, politickém systému, školství, rakouské němčině apod. Za každou kapitolou následují příslušná cvičení, otázky a úkoly. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Landeskunde Österreichs im Deutschunterricht

This diploma thesis deals with the Austrian studies in teaching German. It is divided into few thematic parts. The first part is devoted to the theoretical foundations of country studies in teaching ...

BARTOŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).
ŽŮRKOVÁ, Kristýna
2014 - German
The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information on the Dominican monastery in České Budějovice and the manuscript itself. It is followed by the editorial process of the manuscript. The main part focuses on the analysis of these groups of verbs: Präteritopräsentien, Wurzelverben, kontrahierte Verben and a verb wollen and werden. Attention is also paid to the dialect features of the text since the manuscript was affected by the Bavarian dialect as demonstrated and proved by the analysis of the verb forms. Předkládaná diplomová práce analyzuje zvláštní skupiny sloves vyskytujících se v německém liturgickém textu, který byl zapsán v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. První část práce podává informace o dominikánském klášteře v Českých Budějovicích a rukopisu jako takovém. Na ni navazuje ediční zpracování rukopisu. Hlavní část se zaměřuje na rozbor těchto skupin sloves: Präteritopräsentien, Wurzelverben, Kontrahierte Verben a na analýzu sloves wollen a werden. Pozornost je také věnována nářečním rysům textu, neboť rukopis byl ovlivněn bavorským dialektem, což prokázala analýza slovesných tvarů. Keywords: linguistic analysis; liturgical text; manuscript; verbs; 15th century; Dominican monastery in České Budějovice; Bavarian dialect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).

The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information ...

ŽŮRKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche
MACHOVÁ, Markéta
2018 - German
Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in general, which is rich on the derivative nouns and different kinds of noun-verb combinations. In contrary to verbal style, the nominal style occurs primarily in the written and professional language. However, some features are to be found even on level A1 and A2 and are used in everyday spoken language. The goal of this thesis is to analyse the textbooks for children and young adults and to find in what level occur the features of the nominal style in textbooks for secondary schools. Nominalizace je chápána jako jedna z výrazných tendencí současné němčiny. Tato práce se však nezaměřuje na nominalizaci pouze ve smyslu slovotvorného procesu. Práce všeobecně pojednává o nominálním stylu, který je bohatý nejen na substantivní odvozeniny, nýbrž i četné verbo-nominální vazby. Nominální styl se oproti verbálnímu stylu prosazuje především v psaném a odborném jazyce. Některé prvky nominálního stylu se však objevují již na úrovni A1-A2 a užívají se i v každodenní mluvené komunikaci. Cílem práce je zanalyzovat učebnice určené pro děti a mládež a určit od jaké úrovně se prvky nominálního stylu objevují v učebnicích určených pro 2. stupeň základních škol. Keywords: word formation processes; derivative nouns; etymology of derivative nouns; nominal style; language economy; functional verbs; noun-verb combinations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nominalisierung im gegenwärtigen Deutsch und ihre Reflexion in Lehrwerken für Kinder und Jugendliche

Nominalisation is being considered as one of the tendencies of the contemporary German. The diploma thesis focuses not only on noun derivatives. This diploma thesis deals with the nominal style in ...

MACHOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
VIDLÁKOVÁ, Jitka
2010 - German
The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical background of the phraseology. In the following chapter the idioms are translated and the translations are thoroughly commented. The meaning of each idiom is explained and the idiom is classified according to the degree of similarity with its Czech translation. In the conclusion the results are summarized. Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje kontrastivní analýza, které spočívá v rozdělení frazeologizmů do 4 skupin podle stupně shody českého a německého frazeologismu. Každý frazeologizmus je opatřen vysvětlením významu, dále dokladem z textu a podrobným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům rozboru. Keywords: idioms; contrastive analysis; translation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical ...

VIDLÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - German
The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. Keywords: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - German
Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Keywords: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases