Number of found documents: 136
Published from to

DAS SYSTEM DER ZEITEN IM DEUTSCHEN IM VERGLEICH MIT DEM TSCHECHISCHEN
ŠTEFLOVÁ, Marcela
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
DAS SYSTEM DER ZEITEN IM DEUTSCHEN IM VERGLEICH MIT DEM TSCHECHISCHEN

ŠTEFLOVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Junges erzählen (The Young Tell Storys)
LORENCOVÁ, Mirka
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Junges erzählen (The Young Tell Storys)

LORENCOVÁ, Mirka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - German
Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Keywords: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.
SUCHANOVÁ, Eva
2010 - German
This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The second practical part provides a detailed analysis of diverse situations in life as they appear from male and female viewpoints. The paper aims to examine the textbook so as to prove or disprove a hypothesis predicting that the book's conception creates a stereotypical image of men and women. To support the thesis, the author prepared a questionnaire and distributed it among a target group of 50 secondary school students in an attempt at seeking their opinions. Keywords: gender; pragmalinguistic analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.

This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The ...

SUCHANOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU
ŠARLINGROVÁ, Jana
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU

ŠARLINGROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.
VITHAUSOVÁ, Petra
2011 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.

VITHAUSOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích
MÜLLEROVÁ, Vendula
2009 - German
The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes the mutual and distinguishing features in the pronunciation of both languages and on their basis defines the main problematic aspects, their cause and ways to rectify them. It deals with the differences between graphic and phonological attributes. Furthermore, it focuses on the methodology of pronunciation practice in Czech as a foreign language. In the practical part there are work sheets targeting the problematic aspects established in the theoretical part. Diplomová práce s názvem Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích charakterizuje český a německý jazyk se zaměřením na fonetický systém. Práce stanovuje společné a odlišné rysy ve výslovnosti obou jazyků, na jejichž základě definuje hlavní problematické jevy, jejich příčiny a jakým způsobem je odstranit. Zabývá se rozdíly mezi grafickou a fonologickou stránkou. Dále se zabývá metodikou nácviku výslovnosti češtiny jako cizího jazyka. V praktické části jsou vypracované pracovní listy zaměřené na problematické jevy, které byly stanoveny v teoretické části. Keywords: practice; pronounciation; czech language; foreign language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích

The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes ...

MÜLLEROVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Wort und Bild in der Werbung
MATOUŠKOVÁ, Klára
2013 - German
This thesis deals with trends in printed advertising, with focus on linguistic, as well as visual features. In the theoretical part, some characteristics of advertising are introduced. Furthermore, the language of advertising and typical lexical and syntactical means is described. The practical part is based on an analysis of a corpus of advertisements from the German magazine ?Der SPIEGEL? which were published during the years 1990 - 2010. The aim of the thesis was to find out if and how advertisement has changed during those two decades. It also discusses the question which effect the specific use of language had on the readers. Tato diplomová práce se zabývá tendencemi ve vývoji tištěných reklam jak z jazykového tak obrazového hlediska. V teoretické části je charakterizována reklama jako taková a její obrazová a textová složka. Dále je popsán jazyk reklamy se všemi typickými lexikálními a syntaktickými jevy. Praktická část je založena na výběrovém korpusu reklam na potraviny z německého magazínu ?Der SPIEGEL? z let 1990 až 2010. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a v jaké míře se reklama v průběhu daného časového období změnila. Použité jazykové prostředky jsou dále zhodnoceny z hlediska jejich působení na čtenáře. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Wort und Bild in der Werbung

This thesis deals with trends in printed advertising, with focus on linguistic, as well as visual features. In the theoretical part, some characteristics of advertising are introduced. Furthermore, ...

MATOUŠKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).
ŽŮRKOVÁ, Kristýna
2014 - German
The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information on the Dominican monastery in České Budějovice and the manuscript itself. It is followed by the editorial process of the manuscript. The main part focuses on the analysis of these groups of verbs: Präteritopräsentien, Wurzelverben, kontrahierte Verben and a verb wollen and werden. Attention is also paid to the dialect features of the text since the manuscript was affected by the Bavarian dialect as demonstrated and proved by the analysis of the verb forms. Předkládaná diplomová práce analyzuje zvláštní skupiny sloves vyskytujících se v německém liturgickém textu, který byl zapsán v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. První část práce podává informace o dominikánském klášteře v Českých Budějovicích a rukopisu jako takovém. Na ni navazuje ediční zpracování rukopisu. Hlavní část se zaměřuje na rozbor těchto skupin sloves: Präteritopräsentien, Wurzelverben, Kontrahierte Verben a na analýzu sloves wollen a werden. Pozornost je také věnována nářečním rysům textu, neboť rukopis byl ovlivněn bavorským dialektem, což prokázala analýza slovesných tvarů. Keywords: linguistic analysis; liturgical text; manuscript; verbs; 15th century; Dominican monastery in České Budějovice; Bavarian dialect Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprachliche Analyse der deutschen Perikopen in einer Budweiser Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts (Praha, Národní knihovna, sign. V B 20).

The present thesis analyzes the special group of verbs occurring in the German liturgical text that was written down in the Dominican monastery in České Budějovice. The first part provides information ...

ŽŮRKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray
DOMÁNKOVÁ, Lucie
2010 - German
The topic of this diploma thesis is the motif of a Double-goer and related elements in Die Elixiere des Teufels by E. T. A. Hoffmann and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. We can divide it into 5 basic parts. The first and the second parts describe the development of the gothic novel, its main motifs and the motif of a Double-goer. The third part analyses these motifs in Die Elixiere des Teufels, whereas the fourth part has the same task in The Picture of Dorian Gray. Then, the related elements and differences in both works are pointed out in the last part. Das Thema dieser Diplomarbeit ist Doppelgängertum und Verwandschaftselemente in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray. Die ganze Arbeit ist in 5 Hauptkapitel geteilt. Die ersten zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Entstehung und den Hauptmotiven des Schauerromans, dann auch mit dem Motiv des Doppelgängertums. Das dritte Kapitel analysiert diese Motive im Werk Die Elixiere des Teufels, während das vierte Kapitel die gleiche Aufgabe im Werk The Picture of Dorian Gray hat. Auf beiden Werken werden nach diesen zwei Analysen Verwandschaftselemente und Unterschiede unter dem Einfluss des Zeitabstands gezeigt. Keywords: Double-goer; Die Elixiere des Teufels; The Picture of Dorian Gray; Gothic novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Doppelgängertum als Verbindung zwischen Epochen.\nl Zu Verwandschaftselementen in der Figurengestaltung in E. T. A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels und Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray

The topic of this diploma thesis is the motif of a Double-goer and related elements in Die Elixiere des Teufels by E. T. A. Hoffmann and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. We can divide it ...

DOMÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases