Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 887
Publikováno od do

Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění fosforečnany
Králík, Tomáš
2017 - český
Bakalářská práce Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění fosforečnany se věnuje sledování znečištění vody v Knínickém potoce od dubna 2015 do března 2017. Sledovanými činiteli jsou celkový fosfor, ortofosforečnany, reakce vody (pH), vodivost, obsah kyslíku a teplota vody. V teoretické části práce je nastíněna problematika druhů vod, znečišťování vod zejména fosforem a předmětných právních předpisů. V praktické části jsou popsány odběrné profily, pracovní postup v terénu i laboratoři a charakteristika území. Podstatnou částí práce jsou vyhodnocené a okomentované výsledky měření, které jsou srovnány s NV 401/2015 Sb. v platném znění a s ČSN 75 7221. Výsledné hodnoty ukazují, že největším zdrojem znečištění na toku je vypouštěná odpadní voda z čistírny odpadních vod. Nejhorší hodnoty jsou naměřeny u celkového fosforu, kde průměrné hodnoty dosahují značně vysoko nad limit NEK. This bachelor thesis Condition assessment of the stream Knínický potok in terms of phosphate pollution occupies with monitoring of water pollution in the stream Knínický potok which was carried out from April 2015 to march 2017. The monitored factors were total phosphorus, phosphates, pH, conductivity, dissolved oxygen and tempera-ture. The theoretical part outlines the problematics of different water types, water pollution especially phosphorus pollution and the related legislation. The practical part describes the profiles selected for water sampling, methodology of both fieldwork and laboratory work and also the characteristics of the area. The essential part are the measurement results with commentary, evaluated and compared to the provision of government 401/2015 Sb, in an effective version and to the ČSN 75 7221. According to the results, the main source of pollution is water drained from the wastewater treatment plant. Parameter with the worst measured results was total nitrogen, which has reached extremely high above the NEK limit. Klíčová slova: celkový fosfor; Knínický potok; ortofosforečnany; znečištění vody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění fosforečnany

Bakalářská práce Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění fosforečnany se věnuje sledování znečištění vody v Knínickém potoce od dubna 2015 do března 2017. ...

Králík, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody
Tázlerová, Radka; Vašalovská, Petra; Kučera, Tomáš
2013 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla zaměřena na hormony, pesticidy a těžké kovy. Byly popsány jejich vlastnosti, výskyt, vliv na životní prostředí a člověka. The present work deals with the specific problem of pollution in drinking water sources and potential removal of these substances in water treatment for drinking water. Attention was focused on hormones, pesticides and heavy metals. There have been reports of their properties, occurrence, impact on the environment and humans. Klíčová slova: Pitná voda; znečištění; úprava vody; hormony; pesticidy; těžké kovy; Drinking water; pollution; water treatment; hormones; pesticides; heavy metals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odstraňování specifického znečištění při úpravě vody

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu specifického znečištění ve zdrojích pitné vody a možnostmi odstranění těchto látek během úpravy vody na ...

Tázlerová, Radka; Vašalovská, Petra; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2013

Metody pro sledování znečištění v odpadních vodách
Ravasová, Michaela; Procházková, Michaela; Vondra, Marek
2021 - slovenský
Bakalárska práca v úvode vysvetľuje pojem odpadová voda. Sú uvedené základné ukazovatele znečistenia odpadových vôd a je vysvetlený ich význam a vplyv na kvalitu vody. Následne sú v práci vysvetlené základné laboratórne metódy, ktorými sa merajú vybrané ukazovatele znečistenia. Keďže pre kontinuálny monitoring sú laboratórne metódy nevhodné, nasledujúca sekcia opisuje základné senzory pre monitorovanie odpadových vôd priamo na mieste merania. Sú opísané princípy, na ktorých senzory fungujú i parametre, ktoré merajú a ich vplyv na životné prostredie. Ďalej sú zvolené tri vyvíjajúce sa metódy, t.j. biosenzory, elektronické nosy a fluorescenčná spektroskopia, ktoré v budúcnosti budú použiteľné pre on-line monitorovanie vôd. Jednotlivé senzory sú zhrnuté v záverečných tabuľkách. Snahou tejto práce bolo vytvoriť jednoduchý prehľad metód pre monitorovanie odpadových vôd. Bachelor thesis in the introduction explains the term wastewater. The basic indicators of wastewater pollution are presented and their significance and impact on water quality is explained. Afterwards are explained and described laboratory methods used to measure selected indicators of pollution. Since these methods are unsuitable for continuous wastewater monitoring, following section describes basic sensors for monitoring of wastewater directly at the measuring site. The basic principles which are used in sensors are described and parameters that sensors measure and their influence on environment is explained. Next, three chosen developing methods, i.e., biosensors, electronic noses and fluorescence spectroscopy, which will be applicable for on-line water monitoring in the future. The individual sensors are summarized in final tables. The aim of this work was to create simple overview of methods used for wastewater monitoring. Klíčová slova: Wastewater; indicators of wastewater pollution; on-line monitoring of wastewater; in-situ sensors; biosensors; fluorescence spectroscopy; electronic noses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody pro sledování znečištění v odpadních vodách

Bakalárska práca v úvode vysvetľuje pojem odpadová voda. Sú uvedené základné ukazovatele znečistenia odpadových vôd a je vysvetlený ich význam a vplyv na kvalitu vody. Následne sú v ...

Ravasová, Michaela; Procházková, Michaela; Vondra, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Vývoj kvality vody v Labi :
Jakub Langhammer; školitel Bohumír Janský
1999 - český
Klíčová slova: znečištění vody; vodní toky; matematické modely Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Vývoj kvality vody v Labi :

Jakub Langhammer; školitel Bohumír Janský
Národní technická knihovna, 1999

Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
Hudcová, Aneta
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá stavem veletoku Dunaj z hlediska znečištění vody. Dunaj je druhá nejdelší řeka v Evropě a protéká deseti státy. Jeho významné přítoky pramení v několika dalších zemích. Každý stát znečišťuje Dunaj a jeho povodí různými zdroji a v jiné intenzitě. Zapříčiňuje to mnoho faktorů, avšak jeden z nejvýznamnějších je ekonomický rozvoj. Vliv antropogenní činnosti na řeku se velice odráží v kvalitě vodního prostředí, což má také neblahé dopady na Černé moře. Vysoký obsah dusíku a fosforu způsobuje eutrofizaci, která narušuje celý vodní ekosystém Dunaje. Následně je také narušen ekosystém Černého moře, který se mimo jiné s touto problematikou rovněž potýká. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat problematiku na základě odborné literatury v první části a část druhá se soustředí na znečištění řeky Dunaj v jednotlivých rozmezích let. Také vytyčuje státy, které mají největší podíl na tomto znečištění. Po porovnání hodnot, které byly vyhodnoceny z odběrů vod ze všech států, je prezentován stav Dunaje v procentuálním zastoupení v závěru. Stav znečištění Dunaje se ve většině případů zlepšil. Velké znečišťování způsobují především státy dolního a středního toku Dunaje. The bachelor thesis deals with the state of the Danube River in terms of water pollution. The Danube is the second longest river in Europe and flows through ten states. Its major tributaries rise in several other countries. Each state pollutes the Danube and its basin with different sources and in different intensity. This is due to many factors but one of the most significant is economic development. The influence of anthropogenic activity on the river is highly reflected in the quality of the aquatic environment which also has a negative impact on the Black Sea. The high nitrogen and phosphorus content causes eutrophication which disrupts the entire Danube water ecosystem. Subsequently, the Black Sea ecosystem is also disturbed which is also facing this issue. The main aim of this thesis was to analyze the issue on the basis of literature in the first part and the second part focuses on the pollution of the river Danube in different ranges of years. It also sets out states that have the greatest share of this pollution. After comparing values that were evaluated from water abstraction from all the states, the state of the Danube is presented in percentage at the end. The pollution status of the Danube has improved in most cases. High pollution is mainly caused by the lower and middle Danube states. Klíčová slova: Černé moře; eutrofizace; řeka Dunaj; voda; zdroje znečištění; znečištění vod Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře

Bakalářská práce se zabývá stavem veletoku Dunaj z hlediska znečištění vody. Dunaj je druhá nejdelší řeka v Evropě a protéká deseti státy. Jeho významné přítoky pramení v několika ...

Hudcová, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Znečištění krasových toků v povodí Říčky
Chlopčíková, Anna; Tůma, RNDr Antonín; Malá, Jitka
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring parametrů znečištění v oblasti Moravský kras, odběr a analýzu vzorků ve 4 týdenních intervalech. Celkem je provedeno 9 odběrů z 8 odběrných míst. V místě odběru bylo vždy provedeno měření průtoku, teploty, konduktivity, koncentrace kyslíku a hodnota pH. V odebraných vzorcích vody byl následně stanoven obsah nerozpuštěných látek, CHSKcr, BSK5, amoniakální dusík (N-NH4), dusitanový dusík (N-NO2), dusičnanový dusík (N-NO3), organický dusík (Norg) a fosfor celkový (Pcelk). V závěru práce byly získané výsledky porovnávány vzájemně mezi sebou a s hodnotami uváděnými nařízením vlády č. 401/2015 sb. Jednotlivé parametry byly zpracovány do tabulek, které uvádí přehled průměrných, minimálních a maximálních hodnot na jednotlivých odběrných místech. V těchto tabulkách jsou vyznačeny hodnoty, které překročily limity dané legislativou. Také byla z naměřených hodnot zjištěna změna parametrů v čase a po délce toku. This bachelor's thesis is focused on the monitoring of pollution parameters in the Moravian Karst area, sampling and the analyses of samples once every 4 weeks. In total, 9 water samples were taken from 8 sampling points. Flow rate, temperature, conductivity, concentration of dissolved oxygen and pH value were measured at each sampling point. Afterwards, content of suspended solids, CODcr, BOD5, ammonia (N-NH4), nitrites (N-NO2), nitrates (N-NO3), organic nitrogen (Norg) and total phosphorus (Ptot) were determined in the samples. At the end of the thesis, the obtained results were compared with each other and with the values stipulated by Government Decree No. 401/2015 Coll. The parameters were processed into tables that provide an overview of average, minimum, and maximum values on each of the sampling points. These tables indicate values that exceed the limits set by the legislation. Also, the change of parameters in time and along the river flow was evaluated from the measured values. Klíčová slova: Krasový tok; znečištění; monitoring; dusík; fosfor; Karst flow; pollution; monitoring; nitrogen; phosphorus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Znečištění krasových toků v povodí Říčky

Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring parametrů znečištění v oblasti Moravský kras, odběr a analýzu vzorků ve 4 týdenních intervalech. Celkem je provedeno 9 odběrů z 8 odběrných ...

Chlopčíková, Anna; Tůma, RNDr Antonín; Malá, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Obsah rtuti ve tkáních ryb :
Dagmar Janoušková
2002 - český
Klíčová slova: znečištění vody; rtuť; ryby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Obsah rtuti ve tkáních ryb :

Dagmar Janoušková
Národní technická knihovna, 2002

Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění dusičnany
Caesar, Jindřich
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring Knínického potoka z hlediska jakosti vody a jejího znečištění dusíkem. Teoretická část obsahuje základní fakta o vodě a jejím vý-znamu pro člověka. Dále se zabývá složením a vlastnostmi vody, rozdělením vod a pře-devším jejich jakostí a znečištěním. Jsou zde vymezeny nejdůležitější faktory ovlivňující jakost vody a rovněž je zde uvedena příslušná legislativa. Praktická část zahrnuje průzkum zájmové lokality a samotný monitoring toku probíhající jednou měsíčně od dubna 2015 do března 2017. Ten sestával z práce v terénu zahrnující odběr vzorků a měření vybraných parametrů (pH, konduktivita, rozpuštěný kyslík, teplota), a ze stano-vení celkového a dusičnanového dusíku v laboratoři UAKE MENDELU. Výsledky mě-ření jsou v diskuzi porovnány s ČSN 75 7221 a NV 401/2015 Sb., v platném znění. Podstatným přínosem práce je určení hlavních zdrojů znečištění dusíkem na toku. The aim of the bachelor thesis is to monitor the stream Knínický potok in terms of water quality and nitrogen pollution. The theoretical part contains the basic facts about water and its importance to humans. Further it describes the composition and properties of water, types of water and especially water quality and pollution. There are also defined factors having the most significant impact on water quality along with the relevant le-gislation. The practical part consists of site survey and the monitoring itself, which was carried out monthly from april 2015 to march 2017. The monitoring was based on fieldwork requiring water sampling and measurement of selected parameters such as pH, conductivity, dissolved oxygen and temperature; the other parameters, nitrate and total nitrogen, were determined in the UAKE MENDELU laboratory. In the discussion part the resulsts are compared to ČSN 75 7221 and to the government regulation 401/2015 Sb., in an effective version. As a result of the work, main sources of nitrogen pollution in the stream are determined. Klíčová slova: dusík; jakost vody; monitoring; povrchové vody; znečištění Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění dusičnany

Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring Knínického potoka z hlediska jakosti vody a jejího znečištění dusíkem. Teoretická část obsahuje základní fakta o vodě a jejím ...

Caesar, Jindřich
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu
Gernešová, Lucie
2017 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring jakosti vody Zbýšovského náhonu. V teoretické části je zpracována literární rešerše dané problematiky. V praktické části je popsána charakteristika vodního toku a popis zájmového území, metodika práce v terénu i v laboratoři, výsledky, diskuze a návrh možných opatření. Terénní měření a odběr vzorků probíhaly kontinuálně od prosince 2015 do prosince 2016 na 5 vybraných odběrných profilech. Ukazatele konduktivita, množství rozpuštěného kyslíku, pH a teploty vody byly v terénu sledovány měsíčně. Čtvrtletně probíhal pravidelný odběr vzorků vody pro zjišťování hodnot celkového fosforu, dusičnanového dusíku a chemické spotřeby kyslíku. Jejich následné zpracování bylo prováděno v laboratoři vody ÚAKE. Zvolené ukazatele na začátku měření vykazovaly zvýšené hodnoty a zhoršenou kvalitu jakosti vody, avšak pravidelným monitorováním ukazatelů je zřejmé, že docházejí ke snižování hodnot a zlepšení kvality jakosti vody vzhledem k postupnému napojování občanů na kanalizaci. Výsledky byly zpracovány a porovnány dle normy ČSN 75 7221 a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. This bachelor thesis is focused on monitoring of water quality in Zbýšovský náhon. In the theoretical part of this thesis the literature review of given topic is processed. The practical part describes the characteristic of stream, area of interest description, methods of work in terrain and in laboratory, results, discussion and proposal of possible measures. Terrain measurements and samplings were carry out continuously from December 2015 to December 2016 for five selected consumption profiles. Indicators of conductivity, dissolved oxygen, pH and temperature of the water were monitored monthly in terrain. Each three month the samplings of water were carry out from streams and then analyzed in laboratory where the determination of total phosphorus, nitrate nitrogen and chemical oxygen demand were determined. Determination of samplings was analyzed in laboratory of Department of Applied and Landscape Ecology. Selected indicators at the beginning of the measurements shows elevated levels and impaired quality of water, but regular monitoring of indicators shows that there was reduction of values and improvement of water quality when the citizens start to connected to canalization. The results were evaluated and compared with CSN 75 7221 and Government Regulation No. 401/2015 Coll. Klíčová slova: jakost vody; monitoring; náhon; znečištění vody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu

Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring jakosti vody Zbýšovského náhonu. V teoretické části je zpracována literární rešerše dané problematiky. V praktické části je popsána ...

Gernešová, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Odstranění organického znečistění z vody s využitím UV záření.
Venská, Petra; Vávrová, Milada; Repková, Martina
2017 - český
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití UV záření pro odstranění nežádoucích látek z vod. V teoretické části shrnuje zdroje UV záření pro vodárenské aplikace, jejich výhody a specifika. Jsou zde popsány takzvané pokročilé oxidační procesy využívající právě tento druh záření. Dále jsou rozvedeny degradační procesy skupiny polutantů pyridinu a jeho derivátů, konkrétně halogenovaných derivátů. V experimentální části je zkoumána fotodegradabilita a rychlost odstranění pyridinu z modelové vody cirkulující v uzavřeném systému. Je hodnocen jak vliv koncentrace pyridinu v této modelové vodě, tak působení dávky přidaného peroxidu vodíku. Ke stanovení koncentrací pyridinu v odebraných vzorcích bylo využito plynové chromatografie. This diploma thesis focuses on possibilities of applications of UV radiation to remove pollutants from water. It summarizes sources of UV radiation and list their benefits and properties. The thesis characterizes so called advanced oxidation processes using UV light. Degradation pathways od pyridine and its derivatives especially halogenated pyridines are described. The photodegradability of pyridine and a rate of this reaction in model water is investigated in the experimental part. Also, the effect of concentration and dose of H2O2 is assessed. Gas chromatography was used to determinate concentrations of pyridine in samples. Klíčová slova: UV záření; pokročilé oxidační procesy; pyridin; halogenované deriváty pyridinu; organické znečištění; UV radiation; advanced oxidation processes; pyridine; halogenated pyridine derivatives; organic pollution Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odstranění organického znečistění z vody s využitím UV záření.

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití UV záření pro odstranění nežádoucích látek z vod. V teoretické části shrnuje zdroje UV záření pro vodárenské aplikace, jejich výhody a specifika. ...

Venská, Petra; Vávrová, Milada; Repková, Martina
Vysoké učení technické v Brně, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze