Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 54317
Publikováno od do

Budovanie značky Univerzity Palackého v Olomouci
ŠEVČÍKOVÁ, Lucia; ZÁVODNÁ, Lucie Sára
2015 - český
Diplomová práca sa zaoberá budovaním značky Univerzity Palackého v Olomouci. Cieľom mojej práce bolo popísať a priblížiť pojem značky, budovania značky a jej význam pre organizáciu. Ďalším cieľom bolo zanalyzovať súčasný stav značky Univerzity Palackého, predovšetkým na vybraných sociálnych sieťach a súbor opatrení, ktoré by mali byť pre značku univerzity prínosné a mali by jej pomôcť jej súčasný stav a pozíciu na trhu medzi univerzitami a vysokými školami vylepšiť. This thesis is dealing with the topic of brand building of Palacky University Olomouc. The main objective of my thesis was to describe the concept of brand, brand building and its importance for the organization. Another objective was to analyze the current state of the brand of Palacky University, mainly at selected social networks and propose a set of actions that should be beneficial for the brand of university and taht should help it to improve the current state and market position among other universities and colleges. Klíčová slova: značka; Univerzita Palackého v Olomouci; budovanie značky; branding; sociálne siete; brand; Palacky University; brand building; branding; social media; social networks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Budovanie značky Univerzity Palackého v Olomouci

Diplomová práca sa zaoberá budovaním značky Univerzity Palackého v Olomouci. Cieľom mojej práce bolo popísať a priblížiť pojem značky, budovania značky a jej význam pre ...

ŠEVČÍKOVÁ, Lucia; ZÁVODNÁ, Lucie Sára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Dopravní preference studentů Univerzity Palackého v Olomouci
ŠMÍROVÁ, Lucie; HERCIK, Jan; FRAJER, Jindřich
2018 - český
Diplomová práce se zabývá dopravní preferencí studentů Univerzity Palackého v Olomouci. V teoretické části se zabývá jednotlivými druhy dopravy (silniční, železniční a městskou hromadnou dopravou) a zachycuje vztah mezi nimi a Olomoucí. Dále popisuje Univerzitu Palackého a rozložení jejich budov v rámci města a jejich dopravních dostupností. Ve výzkumné části práce byla zjišťována dopravní preference studentů UPOL při cestě do Olomouce i po Olomouci a faktory, ovlivňující jejich volbu. This diploma thesis deals with the traffic preferences of students of Palacký University in Olomouc. In the theoretical part the thesis deals with different types of transport (road, railway and public transport) and describes the relationship between them and Olomouc. Furthemore the thesis describes Palacký University and the distribution of the university buildings within the city and their transport accessibility. In the research part the thesis finds out the traffic preferences of university students on the way to Olomouc and moving around the city and the factors influencing their choice. Klíčová slova: dopravní preference; Univerzita Palackého v Olomouci; volba dopravního prostředku; transport preference; Palacký Univerzity Olomouc; choice of the mean of transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dopravní preference studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Diplomová práce se zabývá dopravní preferencí studentů Univerzity Palackého v Olomouci. V teoretické části se zabývá jednotlivými druhy dopravy (silniční, železniční a ...

ŠMÍROVÁ, Lucie; HERCIK, Jan; FRAJER, Jindřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas zahraničních studentů Univerzity Palackého v Olomouci
DOLÁK, Marek; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena; KMENTOVÁ, Kamila
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá volným časem zahraničních studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem je zjistit, jakým způsobem zahraniční studenti tráví v Olomouci svůj volný čas, zda jim v nabídce volnočasových aktivit v Olomouci něco chybí a zda pociťují nějaké překážky k jeho plnohodnotnému využívání. V první části bakalářské práce se zabýváme teoretickým poznatkům o volném čase a v druhé - praktické části je proveden průzkum. This bachelor thesis deals with leisure time of foreign students at the Palacký University Olomouc. The aim of this thesis is to identify how foreign students spend their leisure time, whether they miss something in the offer of leisure time activities in Olomouc and whether is there any barriers to do leisure time activities in Olomouc. In the first part of the thesis we deal with theoretical knowledge about leisure time and in the second - practical part is research. Klíčová slova: Volný čas; zahraniční studenti; Univerzita Palackého v Olomouci; volnočasové aktivity; překážky; průzkum.; Leisure time; foreign students; Palacký University Olomouc; leisure time activities; barrier; research. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Volný čas zahraničních studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Bakalářská práce se zabývá volným časem zahraničních studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem je zjistit, jakým způsobem zahraniční studenti tráví v Olomouci ...

DOLÁK, Marek; ÖBRINK HOBZOVÁ, Milena; KMENTOVÁ, Kamila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Možnosti aplikace principů environmentální udržitelnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci
ŠKRDLÍKOVÁ, Helena; DANĚK, Tomáš
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá environmentální udržitelností univerzit v kontextu České republiky. Cílem práce je zpracovat strategii možného uplatňování principů environmentální udržitelnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci. Teoretická část práce popisuje, co to je environmentální udržitelnost univerzit, jaké jsou její základní principy, jak se přístupy k environmentální udržitelnosti univerzit vyvíjely v čase a jaká jsou její specifika ve střední Evropě a v České republice. Práce hledá ukotvení pro tyto principy v českém vzdělávacím systému. V praktické části práce je vypracována strategie aplikace principů environmentální udržitelnosti pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Strategie popisuje 9 kroků (rozhodnutí a závazek; vytvoření strategie; založení týmu pro udržitelnost; podpora bottom-up projektů; podpora environmentálně příznivého chování; vzdělávání a výzkum; každodenní provoz; monitoring, evaluace a dokumentace; komunikace), které by mohla Univerzita Palackého podniknout, aby se stala environmentálně udržitelnou. Pro každý krok jsou popsány dosavadní projekty, které jeho naplnění pomáhají a navrženy další s ohledem na již existující infrastrukturu univerzity a zkušenosti s podobnými projekty z dalších univerzit. The bachelor thesis is focused on environmental sustainability in higher education in the context of the Czech Republic. The main objective of the thesis is to develop a strategy of a possible implementation of environmental sustainability principles for the Palacký University Olomouc. The theoretical part of the thesis describes what the environmental sustainability in higher education is, what are its main principles, how the approach towards environmental sustainability of universities changed throughout the history and what are the specifics in the region of Central Europe and in the Czech Republic. The thesis search for the principles of environmental sustainability in the Czech educational system. In the practical part of the thesis, the strategy of the implementation of environmental sustainability principles for Palacký University in Olomouc is created. Strategy describes 9 steps (Decision and commitment; Strategy; Sustainability team; Bottom-up projects support; Environmentaly friendly behaviour; Education and research; Everyday operatoins; Monitoring, evaluation and documentation; Comunication) which could lead Palacký University towards environmental sustainability. In every step, existing projects focusing on environmental sustainability are described and other projects which could lead the university towards environmental sustainability are suggested with the consideration of existing university infrastructure and experience with similar projects from other universities. Klíčová slova: environmentální udržitelnost; vzdělávání; univerzity; Univerzita Palackého v Olomouci; strategie; environmental sustainability; education; universities; higher education; Palacký University Olomouc; strategy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Možnosti aplikace principů environmentální udržitelnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci

Bakalářská práce se zabývá environmentální udržitelností univerzit v kontextu České republiky. Cílem práce je zpracovat strategii možného uplatňování principů environmentální udržitelnosti na ...

ŠKRDLÍKOVÁ, Helena; DANĚK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Povědomí a zkušenost se šikanou na pracovišti u pracujících studentů Univerzity Palackého v Olomouci
OBRUČNÍKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2018 - český
Diplomová práce přináší komplexní pohled na problematiku šikany na pracovišti. V teoretické části se zabývá obecnou charakteristikou šikany, popisuje účastníky šikany, vymezuje druhy prevence a možnosti obrany proti šikaně. Součástí teoretické části je i rozbor výskytu šikany na pracovišti v legislativě. Empirická část zkoumá povědomí a zkušenost s šikanou na pracovišti u pracujících studentů prezenčního studia Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření a následnou analýzou dat. Při verifikaci hypotéz byl použit test chí-kvadrát nezávislosti pro kontingenční tabulku. The diploma thesis summarizes the issue of bullying at the workplace. The theoretical part deals with general characteristics of bullying, describes participants of bullying, defines types of prevention and possibilities of defense against bullying. This part also provides an analysis of bullying at the workplace in the legislation. The empirical part examines the awareness and experience with bulling at the workplace of full-time studying students of Palacký University Olomouc. The research was conducted by a questionnaire and a subsequent data analysis was done. The chi-quadratic independence test for the contingency table was used to verify hypotheses. Klíčová slova: Šikana; mobbing; student; šikana na pracovišti; agresor; oběť; Univerzita Palackého v Olomouci; Bullying; mobbing; student; bullying at workplace; aggressor; victim; Palacký University Olomouc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Povědomí a zkušenost se šikanou na pracovišti u pracujících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

je i rozbor výskytu šikany na pracovišti v legislativě. Empirická část zkoumá povědomí a zkušenost s šikanou na pracovišti u pracujících studentů prezenčního studia Univerzity ...

OBRUČNÍKOVÁ, Kateřina; ČECH, Tomáš; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Podíl doplňkové činnosti na hospodaření Univerzity Palackého v Olomouci - srovnání s vybranou univerzitou
ZDAŘILOVÁ, Lucie; OPLETALOVÁ, Alena; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá zjištěním podílu doplňkové činnosti na hospodaření Univerzity Palackého v Olomouci a jeho srovnáním s vybranou univerzitou. V teoretické části vymezuje klíčové pojmy z oblasti vysokého školství, vysvětluje jeho řízení a popisuje organizační strukturu. Definuje pojem doplňkové činnosti, předmět a způsob hospodaření. V praktické části je metodou analýzy sekundárních dat zjišťován podíl tohoto doplňkového zdroje na hospodaření v dlouhodobém horizontu a je provedeno srovnání s vybranou univerzitou. The bachelor thesis deals with the determination of the share of supplementary activity in the management of Palacký University in Olomouc and its comparison with the selected university. In the theoretical part it defines key concepts of higher education, explains its management and describes the organizational structure. It defines the concept of complementary activity, subject, and method of management. In the practical part, the secondary data analysis method is used to determine the share of this additional resource in the long-term management and to compare with the selected university. Klíčová slova: Veřejná vysoká škola; pedagogika; doplňková činnost; financování; rozpočet; hospodaření; analýza; Univerzita Palackého v Olomouci; Public college; pedagogy; supplementary activity; financing; budget; management; analysis; Palacký University in Olomouc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Podíl doplňkové činnosti na hospodaření Univerzity Palackého v Olomouci - srovnání s vybranou univerzitou

Bakalářská práce se zabývá zjištěním podílu doplňkové činnosti na hospodaření Univerzity Palackého v Olomouci a jeho srovnáním s vybranou univerzitou. V teoretické ...

ZDAŘILOVÁ, Lucie; OPLETALOVÁ, Alena; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost studentů se studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci: regionálně geografická analýza
RUMÍŠKOVÁ, Petra; TOUŠEK, Václav; HALÁS, Marián
2015 - český
Předložená diplomová práce analyzuje spokojenost a motivaci studentů ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci. První část práce je věnována vývoji vysokoškolského vzdělávání v České republice a také na Univerzitě Palackého v Olomouci, se zaměřením na změny v terciárním vzdělávání po roce 1989. Součástí je také vyhodnocení vývoje počtu zahraničních studentů, zvláště pak studentů slovenské národnosti. Hlavní část práce obsahuje dvě případové studie provedené formou dotazníkového šetření. U prvního typu dotazníku je hodnocena spokojenost studentů se studiem na UP všeobecně. Druhé dotazníkové šetření se soustředí pouze na studenty ze Slovenska. Hlavním cílem obou šetření je získání informací týkajících se názorů a zkušeností studentů se studiem na Univerzitě Palackého. U slovenských studentů pak zjištění motivace ke studiu v České republice. Presented thesis analyzes the satisfaction and motivation of students to study at Palacky University in Olomouc. The first part is focused on the development of higher education area Czech Republic and also at Palacky University in Olomouc, focusing on changes in tertiary education after 1989. It also includes evaluation of the development of numbers of foreign students, especially students of Slovak nationality. The main part contains two case studies conducted by questionnaire. A first type of questionnaire evaluates students' satisfaction with studies at UP in general. A second survey focuses only on students from Slovakia. The main objective of both surveys is to obtain information regarding the opinions and experiences of students studying at Palacky University and the motivation to study in the Czech Republic as far as Slovak students are concerned. Klíčová slova: Univerzita Palackého v Olomouci; kvalita života; geografie vzdělání; dotazníkové šetření; motivace; Palacky Univerzity in Olomouc; quality of life; geography of education; questionnaire survey; motivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spokojenost studentů se studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci: regionálně geografická analýza

Předložená diplomová práce analyzuje spokojenost a motivaci studentů ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci. První část práce je věnována vývoji vysokoškolského ...

RUMÍŠKOVÁ, Petra; TOUŠEK, Václav; HALÁS, Marián
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele
LUDVÍKOVÁ, Pavla; CABANOVÁ, Vlasta
2016 - český
Tématem disertační práce je motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Hlavním cílem výzkumu je identifikovat, analyzovat a srovnat faktory, které mají vliv na motivaci studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Práce se zabývá motivací a motivačními faktory, popisuje profesi učitele a její aspekty. Empirická část práce se zaměřuje na motivační faktory studentů učitelství a na jejich záměry týkající se zaměstnání po absolvování studia. Teoretickým východiskem celé práce je problematika teorií motivace s akcentem na pedagogiku. Vědní obor psychologie vytvoří teoretický rámec pro koncepci motivace, vědní obor pedagogika pak vytvoří teoretický rámec pro profesní přípravu, zde navíc specificky pro profesi učitele. The dissertation explores motivation of the students of the Palacký University in Olomouc for studying to become a teacher by profession. The main objective of the research is to identify, analyse and compare factors which influence motivation of the students of the Palacký University in Olomouc for studying to become a teacher. The thesis deals with motivation and motivational factors, it describes the teaching profession and its aspects. The empirical part of the thesis focuses on motivational factors of these students and on their intentions concerning their employment after graduation. The theoretical framework of the dissertation is formed by the field of theories of motivation with emphasis on pedagogy. The theoretical basis for the concept of motivation stems from the scientific field of psychology, the theoretical basis for professional training, in this case specifically for the teaching profession, stems from the scientific field of pedagogy. Klíčová slova: motivace; motivační faktory; studium; profese učitele; motivace ke studiu na profesi učitele; Univerzita Palackého v Olomouci; motivation; motivational factors; study; teacher profession; motivation for specialization on teacher profession; Palacký University Olomouc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele

Tématem disertační práce je motivace studentů Univerzity Palackého v Olomouci ke studiu na profesi učitele. Hlavním cílem výzkumu je identifikovat, analyzovat a srovnat ...

LUDVÍKOVÁ, Pavla; CABANOVÁ, Vlasta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Profil uchazeče o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
TOŠENOVSKÁ, Martina; SEITLOVÁ, Klára; CHARVÁT, Miroslav
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá tvorbou profilu uchazeče o studium na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (FF UP). Teoretická část uvádí do problematiky předchozího vzdělávání uchazečů o studium. Dále se rozebírá téma osobnostních charakteristik vedoucích k úspěchu, jsou popsány všeobecné požadavky a nároky kladené na studenty vysokých škol a různé metody přijímacího řízení. Hlavním cílem výzkumné části bakalářské práce bylo definovat hlavní znalostní a dovednostní oblasti, které jsou rozvíjeny u studentů v rámci studia FF UP, tedy ty znalosti a dovednosti, pro jejichž rozvíjení by měl mít uchazeč o studium FF UP předpoklady. Byl zvolen kvalitativní design výzkumu a hlavními metodami sběru dat byly rozhovory s pedagogy FF UP, dotazníky pro studenty UP a obsahová analýza profilů oborů FF UP. This bachelor thesis focuses on the profile of the candidate for the Philosophical Faculty at the Palacky Univesity in Olomouc (FF UP). Theoretical part of the thesis researched the previous education of the candidates and investigates the personal characteristics leading to success, general requirements and demands placed for univesity students and current methods of the entrance exams. Research objective was to define the major knowledge and ability, which are developed by the studies at FF UP candidates should have assumptions for these knowledge and ability to be able to develop them. Qualitative methods were used interiews with teachers of FF UP, questionares for the Students of FF UP and the content analysis of the specialization profile in the departments of FF UP. Klíčová slova: studium; úspěch; přijímací řízení; uchazeč o studium; Filozofická fakulta; Univerzita Palackého v Olomouci; study; success; entrance exams; candidate for study; Philosophical Faculty; University Palacky in Olomouc Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Profil uchazeče o studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Bakalářská práce se zabývá tvorbou profilu uchazeče o studium na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (FF UP). Teoretická část uvádí do problematiky předchozího vzdělávání ...

TOŠENOVSKÁ, Martina; SEITLOVÁ, Klára; CHARVÁT, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Komparace pregraduální přípravy studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Univerzity Palackého v Olomouci a Lehramt an Grundschulen - Julius-Maximilians-Universität Würzburg
KRATOCHVILOVÁ, Miriam; JŮVOVÁ, Alena
2015 - český
V teoretické části práce je pojednáváno o srovnávací pedagogice, primárním vzdělávání a terciárním vzdělávání. Dále se práce zaměřuje na profesi učitele, historii vzdělávání učitelů a profil učitele. V praktické části práce jsou srovnávány vzdělávací programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a Lehramt an Grundschulen na Julius-Maximilians-Universität Würzburg. The theoretical part is the analysis of the comparative pedagogy, primary education and tertiary education. Furthermore, the work focuses on the teaching profession, history teacher education and teacher profile. In the practical part are compared educational programs of study for Učitelství pro 1. stupeň ZŠ at Palacký University Olomouc and Lehramt an Grundschulen on Julius Maximilians University of Würzburg. Klíčová slova: srovnávací pedagogika; primární vzdělávání; učitel; učitelství; příprava budoucích učitelů; vzdělávací systém; Česká republika; Spolková republika Německo; Bavorsko; Univerzita Palackého v Olomouci; Julius-Maximilians-Universität Würzburg; 1. stupeň základní školy; Lehramt; Grundschule; comparative education; primary education; teacher; teaching; preparation of future teachers; education system; Czech Republic; The Federal Republic of Germany; Bavaria; Palacký University Olomouc; Julius Maximilians University of Würzburg; primary school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komparace pregraduální přípravy studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Univerzity Palackého v Olomouci a Lehramt an Grundschulen - Julius-Maximilians-Universität Würzburg

vzdělávací programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a Lehramt an Grundschulen na Julius-Maximilians-Universität Würzburg. educational ...

KRATOCHVILOVÁ, Miriam; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze