Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 319
Publikováno od do

Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému
Černíková, Eva; Třasoňová, Pavla; Ručka, Jan
2012 - český
Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde popsány jednotlivé části vodovodní sítě, a jak fungují. Také se pozastavíme nad problematikou kontaminace pitné vody. Jaké jsou možné mechanismy kontaminace, co způsobuje zákal a které mikroorganismy jsou nejčastějším zdrojem nákazy. V poslední části je přehled událostí, kdy došlo ke kontaminaci pitné vody a jaké z toho plynuly důsledky. Ke každému případu je na začátku zhotoven krátký formulář, který shrnuje podstatné informace o případu a umožní rychlou orientaci v problému. The aim of this thesis is to consider the possible causes and consequences of contamination of drinking water in the water supply system. In the introduction are general information about the problems with water supply and some new approaches to water distribution system. In the next part there are described components of the water supply system and how they work. There are also described problems of drinking water contamination in water supply system. What are the mechanisms, what causes the turbidity and which microorganisms are the most common source of infections. In the final part there are described individual cases of drinking water contamination and what were the consequences. In the beginning there is a short form to every case which provides you a quick orientation in the problem. Klíčová slova: pitná voda; kontaminace; zákal; mikrobiologické znečištění; vodovod; drinking water; contamination; turbidity; microbiological contamination; water supply system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému

Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým ...

Černíková, Eva; Třasoňová, Pavla; Ručka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2012

Mikrobiální kontaminace sójových výrobků
Mrkvičková, Petra; Vytřasová, Jarmila
2000 - český
Práce se zabývá problematikou mikrobiální kontaminace sójových výrobků a proměřením aktivity vody všech výrobků. Sleduje změnu mikrobiologických hodnot vybraných sójových výrobků během skladování. Klíčová slova: sója; mikrobiální kontaminace; Aktivita vody Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mikrobiální kontaminace sójových výrobků

Práce se zabývá problematikou mikrobiální kontaminace sójových výrobků a proměřením aktivity vody všech výrobků. Sleduje změnu mikrobiologických hodnot vybraných sójových výrobků ...

Mrkvičková, Petra; Vytřasová, Jarmila
Univerzita Pardubice, 2000

Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí
Grecká, Marie; Bendl, Jiří; Drahota, Petr
2012 - český
Summary: In this bachelor thesis there are summarized reasons of occurrence of too high As concentration in groundwater abroad and possibilities of the water treatment. There are mentioned mainly the Asian countries, where there were proved the cases of serious diseases of inhabitants in connection with long-term consumption of the water from the shallow groundwater in the area of big river deltas. Arsenic is released to the groundwater from the iron oxides by natural process in reductive environment (due to the oxidation of organic matter). In the arid climate areas in Asia or South America, there are also localities of high As groundwater. The groundwater in these arid areas is more saline and the reason of high As concentration there is the oxidation of sulphide minerals. Then there are given the other examples of arsenic release by the oxidation of pyrite in the gold (or tin) mining areas etc. Another source of arsenic in water is a geothermal system. A suitable method for the arsenic removal from water is a coprecipitation of iron and As (V). Formou rešerše jsou shrnuty příčiny výskytu vysokých koncentrací arzenu v podzemních vodách v zahraničí a možnosti úpravy takto postižených vod. Jedná se hlavně o asijské země, kde byly prokázány četné případy závažných onemocnění obyvatelstva v souvislosti s otravou arzenem v důsledku dlouhodobého využívání zvodní mělkých sedimentů delt velkých řek jako zdrojů pitné vody. Do těchto podzemních vod se arzen dostává přirozenými procesy, kdy se vlivem uložené organické hmoty vytváří redukční prostředí, které mobilizuje As z hydroxo-oxidů železitých, kde byl původně zachycen. V aridních oblastech např. Asie i J. Ameriky je další příčinou vysokých koncentrací As ve vodách oxidace pyritu doprovázená vyšší salinitou. Rovněž při těžbě (např. zlata a cínu), v jejímž důsledku probíhá oxidace pyritu, dochází k uvolnění arzenu do vody. Dalšími zdroji As jsou geotermální systémy. Spolusrážení pětimocného As s železem je vhodnou metou odstraňování arsenu z pitných vod. Klíčová slova: kontaminace arzénem; arzén ve vodách; čištění As při úpravě vody; chronická otrava As; zahraniční zkušenosti; Arsenic Contamination; arsenic in water; As treatment; As chronic poisoning; world water As poisoning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí

Formou rešerše jsou shrnuty příčiny výskytu vysokých koncentrací arzenu v podzemních vodách v zahraničí a možnosti úpravy takto postižených vod. Jedná se hlavně o asijské země, kde ...

Grecká, Marie; Bendl, Jiří; Drahota, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Posouzení kontaminace okolí skládky Pozďátky
Sedláček, Jaroslav; Zlámalová Gargošová, Helena; Doležalová Weissmannová, Helena
2011 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci lokality a na zhodnocení znečištění vody blízko skládky nebezpečných odpadů Pozďátky. V práci je zhodnocen výskyt vybraných kontaminantů. Odběry vzorků byly prováděny na pěti různých místech, v místě odtoku znečištěných vod skládkou, na soutoku těchto vod s potokem Prašinec, v dalších místech potoku Prašinec, která jsou ovlivněna skládkovými vodami a na místě, kde se nepředpokládá znečištění potoka Prašinec. This bachelor thesis is focused on the characterization of the locality and on the evaluation of water contamination in a short distance from Pozďátky - the hazardous landfill. The occurrence of the selected contaminants is assessed. The samples were collected at five different locations: landfill leaks, the confluence of these leaks with the Prašinec creek, in other parts of the Prašinec creek affected by contaminated waters and on the very site of the creek Prašinec where no water pollution has been expected. Klíčová slova: Skládka nebezpečných odpadů; Pozďátky; kontaminace vody a půdy; kyselé vody; toxické kovy; skalice zelená; Hazardous waste landfill; Pozďátky; contamination of water and soil; acid waters; toxic metals; green vitriol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Posouzení kontaminace okolí skládky Pozďátky

Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci lokality a na zhodnocení znečištění vody blízko skládky nebezpečných odpadů Pozďátky. V práci je zhodnocen výskyt vybraných kontaminantů. ...

Sedláček, Jaroslav; Zlámalová Gargošová, Helena; Doležalová Weissmannová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2011

Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami
Burešová, Erika; Sládek, Roman; Kriška-Dunajský, Michal
2019 - český
Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití vyčištěných odpadních vod pro účely závlahy s důrazem na Českou republiku. Následuje přehled důležitých hydropedologických charakteristik půd, teoretický základ numerického modelování pohybu a transportu rozpuštěných látek v půdě a využití softwaru HYDRUS 2D. Praktická část práce navazuje na teoretický základ, ukazuje proces tvorby matematického modelu v prostředí programu HYDRUS 2D, jenž simuluje transport vstupního znečištění v půdním profilu. Vstupními daty pro tvorbu modelů jsou hodnoty naměřené na experimentálním zařízení v lokalitě Dražovice. Práce popisuje kalibraci a následnou aplikaci kalibrovaných modelů pro sledované parametry znečištění NH4+-N, P-PO4-3 a CHSK. Z výsledných modelů je patrné, jakým způsobem, jak rychle a do jakých hloubek se může dostávat specifické znečištění. The thesis deals with the issue of simulation of treated wastewater irrigation by the HYDRUS 2D software. The first part of the thesis is designed as a literary research of academic information and knowledge. It aims at introducing the issue of treated wastewater utilization for the purpose of the irrigation with an emphasis on the Czech Republic. The following is an overview of important hydropedological characteristics of soils, the theoretical basis of numerical modeling of movement and transport of solutes in soil and the use of HYDRUS 2D software. The practical part is based on theoretical knowledge and demonstrates the creating process of mathematical model in program HYDRUS 2D, simulating the transport of input pollution in the soil profile. Wastewater used for irrigation was treated using a system of mechanical pretreatment and horizontal filters planted with macrophytes situated on a CW Drazovce. This work describes the calibration and subsequent application of calibrated models for monitored pollution parameters NH4+-N, P-PO4-3 and COD. Klíčová slova: Hydrus 2D; numerické modelování; závlaha; odpadní voda CHSK; N-NH4+; P-PO4-3; Hydrus 2D; numerical modelling; irrigation; waste water; COD; N-NH4+; P-PO4-3 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami

Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl ...

Burešová, Erika; Sládek, Roman; Kriška-Dunajský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Využití NZVI k redukci kontaminace PCB
Roman Peterka; vedoucí práce Černík Miroslav
2007 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečištění životního prostředí částicemi PCB (polychlorovanými bifenyly) zejména jednou z nadějných možností k jejich šetrnému odstranění. Klíčová slova: nanotechnologie; sanační technologie; podzemní vody; znečištění životního prostředí Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Využití NZVI k redukci kontaminace PCB

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečištění životního prostředí částicemi PCB (polychlorovanými bifenyly) zejména jednou z nadějných možností k jejich šetrnému odstranění.

Roman Peterka; vedoucí práce Černík Miroslav
Technická univerzita v Liberci, 2007

Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami
Tobková, Lenka; Mravcová, Ludmila; Vávrová, Milada
2015 - český
Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické sloučeniny, které nalezly své využití jako vonné složky nejrůznějších produktů osobní péče, a to od parfémů, kosmetiky, detergentů až po čistící a prací prostředky. Vzhledem k jejich širokému použití a jejich schopnosti perzistence pronikly tyto sloučeniny do všech složek životního prostředí, zejména pak do vodního ekosystému. Proto je v poslední době věnovaná pozornost studiu těchto látek, jejich vlastností a osudu v různých složkách ekosystému. V rámci diplomové práce bylo studováno pět sloučenin (habanolid, exaltolid, ambretolit, musk MC4 a ethylen brasylat) ze skupiny makrocyklických musk sloučenin ve vzorcích odpadních vod odebraných na přítoku a na odtoku tří čistíren odpadních vod (ČOV Brno Modřice, ČOV Lednice, ČOV Mikulov). Základem této práce bylo optimalizovat metodu na stanovení vybraných musk sloučenin v odpadní vodě, zhodnocení a interpretace získaných výsledků. Pro izolaci analytů z odpadní vody byla použita mikroextrakce tuhou fází (SPME) a finální analýza byla provedena pomocí plynové chromatografie ve spojení s hmotností spektrometrií. Na základě vyhodnocení dat byla vyjádřena míra účinnosti eliminace daných vonných látek čistírnou odpadních vod. Synthetic musk compounds are artificial organic substances commonly used as fragrant constituents of personal care products as parfums, cosmetics, detergents, in-house cleaning and washing agents. Given their large area of applications and their ability to be persistent, they leaked into all parts of ecosystem, especially aquatic one. There have been a big focus on studiyng these compounds, their properties and fate in the different parts of ecosystems in the last years. The aim of master's thesis was carry out the determination of five representatives (habanolide, exaltolide, ambrettolide, musk MC4 and ethylene brassylate) of macrocyclic musk compounds in waste water samples from influent and effluent of three water treatment plants (WWTP Brno-Modřice, WWTP Lednice and WWTP Mikulov). One of the main tasks was to perform a method optimisation for the determination of selected musk compounds in waste water and evaluation and interpretation of the results. Solid phase microextraction (SPME) technique was used for the extraction of analytes, consequently gas chromatography-mass spectrometry was used for analysis of selected analytes. Following evaluation the removal efficiency of musk compounds in the waste water treatment plant was assessed. Klíčová slova: Makrocyklické musk sloučeniny; vůně; odpadní voda; čistírna odpadních vod; mikroextrakce tuhou fází; plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií; Macrocyclic musk compounds; fragrance; waste water; waste water treatment plant; solid-phase microextraction; gas chromatography-mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontaminace životního prostředí musk sloučeninami

ekosystému. V rámci diplomové práce bylo studováno pět sloučenin (habanolid, exaltolid, ambretolit, musk MC4 a ethylen brasylat) ze skupiny makrocyklických musk sloučenin ve vzorcích odpadních ...

Tobková, Lenka; Mravcová, Ludmila; Vávrová, Milada
Vysoké učení technické v Brně, 2015

Příprava kompozitu Ag@SiO2 pro odstraňování mikrobiální kontaminace vod
ŠARAFÍN, Vojtěch; PANÁČEK, Aleš; HRADILOVÁ, Šárka
2016 - český
Cílem této bakalářské práce byla příprava kompozitu složeného z křemeliny a nanočástic stříbra pomocí mezivrstvy PDDA (poly(dimethyldiallylamonium chlorid)) pro účely odstranění mikrobiální kontaminace vod. Nanočástice stříbra byly připraveny dnes již klasickým Tollensovým způsobem, kdy je stříbro vyredukováno z diaminstříbrného komplexu maltózou. Takto připravené částice, velké v průměru 28 nm, byly naadsorbovány na křemelinu, jejíž povrchový náboj byl změněn díky PDDA na kladný. Kompozit byl charakterizován pomocí elektronové mikroskopie, obsah stříbra ve všech kompozitech byl měřen pomocí atomové absorpční spektroskopie. Následně byly pomocí dvou metod testovány antimikrobiální účinky kompozitu v závislosti na čase vůči bakterii E. coli, která je nejčastějším původcem bakteriálního znečištění vod. První metoda spočívala ve filtraci bakteriálně znečištěné vody přes kompozit a druhá metoda spočívala ve vytřepávání bakteriální suspenze s kompozitem. The aim of this work was to prepare the Ag@SiO2 composite containing diatomaceous and silver nanoparticles with PDDA (poly(dimethyldiallylamonium chloride)) as interlayer for removing of microbial water contamination. Silver nanoparticles were prepared by modified Tollens process. These nanoparticles with the average size of 28 nm were adsorbed on surface of diatomite modified by PDDA. The composite was examined through electron microscopy and the amount of silver in the composites was determined by AAS. The antimicrobial effect was tested with respect to time by two methods on E. coli bacteria which are the most common source of microbial water contamination. The first method consisted of filtration through the composite and the second method consisted of shaking the bacterial suspension with the composite. Klíčová slova: kompozit; křemelina; nanočástice stříbra; mikrobiální kontaminace vod; desinfekce vod; filtrace; PDDA; composite; silver nanoparticles; diatomite; microbial water contamination; water disinfection; filtration; PDDA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Příprava kompozitu Ag@SiO2 pro odstraňování mikrobiální kontaminace vod

Cílem této bakalářské práce byla příprava kompozitu složeného z křemeliny a nanočástic stříbra pomocí mezivrstvy PDDA (poly(dimethyldiallylamonium chlorid)) pro účely odstranění mikrobiální ...

ŠARAFÍN, Vojtěch; PANÁČEK, Aleš; HRADILOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Využití nulmocného železa na odstranění kontaminace HCH a chlorbenzeny z horninového prostředí
Hana Šourková; vedoucí práce Lenka Lacinová
2013 - český
Literární část bakalářské práce obsahuje všeobecný přehled: vzniku hexachlorcyklohexanu (HCH) a chlorovaných benzenů (CB), chování HCH a CB v životním prostředí, možné způsoby sanací lokalit s kontaminací HCH a CB, s důrazem na využití nulmocného železa. Experimentální část obsahuje návrh a provedení tří typů testů s nulmocným železem na vodě, pocházející z lokality výsypky lomu Hájek s kontaminací hexachlorcyklohexany a chlorbenzeny. Všechny testy byly prováděny formou vsádkových testů. První test spočíval v porovnání účinnosti reduktivní dehalogenace HCH a CB pro tři různé typy nulmocných želez lišící se svými rozměry: železné špony (makroželezo), mikroželezo a nanoželezo. Účinnost degradace kontaminantů rostla se zmenšujícím se rozměrem částic železa, nejúčinnějším typem bylo tedy nulmocné nanoželezo (nZVI). Druhým testem byla určena účinná koncentrace nZVI pro odbourávání HCH a CB. Na základě výsledků druhého testu byla zvolena koncentrace (0,2 g/l) nZVI, se kterou proběhl kinetický test. Dosažené výsledky budou sloužit k přípravě sanačních prací na lokalitě Hájek. Součástí bakalářské práce byla také validace analytického stanovení HCH a CB, která byla modifikací normy ČSN EN ISO 6468 - Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina. Klíčová slova: podzemní vody; horninové prostředí; sanační technologie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Využití nulmocného železa na odstranění kontaminace HCH a chlorbenzeny z horninového prostředí

železa. Experimentální část obsahuje návrh a provedení tří typů testů s nulmocným železem na vodě, pocházející z lokality výsypky lomu Hájek s kontaminací hexachlorcyklohexany a ...

Hana Šourková; vedoucí práce Lenka Lacinová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek. Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Srb, Vladimír
1995 - český
Cílem úkolu je komplexní biologicko-medicínské monitorování obyvatel užívajících celoročně pitnou vodu z vybraných zdrojů. Klíčová slova: znečištění vody pitné; činnost důlní; berylium; voda pitná; skládka; stav zdravotní; monitoring; drinking water contamination; mining; beryllium; drinking water; landfill; health condition; monitoring; monitoring; pitná voda; beryllium; těžba Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Monitorování zdravotního stavu osob v přímém a nepřímém vlivu skládek. Kontaminace pitné vody berýliem vlivem předchozí důlní činnosti

Cílem úkolu je komplexní biologicko-medicínské monitorování obyvatel užívajících celoročně pitnou vodu z vybraných zdrojů.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, katedra preventivního lékařství, Hradec Králové; Srb, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 1995

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze